2004

2004.01.16.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem”" (reģ.nr.461) 3.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par zvērinātiem revidentiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 12.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par zvērinātiem revidentiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) atzinums — zvērināta revidenta ziņojuma neatņemama daļa, kurā skaidri izteikts viedoklis par to, vai gada pārskatā, arī konsolidētajā gada pārskatā, ietvertie finansu pārskati:

a) visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par attiecīgā klienta finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu,

b) ir sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem;

7) revidenta ziņojums — zvērināta revidenta sagatavots dokuments, kurā identificēti revidētie finansu pārskati, ietvertas ziņas par klienta un zvērināta revidenta atbildību, ievērotajiem profesionālajiem standartiem un veiktajām revīzijas procedūrām, kā arī zvērināta revidenta atzinums;

2. 1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) atzinums — zvērināta revidenta ziņojuma neatņemama daļa, kurā skaidri izteikts viedoklis par to, vai gada pārskatā, arī konsolidētajā gada pārskatā, ietvertie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par attiecīgā klienta finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu saskaņā ar attiecīgajiem finanšu pārskatu sagatavošanas principiem (standartiem) un atbilst normatīvajiem aktiem. Var būt atzinums bez iebildēm, atzinums ar iebildēm un negatīvs atzinums;”;

 izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

“7) revidenta ziņojums — zvērināta revidenta sagatavots dokuments, kurā ietverts:

a) ievads, kurā identificēti revidētie finanšu pārskati un iekļautas ziņas par klienta un zvērināta revidenta atbildību,

b) veiktā revīzijas darba apjoma apraksts un atsauce uz revīzijā ievērotajiem revīzijas standartiem,

c) zvērināta revidenta atzinums vai atteikums sniegt atzinumu,

d) norādījums uz visiem apstākļiem, kuriem zvērināts revidents vēlas pievērst uzmanību,

e) zvērināta revidenta viedoklis par to, vai vadības ziņojums atbilst finanšu pārskatiem, bet attiecīgos gadījumos — vai konsolidētais ziņojums atbilst konsolidētajiem finanšu pārskatiem;”;

papildināt pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12) Latvijā atzītie starptautiskie revīzijas standarti — Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas apstiprināti Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotie starptautiskie revīzijas standarti.”

     

2. 1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) atzinums — zvērināta revidenta ziņojuma neatņemama daļa, kurā skaidri izteikts viedoklis par to, vai gada pārskatā, arī konsolidētajā gada pārskatā, ietvertie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par attiecīgā klienta finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu saskaņā ar attiecīgajiem finanšu pārskatu sagatavošanas principiem (standartiem) un atbilst normatīvajiem aktiem. Var būt atzinums bez iebildēm, atzinums ar iebildēm un negatīvs atzinums;”;

 izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

“7) revidenta ziņojums — zvērināta revidenta sagatavots dokuments, kurā ietverts:

a) ievads, kurā identificēti revidētie finanšu pārskati un iekļautas ziņas par klienta un zvērināta revidenta atbildību,

b) veiktā revīzijas darba apjoma apraksts un atsauce uz revīzijā ievērotajiem revīzijas standartiem,

c) zvērināta revidenta atzinums vai atteikums sniegt atzinumu,

d) norādījums uz visiem apstākļiem, kuriem zvērināts revidents vēlas pievērst uzmanību,

e) zvērināta revidenta viedoklis par to, vai vadības ziņojums atbilst finanšu pārskatiem, bet attiecīgos gadījumos — vai konsolidētais ziņojums atbilst konsolidētajiem finanšu pārskatiem;”;

papildināt pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12) Latvijā atzītie starptautiskie revīzijas standarti — Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas apstiprināti Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotie starptautiskie revīzijas standarti.”

10.pants. Pretendentu pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

(1) Pretendents iesniedz Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai pieteikumu zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu kārtošanai un citus dokumentus Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteiktajā kārtībā.

(2) Pieteikumā pretendents apliecina savu atbilstību šā likuma 8.panta prasībām un pievieno tam Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteiktos dokumentus.

(6) Pretendentu pieteikumu izskatīšana notiek par maksu, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valde.

3.  10.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteiktajā kārtībā” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas” ar vārdiem “Ministru kabineta”;

papildināt sesto daļu pēc vārda “valde” ar vārdiem “pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju”.

     

3.  10.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteiktajā kārtībā” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas” ar vārdiem “Ministru kabineta”;

papildināt sesto daļu pēc vārda “valde” ar vārdiem “pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju”.

11.pants. Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu vispārīgie noteikumi

(3) Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu kārtošana notiek par maksu. Pretendents līdz eksāmenu sesijas sākumam samaksā Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteikto dalībmaksu. Lēmumu par dalībmaksas apmēru un maksāšanas kārtību pieņem Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valde.

4. Papildināt 11.panta trešo daļu pēc vārda “valde” ar vārdiem “pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju”.

     

4. Papildināt 11.panta trešo daļu pēc vārda “valde” ar vārdiem “pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju”.

12.pants. Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu organizēšana

(2) Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu nolikumu, norādot eksāmenu priekšmetu skaitu un nosaukumus, priekšmetu programmas, eksāmenu komisijas veidošanas noteikumus, pretendentu pieteikumu pieņemšanas un izskatīšanas, kā arī eksāmenu sagatavošanas, norises un vērtēšanas kārtību, apstiprina Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija.

5. Papildināt 12.panta otro daļu pēc vārda “asociācija” ar vārdiem “pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju”.

     

5. Papildināt 12.panta otro daļu pēc vārda “asociācija” ar vārdiem “pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju”.

15.pants. Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu rezultātu paziņošanas kārtība

(4) Pretendentam ir tiesības iepazīties ar sava zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmena darba vērtējumu un iesniegt par to sūdzību viena mēneša laikā no dienas, kad pretendents ir saņēmis zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu komisijas paziņojumu.

6. Papildināt 15.panta ceturto daļu pēc vārda “sūdzību” ar vārdiem “atbildīgajai Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pastāvīgajai komitejai”.

     

6. Papildināt 15.panta ceturto daļu pēc vārda “sūdzību” ar vārdiem “atbildīgajai Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pastāvīgajai komitejai”.

17.pants. Zvērināta revidenta sertifikāta darbības apturēšana

(2) Zvērināta revidenta sertifikāta darbību aptur arī tām personām, kuras:

1) saskaņā ar šā likuma 28.panta otro daļu ir iesniegušas iesniegumu uz noteiktu laiku apturēt zvērināta revidenta sertifikāta darbību, norādot apturēšanas iemeslu un termiņu;

2) sodītas ar šā likuma 39.panta 3.punktā paredzēto disciplinārsodu.

7. Izteikt 17.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) pārkāpušas šā likuma, Latvijā atzīto starptautisko revīzijas standartu, zvērinātu revidentu profesionālo darbību reglamentējošo norādījumu prasības vai nav ievērojušas profesionālās ētikas kodeksa normas.”

     

7. Izteikt 17.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) pārkāpušas šā likuma, Latvijā atzīto starptautisko revīzijas standartu, zvērinātu revidentu profesionālo darbību reglamentējošo norādījumu prasības vai nav ievērojušas profesionālās ētikas kodeksa normas.”

18.pants. Zvērināta revidenta sertifikāta anulēšana

(2) Zvērināta revidenta sertifikātu anulē arī tām personām, kuras:

1) saskaņā ar tiesas nolēmumu ir atzītas par rīcībnespējīgām vai ir mirušas;

2) sodītas ar šā likuma 39.panta 4.punktā paredzēto disciplinārsodu.

8. Izteikt 18.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) atkārtoti pārkāpušas šā likuma vai citu zvērinātu revidentu profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu un norādījumu, kā arī Latvijā atzīto starptautisko revīzijas standartu prasības vai nav ievērojušas profesionālās ētikas kodeksa normas vai kuru izdarītais pārkāpums vai uzlikto pienākumu nepildīšana nav savienojama ar zvērināta revidenta darbību.”

     

8. Izteikt 18.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) atkārtoti pārkāpušas šā likuma vai citu zvērinātu revidentu profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu un norādījumu, kā arī Latvijā atzīto starptautisko revīzijas standartu prasības vai nav ievērojušas profesionālās ētikas kodeksa normas vai kuru izdarītais pārkāpums vai uzlikto pienākumu nepildīšana nav savienojama ar zvērināta revidenta darbību.”

22.pants. Licences izsniegšanas kārtība

(1) Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājs — zvērinātu revidentu komercsabiedrība iesniedz Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai licences pieteikumu un citus Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteiktos dokumentus. Dokumentu iesniegšanas kārtību nosaka Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija.

(2) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija izskata iesniegto licences pieteikumu un tam pievienotos dokumentus un ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pieprasītājam — zvērinātu revidentu komercsabiedrībai izsniedz licenci vai motivētu rakstveida atteikumu.

(3) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pieņemto lēmumu par atteikumu izsniegt licenci var pārsūdzēt tiesā triju mēnešu laikā no dienas, kad saņemts lēmums par atteikumu izsniegt licenci.

(4) Pirms licences saņemšanas zvērinātu revidentu komercsabiedrība samaksā Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdes noteikto maksu.

9. 22.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājs — zvērinātu revidentu komercsabiedrība — iesniedz Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai licences pieteikumu un citus Ministru kabineta noteiktos dokumentus. Dokumentu iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”;

izslēgt trešo daļu;

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Maksas apmēru Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija saskaņo ar Finanšu ministriju.”

     

9. 22.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājs — zvērinātu revidentu komercsabiedrība — iesniedz Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai licences pieteikumu un citus Ministru kabineta noteiktos dokumentus. Dokumentu iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”;

izslēgt trešo daļu;

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Maksas apmēru Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija saskaņo ar Finanšu ministriju.”

23.pants. Licences darbības apturēšana un anulēšana

(6) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas lēmumu par licences darbības apturēšanu vai licences anulēšanu var pārsūdzēt tiesā triju mēnešu laikā no dienas, kad saņemts lēmums par licences darbības apturēšanu vai licences anulēšanu.

10. Izslēgt 23.panta sesto daļu.

     

10. Izslēgt 23.panta sesto daļu.

27.pants. Konfidencialitātes prasības

Zvērinātam revidentam ir aizliegts izpaust komercnoslēpumu, kuru viņš uzzinājis, pildot profesionālos pienākumus. Komercnoslēpumu saturošu informāciju aizliegts izmantot vai atklāt bez klienta rakstveida piekrišanas, izņemot šā likuma 33.panta otrajā un trešajā daļā minētos gadījumus vai gadījumus, kad zvērinātam revidentam ir tiesības vai pienākums to darīt saskaņā ar tiesas nolēmumu. Informācija jebkurā gadījumā ir uzskatāma par komercnoslēpumu, ja, to izpaužot, var kaitēt klienta konkurētspējai. Par komercnoslēpumu nav uzskatāma informācija, kas saskaņā ar likumu un citiem normatīvajiem aktiem iekļaujama klienta gada pārskatā.

11. Papildināt 27.panta otro teikumu pēc vārdiem “trešajā daļā” ar vārdiem “un likumā “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu””.

     

11. Papildināt 27.panta otro teikumu pēc vārdiem “trešajā daļā” ar vārdiem “un likumā “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu””.

28.pants. Zvērināta revidenta profesionālā darbība

(1) Zvērināts revidents revīzijas pakalpojumus sniedz atbilstoši šā likuma 3.panta otrajā daļā minētajiem noteikumiem.

12. Papildināt 28.panta pirmo daļu pēc vārda “noteikumiem” ar vārdiem “ievērojot Latvijā atzīto starptautisko revīzijas standartu prasības”.

     

12. Papildināt 28.panta pirmo daļu pēc vārda “noteikumiem” ar vārdiem “ievērojot Latvijā atzīto starptautisko revīzijas standartu prasības”.

31.pants. Atbildīgais zvērināts revidents

(2) Atbildīgais zvērināts revidents sniedz revīzijas pakalpojumu un sagatavo revidenta ziņojumu. Šo dokumentu, norādot vārdu, uzvārdu un personas kodu, sertifikāta numuru un zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences numuru, paraksta atbildīgais zvērināts revidents un amatpersona, kura rīkojas zvērinātu revidentu komercsabiedrības vārdā.

 

1

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izslēgt 31.panta otrās daļas 2.teikumā vārdus “un personas kodu”.

Atbalstīt

13. Izslēgt 31.panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus “un personas kodu”.

34.pants. Revīzijas darba dokumenti

(1) Revīzijas darba dokumenti ir revīzijas pakalpojuma sniedzēja — zvērināta revidenta vai attiecīgi zvērinātu revidentu komercsabiedrības īpašums.

(2) Zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības vadības pienākums ir pienācīgi glabāt revīzijas darba dokumentus. Ar tiem nedrīkst iepazīstināt trešās personas, un tos nedrīkst izsniegt trešajām personām bez klienta atļaujas, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus. Revīzijas darba dokumentu glabāšanas laiks ir pieci gadi.

13. Papildināt 34.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Revīzijas darba dokumenti ir pieejami revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles vajadzībām. Uz personām, kas veic revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, attiecas tās pašas konfidencialitātes prasības, kas noteiktas zvērinātam revidentam.”

     

14. Papildināt 34.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Revīzijas darba dokumenti ir pieejami revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles vajadzībām. Uz personām, kas veic revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, attiecas tās pašas konfidencialitātes prasības, kas noteiktas zvērinātam revidentam.”

 

14. Papildināt VII nodaļu ar 35.1 pantu šādā redakcijā:

“35.1 pants. Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontrole

(1) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija nodrošina revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, lai tiktu ievērotas normatīvo aktu un Latvijā atzīto starptautisko revīzijas standartu prasības, profesionālās ētikas normas un neatkarība.

(2) Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontrolei ne retāk kā reizi piecos gados ir pakļautas visas zvērinātu revidentu komercsabiedrības un zvērināti revidenti, kuri veic profesionālo darbību kā individuālie komersanti vai pašnodarbinātas personas.

(3) Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli veic saskaņā ar nolikumu, ko pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju apstiprina Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija.”

     

15. Papildināt VII nodaļu ar 35.1 pantu šādā redakcijā:

“35.1 pants. Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontrole

(1) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija nodrošina revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, lai tiktu ievērotas normatīvo aktu un Latvijā atzīto starptautisko revīzijas standartu prasības, profesionālās ētikas normas un neatkarība.

(2) Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontrolei ne retāk kā reizi piecos gados ir pakļautas visas zvērinātu revidentu komercsabiedrības un zvērināti revidenti, kuri veic profesionālo darbību kā individuālie komersanti vai pašnodarbinātas personas.

(3) Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli veic saskaņā ar nolikumu, ko pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju apstiprina Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija.”

36.pants. Zvērinātu revidentu komercsabiedrību darbības uzraudzība

(2) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai ir tiesības pieprasīt no zvērinātu revidentu komercsabiedrībām informāciju un dokumentus par to darbību. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai, veicot zvērinātu revidentu komercsabiedrību uzraudzību, nav tiesību pieprasīt zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību darba dokumentus un iepazīties ar tiem.

15. Izslēgt 36.panta otrās daļas otro teikumu.

     

16. Izslēgt 36.panta otrās daļas otro teikumu.

37.pants. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valstiskā uzraudzība

(1) Valstisko uzraudzību pār Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbības atbilstību šā likuma prasībām veic Finansu ministrija.

(2) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valstiskās uzraudzības nodrošināšanai Finansu ministrija ieceļ trīs pilnvarotus pārstāvjus.

(3) Finansu ministrijas pilnvarotie pārstāvji ir tiesīgi piedalīties bez balsstiesībām Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas kopsapulcēs un valdes sēdēs, kā arī iepazīties ar asociācijas pieņemtajiem lēmumiem.

16. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

“37.pants. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valstiskā uzraudzība

(1) Jautājumos, kas saistīti ar zvērinātu revidentu sertificēšanu, zvērinātu revidentu komercsabiedrību licencēšanu un citiem šajā likumā Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai deleģētajiem uzdevumiem, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija atrodas Finanšu ministrijas pārraudzībā.

(2) Finanšu ministrijas pilnvarotie pārstāvji ir tiesīgi piedalīties Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas kopsapulcēs, valdes sēdēs un komisiju sēdēs, kā arī iepazīties ar asociācijas pieņemtajiem lēmumiem.

(3) Finanšu ministrijas pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības pieprasīt no Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas visas ziņas, dokumentus un paskaidrojumus, kas nepieciešami pārraudzības nodrošināšanai.”

     

17. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

“37.pants. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valstiskā uzraudzība

(1) Jautājumos, kas saistīti ar zvērinātu revidentu sertificēšanu, zvērinātu revidentu komercsabiedrību licencēšanu un citiem šajā likumā Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai deleģētajiem uzdevumiem, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija atrodas Finanšu ministrijas pārraudzībā.

(2) Finanšu ministrijas pilnvarotie pārstāvji ir tiesīgi piedalīties Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas kopsapulcēs, valdes sēdēs un komisiju sēdēs, kā arī iepazīties ar asociācijas pieņemtajiem lēmumiem.

(3) Finanšu ministrijas pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības pieprasīt no Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas visas ziņas, dokumentus un paskaidrojumus, kas nepieciešami pārraudzības nodrošināšanai.”

IX nodaļa

Atbildība, sodi un pārkāpumu izskatīšanas kārtība

17. Izteikt IX nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“IX nodaļa. Atbildība, sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtība”.

     

18. Izteikt IX nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“IX nodaļa. Atbildība, sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtība”.

38.pants. Disciplinārlietu ierosināšana, izskatīšana un sodu piemērošanas kārtība

(1) Par šā likuma, kā arī Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas statūtu, Latvijā atzīto Starptautisko revīzijas standartu un citu šīs asociācijas biedru profesionālo darbību reglamentējošo norādījumu vai profesionālās ētikas kodeksa normu pārkāpšanu Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija pēc pašas iniciatīvas, pēc tiesas priekšlikuma vai pēc personas sūdzības var ierosināt disciplinārlietu.

(2) Disciplinārlietu izskatīšanas un sodu piemērošanas kārtību apstiprina Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija. 

39.pants. Disciplinārsodi

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija par uzņemto saistību vai uzlikto pienākumu nepildīšanu un rīcību, kas nav savienojama ar zvērināta revidenta darbību, var uzlikt šādus disciplinārsodus:

1) izteikt brīdinājumu;

2) izteikt rājienu;

3) apturēt zvērināta revidenta sertifikāta darbību uz laiku, ne ilgāku par gadu;

4) anulēt zvērināta revidenta sertifikātu.

18. Izslēgt 38. un 39.pantu.

     

19. Izslēgt 38. un 39.pantu.

40.pants. Sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtība

(1) Sūdzības par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas nelikumīgu vai statūtiem neatbilstošu darbību izskata tiesa.

(2) Visus strīdus, kas rodas saistībā ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas atteikumu izsniegt zvērināta revidenta sertifikātu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības licenci vai tās pieņemto lēmumu par zvērināta revidenta sertifikāta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences darbības apturēšanu vai tās anulēšanu, izšķir tiesa.

19. Izteikt 40.pantu šādā redakcijā:

“40.pants. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

(1) Sūdzības par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas nelikumīgu vai statūtiem neatbilstošu darbību izskata tiesa.

(2) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas lēmumus, kas saistīti ar zvērinātu revidentu sertificēšanu, zvērinātu revidentu komercsabiedrību licencēšanu un citiem šajā likumā tai deleģētajiem uzdevumiem, var apstrīdēt Finanšu ministrijā. Finanšu ministrijas lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.”

     

20. Izteikt 40.pantu šādā redakcijā:

“40.pants. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas lēmumu apstrī dēšana un pārsūdzēšana

(1) Sūdzības par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas nelikumīgu vai statūtiem neatbilstošu darbību izskata tiesa.

(2) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas lēmumus, kas saistīti ar zvērinātu revidentu sertificēšanu, zvērinātu revidentu komercsabiedrību licencēšanu un citiem šajā likumā tai deleģētajiem uzdevumiem, var apstrīdēt Finanšu ministrijā. Finanšu ministrijas lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.”

 

20. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 84/253/EEC, 89/48/EEC un 95/26/EEC.”

     

21. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 84/253/EEC, 89/48/EEC un 95/26/EEC.”