Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Projekts trešajam lasījumam

Grozījumi Darba likumā (reģ. nr. 486)

Spēkā esošā likuma pantu redakcija

Otrajā lasījumā nobalsotā redakcija

N

Trešajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā likumprojekta trešā lasījuma redakcija

 

Izdarīt Darba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Darba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

153.pants. Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas

Darba devējs pēc darbinieka pieprasījuma var piešķirt viņam atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas.

1. Izteikt 153.pantu šādā redakcijā:

“153.pants. Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas

(1) Darba devējs piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, ja to pieprasa darbinieks, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu nodots adoptējamais bērns. Šādu atvaļinājumu piešķir uz laiku, kāds noteikts bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumā par adoptējamā bērna aprūpi un uzraudzību. Ja bāriņtiesa (pagasttiesa) pieņem lēmumu par aprūpes un uzraudzības termiņa pagarināšanu, atvaļinājumu pagarina līdz tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās laikam. Šādu atvaļinājumu ieskaita kopējā darba stāžā, bet to neieskaita ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.

 

 

 

1. Izteikt 153.pantu šādā redakcijā:

“153.pants. Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas

(1) Darba devējs piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, ja to pieprasa darbinieks, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu nodots adoptējamais bērns. Šādu atvaļinājumu piešķir uz laiku, kāds noteikts bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumā par adoptējamā bērna aprūpi un uzraudzību. Ja bāriņtiesa (pagasttiesa) pieņem lēmumu par aprūpes un uzraudzības termiņa pagarināšanu, atvaļinājumu pagarina līdz tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās laikam. Šādu atvaļinājumu ieskaita kopējā darba stāžā, bet to neieskaita ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.

 

(2) Darbiniekam, kurš izmanto šā panta pirmajā daļā minēto atvaļinājumu, tiek saglabāts iepriekšējais darbs. Ja tas nav iespējams, darba devējs nodrošina līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu ar darbiniekam ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem.

(3) Darba devējs pēc darbinieka pieprasījuma var piešķirt viņam atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas arī citos gadījumos.”

 

 

 

(2) Darbiniekam, kurš izmanto šā panta pirmajā daļā minēto atvaļinājumu, tiek saglabāts iepriekšējais darbs. Ja tas nav iespējams, darba devējs nodrošina līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu ar darbiniekam ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem.

(3) Darba devējs pēc darbinieka pieprasījuma var piešķirt viņam atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas arī citos gadījumos.”

155.pants. Atvaļinājums bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai

(…………).

 

 

 

 

 

(4) Ģimenē, kura adoptējusi bērnu līdz divu mēnešu vecumam, vienam no adoptētājiem piešķir 56 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu, sākot ar bērna adopcijas dienu.

2. 155.pantā:

izslēgt ceturto daļu;

 

 

 

 

2. 155.pantā:

izslēgt ceturto daļu;

 

(5) Ģimenē, kura adoptējusi bērnu vecumā no diviem mēnešiem līdz trim gadiem, vienam no adoptētājiem piešķir 14 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu.

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ģimenē, kura adoptējusi bērnu vecumā no sešiem mēnešiem līdz trim gadiem, vienam no adoptētājiem piešķir 10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu.”

 

 

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ģimenē, kura adoptējusi bērnu vecumā no sešiem mēnešiem līdz trim gadiem, vienam no adoptētājiem piešķir 10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu.”

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

1.

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt noteikumu par likuma spēkā stāšanos.

Atbalstīt.

Izslēgts.