Sociālo un darba lietu komisijas apkopotie priekšlikumi

Sociālo un darba lietu komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojektam “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā” (reģ.nr.485)

izskatīšanai 3.lasījumā

Esošā likuma redakcija

Otrajā lasījumā nobalsotā redakcija

Nr.p.k

3.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Redakcija, kādā atbildīgā komisija piedāvā pieņemt likumprojektu 3.lasījumā

 

Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Valsts sociālo pabalstu veidi

(1) Regulāri izmaksājamie valsts sociālie pabalsti ir šādi:

1) ģimenes valsts pabalsts;

2) bērna kopšanas pabalsts;

3) pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu;

4) atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu;

5) atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;

6) pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;

7) valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.

(8) ...................................

(2) Vienreiz izmaksājamie valsts sociālie pabalsti ir šādi:

1) bērna piedzimšanas pabalsts;

2) apbedīšanas pabalsts.

3) ......................................

1.3.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) bērna aprūpes pabalsts.";

papildināt otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) bērna adopcijas pabalsts."

     

1.3.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) bērna aprūpes pabalsts.";

papildināt otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) bērna adopcijas pabalsts."

4.pants.  Personas, kurām ir tiesības uz valsts sociālajiem pabalstiem

(1) .....................................

(3) Tiesības uz bērna piedzimšanas, bērna kopšanas un ģimenes valsts pabalstu ir visām šā panta pirmajā daļā minētajām personām, ja to bērniem piešķirts personas kods.

2. Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tiesības uz bērna piedzimšanas, bērna kopšanas, bērna aprūpes, bērna adopcijas un ģimenes valsts pabalstu ir visām šā panta pirmajā daļā minētajām personām, ja to bērniem vai to adoptētajiem bērniem ir piešķirts personas kods."

     

2. Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tiesības uz bērna piedzimšanas, bērna kopšanas, bērna aprūpes, bērna adopcijas un ģimenes valsts pabalstu ir visām šā panta pirmajā daļā minētajām personām, ja to bērniem vai to adoptētajiem bērniem ir piešķirts personas kods."

II nodaļa
Valsts sociālo pabalstu piešķiršanas nosacījumi

3. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. Bērna aprūpes pabalsts

(1) Bērna aprūpes pabalstu piešķir adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu nodots adoptējamais bērns, ja adoptētājs nav nodarbināts (nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") vai ir nodarbināts un atrodas bērna aprūpes atvaļinājumā, vai atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai strādā nepilnu darba laiku.

(2) Bērna aprūpes pabalsta apmērs nav atkarīgs no bērnu skaita.

(3) Bērna aprūpes pabalsta piešķiršanas, izmaksas un pārskatīšanas kārtību, kā arī šā pabalsta apmēru nosaka Ministru kabinets.

 

1.

Sociālo un darba lietu komisija

Aizstāt likumprojekta 3.pantā 6.1panta pirmajā daļā vārdus “bērna aprūpes atvaļinājumā” ar vārdiem “ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā”

 

Atbalst

3. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. Bērna aprūpes pabalsts

(1) Bērna aprūpes pabalstu piešķir adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu nodots adoptējamais bērns, ja adoptētājs nav nodarbināts (nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") vai ir nodarbināts un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā, vai atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai strādā nepilnu darba laiku.

(2) Bērna aprūpes pabalsta apmērs nav atkarīgs no bērnu skaita.

(3) Bērna aprūpes pabalsta piešķiršanas, izmaksas un pārskatīšanas kārtību, kā arī šā pabalsta apmēru nosaka Ministru kabinets

8.pants. Bērna piedzimšanas pabalsts

(1) Bērna piedzimšanas pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā piešķir:

1) vienam no bērna vecākiem;

2) personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz viena gada vecumam.

4. Izslēgt 8.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "adoptējusi vai".

     

4. Izslēgt 8.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "adoptējusi vai".

 

5. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Bērna adopcijas pabalsts

(1) Bērna adopcijas pabalstu piešķir pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās.

(2) Bērna adopcijas pabalstu izmaksā par katru adoptēto bērnu, kurš atradies ārpusģimenes aprūpē, tādā apmērā, kāds bija noteikts dienā, kad stājās spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu.

(3) Bērna adopcijas pabalsta piešķiršanas, izmaksas un pārskatīšanas kārtību, kā arī šā pabalsta apmēru nosaka Ministru kabinets."

 

 

2.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likumprojekta 5.pantā 8.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Bērna adopcijas pabalstu piešķir adoptētājam pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās.”

 

 

 

 

Atbalst

5. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Bērna adopcijas pabalsts

(1)  Bērna adopcijas pabalstu piešķir adoptētājam pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās. (2) Bērna adopcijas pabalstu izmaksā par katru adoptēto bērnu, kurš atradies ārpusģimenes aprūpē, tādā apmērā, kāds bija noteikts dienā, kad stājās spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu.

(3) Bērna adopcijas pabalsta piešķiršanas, izmaksas un pārskatīšanas kārtību, kā arī šā pabalsta apmēru nosaka Ministru kabinets."

16.pants. Valsts sociālo pabalstu piešķiršana

(1) Šā likuma 6., 7. un 8.pantā noteiktos pabalstus par bērnu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piešķir vienam no bērna vecākiem.

(2) Aizbildnim šā likuma 6., 7. un 8. (....) pantā noteiktos pabalstus piešķir, ja:

1) bērna vecākiem ir izbeigta vai pārtraukta vecāku vara;

2) bērna vecāki ir miruši vai atrodas bezvēsts prombūtnē;

3) bērna vecāki nav sasnieguši likumā “Par sociālo drošību” noteikto sociālās rīcībspējas vecumu.

(3) Ja tas nepieciešams bērna personisko interešu aizstāvībai, ar bāriņtiesas (pagasttiesas) īpašu lēmumu ģimenes valsts pabalstu var piešķirt jebkurai šā likuma 4.panta pirmajā daļā minētajai personai, kura faktiski audzina bērnu.

(4) Šā likuma 6.panta otrās daļas 2.punktā noteikto pabalstu, kas piešķirts par aizbildnībā esošu bērnu, pēc tam, kad bērns sasniedzis 18 gadu vecumu, piešķir un izmaksā pašam bērnam.

(5) Šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto pabalstu piešķir apgādnieku zaudējušam bērnam un izmaksā viņa mātei, tēvam, aizbildnim vai citai personai, kura faktiski audzina bērnu.

(6) .....................................

6.  16.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "8." ar skaitli "8.1";

izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) bērna vecākiem ir atņemtas bērna aprūpes vai bērna aizgādības tiesības; “;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā likuma 6.1 pantā minēto pabalstu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piešķir vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu nodots adoptējamais bērns."

     

6.  16.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "8." ar skaitli "8.1";

izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) bērna vecākiem ir atņemtas bērna aprūpes vai bērna aizgādības tiesības; “;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā likuma 6.1 pantā minēto pabalstu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piešķir vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu nodots adoptējamais bērns."

20.pants. Regulāri izmaksājamo valsts sociālo pabalstu izmaksas pārtraukšana

(1).................................

(2) Šā likuma 6.(...), 7., 9. un 10.pantā minēto pabalstu izmaksu pārtrauc arī tad, ja:

1) bērns ievietots valsts, pašvaldības vai privātā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē un atrodas pilnā tās apgādībā vai nodots audzināšanā audžuģimenei;

2) bērna personisko interešu aizstāvībai pieņemts bāriņtiesas (pagasttiesas) īpašs lēmums par pabalsta izmaksas pārtraukšanu personai, kura bērnu faktiski nekopj un neaudzina.

7. Papildināt 20.panta otro daļu pēc skaitļa "6." ar skaitli "6.1".

     

7. Papildināt 20.panta otro daļu pēc skaitļa "6." ar skaitli "6.1".

Pārejas noteikumi

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Līdz 2004.gada 31.decembrim šā likuma 6.1 pantā noteiktā bērna aprūpes pabalsta un 8.1 pantā noteiktā bērna adopcijas pabalsta piešķiršanu un izmaksu nodrošina Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāts.”

     

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Līdz 2004.gada 31.decembrim šā likuma 6.1 pantā noteiktā bērna aprūpes pabalsta un 8.1 pantā noteiktā bērna adopcijas pabalsta piešķiršanu un izmaksu nodrošina Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāts.”

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī

3.

Juridiskais birojs

Izslēgt noteikumu par likuma spēkā stāšanos

Atbalst