Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts “Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā”

(reģ. nr. 463)

1.

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.

Otrajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

3.

pr.nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Juridiskās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kādā likumprojektu trešajam lasījumam ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrācija uzņēmumu reģistrā

(1) Likuma “Par uzņēmējdarbību” II nodaļā paredzētā jaundibināta vai reorganizācijas rezultātā izveidota uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācija uzņēmumu reģistrā ar Komerclikuma spēkā stāšanās dienu nav atļauta.

(2) Līdz attiecīgu likumu pieņemšanai individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības un to savienības, bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bezpeļņas organizācijas akciju sabiedrības, kā arī šā likuma 27.panta trešajā daļā minētie subjekti reģistrējami uzņēmumu reģistrā.

(3) Divus mēnešus no Komerclikuma spēkā stāšanās dienas uzņēmumu reģistrā atļauts reģistrēt jaunu šā panta pirmajā daļā minētu subjektu, ja lēmums par tā dibināšanu pieņemts līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai un reģistrācijas pieteikums iesniegts ne vēlāk kā mēnesi pēc Komerclikuma spēkā stāšanās dienas.

(4) Uzņēmumu reģistrā atļauts reģistrēt tādu esošo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reorganizāciju, kas paredzēta šā likuma II nodaļā un 27.pantā. Šā panta otrajā daļā minēto subjektu reorganizācija reģistrējama uzņēmumu reģistrā, izņemot gadījumus, kad reorganizācijas rezultātā izveidotais subjekts ierakstāms komercreģistrā.

(5) Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācija līdz šā likuma II nodaļā minētajiem termiņiem notiek atbilstoši to likumu noteikumiem, kuri regulē attiecīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrāciju, ievērojot attiecīgos izņēmumus, kas minēti šajā likumā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 3.panta otrajā daļā vārdus “bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bezpeļņas organizācijas akciju sabiedrības”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likuma 3.panta otrajā daļā vārdus “un to savienības”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 3.panta otrajā daļā vārdus “un to savienības, bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bezpeļņas organizācijas akciju sabiedrības”.

 

2. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

“3.1 pants. Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrācija uzņēmumu reģistrā, kuri dibināti kā bezpeļņas organizācijas

(1) Ar Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienu uzņēmumu reģistrā nav atļauts reģistrēt jaundibinātu vai reorganizācijas rezultātā izveidotu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas dibināts kā bezpeļņas organizācija [turpmāk – bezpeļņas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)].

(2) Mēnesi pēc Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas uzņēmumu reģistrā atļauts reģistrēt jaunu šā panta pirmajā daļā minētu subjektu, ja lēmums par tā dibināšanu pieņemts un reģistrācijas pieteikums iesniegts ne vēlāk kā līdz Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienai.

(3) Bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācija līdz šā likuma 25.panta pirmajā daļā minētajam termiņam notiek atbilstoši to likumu noteikumiem, kuri regulē attiecīgo bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrāciju, ievērojot izņēmumus, kas minēti šajā likumā.”

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 3.1 pantā pirmajā daļā vārdus “Ar Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanos dienu” ar vārdiem “Sākot ar 2004.gada 1.maiju.”

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 3.1 panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Sākot ar 2004.gada 1.maiju Uzņēmumu reģistrā atļauts reģistrēt tādu bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), par kura dibināšanu lēmums pieņemts un reģistrācijas pieteikums iesniegts līdz 2004.gada 30.aprīlim. Ja pēc 2004.gada 1.maija tiek pieņemts lēmums par atteikumu reģistrēt bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), konstatēto trūkumu novēršanai tiek noteikts 14 dienu termiņš. Pēc noteiktā konstatēto trūkumu novēršanas termiņa bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācija nav atļauta. Ja konstatētie trūkumi noteiktajā termiņā nav novēsti vai tie ir novērsti tikai daļēji, tiek pieņemts lēmums par atteikumu reģistrēt un atkārtota dokumentu iesniegšana nav atļauta.”.

Tieslietu ministrs A.Aksenoks (11.02.2004)

Izteikt 3.1 panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Uzņēmumu reģistrā atļauts reģistrēt jaunu šā panta pirmajā daļā minētu subjektu, ja lēmums par tā dibināšanu pieņemts un reģistrācijas pieteikums iesniegts līdz Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienai. Ja pēc Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās ir pieņemts lēmums par atteikumu reģistrēt jaunu šā panta pirmajā daļā minētu subjektu, tiek noteikts 14 dienu termiņš trūkumu novēršanai. Pēc minētā termiņa precizēto dokumentu iesniegšana bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijai nav atļauta. Ja precizētie dokumenti bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijai ir iesniegti termiņā, bet tie neatbilst normatīvo aktu prasībām, tiek pieņemts lēmums par atteikumu reģistrēt un atkārtota dokumentu iesniegšana nav atļauta.

(3) Bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācija līdz šā likuma 25.panta pirmajā daļā noteiktajam termiņam vai valsts vai pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācija līdz šā likuma 12.pantā noteiktajiem termiņiem notiek atbilstoši to likumu noteikumiem, kuri regulē attiecīgo bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrāciju.”

Juridiskā komisija

Izteikt 3.1panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācija līdz šā likuma 25.panta pirmajā daļā noteiktajam termiņam vai valsts vai pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu (statūtsabiedrību) pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācija līdz šā likuma 12.pantā noteiktajiem termiņiem notiek atbilstoši to likumu noteikumiem, kuri regulē attiecīgo bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrāciju.”

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji

(sk. 5.priekšlik.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

“3.1 pants. To uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrācija uzņēmumu reģistrā, kuri dibināti kā bezpeļņas organizācijas

(1) Sākot ar 2004.gada 1.maiju, uzņēmumu reģistrā nav atļauts reģistrēt jaundibinātu vai reorganizācijas rezultātā izveidotu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas dibināts kā bezpeļņas organizācija [turpmāk – bezpeļņas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)].

(2) Sākot ar 2004.gada 1.maiju, Uzņēmumu reģistrā atļauts reģistrēt tādu bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), par kura dibināšanu lēmums pieņemts un attiecībā uz kuru reģistrācijas pieteikums iesniegts līdz 2004.gada 30.aprīlim. Ja pēc 2004.gada 1.maija tiek pieņemts lēmums par atteikumu reģistrēt bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), konstatēto trūkumu novēršanai tiek noteikts 14 dienu termiņš. Pēc noteiktā konstatēto trūkumu novēršanas termiņa bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācija nav atļauta. Ja konstatētie trūkumi noteiktajā termiņā nav novērsti vai tie ir novērsti tikai daļēji, tiek pieņemts lēmums par atteikumu reģistrēt un atkārtota dokumentu iesniegšana nav atļauta.

(3) Bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācija līdz šā likuma 25.panta pirmajā daļā noteiktajam termiņam vai valsts vai pašvaldību bezpeļņas uzņēmumu (statūtsabiedrību) pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācija līdz šā likuma 12.pantā noteiktajiem termiņiem notiek atbilstoši to likumu noteikumiem, kuri regulē attiecīgo bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrāciju.”

4.pants. Terminu izpratne pārejas posmā

(1) Citos normatīvajos aktos lietotie termini Komerclikuma izpratnē saprotami šādi:

1) ar terminu “līgumsabiedrība” saprot terminu “personālsabiedrība”;

2) ar terminu “līgumsabiedrība ar pilnu atbildību” saprot terminu “pilnsabiedrība”;

3) ar terminu “komandītsabiedrība” saprot terminu “komanditsabiedrība”;

4) ar terminu “uzņēmējdarbība” saprot terminu “komercdarbība”, ja no tiesību normas satura neizriet, ka ar terminu “uzņēmējdarbība” saprotama cita saimnieciskā darbība;

5) ar terminu “uzņēmējsabiedrība” saprot terminu “komercsabiedrība” Komerclikuma izpratnē, “kooperatīvā sabiedrība” un “kooperatīvo sabiedrību savienība” Kooperatīvo sabiedrību likuma izpratnē, kā arī “paju sabiedrība” likuma “Par paju sabiedrībām” izpratnē;

6) ar terminu “statūtsabiedrība” saprot terminu “kapitālsabiedrība” Komerclikuma izpratnē, “kooperatīvā sabiedrība” un “kooperatīvo sabiedrību savienība” Kooperatīvo sabiedrību likuma izpratnē, kā arī “paju sabiedrība” likuma “Par paju sabiedrībām” izpratnē.

(2) Ja citā normatīvajā aktā ir lietots termins “uzņēmums” un no šā akta terminu skaidrojuma vai normas jēgas izriet, ka šis normatīvais akts (tiesību norma) attiecināms uz uzņēmumu kā tiesību subjektu, Komerclikuma noteikumus par uzņēmumu nepiemēro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likuma 4.panta pirmās daļas 5. un 6.punktā vārdus “un “kooperatīvo sabiedrību savienība””.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 4.panta pirmās daļas 5. un 6.punktā vārdus “un “kooperatīvo sabiedrību savienība””.

5.pants. Uzņēmumu reģistrā reģistrētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību ierakstīšana komercreģistrā

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētus šā likuma 17.panta otrajā daļā minētos subjektus un uzņēmējsabiedrības, to filiāles, nodaļas un pārstāvniecības, izņemot kooperatīvās sabiedrības un to savienības, šajā nodaļā noteiktajā kārtībā un noteiktajos termiņos uz pieteikuma pamata ieraksta komercreģistrā, nemainot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirto numerāciju, vai likvidē. Šis noteikums neattiecas uz šā likuma 17.panta trešajā daļā minētajiem subjektiem.

(2) Lēmumu par uzņēmējsabiedrības pārveidošanu vai statūtu grozījumiem, kas nepieciešami, lai uzņēmējsabiedrību pieteiktu ierakstīšanai komercreģistrā, pieņem dalībnieku (akcionāru) sapulcē (pilnsapulcē) ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu. Sapulce (pilnsapulce) sasaucama attiecīgo uzņēmējdarbības formu regulējošajā likumā un uzņēmējsabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā. Atkārtoti sasauktā sapulce (pilnsapulce) ir lemttiesīga, nepiemērojot likuma un statūtu noteikumus par nepieciešamo kvorumu un kvalificēto balsu vairākumu. Izdarot grozījumus statūtos, nedrīkst mainīt uzņēmējsabiedrības dalībnieku (akcionāru) tiesību apjomu.

(3) Pieteikumu par ierakstīšanu komercreģistrā paraksta fiziskā persona, kas piesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālu komersantu, bet uzņēmējsabiedrības vārdā — personas ar pārstāvības tiesībām (Komerclikuma 91., 223., 303.pants), un šajos gadījumos nepiemēro Komerclikuma 10.panta otrās daļas noteikumus.

(4) Katrs uzņēmējsabiedrības dalībnieks (akcionārs), kura tiesības ir būtiski aizskartas un kura balss varētu izšķirt balsošanas rezultātu, var apstrīdēt tiesā šā panta otrajā daļā minēto lēmumu, ja ir pārkāpti attiecīgo uzņēmējsabiedrības veidu reglamentējošo likumu noteikumi par dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) sasaukšanu vai lēmumu pieņemšanas procedūra.

(5) Šā panta ceturtajā daļā minēto prasību tiesā var celt mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai, ja pārkāpta sapulces sasaukšanas kārtība, — no dienas, kad dalībniekam (akcionāram) lēmums kļuvis zināms vai viņam vajadzēja par to uzzināt, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

(6) Ja komercreģistrā ierakstāmais komersants ir reģistrēts uzņēmumu reģistrā, tad ar šīs ierakstīšanas brīdi komersants izslēdzams no uzņēmumu reģistra. Par to izdara attiecīgu ierakstu uzņēmumu reģistrā.

(7) Komercreģistra izdota reģistrācijas apliecība ir dokuments, uz kura pamata likumā noteiktajā kārtībā izdara grozījumus attiecīgajos reģistros un citos dokumentos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 5.panta pirmajā daļā vārdus “un to savienības”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs A.Aksenoks (11.02.2004)

Papildināt likuma 5.panta septīto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Komersanta reģistrācijas apliecībā papildus Komerclikumā noteiktajām ziņām norāda arī reģistrācijas datumu uzņēmumu reģistrā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 5.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “un to savienības”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt septīto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Komersanta reģistrācijas apliecībā papildus Komerclikumā noteiktajām ziņām norāda arī reģistrācijas datumu uzņēmumu reģistrā.”

7.pants. Valsts nodeva par pārreģistrāciju

(1) Valsts nodevu par uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības ierakstīšanu komercreģistrā nosaka Ministru kabinets.

(2) Valsts nodevu par grozījumu ierakstīšanu citos reģistros un jaunu, ar uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības ierakstīšanu komercreģistrā saistītu dokumentu [to skaitā speciālas atļaujas (licences)] izsniegšanu nosaka Ministru kabinets.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās valsts nodevas apmērs nedrīkst pārsniegt administratīvos izdevumus, kas saistīti ar attiecīgā ieraksta izdarīšanu un dokumentu izsniegšanu, kā arī valsts nodevas apmēru, kāds noteikts par attiecīgu grozījumu reģistrēšanu līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai.

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 7.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts nodeva par grozījumu ierakstīšanu citos reģistros un jaunu, ar uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības ierakstīšanu komercreģistrā saistītu, dokumentu [to skaitā speciālas atļaujas (licences)] izsniegšanu, ir 50 procenti no samaksas par grozījumu ierakstīšanu attiecīgajā reģistrā vai dokumentu izsniegšanu.

(3) Šā panta pirmajā daļā noteiktās valsts nodevas apmērs nedrīkst pārsniegt ar attiecīgā ieraksta izdarīšanu saistītos administratīvos izdevumus. "

     

 

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt 7.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts nodeva par grozījumu ierakstīšanu citos reģistros un jaunu, ar uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības ierakstīšanu komercreģistrā saistītu dokumentu [to skaitā speciālu atļauju (licenču)] izsniegšanu ir 50 procenti no samaksas par grozījumu ierakstīšanu attiecīgajā reģistrā vai dokumentu izsniegšanu.

(3) Šā panta pirmajā daļā noteiktās valsts nodevas apmērs nedrīkst pārsniegt ar attiecīgā ieraksta izdarīšanu saistītos administratīvos izdevumus. "

8.pants. Firmas

(1) Līdz 2003.gada 31.decembrim komercreģistrā atļauts ierakstīt firmu (Komerclikuma 26.panta otrā daļa), nepiemērojot Komerclikuma 28.panta noteikumus, ja attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums (firma) reģistrēts uzņēmumu reģistrā līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai. Komercreģistrā nav ierakstāma saskaņā ar Komerclikumu dibinātas komercsabiedrības vai individuālā komersanta firma, kura sakrīt ar uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu (firmu).

(2) Piemērojot Komerclikuma 29.panta trešo un ceturto daļu par ierobežojumiem attiecībā uz vārda “Latvija” un citu administratīvo teritoriju vai apdzīvoto vietu nosaukumu un to tulkojumu svešvalodās ietveršanu firmās, nedrīkst aizskart tiesības uz firmu, kas ir iegūtas pirms Komerclikuma spēkā stāšanās.

(3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs līdz 2002.gada 1.aprīlim publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstu, kuri uzņēmumu reģistrā ir reģistrēti ar vienādu nosaukumu (firmu).

(4) Komercreģistrā ierakstītu vienādu firmu gadījumā pirmtiesību uz firmu nosaka atkarībā no brīža, kad tā reģistrēta uzņēmumu reģistrā. No šīs pirmtiesības izrietošās tiesības uz firmas aizsardzību (Komerclikuma 33.pants) rodas pēc komersantu ierakstīšanas komercreģistrā, ciktāl agrāka tiesību aizsardzība attiecībā uz firmu neizriet no likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”.

(5) Pirmtiesību uz firmu var nodot citam komersantam [uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai)], noslēdzot par to vienošanos notariālā kārtībā.

(6) Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) zaudē pirmtiesību uz firmu, ja tas pusotra gada laikā kopš Komerclikuma spēkā stāšanās dienas nav iesniedzis pieteikumu par ierakstīšanu komercreģistrā.

(7) Gadījumos, kad persona, kurai ir pirmtiesība uz firmu, nav sasniedzama juridiskajā adresē, pirmtiesību uz firmu var dzēst tiesas ceļā Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā, ja pēc tiesas uzaicinājuma triju mēnešu laikā neviena persona savu tiesību nav pieteikusi.

(8) Ja pēc 2003.gada 31.decembra komercreģistrā ir ierakstīti vairāki komersanti ar vienādu firmu, komercreģistra iestāde ceļ tiesā prasību par firmas maiņu pret tiem komersantiem, kuriem nav pirmtiesību uz firmu (šā panta ceturtā daļa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 8.pantā:

papildināt sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja neviens uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ar vienādām firmām līdz minētajam termiņam nav iesniedzis pieteikumu par ierakstīšanu komercreģistrā un iesniedz šādu pieteikumu līdz 2003.gada 31.decembrim, pirmtiesību uz firmu nosaka atkarībā no brīža, kad tā ierakstīta komercreģistrā.”;

 

 

 

 

 

 

papildināt astoto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Šajā gadījumā komercreģistra iestāde ir atbrīvota no tiesas izdevumu samaksas.”

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 8.pantā:

papildināt sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja neviens uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ar vienādām firmām līdz minētajam termiņam nav iesniedzis pieteikumu par ierakstīšanu komercreģistrā un iesniedz šādu pieteikumu līdz 2003.gada 31.decembrim, pirmtiesību uz firmu nosaka atkarībā no brīža, kad tā ierakstīta komercreģistrā.”;

 

 

 

 

 

 

papildināt astoto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Šajā gadījumā komercreģistra iestāde ir atbrīvota no tiesas izdevumu samaksas.”

9.pants. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu sabiedrību ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrību līdz 2004.gada 31.decembrim piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) lēmumu uzsāk šādas sabiedrības likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Pieteikumā par ierakstīšanu komercreģistrā norāda Komerclikuma 8.pantā paredzētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā un pieteikumam pievieno dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) lēmumu par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā (šā likuma 5.panta otrā daļa) un nepieciešamos dokumentus (Komerclikuma 9.pants, 187.panta sestā daļa), ja tie nav iesniegti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram vai ja Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram iesniegtie dokumenti neatbilst Komerclikuma noteikumiem.

(3) Akciju sabiedrību atļauts pārveidot par sabiedrību ar ierobežotu atbildību atbilstoši Komerclikuma noteikumiem un pieteikt ierakstīšanai komercreģistrā. Šādai reorganizācijai piemēro Komerclikuma noteikumus. Reorganizācija privatizācijas procesā notiek saskaņā ar šā likuma 27.panta noteikumiem.

(4) Līdz ierakstīšanai komercreģistrā valdes rezerves akcijas ir konvertējamas. Šīs akcijas sabiedrība atpērk no valdes locekļiem, ja viņi tās nevēlas paturēt sev. Šīs darbības veic, neatbrīvojot valdes locekļus no atbildības un gada pārskata apstiprināšanas. Valsts un pašvaldību akciju sabiedrībās valdes rezerves akcijas atpērk sabiedrība.

(5) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce, kurā tiek pieņemti statūtu grozījumi, veic visas nepieciešamās darbības, lai sabiedrības statūti un pārvaldes institūcijas pilnībā atbilstu Komerclikuma noteikumiem, un vienlaikus ar statūtu grozījumiem iesniedz pieteikumu par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā. Līdz sabiedrības ar ierobežotu atbildību ierakstīšanai komercreģistrā sabiedrības statūtu grozījumi uzņēmumu reģistrā netiek reģistrēti. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumu, ja attiecīgā dalībnieku sapulce ir notikusi līdz 2003.gada 1.jūlijam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 9.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Līdz sabiedrības ar ierobežotu atbildību ierakstīšanai komercreģistrā izmaiņas uzņēmumu reģistrā netiek reģistrētas. Ja lēmumu par izmaiņu izdarīšanu sabiedrība ar ierobežotu atbildību pieņēmusi līdz šā likuma grozījumu spēkā stāšanās dienai un pieteikums iesniegts 15 dienu laikā pēc šā likuma grozījumu spēkā stāšanās dienas, attiecīgās izmaiņas uzņēmumu reģistrā tiek reģistrētas.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs A.Aksenoks (11.02.2004)

Izteikt 9.panta sestajā daļā otro teikumu šādā redakcijā:

“Ja lēmums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību izmaiņām ir pieņemts līdz 2004.gada 15.martam un pieteikums iesniegts līdz 2004.gada 31.martam, izmaiņas uzņēmumu reģistrā tiek reģistrētas.”

Juridiskā komisija

Izteikt 9.panta sestajā daļā otro teikumu šādā redakcijā:

“Ja lēmums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību izmaiņām ir pieņemts līdz 2004.gada 30.aprīlim un pieteikums iesniegts līdz 2004.gada 15.maijam, izmaiņas uzņēmumu reģistrā tiek reģistrētas.”

Tieslietu ministrs A.Aksenoks (11.02.2004)

Papildināt 9.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Šā panta piektās un sestās daļas noteikumi nav attiecināmi uz šā likuma 3.1 panta trešajā daļā, 23. un 24.pantā noteiktajiem gadījumiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Papildināt 9.pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(6) Līdz sabiedrības ar ierobežotu atbildību ierakstīšanai komercreģistrā izmaiņas uzņēmumu reģistrā netiek reģistrētas. Ja lēmums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību izmaiņām ir pieņemts līdz 2004.gada 30.aprīlim un pieteikums iesniegts līdz 2004.gada 15.maijam, izmaiņas uzņēmumu reģistrā tiek reģistrētas.

(7) Šā panta piektās un sestās daļas noteikumi nav attiecināmi uz šā likuma 3.1 panta trešajā daļā, 23. un 24.pantā paredzētajiem gadījumiem.”

12.pants. Valsts un pašvaldību uzņēmumi

(1) Valsts vai pašvaldības uzņēmumu attiecīgi ar Ministru kabineta rīkojumu vai pašvaldības domes (padomes) lēmumu līdz 2003.gada 31.decembrim atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās” noteikumiem pārveido par kapitālsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai uzsāk šā uzņēmuma likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Pieteikumam pievieno likuma “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās” 9.panta otrajā daļā minētos dokumentus, kā arī Komerclikuma 149.panta trešās daļas 4. (ja sabiedrībai ir padome), 5., 6. un 7.punktā minētos dokumentus, ja tie jau nav iesniegti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

(3) Valsts uzņēmumu līdz 2003.gada 31.decembrim ar Ministru kabineta rīkojumu var pārveidot par valsts iestādi. Šādā gadījumā viss valsts uzņēmuma īpašums pāriet valstij. Izveidotā valsts iestāde ir valsts uzņēmuma tiesību un saistību pārņēmēja.

(4) Pašvaldības uzņēmumu līdz 2003.ga da 31.decembrim ar pašvaldības domes (padomes) lēmumu var pārveidot par pašvaldības iestādi. Šādā gadījumā viss pašvaldības uzņēmuma īpašums pāriet pašvaldībai. Izveidotā pašvaldības iestāde ir pašvaldības uzņēmuma tiesību un saistību pārņēmēja.

6. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Valsts un pašvaldību uzņēmumi (statūtsabiedrības)

(1) Valsts uzņēmumu ar Ministru kabineta lēmumu līdz 2004.gada 30.septembrim pārveido par valsts kapitālsabiedrību atbilstoši likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" noteikumiem un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai pārveido par tiešās pārvaldes iestādi vai nodibinājumu, vai uzsāk šā uzņēmuma likvidāciju, piesakot to reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā.

(2) Valsts statūtsabiedrību līdz 2004.gada 30.septembrim piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai pārveido par tiešās pārvaldes iestādi vai nodibinājumu, vai uzsāk šīs statūtsabiedrības likvidāciju, piesakot to reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā.

(3) Pašvaldības uzņēmumu ar pašvaldības domes (padomes) lēmumu līdz 2004.gada 31.jūlijam pārveido par pašvaldības kapitālsabiedrību atbilstoši likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" noteikumiem un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai pārveido par pašvaldības iestādi vai nodibinājumu, vai uzsāk šā uzņēmuma likvidāciju, piesakot to reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā.

(4) Pašvaldības statūtsabiedrību līdz 2004.gada 31.jūlijam piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai pārveido par pašvaldības iestādi vai nodibinājumu, vai uzsāk šīs statūtsabiedrības likvidāciju, piesakot to reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā.

(5) Šā panta pirmajā un trešajā daļā paredzētajos gadījumos pieteikumam pievieno likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" 9.panta otrajā daļā minētos dokumentus, kā arī Komerclikuma 149.panta trešās daļas 4. (ja sabiedrībai ir padome), 5., 6. un 7.punktā minētos dokumentus, ja tie nav iesniegti Uzņēmumu reģistram. Šā panta otrajā un ceturtajā daļā paredzētajos gadījumos pieteikumā par ierakstīšanu komercreģistrā norāda šā likuma 9.panta otrajā daļā minētās ziņas un pievieno tajā minētos dokumentus.

(6) Pārveidojot valsts vai pašvaldības uzņēmumu (statūtsabiedrību) par valsts pārvaldes iestādi, viss valsts vai pašvaldības uzņēmuma (statūtsabiedrības) īpašums pāriet attiecīgi valstij vai pašvaldībai. Izveidotā valsts pārvaldes iestāde ir attiecīgi valsts vai pašvaldības uzņēmuma (statūtsabiedrības) tiesību un saistību pārņēmēja.

(7) Šā panta noteikumi attiecas arī uz valsts vai pašvaldību uzņēmumiem (statūtsabiedrībām), kuri dibināti kā bezpeļņas organizācijas."

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 12.pantā skaitļus un vārdus “2004.gada 30.septembrim” un “2004.gada 31.jūlijam” ar skaitļiem un vārdiem “ 2004.gada 31.oktobrim”.

Juridiskā komisija

Aizstāt 12.panta pirmajā un trešajā daļā vārdus “atbilstoši likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" noteikumiem” ar vārdiem “ņemot vērā likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" noteikumus, ja šis likums vai Komerclikums nenosaka citādi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs A.Aksenoks (11.02.2004)

Papildināt 12.panta piekto daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Pārveidojoties par nodibinājumu, pieteikumā par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā ieraksta Biedrību un nodibinājumu likuma 15.pantā paredzētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā, un pieteikumam pievieno Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likuma 9.panta ceturtajā daļā minētos dokumentus.”

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 12.panta septīto daļu (likumprojekta 7.pants) (pārnesta un izteikta kā 25.panta otrā daļa).

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

8. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Valsts un pašvaldību uzņēmumi (statūtsabiedrības)

(1) Valsts uzņēmumu ar Ministru kabineta lēmumu līdz 2004.gada 31.oktobrim pārveido par valsts kapitālsabiedrību, ņemot vērā likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" noteikumus, ja šis likums vai Komerclikums nenosaka citādi, un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai pārveido par tiešās pārvaldes iestādi vai nodibinājumu, vai uzsāk šā uzņēmuma likvidāciju, piesakot to reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā.

(2) Valsts statūtsabiedrību līdz 2004.gada 31.oktobrim piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai pārveido par tiešās pārvaldes iestādi vai nodibinājumu, vai uzsāk šīs statūtsabiedrības likvidāciju, piesakot to reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā.

(3) Pašvaldības uzņēmumu ar pašvaldības domes (padomes) lēmumu līdz 2004.gada 31.oktobrim pārveido par pašvaldības kapitālsabiedrību, ņemot vērā likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" noteikumus, ja šis likums vai Komerclikums nenosaka citādi, un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai pārveido par pašvaldības iestādi vai nodibinājumu, vai uzsāk šā uzņēmuma likvidāciju, piesakot to reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā.

(4) Pašvaldības statūtsabiedrību līdz 2004.gada 31.oktobrim piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai pārveido par pašvaldības iestādi vai nodibinājumu, vai uzsāk šīs statūtsabiedrības likvidāciju, piesakot to reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā.

(5) Šā panta pirmajā un trešajā daļā paredzētajos gadījumos pieteikumam pievieno likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" 9.panta otrajā daļā minētos dokumentus, kā arī Komerclikuma 149.panta trešās daļas 4. (ja sabiedrībai ir padome), 5., 6. un 7.punktā minētos dokumentus, ja tie nav iesniegti Uzņēmumu reģistram. Šā panta otrajā un ceturtajā daļā paredzētajos gadījumos pieteikumā par ierakstīšanu komercreģistrā norāda šā likuma 9.panta otrajā daļā minētās ziņas un pievieno tajā minētos dokumentus. Pārveidojot valsts vai pašvaldības uzņēmumu par nodibinājumu, pieteikumā par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā ieraksta Biedrību un nodibinājumu likuma 15.pantā paredzētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā, un pieteikumam pievieno Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likuma 9.panta ceturtajā daļā minētos dokumentus.

(6) Pārveidojot valsts vai pašvaldības uzņēmumu (statūtsabiedrību) par valsts pārvaldes iestādi, viss valsts vai pašvaldības uzņēmuma (statūtsabiedrības) īpašums pāriet attiecīgi valstij vai pašvaldībai. Izveidotā valsts pārvaldes iestāde ir attiecīgi valsts vai pašvaldības uzņēmuma (statūtsabiedrības) tiesību un saistību pārņēmēja.”

 

13.pants. Paju sabiedrības

(1) Paju sabiedrību līdz 2004.gada 31.decembrim pārveido par komercsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar dalībnieku sapulces lēmumu uzsāk šīs sabiedrības likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Paju sabiedrības pārveidošana izdarāma kārtībā, kādu nosaka Komerclikuma 337., 339., 340.–343., 345., 346.pants, 348.panta trešā un ceturtā daļa, 349.panta ceturtā daļa, 350.panta pirmā daļa, ceturtās daļas pirmais teikums, piektā daļa un septītā daļa, 351.panta pirmā daļa, 352., 357., 358.pants un 360.panta pirmā daļa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aizstāt 13.panta otrajā daļā skaitļus un vārdu “345., 346.pants” ar skaitļiem un vārdu “345. - 347.pants”.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Aizstāt 13.panta otrajā daļā skaitļus un vārdu “345., 346.pants” ar skaitļiem un vārdu “345. - 347.pants”.

17.pants. Individuālie (ģimenes) uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības un individuālā darba veicēji

(1) Individuālie (ģimenes) uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kā arī individuālā darba veicēji līdz aroddarbību regulējošā likuma spēkā stāšanās dienai darbojas atbilstoši likumam, saskaņā ar kuru tie nodibināti, ņemot vērā šajā pantā noteiktos izņēmumus.

(2) Tāda individuālā uzņēmuma īpašnieks, kurš atbilst Komerclikuma 75.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, piesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu līdz 2004.gada 31.decembrim vai pārveido individuālo uzņēmumu par komercsabiedrību, vai ar savu lēmumu uzsāk šā uzņēmuma likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā. Šo noteikumu neizpildes gadījumā individuālo uzņēmumu ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra (19.pants).

(3) Šā panta otrās daļas noteikumu nepiemēro attiecībā uz zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī individuālajiem uzņēmumiem, kuru galvenais darbības veids ir amatniecība likuma “Par amatniecību” 1.panta izpratnē.

(4) Ģimenes uzņēmumu līdz 2004.gada 31.decembrim pārveido par komercsabiedrību vai ar tā īpašnieku lēmumu uzsāk šā uzņēmuma likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā. Šo noteikumu neizpildes gadījumā ģimenes uzņēmumu ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra (19.pants).

(5) Pieteikums par ierakstīšanu komercreģistrā sastādāms atbilstoši Komerclikuma 75.panta trešās daļas noteikumiem, papildus norādot reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā.

(6) Individuālo uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašnieki var pārveidot savu uzņēmumu par komercsabiedrību vai pieteikt sevi par individuālo komersantu arī tad, ja attiecīgais uzņēmums neatbilst Komerclikuma 75.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

(7) Šā panta kārtībā individuālā komersanta statusu ieguvusī persona vai pārveidotā komercsabiedrība ir visu uzņēmuma tiesību un saistību pārņēmēja. Individuālā komersanta statusu ieguvusī persona vai pārveidotā komercsabiedrība saglabā visus ar likumu vai uz tā pamata šim uzņēmumam piešķirtos atvieglojumus un garantijas. Šis noteikums neietekmē attiecīgo likumu un citu normatīvo aktu piemērošanu.

(8) Individuālā uzņēmuma pārveidošanai par komercsabiedrību attiecīgi piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

(9) Viena fiziskā persona nevar vienlaikus būt gan komercreģistrā ierakstīts individuālais komersants, gan uzņēmumu reģistrā reģistrēts individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks.

(10) Fiziskā persona vai individuālā uzņēmuma īpašnieks, kura darbība atbilst Komerclikuma 45. vai 64.pantā minētajiem noteikumiem, piesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, neņemot vērā Komerclikuma 75.panta pirmajā daļā noteiktos kritērijus, vai dibina komercsabiedrību saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem.

 

 

 

8. 17.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu “(ģimenes)”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Individuālā (ģimenes) uzņēmuma, zemnieku un zvejnieku saimniecības pārveidošanai par komercabiedrību attiecīgi piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 17.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu “(ģimenes)”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Individuālā (ģimenes) uzņēmuma, zemnieku un zvejnieku saimniecības pārveidošanai par komercabiedrību attiecīgi piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.”

18.pants. Pieteikumu izskatīšana pēc to iesniegšanas termiņa beigām

(1) Ja pieteikums par ierakstīšanu komercreģistrā iesniegts komercreģistra iestādei šajā nodaļā noteiktajā termiņā, bet, šim termiņam beidzoties, komercreģistra iestāde to vēl nav izskatījusi, noteikumus par darbības izbeigšanu un izslēgšanu no uzņēmumu reģistra (19.pants) piemēro ar nākamo dienu pēc tam, kad pieņemts lēmums par atteikumu. Ja tiek pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, piemēro šā panta otrās daļas noteikumus.

(2) Ja šajā nodaļā norādītais termiņš pieteikuma iesniegšanai par ierakstīšanu komercreģistrā beidzas pirms termiņa, kas norādīts komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu trūkumu novēršanai, noteikumus par darbības izbeigšanu un izslēgšanu no uzņēmumu reģistra (19.pants) piemēro ar nākamo dienu pēc tam, kad:

1) izbeidzies lēmumā norādītais termiņš, ja šajā termiņā nav iesniegti precizētie dokumenti;

2) pieņemts lēmums par atteikumu, ja iesniegtie dokumenti atkārtoti neatbilst likuma noteikumiem.

(3) Šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos atkārtots lēmums par ieraksta izdarīšanas atlikšanu nav atļauts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs A.Aksenoks (11.02.2004)

Papildināt likuma 18.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Šā panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi ir attiecināmi arī uz pieteikumu par bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā, kas iesniegts šā likuma 12. un 25.pantā noteiktajos termiņos, bet, šim termiņam beidzoties, pieteikums vēl nav izskatīts.”

Juridiskā komisija

Papildināt likuma 18.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi ir attiecināmi arī uz pieteikumu, kas attiecībā par valsts un pašvaldību bezpeļņas uzņēmumu (statūtsabiedrību) ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā ir iesniegts šā likuma 12.pantā noteiktajā termiņā un attiecībā par bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrības) ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā, kas iesniegts šā likuma 25.pantā noteiktajā termiņā, bet beidzoties attiecīgajam termiņam, pieteikums vēl nav izskatīts.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji

(sk. 17.priekšlik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Papildināt 18.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi attiecināmi arī uz pieteikumu par valsts vai pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma (statūtsabiedrības) ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā, kas iesniegts šā likuma 12.pantā noteiktajā termiņā, un uz pieteikumu par bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā, kas iesniegts šā likuma 25.pantā noteiktajā termiņā, ja attiecīgais termiņš ir beidzies, bet pieteikums vēl nav izskatīts.”

19.pants. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas un pārstāvniecības darbības izbeigšana un to izslēgšana no uzņēmumu reģistra

(1) Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), filiāle, nodaļa vai pārstāvniecība atbilstoši šīs nodaļas noteikumiem attiecīgajā te rmiņā nav pieteikta ierakstīšanai komercreģistrā un nav pieņemts lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības likvidāciju, to likvidē šajā pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Ar nākamo dienu pēc šajā nodaļā minētā attiecīgā termiņa notecēšanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību uzskata par darbību izbeigušu. Šo subjektu sarakstu komercreģistra iestāde publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, norādot:

1) reģistrācijas numuru un nosaukumu (firmu);

2) to, ka triju mēnešu laikā no publikācijas dienas jāpaziņo par prasījumiem (šā panta trešā daļa).

(3) Triju mēnešu laikā no publikācijas dienas visi attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības kreditori un nodokļu administrācija var paziņot komercreģistra iestādei par saviem mantiskajiem prasījumiem pret uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību.

(4) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā komercreģistra iestāde nevienu paziņojumu par prasījumiem nav saņēmusi un komercķīlu reģistrā komercķīla nav reģistrēta, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra.

(5) Manta, kas palikusi pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanas no uzņēmumu reģistra, pielīdzināma bezmantinieka mantai atbilstoši Civillikuma 417.panta noteikumiem.

(6) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā komercreģistra iestāde ir saņēmusi kādu paziņojumu par prasījumiem, ar nākamo dienu pēc šā termiņa izbeigšanās uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), filiāle, nodaļa vai pārstāvniecība nav tiesīga veikt komercdarbību. Šādā gadījumā darbības turpināšana uzskatāma par komercdarbību bez reģistrācijas un par šo noteikumu pārkāpumu vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Papildināt 19.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā komercreģistra iestāde ir saņēmusi kādu paziņojumu par prasījumiem, tā veic uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības likvidāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem, saskaņā ar kuriem tie nodibināti. Likvidācijas izdevumus sedz no likvidējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības līdzekļiem. Ja likvidējamam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), filiālei, nodaļai vai pārstāvniecībai līdzekļu nav vai tie pilnībā nesedz likvidācijas izdevumus, likvidācijas izdevumi sedzami no šim mērķim speciāli piešķirtiem valsts budžeta līdzekļiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs A.Aksenoks (11.02.2004)

Papildināt likuma 19.panta otrās daļas pirmo teikumu ar vārdiem “un komercreģistra iestāde izdara attiecīgu ierakstu uzņēmumu reģistrā.”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 19.panta septītās daļas pirmajā teikumā (likumprojekta 11.pants) vārdus “saņēmusi kādu paziņojumu par prasījumiem” ar vārdiem “saņēmusi kreditoru vai nodokļu administrācijas paziņojumu par prasījumiem”.

Tieslietu ministrs A.Aksenoks (11.02.2004)

Aizstāt likumprojekta 19.panta septītajā daļā vārdus “tā veic uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības likvidāciju” ar vārdiem “uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) veic uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības likvidāciju” un izslēgt trešo teikumu.

Tieslietu ministrs A.Aksenoks (11.02.2004)

Aizstāt 9.panta sestajā daļā vārdu “komercdarbību” ar vārdu “uzņēmējdarbību”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 19.pantā:

papildināt otrās daļas pirmo teikumu ar vārdiem “un komercreģistra iestāde izdara attiecīgu ierakstu uzņēmumu reģistrā.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt sestajā daļā vārdu “komercdarbību” ar vārdu “uzņēmējdarbību”;

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā komercreģistra iestāde ir saņēmusi kreditoru vai nodokļu administrācijas paziņojumu par prasījumiem, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) veic uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības likvidāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem, saskaņā ar kuriem tie nodibināti. Likvidācijas izdevumus sedz no likvidējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības līdzekļiem.”

 

22.pants. Kooperatīvās sabiedrības un to savienības

(1) Kooperatīvo sabiedrību var pārveidot par kapitālsabiedrību. Šādā gadījumā piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

(2) Kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce), pieņemot lēmumu par reorganizāciju, apstiprina arī attiecīgās kapitālsabiedrības (iegūstošās sabiedrības) statūtus. Tos paraksta iegūstošās sabiedrības valde.

(3) Ja kooperatīvās sabiedrības statūtos paredzēts, ka lēmumu par reorganizāciju pieņem pilnvaroto sapulce, šis lēmums aizstāj biedru kopsapulces lēmumu. Šādā gadījumā mēneša laikā pēc Komerclikuma 345.panta otrajā daļā paredzētās publikācijas kooperatīvās sabiedrības biedrs ir tiesīgs rakstveidā paziņot kooperatīvajai sabiedrībai par to, ka nepiekrīt reorganizācijai. Šādā gadījumā kooperatīvās sabiedrības biedrs iegūst Komerclikuma 353.pantā paredzētās tiesības.

 

22.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 22.panta nosaukumā vārdus “un to savienības”.

Atbalstīt

13. Izslēgt 22.panta nosaukumā vārdus “un to savienības”.

24.pants. Uzsāktie maksātnespējas procesi

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas pēc formas neatbilst Komerclikuma noteikumiem un atzīts par maksātnespējīgu līdz 2004.gada 31.decembrim, visu maksātnespējas procesa laiku līdz bankrota procedūras pabeigšanai ir tiesīgs saglabāt savu līdzšinējo uzņēmējdarbības formu, izņemot šā panta otrajā daļā paredzēto gadījumu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas procesu var izbeigt citādi, nevis ar bankrota procedūras pabeigšanu, tikai tādā gadījumā, ja attiecīgais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) iepriekš ir pārveidots par Komerclikumā paredzēta veida komersantu. Šādai pārveidošanai piemēro Komerclikuma noteikumus.

10. Izteikt 24.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas atzīts par maksātnespējīgu līdz 2004.gada 31.decembrim, visu maksātnespējas procesa laiku līdz bankrota procedūras pabeigšanai ir tiesīgs darboties atbilstoši likumiem, saskaņā ar kuriem tas nodibināts, izņemot šā panta otrajā daļā paredzēto gadījumu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas procesu var izbeigt citādi, nevis ar bankrota procedūras pabeigšanu, tikai tādā gadījumā, ja attiecīgais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir ierakstīts komercreģistrā. Ja ierakstīšanai komercreģistrā ir nepieciešams attiecīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pārveidot par Komerclikumā paredzēta veida komersantu, šādai pārveidošanai piemēro Komerclikuma noteikumus.”

     

14. Izteikt 24.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas atzīts par maksātnespējīgu līdz 2004.gada 31.decembrim, visu maksātnespējas procesa laiku līdz bankrota procedūras pabeigšanai ir tiesīgs darboties atbilstoši likumiem, saskaņā ar kuriem tas nodibināts, izņemot šā panta otrajā daļā paredzēto gadījumu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas procesu var izbeigt citādi, nevis ar bankrota procedūras pabeigšanu, tikai tādā gadījumā, ja attiecīgais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir ierakstīts komercreģistrā. Ja ierakstīšanai komercreģistrā ir nepieciešams attiecīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pārveidot par Komerclikumā paredzēta veida komersantu, šādai pārveidošanai piemēro Komerclikuma noteikumus.”

 

25.pants. Bezpeļņas organizācijas

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas dibināts kā bezpeļņas organizācija, pēc Komerclikuma spēkā stāšanās līdz attiecīgu likumu pieņemšanai turpina darboties atbilstoši likumiem, saskaņā ar kuriem tas nodibināts.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto subjektu var pārveidot par sabiedrisko organizāciju, neatsavinot rezerves fondu.

(3) Valsts uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas dibināts kā bezpeļņas organizācija, līdz 2003.gada 31.decembrim ar Ministru kabineta rīkojumu noteiktā kārtībā var pārveidot par valsts iestādi. Šādā gadījumā viss valsts bezpeļņas organizācijas īpašums pāriet valstij. Izveidotā valsts iestāde ir valsts bezpeļņas organizācijas tiesību un saistību pārņēmēja.

(4) Pašvaldības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas dibināts kā bezpeļņas organizācija, līdz 2003.gada 31.decembrim ar pašvaldības domes (padomes) lēmumu noteiktā kārtībā var pārveidot par pašvaldības iestādi. Šādā gadījumā viss pašvaldības bezpeļņas organizācijas īpašums pāriet attiecīgajai pašvaldībai. Izveidotā pašvaldības iestāde ir pašvaldības bezpeļņas organizācijas tiesību un saistību pārņēmēja.

(5) Bezpeļņas organizācijas statusa piešķiršana komercreģistrā ierakstītiem komersantiem nav atļauta.

11. Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:

25.pants. Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pārveidošana, kuri dibināti kā bezpeļņas organizācijas.

(1)  Ja citos likumos nav noteikts citādi, uzņēmumu reģistrā reģistrētu bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) attiecīgi ar īpašnieka vai dalībnieku sapulces (pilnsapulces) lēmumu līdz 2004.gada 1.septembrim pārveido par biedrību vai nodibinājumu un piesaka ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā vai pārveido par kapitālsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā, vai attiecīgi ar īpašnieka vai dalībnieku sapulces (pilnsapulces) lēmumu uzsāk šā bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Viena īpašnieka bezpeļņas uzņēmumu, kā arī bezpeļņas uzņēmējsabiedrību, kurā ir viens dalībnieks, nevar pārveidot par biedrību.

(3) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbībai un likvidācijai līdz to ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā vai komercreģistrā piemēro likumus, kuri regulē bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbību, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(4) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ierakstīšanu komercreģistrā regulē šā likuma noteikumi par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību ierakstīšanu komercreģistrā.

(5) Bezpeļņas organizācijas statusa piešķiršana komercreģistrā ierakstītiem komersantiem nav atļauta.

23.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Tieslietu ministrs A.Aksenoks (11.02.2004)

Likumprojekta 25.panta pirmajā daļā un 25.1 panta otrajā daļā aizstāt skaitli un vārdus “līdz 2004.gada 1.septembrim” ar skaitli un vārdiem “līdz 2004.gada 31.augustam”.

Juridiskā komisija

Likumprojekta 25.panta pirmajā daļā un 25.1 panta otrajā daļā aizstāt skaitli un vārdus “līdz 2004.gada 1.septembrim” ar skaitli un vārdiem “līdz 2004.gada 31.decembrim”.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt 25.pantu ar jaunu otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Termiņu un kārtību, kādā pieņemams lēmums par to valsts un pašvaldību uzņēmumu (statūtsabiedrību) pārveidošanu, kuri dibināti kā bezpeļņas organizācijas, kā arī Uzņēmumu reģistram iesniedzamos dokumentus nosaka šā likuma 12.pants.

(3) Kooperatīvās sabiedrības, kuras dibinātas kā bezpeļņas organizācijas, izdara grozījumus statūtos bezpeļņas organizācijas statusa atcelšanai vai pieņem lēmumu par kooperatīvo sabiedrību pārveidošanu par kādu no šā panta pirmajā daļā minētajiem subjektiem, līdz 2005.gada 31.augustam piesakot to reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā.”

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 25.panta trešajā daļā vārdus “darbībai un likvidācijai līdz to ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā vai komercreģistrā piemēro likumus” ar vārdiem “darbībai līdz to ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā vai komercreģistrā, kā arī likvidācijai, piemēro likumus”.

 

Atbalstīt

daļēji

(sk.24.pr.)

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

15. Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:

“25.pants. To uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pārveidošana, kuri dibināti kā bezpeļņas organizācijas.

(1)  Ja citos likumos nav noteikts citādi, uzņēmumu reģistrā reģistrētu bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) attiecīgi ar īpašnieka vai dalībnieku sapulces (pilnsapulces) lēmumu līdz 2004.gada 31.decembrim pārveido par biedrību vai nodibinājumu un piesaka ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā vai pārveido par kapitālsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā, vai attiecīgi ar īpašnieka vai dalībnieku sapulces (pilnsapulces) lēmumu uzsāk šā bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Termiņu un kārtību, kādā pieņemams lēmums par to valsts un pašvaldību uzņēmumu (statūtsabiedrību) pārveidošanu, kuri dibināti kā bezpeļņas organizācijas, kā arī Uzņēmumu reģistram iesniedzamos dokumentus nosaka šā likuma 12.pants.

(3) Kooperatīvā sabiedrība, kura dibināta kā bezpeļņas organizācija, izdara grozījumus statūtos bezpeļņas organizācijas statusa atcelšanai vai pieņem lēmumu par kooperatīvās sabiedrības pārveidošanu par kādu no šā panta pirmajā daļā minētajiem subjektiem, līdz 2005.gada 31.augustam piesakot to reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā.

(4) Viena īpašnieka bezpeļņas uzņēmumu, kā arī bezpeļņas uzņēmējsabiedrību, kurā ir viens dalībnieks, nevar pārveidot par biedrību.

(5) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbībai līdz to ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā vai komercreģistrāvai līdz to likvidācijai piemēro likumus, kuri regulē bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbību, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(6) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ierakstīšanu komercreģistrā regulē šā likuma noteikumi par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību ierakstīšanu komercreģistrā.

(7) Bezpeļņas organizācijas statusa piešķiršana komercreģistrā ierakstītiem komersantiem nav atļauta.”

 

 

12. Papildināt likumu ar 25.1, 25.2 , 25.3 un 25.4 pantu šādā redakcijā:

25.1 pants. Uzņēmumu reģistrā reģistrētu bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ierakstīšana biedrību un nodibinājumu reģistrā

(1) Lēmumu par bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārveidošanu vai tā statūtu grozījumiem, kas nepieciešami, lai šo bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pieteiktu ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā, pieņem attiecīgi uzņēmuma īpašnieks vai uzņēmējsabiedrības dalībnieku sapulce (pilnsapulce) ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu. Ja uzņēmējsabiedrībā ir vairāki dalībnieki, sapulcē jāpiedalās ne mazāk kā diviem dalībniekiem. Sapulce (pilnsapulce) sasaucama attiecīgās sabiedrības veidu regulējošā likumā un attiecīgās sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā. Atkārtoti sasauktā sapulce (pilnsapulce) ir tiesīga lemt par uzņēmējsabiedrības pārveidošanu par biedrību, nepiemērojot likuma un statūtu noteikumus par nepieciešamo kvorumu.

(2) Pieteikumu par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā iesniedz līdz 2004.gada 1.septembrim un paraksta visas biedrības vai nodibinājuma amatpersonas, kurām ir pārstāvības tiesības. Pieteikumā par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā norāda Biedrību un nodibinājumu likuma 15.pantā paredzētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā. Pieteikumu izskatīšanu pēc iesniegšanas termiņa beigām regulē Biedrību un nodibinājuma likuma spēkā stāšanās kārtības likuma 13.pants.

(3) Pieteikumam pievieno:

1) īpašnieka vai dalībnieku sapulces (pilnsapulces) lēmumu par bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā;

2) viena īpašnieka uzņēmumam – statūtu tekstu, bet uzņēmējsabiedrībai - statūtu grozījumu tekstu un statūtu pilnu tekstu jaunajā redakcijā;

3) valdes paziņojumu par biedrības vai nodibinājuma juridisko adresi.

(4) Pārveidojot viena īpašnieka bezpeļņas uzņēmumu par nodibinājumu, līdz ar attiecīgā nodibinājuma ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā īpašnieks kļūst par nodibinājuma dibinātāju. Ja bezpeļņas uzņēmējsabiedrība tiek pārveidota par nodibinājumu, līdz ar attiecīgā nodibinājuma ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā visi uzņēmējsabiedrības dalībnieki kļūst par nodibinājuma dibinātājiem.

(5) Ja bezpeļņas uzņēmējsabiedrība tiek pārveidota par biedrību, līdz ar attiecīgās biedrības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā visi uzņēmējsabiedrības dalībnieki kļūst par biedrības biedriem. Par šādas biedrības dibinātājiem uzskatāmas personas, kuras dibinājušas bezpeļņas uzņēmējsabiedrību, bet gadījumā, ja bezpeļņas statuss nav iegūts līdz ar dibināšanu par šādas biedrības dibinātājiem uzskatāmi dalībnieki, kuri balsojuši par bezpeļņas statusa piešķiršanu šai uzņēmējsabiedrībai.

(6) Pārveidojamās bezpeļņas statūtsabiedrības pamatkapitāls un kapitāla daļas dzēšas līdz ar ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā. Statūtsabiedrība nedrīkst atpirkt no dalībniekiem kapitāla daļas, un dalībnieki nesaņem atlīdzību par dzēstajām kapitāla daļām.

(7) Biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītais subjekts ir attiecīgā pārveidotā bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) tiesību un saistību pārņēmējs.

(8) Līdz ar bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) teritoriālās struktūrvienības zaudē juridiskās personas statusu un teritoriālās struktūrvienības tiesības un saistības pāriet attiecīgajai biedrībai vai nodibinājumam.

(9) Ja biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstāmā biedrība vai nodibinājums tiek pārreģistrēts no uzņēmumu reģistra, tad ar šīs ierakstīšanas brīdi attiecīgais subjekts izslēdzams no uzņēmumu reģistra. Par to izdarāms attiecīgs ieraksts uzņēmumu reģistrā.

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

Tieslietu ministrs A.Aksenoks (11.02.2004)

Izteikt 25.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Lēmumu par bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārveidošanu un tā statūtus, kas nepieciešami, lai šo bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pieteiktu ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā, pieņem attiecīgi uzņēmuma īpašnieks vai uzņēmējsabiedrības dalībnieku sapulce (pilnsapulce) ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu. Sapulce (pilnsapulce) sasaucama attiecīgās bezpeļņas uzņēmējsabiedrības veidu regulējošā likumā un attiecīgās bezpeļņas uzņēmējsabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā. Atkārtoti sasauktā sapulce (pilnsapulce) ir tiesīga lemt par bezpeļņas uzņēmējsabiedrības pārveidošanu par biedrību vai nodibinājumu, nepiemērojot likuma un statūtu noteikumus par nepieciešamo kvorumu. Ja uzņēmējsabiedrībā ir vairāki dalībnieki, sapulcē (arī atkārtoti sasauktajā sapulcē) lēmums par bezpeļņas uzņēmējsabiedrības pārveidošanu par biedrību jāpieņem ne mazāk kā diviem dalībniekiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs A.Aksenoks (11.02.2004)

Izslēgt 25.1 panta otrajā daļā trešo teikumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs A.Aksenoks (11.02.2004)

Izteikt 25.1 panta trešajā daļā 2.punktu šādā redakcijā:

“2) statūtu pilnu tekstu jaunajā redakcijā;”

Tieslietu ministrs A.Aksenoks (11.02.2004)

Izslēgt 25.1 panta trešās daļas 3.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs A.Aksenoks (11.02.2004)

Izslēgt 25.1 panta astoto daļu.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

16. Papildināt likumu ar 25.1, 25.2 , 25.3 un 25.4 pantu šādā redakcijā:

“25.1 pants. Uzņēmumu reģistrā reģistrētu bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ierakstīšana biedrību un nodibinājumu reģistrā

(1) Lēmumu par bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārveidošanu un tā statūtus, kas nepieciešami, lai šo bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pieteiktu ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā, pieņem attiecīgi uzņēmuma īpašnieks vai uzņēmējsabiedrības dalībnieku sapulce (pilnsapulce) ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu. Sapulce (pilnsapulce) sasaucama attiecīgo bezpeļņas uzņēmējsabiedrības veidu regulējošā likumā un attiecīgās bezpeļņas uzņēmējsabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā. Atkārtoti sasauktā sapulce (pilnsapulce) ir tiesīga lemt par bezpeļņas uzņēmējsabiedrības pārveidošanu par biedrību vai nodibinājumu, nepiemērojot likuma un statūtu noteikumus par nepieciešamo kvorumu. Ja uzņēmējsabiedrībā ir vairāki dalībnieki, sapulcē (arī atkārtoti sasauktajā sapulcē) lēmums par bezpeļņas uzņēmējsabiedrības pārveidošanu par biedrību jāpieņem ne mazāk kā diviem dalībniekiem.

(2) Pieteikumu par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā iesniedz līdz 2004.gada 31.decembrim un paraksta visas biedrības vai nodibinājuma amatpersonas, kurām ir pārstāvības tiesības. Pieteikumā par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā norāda Biedrību un nodibinājumu likuma 15.pantā paredzētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā.

(3) Pieteikumam pievieno:

1) īpašnieka vai dalībnieku sapulces (pilnsapulces) lēmumu par bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā;

2) statūtu pilnu tekstu jaunajā redakcijā.

(4) Pārveidojot viena īpašnieka bezpeļņas uzņēmumu par nodibinājumu, līdz ar attiecīgā nodibinājuma ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā īpašnieks kļūst par nodibinājuma dibinātāju. Ja bezpeļņas uzņēmējsabiedrība tiek pārveidota par nodibinājumu, līdz ar attiecīgā nodibinājuma ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā visi uzņēmējsabiedrības dalībnieki kļūst par nodibinājuma dibinātājiem.

(5) Ja bezpeļņas uzņēmējsabiedrība tiek pārveidota par biedrību, līdz ar attiecīgās biedrības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā visi uzņēmējsabiedrības dalībnieki kļūst par biedrības biedriem. Par šādas biedrības dibinātājiem uzskatāmas personas, kuras dibinājušas bezpeļņas uzņēmējsabiedrību, bet gadījumā, ja bezpeļņas statuss nav iegūts līdz ar dibināšanu, par šādas biedrības dibinātājiem uzskatāmi dalībnieki, kuri balsojuši par bezpeļņas statusa piešķiršanu šai uzņēmējsabiedrībai.

(6) Pārveidojamās bezpeļņas statūtsabiedrības pamatkapitāls un kapitāla daļas dzēšas līdz ar ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā. Statūtsabiedrība nedrīkst atpirkt no dalībniekiem kapitāla daļas, un dalībnieki nesaņem atlīdzību par dzēstajām kapitāla daļām.

(7) Biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītais subjekts ir attiecīgā pārveidotā bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) tiesību un saistību pārņēmējs.

(8) Ja biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstāmā biedrība vai nodibinājums tiek pārreģistrēts no uzņēmumu reģistra, tad ar šīs ierakstīšanas brīdi attiecīgais subjekts izslēdzams no uzņēmumu reģistra. Par to izdarāms attiecīgs ieraksts uzņēmumu reģistrā.

 

25.2 pants. Bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pievienošana

(1) Bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kura vienīgais īpašnieks (dalībnieks) ir normatīvajos aktos noteiktajai pārreģistrācijai pakļauta sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība, var bez pārveidošanas pievienot attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai sabiedrisko organizāciju apvienībai, ierakstot sabiedrisko organizāciju biedrību un nodibinājumu reģistrā. Pievienošanai attiecīgi piemērojami Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumi par reorganizāciju pievienošanas ceļā, kā arī šā likuma 25.1 panta sestās daļas noteikumi.

(2) Veicot pievienošanu šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) rezerves fonds pāriet iegūstošajai biedrībai vai nodibinājumam.

     

25.2 pants. Bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pievienošana

(1) Bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kura vienīgais īpašnieks (dalībnieks) ir normatīvajos aktos noteiktajai pārreģistrācijai pakļauta sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība, var bez pārveidošanas pievienot attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai sabiedrisko organizāciju apvienībai, ierakstot sabiedrisko organizāciju biedrību un nodibinājumu reģistrā. Pievienošanai attiecīgi piemērojami Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumi par reorganizāciju pievienošanas ceļā, kā arī šā likuma 25.1 panta sestās daļas noteikumi.

(2) Veicot pievienošanu šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) rezerves fonds pāriet iegūstošajai biedrībai vai nodibinājumam.

 

25.3 pants. Uzņēmumu reģistrā reģistrētu bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbības izbeigšana un to izslēgšana no uzņēmumu reģistra

(1) Ja bezpeļņas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) 25.panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā nav pieteikts ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā vai komercreģistrā un Uzņēmumu reģistram nav pieteikta tā likvidācija, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) likvidē saskaņā ar šā likuma noteikumiem.

(2) Manta, kas palikusi pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas, netiek nodota uzņēmuma īpašniekam vai uzņēmējsabiedrības dalībniekiem.

32.

Tieslietu ministrs A.Aksenoks (11.02.2004)

Izteikt likumprojekta 25.3 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja bezpeļņas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) šā likuma 12.pantā un 25.panta pirmajā daļā noteiktajos termiņos nav pieteikta ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā vai komercreģistrā un Uzņēmumu reģistram nav pieteikta tās likvidācija, to likvidē saskaņā ar šā likuma 19.panta noteikumiem.”

Atbalstīt

25.3 pants. Uzņēmumu reģistrā reģistrētu bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbības izbeigšana un izslēgšana no uzņēmumu reģistra

(1) Ja bezpeļņas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) šā likuma 12.pantā un 25.panta pirmajā daļā noteiktajos termiņos nav pieteikts ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā vai komercreģistrā un Uzņēmumu reģistram nav pieteikta tā likvidācija, to likvidē saskaņā ar šā likuma 19.panta noteikumiem.

(2) Manta, kas palikusi pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas, netiek nodota uzņēmuma īpašniekam vai uzņēmējsabiedrības dalībniekiem.

 

25.4 pants. Bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) rezerves fonds

(1) Ja bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ieraksta komercreģistrā kā kapitālsabiedrību, bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) rezerves fondā uzkrātos līdzekļus apliek ar nodokli, piemērojot likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” rezidentiem noteikto nodokļa likmi, un pēc nodokļa samaksas ieskaita kapitālsabiedrības pamatkapitālā, proporcionāli palielinot esošo kapitāla daļu (akciju) vērtību.

(2) Ja bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pārveido par biedrību vai nodibinājumu šajā likumā noteiktajā kārtībā, rezerves fonds, kas izveidots bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības rezultātā, ieskaitot šajā fondā ienākumus, kuri pārsniedz izdevumus, pāriet biedrībai vai nodibinājumam.

(3) Ja gada laikā pēc ierakstīšanas biedrību un nodibinājumu reģistrā biedrība vai nodibinājums neiegūst sabiedriskā labuma organizācijas statusu, rezerves fonda daļu, kas izveidotas bezpeļņas organizācijas darbības rezultātā, ieskaitot tajā saimnieciskās darbības rezultātā gūtos ienākumus, kuri pārsniedz izdevumus, kas gūti no saimnieciskās darbības apliks ar nodokli, piemērojot likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” rezidentiem noteikto nodokļa likmi. Rezerves fondā uzkrātos līdzekļus, kas iegūti mērķdotāciju veidā bezpeļņas organizācijas statūtos noteikto mērķu sasniegšanai, ar nodokli neapliek.

(4) Bezpeļņas organizācijas darbības rezultātā gūtos ienākumus, kuri pārsniedz izdevumus un kurus, pārkāpjot likuma “Par bezpeļņas organizāciju” šā likuma noteikumus, ieguvuši bezpeļņas organizācijas biedri, dalībnieki vai akcionāri, ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumosienākumos.”

33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 25.4 panta pirmajā daļā vārdus “un pēc nodokļu samaksas ieskaita kapitālsabiedrības pamatkapitālā, proporcionāli palielinot esošo kapitāla daļu (akciju) vērtību” ar vārdiem “un pēc nodokļu samaksas atlikušie līdzekļi paliek sabiedrības īpašumā un tiek ieskaitīti nesadalītajā peļņā vai citās rezervēs”.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 25.4 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ieraksta komercreģistrā kā kapitālsabiedrību, bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības laikā uzkrāto rezerves fondu (ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem) ieskaita kapitālsabiedrības pamatkapitālā, proporcionāli palielinot esošo kapitāla daļu (akciju) vērtību, vai minētās summas apmērā veido speciālu rezervi. Bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības laikā uzkrāto rezerves fondu (radušos ienākumu), kurš ir ieskaitīts pamatkapitālā vai speciālajā rezervē, kapitālsabiedrības darbības laikā aizliegts izmaksāt kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem). Kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) tās likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā izmaksātās summas no pamatkapitāla vai speciālajām rezervēm, kas tajās ieskaitītas kā bezpeļņas uzņēmuma uzkrātais rezerves fonds (ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem), kā arī kapitāla daļu īpašniekiem (akcionāriem) atsavinot tiem piederošās pārveidotās kapitālsabiedrības kapitāla daļas (akcijas), kuru vērtība ir tikusi palielināta, ieskaitot bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības laikā uzkrāto rezerves fondu (radušos ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem) kapitālsabiedrības pamatkapitālā, kapitāla daļu (akciju) atsavināšanas ienākumu, apliek ar ienākuma nodokli nodokļu likumos noteiktajā kārtībā.”

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izslēgt 25.4 panta trešo daļu.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

25.4 pants. Bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) rezerves fonds

(1) Ja bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ieraksta komercreģistrā kā kapitālsabiedrību, bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības laikā uzkrāto rezerves fondu (ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem) ieskaita kapitālsabiedrības pamatkapitālā, proporcionāli palielinot esošo kapitāla daļu (akciju) vērtību, vai minētās summas apmērā veido speciālo rezervi. Bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības laikā uzkrāto rezerves fondu (ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem), kurš ir ieskaitīts pamatkapitālā vai speciālajā rezervē, kapitālsabiedrības darbības laikā aizliegts izmaksāt kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem). Kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) tās likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā izmaksātās summas no pamatkapitāla vai speciālās rezerves, kuras tajā ir ieskaitītas kā bezpeļņas uzņēmuma uzkrātais rezerves fonds (ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem), kā arī kapitāla daļu īpašniekiem (akcionāriem) atsavinot tiem piederošās pārveidotās kapitālsabiedrības kapitāla daļas (akcijas), kuru vērtība ir tikusi palielināta, ieskaitot bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības laikā uzkrāto rezerves fondu (ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem) kapitālsabiedrības pamatkapitālā, kapitāla daļu (akciju) atsavināšanas ienākumu, apliek ar ienākuma nodokli nodokļu likumos noteiktajā kārtībā.

(2) Ja bezpeļņas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pārveido par biedrību vai nodibinājumu, rezerves fonds, kas izveidots bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības rezultātā, pāriet biedrībai vai nodibinājumam.

(3) Bezpeļņas organizācijas darbības rezultātā gūtos ienākumus, kuri pārsniedz izdevumus un kurus, pārkāpjot likuma “Par bezpeļņas organizāciju” noteikumus, ieguvuši bezpeļņas organizācijas biedri, dalībnieki vai akcionāri, ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.”

Pārejas noteikumi

1. 2005.gada 1.janvārī spēku zaudē:

1) likums “Par uzņēmējdarbību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1991, 27./28.nr; 1992, 22./23.nr.; 1993, 3./4., 12./13., 18./19., 20./21., 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 10.nr., 13.nr.);

2) likums “Par līgumsabiedrībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 11./12.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.);

3) likums “Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 9./10., 23./24.nr.; 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 2000, 10.nr.; 2001, 14.nr.);

4) likums “Par akciju sabiedrībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1995, 3., 20.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 7.nr.; 1999, 18.nr.; 2000, 2., 10.,13.nr.; 2001, 14.nr.);

5) likums “Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 46.nr.; 1993, 10./11.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1995, 9.nr.; 1996, 19.nr.);

6) likums “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.; 2000, 2.nr.);

7) likums “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.; 1997, 3., 22.nr.; 1998, 15.nr.; 2001, 1.nr.);

8) likums “Par paju sabiedrībām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 2000, 10.nr.);

9) likums “Par valsts uzņēmumu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29./31.nr.; 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1996, 1., 13.nr.; 2001, 14.nr.);

10) likums “Par pašvaldības uzņēmumu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 17./18.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3.nr.; 1996, 22.nr.);

11) likums “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8./9.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 21.nr.);

12) likums “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 39./40./41.nr.; 1993, 5./6.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 22.nr.; 1998, 1.nr.);

13) Augstākās padomes Prezidija 1992.gada 5.marta lēmums “Par valsts kapitāla daļas apstiprināšanu specializētajos lauksaimniecības uzņēmumos” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13.nr.);

14) Augstākās padomes Prezidija 1992.gada 12.augusta lēmums “Par zvejnieku kolhozu privatizācijas īpatnībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 35.nr.);

15) Augstākās padomes Prezidija 1992.gada 7.maija lēmums “Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” 19.panta piemērošanu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22.nr.);

16) Augstākās padomes Prezidija 1992.gada 9.janvāra lēmums “Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu priv atizāciju” atsevišķu pantu piemērošanu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6.nr.);

17) Augstākās padomes Prezidija 1991.gada 3.decembra lēmums “Par pagaidām neprivatizējamo specializēto valsts lauksaimniecības uzņēmumu saraksta apstiprināšanu” (nav publicēts);

18) Augstākās padomes Prezidija 1991.gada 24.oktobra lēmums “Par specializēto valsts lauksaimniecības uzņēmumu saraksta apstiprināšanu un par šo uzņēmumu privatizācijas īpatnībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 45.nr.);

19) Augstākās padomes Prezidija 1991.gada 26.septembra lēmums “Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” atsevišķu pantu piemērošanu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 41.nr.);

20) Augstākās padomes Prezidija 1991.gada 9.maija lēmums “Par selekcijas, izmēģinājumu, zinātniskās pētniecības, mācību un atsevišķo specializēto valsts saimniecību saraksta apstiprināšanu” (nav publicēts);

21) Augstākās padomes Prezidija 1993.gada 11.februāra lēmums “Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” atsevišķu pantu piemērošanu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8.nr.);

22) Augstākās padomes Prezidija 1993.gada 9.jūnija lēmums “Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās padomes Prezidija 1991.gada 9.maija lēmumā “Par selekcijas, izmēģinājumu, zinātniskās pētniecības, mācību un atsevišķu specializēto valsts saimniecību saraksta apstiprināšanu”” (Latvijas Vēstnesis, 1993, 45.nr.);

23) Augstākās padomes Prezidija 1991.gada 12.decembra lēmums “Par lauksaimniecības uzņēmumu privatizācijas komisiju” (nav publicēts);

24) Augstākas padomes 1991.gada 17.decembra lēmums “Par kārtību, kādā no Latvijas Republikas budžeta dzēšami privatizēto lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu kredīti” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 4.nr.).

 2. Šādi Ministru kabineta noteikumi, kuri izdoti uz likuma “Par uzņēmējdarbību” 32.panta pamata, ir spēkā līdz 2004.gada 31.decembrim, ja to vietā nav pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi:

1) Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumi nr.312 “Filmu izplatīšanas un publiskas demonstrēšanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 1995, 172.nr.; 1996, 330.nr.);

2) Ministru kabineta 1996.gada 16.jūlija noteikumi nr.261 “Kārtība, kādā tiek iepirkti, realizēti un eksportēti melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi” (Latvijas Vēstnesis, 1996, 123.nr.; 1998, 265.nr.);

3) Ministru kabineta 1996.gada 3.decembra noteikumi nr.444 “Noteikumi par licences maksas aprēķināšanu energoapgādes uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)” (Latvijas Vēstnesis, 1996, 211.nr.; 1998, 265./266.nr.);

4) Ministru kabineta 1997.gada 7.oktobra noteikumi nr.348 “Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 1997, 260./262., 334./335.nr.; 1998, 58./59., 147./149., 289./290., 367./368.nr.; 1999, 1., 64./65., 75./78., 167./168., 198./199.nr.; 2000, 109./110., 180./181., 307./309.nr.).

 3. Tieslietu ministrija izstrādā un līdz 2002.gada 1.februārim publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” kapitālsabiedrību statūtu paraugus, kas izmantojami komersantu statūtu sagatavošanai reģistrācijai komercreģistrā.

 4. Ministru kabinets līdz 2002.gada 31.decembrim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus par biedrībām un nodibinājumiem, aroddarbību, maksātnespēju, valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi kapitālsabiedrībās, kā arī izstrādā un iesniedz projektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Izteikt pārejas noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.septembrim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu par aroddarbību, kā arī izstrādā un iesniedz projektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos."

36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

 

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likumu ar pārejas noteikumu 1.1 punktu šādā redakcijā:

“1.1 Ar 2005.gada 1.septembri spēku zaudē likums “Par bezpeļņas organizāciju” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6/7.nr.; 1993, 20/21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 15.nr.; 2003, 23.nr.).”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs A.Aksenoks (11.02.2004)

Aizstāt likumprojekta pārejas noteikumu 4.punktā skaitļus un vārdus “līdz 2004.gada 1.septembrim” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2004.gada 31.decembrim”.

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojekta 13.pantu (likuma Pārejas noteikumu 4.punktu) šādā redakcijā:

“4. Ministru kabinets līdz 2004.gada 31.decembrim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu par aroddarbību un līdz 2004.gada 1.septembrim izstrādā un iesniedz projektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos.”

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Papildināt likumu ar 5. pārejas noteikumu punktu šādā redakcijā:

“5. Ministru kabinets līdz 2004.gada 31.maijam sagatavo un iesniedz Saeimai nepieciešamos grozījumus likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” un likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kuros noteikta šā likuma 25.4 panta pirmajā daļā paredzētā nodokļa maksāšanas kārtība.”

Juridiskā komisija

Papildināt likum u ar 6. pārejas noteikumu punktu šādā redakcijā:

“6. Līdz attiecīgu normatīvu aktu pieņemšanai valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Radio” un valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Televīzija” darbojas atbilstoši tiem likumiem, saskaņā ar kuriem tās darbojas līdz 2004.gada 31.decembrim.”

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

17. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

“1.1 Ar 2005.gada 1.septembri spēku zaudē likums “Par bezpeļņas organizāciju” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6./7.nr.; 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 15.nr.; 2003, 23.nr.).”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Ministru kabinets līdz 2004.gada 31.decembrim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu par aroddarbību un līdz 2004.gada 1.septembrim izstrādā un iesniedz projektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos.”;

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

“5. Ministru kabinets līdz 2004.gada 31.maijam sagatavo un iesniedz Saeimai nepieciešamos grozījumus likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” un likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kuros noteikta šā likuma 25.4 panta pirmajā daļā paredzētā nodokļa maksāšanas kārtība.

6. Līdz attiecīgu normatīvo aktu pieņemšanai valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Radio” un valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Televīzija” darbojas atbilstoši tiem likumiem, saskaņā ar kuriem tās darbojas līdz 2004.gada 31.decembrim.”