Sociālo un darba lietu komisijas apkopotie priekšlikumi

Sociālo un darba lietu komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojektam “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” (reģ.nr.488)

(iekļauts likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu””(reģ.nr.524))

izskatīšanai 3.lasījumā

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā nobalsotā redakcija

Nr. p.k.

3.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Atbildīgās

komisijas atzinums

Redakcija, kādā atbildīgā komisija piedāvā pieņemt likumprojektu 3.lasījumā

 

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15., 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15., 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu”.

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu”.

1.pants. Likumā lietotie termini

1) ---------------------------

2) darba ņēmējs:

a) -------------------------

g) likumā noteiktajā kārtībā iecelts (ievēlēts) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārvaldnieks (direktors), kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), veic šā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) operatīvās vadības funkciju;

2. 1.pantā:

aizstāt 2.punkta “g” apakšpunktā vārdus “uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības vai nerezidenta pastāvīgās pārstāvniecības)” (attiecīgā locījumā);

     

2. 1.pantā:

aizstāt 2.punkta “g” apakšpunktā vārdus “uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “uzņēmums (uzņēmējsabiedrība vai nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība)” (attiecīgā locījumā);

3) pašnodarbinātais - persona, kura gūst ienākumu kā:

a)----------------------------

c) persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura saņem autoratlīdzību (...), izņemot autortiesību mantinieku un citu autortiesību pārņēmēju;

papildināt 3.punkta “c” apakšpunktu pēc vārda “autoratlīdzību” ar vārdiem “(autortiesību un blakustiesību atlīdzību)”.

     

papildināt 3.punkta “c” apakšpunktu pēc vārda “autoratlīdzību” ar vārdiem “(autortiesību un blakustiesību atlīdzību)”.

5.pants. Sociāli apdrošināmās personas

(1) Sociālajai apdrošināšanai obligāti ir pakļauti visi 15 gadu vecumu sasniegušie darba ņēmēji, kurus nodarbina darba devējs - iekšzemes nodokļu maksātājs, obligātā aktīvā militārā dienesta karavīri, alternatīvā dienesta veicēji, personas, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, personas, kuras saņem bezdarbnieka pabalstu, nestrādājoši invalīdi, personas, kuras saņem maternitātes vai slimības pabalstu (...), personas, kuru laulātais (kam piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu) pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstīs un kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātisko un konsulāro dienestu pildošas personas laulātais (...), un pašnodarbinātie.

3. Papildināt 5.panta pirmo daļu pēc vārdiem "slimības pabalstu" ar vārdiem "personas, kuras saņem bērna aprūpes pabalstu" un pēc vārdiem "personas laulātais" - ar vārdiem "personas, kuras atrodas attiecīgajā ārvalstī dienesta pienākumus pildoša karavīra laulātā statusā, izņemot gadījumu, kad karavīrs piedalās starptautiskajā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā".

 

     

3. Papildināt 5.panta pirmo daļu pēc vārdiem "slimības pabalstu" ar vārdiem "personas, kuras saņem bērna aprūpes pabalstu" un pēc vārdiem "personas laulātais" - ar vārdiem "personas, kuras atrodas attiecīgajā ārvalstī dienesta pienākumus pildoša karavīra laulātā statusā, izņemot gadījumu, kad karavīrs piedalās starptautiskajā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā".

6.pants. Obligāti sociāli apdrošināmās personas atbilstoši to nodarbinātībai, vecumam, veselības stāvoklim un sociālās apdrošināšanas veidiem

(1) ----------------------------

(2) Darba ņēmēji, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un darba negadījumu apdrošināšanai. Darba ņēmēji, kuri ir I un II grupas invalīdi (...), ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un darba negadījumu apdrošināšanai.

4.6.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem “I vai II grupas invalīdi” ar vārdiem “izdienas pensiju saņēmēji, vai III grupas invalīdi — valsts speciālo pensiju saņēmēji”;

 

1.

Labklājības ministre D.Staķe

Papildināt likuma 6.panta otro daļu pēc vārdiem „I vai II grupas invalīdi” ar vārdiem „kuri iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās (izņemot vakarskolas) vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai kuri ir pilna laika studējošie augstskolās”’;

 

 

Neatbalst.

4.6.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem “I vai II grupas invalīdi” ar vārdiem “izdienas pensiju saņēmēji vai III grupas invalīdi — valsts speciālo pensiju saņēmēji”;

(3) ----------------------------

(4) Papildus šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajām personām pensiju apdrošināšanai ir pakļauti:

1) ----------------------------

6) personas, kuru laulātais (kam piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu) pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstīs un kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātisko un konsulāro dienestu pildošas personas laulātais.

7) (....)

8) (...)

(5) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajām personām apdrošināšanai pret bezdarbu ir pakļauti:

1) ----------------------------

3) personas, kuras saņem slimības pabalstu.

4) (...)

5) (...)

papildināt ceturto daļu ar 7.un 8. punktu šādā redakcijā:

"7) personas, kuras saņem bērna aprūpes pabalstu;

8) personas, kuras atrodas attiecīgajā ārvalstī dienesta pienākumus pildoša karavīra laulātā statusā, izņemot gadījumu, kad karavīrs piedalās starptautiskajā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā.";

papildināt piekto daļu ar 4.un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) personas, kuras saņem bērna aprūpes pabalstu;

5) personas, kuras atrodas attiecīgajā ārvalstī dienesta pienākumus pildoša karavīra laulātā statusā, izņemot gadījumu, kad karavīrs piedalās starptautiskajā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā"

     

 

papildināt ceturto daļu ar 7.un 8. punktu šādā redakcijā:

"7) personas, kuras saņem bērna aprūpes pabalstu;

8) personas, kuras atrodas attiecīgajā ārvalstī dienesta pienākumus pildoša karavīra laulātā statusā, izņemot gadījumu, kad karavīrs piedalās starptautiskajā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā.";

papildināt piekto daļu ar 4.un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) personas, kuras saņem bērna aprūpes pabalstu;

5) personas, kuras atrodas attiecīgajā ārvalstī dienesta pienākumus pildoša karavīra laulātā statusā, izņemot gadījumu, kad karavīrs piedalās starptautiskajā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā"

(9) Iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai. Iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka, kuri ir I vai II grupas invalīdi (...), ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai.

papildināt devīto daļu pēc vārdiem “I vai II grupas invalīdi” ar vārdiem “izdienas pensiju saņēmēji, vai III grupas invalīdi — valsts speciālo pensiju saņēmēji”;

 

2.

Labklājības ministre D.Staķe

Papildināt likuma 6.panta devīto daļu pēc vārdiem „I vai II grupas invalīdi” ar vārdiem „kuri iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās (izņemot vakarskolas) vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai kuri ir pilna laika studējošie augstskolās”;

 

Neatbalst.

papildināt devīto daļu pēc vārdiem “I vai II grupas invalīdi” ar vārdiem “izdienas pensiju saņēmēji vai III grupas invalīdi — valsts speciālo pensiju saņēmēji”;

(11) Fiziskā persona, kura veic nekustamā īpašuma apsaimniekošanu vai gūst ienākumu no personīgās palīgsaimniecības vai piemājas saimniecības un ir reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja un ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai ir I vai II grupas invalīds (...), nav obligāti sociāli apdrošināmā persona.

papildināt vienpadsmito daļu pēc vārdiem “vai ir I vai II grupas invalīds” ar vārdiem “vai kuras pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā”.

     

papildināt vienpadsmito daļu pēc vārdiem “vai ir I vai II grupas invalīds” ar vārdiem “vai kuras pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā”.

(13) Fiziskā persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura saņem autoratlīdzību (...), izņemot autortiesību mantinieku un citu autortiesību pārņēmēju, un ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai ir I vai II grupas invalīds, nav obligāti sociāli apdrošināmā persona.

(14) Personai, kura ir darba ņēmējs un vienlaikus saņem arī autoratlīdzību (...), ir tiesības izvēlēties: vai nu no autoratlīdzības (...) ienākuma neveikt sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, vai no autoratlīdzības (...) ienākuma veikt sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas atbilstoši pašnodarbinātajiem noteiktajai likmei un kārtībai.

papildināt trīspadsmito un četrpadsmito daļu pēc vārda “autoratlīdzība” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “(autortiesību un blakustiesību atlīdzība)” (attiecīgā locījumā);

 

 

     

papildināt trīspadsmito un četrpadsmito daļu pēc vārda “autoratlīdzība” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “(autortiesību un blakustiesību atlīdzība)” (attiecīgā locījumā);

14.pants. Obligāto iemaksu objekts

(11) Likumā noteiktajā kārtībā ieceltajam (ievēlētajam) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārvaldniekam (direktoram), kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), veic šā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) operatīvās vadības funkciju, obligāto iemaksu objekts ir viņam noteiktā atlīdzība, bet, ja atlīdzība nav noteikta, — viņa paša izraudzīta summa, kas nav mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu.

5. Aizstāt 14.panta vienpadsmitajā daļā vārdus “uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “uzņēmums (uzņēmējsabiedrība vai nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība)” (attiecīgā locījumā).

     

5. Aizstāt 14.panta vienpadsmitajā daļā vārdus “uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “uzņēmums (uzņēmējsabiedrība vai nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība)” (attiecīgā locījumā).

16.1 pants. Maksātāju atbildība par citiem likuma pārkāpumiem

(1) Ja darba devējs ir nodarbinājis vai nodarbina personu, nenoslēdzot darba, uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līgumu, nodokļu administrācija piedzen no darba devēja obligātās iemaksas un soda naudu (...) obligāto iemaksu apmērā no summas, kas atbilst personai izmaksātajai atlīdzībai, ja tās lielumu ir iespējams noteikt un ja tā ir lielāka par Ministru kabineta noteiktās minimālās darba algas apmēru, vai Ministru kabineta noteiktajam minimālās darba algas apmēram, ja faktiskā atlīdzība ir (...) mazāka par to vai ja faktisko atlīdzību nav iespējams noteikt.

(4) Ja šā likuma 1.panta 2.punkta "b" un "g" apakšpunktā minētās personas nav sev noteikušas obligāto iemaksu objektu vai tas ir mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālās darba algas apmēru un nav attaisnojoša dokumenta, kas to apstiprina, nodokļu administrācija piedzen no darba devēja obligātās iemaksas un soda naudu (...) obligāto iemaksu apmērā no summas, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajam minimālās darba algas apmēram.

(5) Ja šā likuma 1.panta 2.punkta “a” apakšpunktā minētajām personām darba devējs aprēķinājis obligātās iemaksas no darba algas, kas ir mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu, un nav attaisnojoša dokumenta, kas to apstiprina, nodokļu administrācija piedzen no darba devēja obligātās iemaksas un soda naudu (...) obligāto iemaksu apmērā no summas, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajam minimālās darba algas apmēram.

6. 16.1 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “soda naudu” ar vārdu “trīskāršā” un pēc vārdiem “atlīdzība ir” - ar vārdiem “vienāda vai” ;

papildināt ceturto un piekto daļu pēc vārdiem “soda naudu” ar vārdu “trīskāršā”;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja šā likuma 1.panta 2.punkta “a” apakšpunktā minētajām personām darba devējs aprēķinājis obligātās iemaksas no summas, kas ir mazāka par darba līgumā noteikto darba algu, un nav attaisnojoša dokumenta, kas to apstiprina, nodokļu administrācija piedzen no darba devēja obligātās iemaksas un soda naudu trīskāršā obligāto iemaksu apmērā no summas, kas atbilst darba līgumā noteiktajai darba algai.”;

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likumprojekta 6.pantu šādā redakcijā:

“6. 16.1 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “soda naudu” ar vārdu “trīskāršā” un pēc vārdiem “atlīdzība ir” - ar vārdiem “vienāda vai” ;

papildināt ceturto un piekto daļu pēc vārdiem “soda naudu” ar vārdu “trīskāršā”;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

6. 16.1 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “soda naudu” ar vārdu “trīskāršā” un pēc vārdiem “atlīdzība ir” - ar vārdiem “vienāda vai” ;

papildināt ceturto un piekto daļu pēc vārdiem “soda naudu” ar vārdu “trīskāršā”;”

19.pants. Obligāto iemaksu veikšana no valsts pamatbudžeta un speciālajiem budžetiem

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā:

1) no valsts pamatbudžeta tiek veiktas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai par šā likuma 6.panta ceturtās daļas 1., 2. un 6.punktā minētajām personām;

2) no valsts pamatbudžeta tiek veiktas obligātās iemaksas apdrošināšanai pret bezdarbu par šā likuma 6.panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētajām personām;

7.  19.pantā:

aizstāt 1.punktā skaitļus un vārdus "1., 2. un 6.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "1., 2., 6., 7.un 8.punktā";

aizstāt 2.punktā skaitļus un vārdus "1. un 2.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "1., 2., 4.un 5.punktā".

     

7.  19.pantā:

aizstāt 1.punktā skaitļus un vārdus "1., 2. un 6.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "1., 2., 6., 7.un 8.punktā";

aizstāt 2.punktā skaitļus un vārdus "1. un 2.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "1., 2., 4.un 5.punktā".

20.pants. Obligāto iemaksu apmēra noteikšana

(1) ----------------------------

(3) Darba devējs aprēķina obligāto iemaksu, kas jāveic par katru darba ņēmēju, kurš:

1) ----------------------------

2) ir I vai II grupas invalīds (..), reizinot iemaksu objektu ar obligāto iemaksu likmi, kāda noteikta darba devējam valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un darba negadījumu apdrošināšanai.

(4) Darba devējs aprēķina obligāto iemaksu, kas jāveic darba ņēmējam, kurš:

1) --------------------------

2) ir I vai II grupas invalīds(..), reizinot iemaksu objektu ar obligāto iemaksu likmi, kāda noteikta darba ņēmējam valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un maternitātes un slimības apdrošināšanai.

(7) Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka:

1) -----------------------------

3) ja šis darba ņēmējs ir I vai II grupas invalīds(...), aprēķina obligāto iemaksu, reizinot obligāto iemaksu objektu ar šā likuma 18.pantā noteikto obligāto iemaksu likmi, izņemot likmi, kāda noteikta darba negadījumu apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu.

8. 20.pantā:

papildināt trešās daļas 2.punktu pēc vārdiem “ir I vai II grupas invalīds” ar vārdiem “izdienas pensijas saņēmējs, vai III grupas invalīds — valsts speciālās pensijas saņēmējs”;

papildināt ceturtās daļas 2.punktu pēc vārdiem “ir I vai II grupas invalīds” ar vārdiem “izdienas pensijas saņēmējs, vai III grupas invalīds — valsts speciālās pensijas saņēmējs”;

 

papildināt septītās daļas 3.punktu pēc vārdiem “ir I vai II grupas invalīds” ar vārdiem “izdienas pensijas saņēmējs, vai III grupas invalīds — valsts speciālās pensijas saņēmējs”.

 

 

 

4.

Labklājības ministre D.Staķe

Papildināt likuma 20.panta trešās daļas 2.punktu, ceturtās daļas 2.punktu un septītās daļas 3.punktu aiz vārdiem „I vai II grupas invalīds” ar vārdiem „kurš iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās (izņemot vakarskolas) vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai kurš ir pilna laika studējošais augstskolā,”.

 

Neatbalst.

8. 20.pantā:

papildināt trešās daļas 2.punktu pēc vārdiem “ir I vai II grupas invalīds” ar vārdiem “izdienas pensijas saņēmējs vai III grupas invalīds — valsts speciālās pensijas saņēmējs”;

papildināt ceturtās daļas 2.punktu pēc vārdiem “ir I vai II grupas invalīds” ar vārdiem “izdienas pensijas saņēmējs vai III grupas invalīds — valsts speciālās pensijas saņēmējs”;

 

papildināt septītās daļas 3.punktu pēc vārdiem “ir I vai II grupas invalīds” ar vārdiem “izdienas pensijas saņēmējs vai III grupas invalīds — valsts speciālās pensijas saņēmējs”.

 

 

24.pants. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

(2) No 2004.gada 1.janvāra:

1) Aģentūra ir Labklājības ministrijas pārraudzībā esoša valsts aģentūra, kas realizē valsts politiku sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu jomā;

2) Aģentūra nodarbojas ar speciālo budžetu administrēšanu, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem Aģentūras kompetencē nodoto sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu administrēšanu.

3) (...)

 

5.

Labklājības ministre D.Staķe

Papildināt likuma 24.panta otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

„3) Aģentūras teritoriālās struktūrvienības ir Aģentūras nodaļas.”.

 

 

Atbalstīts

9. Papildināt 24.panta otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

„3) Aģentūras teritoriālās struktūrvienības ir Aģentūras nodaļas.”

25.pants. Aģentūras darbības finansēšana

(1)....................................

(2) Sākot ar 2004.gada 1.janvāri, Aģentūras darbību finansē no speciālo budžetu īpašiem mērķiem iezīmētajiem ieņēmumiem, (...), no ziedojumiem un dāvinājumiem, no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī no pašu ieņēmumiem.

 

 

 

6.

Labklājības ministre D.Staķe

Papildināt likuma 25.panta otro daļu aiz vārdiem „iezīmētajiem ieņēmumiem” ar vārdiem „no citiem īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem,”;

 

Atbalstīts

(red.prec.)

10. Papildināt 25.panta otro daļu pēc vārdiem „iezīmētajiem ieņēmumiem” ar vārdiem „no citiem īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem,”;

 

9. Papildināt likumu ar 27.pantu šādā redakcijā:

„27.pants. Tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt Aģentūras amatpersonu izdotos administratīvos aktus

(1) Aģentūras darbinieku administratīvos aktus vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Aģentūras direktoram mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no direktora lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(2) Iesnieguma iesniegšana Aģentūras direktoram vai pieteikuma iesniegšana tiesai neaptur Aģentūras administratīvā akta darbību. Aģentūras direktors ir tiesīgs ar rakstveida lēmumu apturēt adresātam nelabvēlīga administratīvā akta darbību, ja saņemts personas iesniegums par administratīvā akta darbības apturēšanu.”

   

 

(red.prec.)

11. Papildināt likumu ar 27.pantu šādā redakcijā:

„27.pants. Tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt Aģentūras amatpersonu izdotos administratīvos aktus

(1) Aģentūras darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Aģentūras direktoram mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no direktora lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(2) Iesnieguma iesniegšana Aģentūras direktoram vai pieteikuma iesniegšana tiesai neaptur Aģentūras izdotā administratīvā akta darbību. Aģentūras direktors ir tiesīgs ar rakstveida lēmumu apturēt adresātam nelabvēlīga administratīvā akta darbību, ja saņemts personas iesniegums par administratīvā akta darbības apturēšanu.”

Pārejas noteikumi

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 25. punktu šādā redakcijā:

“25. Grozījumi 6.panta otrajā un devītajā daļā un 20.panta trešās daļas 2.punktā, ceturtās daļas 2.punktā un septītās daļas 3.punktā attiecībā uz to darba ņēmēju nepakļaušanu apdrošināšanai pret bezdarbu, kuri saņem izdienas pensiju vai kuri ir III grupas invalīdi — valsts speciālās pensijas saņēmēji, stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.”

7.

Labklājības ministre D.Staķe

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar punktu, ka grozījumi 6.panta otrajā un devītajā daļā un 20.panta trešās daļas 2.punktā, ceturtās daļas 2.punktā un septītās daļas 3.punktā attiecībā uz darba ņēmēju, kuri iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās (izņemot vakarskolas) vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošie augstskolās, nepakļaušanu apdrošināšanai pret bezdarbu stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.

 

Neatbalst.

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 25. punktu šādā redakcijā:

“25. Grozījumi 6.panta otrajā un devītajā da ļā un 20.panta trešās daļas 2.punktā, ceturtās daļas 2.punktā un septītās daļas 3.punktā attiecībā uz to darba ņēmēju nepakļaušanu apdrošināšanai pret bezdarbu, kuri saņem izdienas pensiju vai kuri ir III grupas invalīdi — valsts speciālās pensijas saņēmēji, stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.”

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

8.

Juridiskais birojs

Izslēgt noteikumu par likuma spēkā stāšanos.

Atbalstīts