Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts trešajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Likumprojekts “Bezvalstnieku likums” (reģ.nr.426)

Otrajā lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Redakcija, kurā likumprojektu trešajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

Bezvalstnieku likums

     

Bezvalstnieku likums

1.pants

Šā likuma mērķis ir noteikt bezvalstnieku tiesisko statusu Latvijas Republikā, kā arī šo personu tiesības un pienākumus.

     

1.pants

Šā likuma mērķis ir noteikt bezvalstnieku tiesisko statusu Latvijas Republikā, kā arī šo personu tiesības un pienākumus.

2.pants

(1) Personu Latvijas Republikā var atzīt par bezvalstnieku, ja vien kāda valsts saskaņā ar tās likumiem nav atzinusi šo personu par savu pilsoni.

(2) Personu, kura ir likuma “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” subjekts, nevar atzīt par bezvalstnieku.

(3) Latvijas nepilsoņa statusu zaudējusi persona atzīstama par bezvalstnieku, ja tai nav nevienas citas valsts pilsonības, kā arī tai nav izsniegta garantija ārvalstu tiesību aktos noteiktajā kārtībā par uzņemšanu pilsonībā.

1.

 

 

2.

Juridiskais birojs

Izteikt 2.panta otro daļu kā trešā panta otro daļu.

Deputāts V.Stepaņenko

Papildināt 2.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pieņemot lēmumu par Latvijas nepilsoņa statusu zaudējušās personas atzīšanu par bezvalstnieku, Latvijas Republika ievēro 1961.gada 30.augusta Konvenciju par apatrīdisma samazināšanu.”

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

2.pants

(1) Personu Latvijas Republikā var atzīt par bezvalstnieku, ja vien kāda valsts saskaņā ar tās likumiem nav atzinusi šo personu par savu pilsoni.

(2) Latvijas nepilsoņa statusu zaudējusi persona atzīstama par bezvalstnieku, ja šai personai nav nevienas citas valsts pilsonības, kā arī tai nav ārvalstu tiesību aktos noteiktajā kārtībā izsniegta garantija par uzņemšanu pilsonībā.

3.pants

Personu Latvijas Republikā neatzīst par bezvalstnieku, ja ir pamats uzskatīt, ka uz šo personu neattiecas 1954.gada 28.septembra Konvencijas par bezvalstnieka statusu nosacījumi.

3.

Juridiskais birojs

Izteikt pašreizējo 3.pantu kā šā panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Latvijas Republikā personu nevar atzīt par bezvalstnieku, ja uz šo personu neattiecas 1954. gada 28. septembra Konvencijas par bezvalstnieka statusu noteikumi.”

Atbalstīt

3.pants

(1) Personu Latvijas Republikā nevar atzīt par bezvalstnieku, ja uz šo personu neattiecas 1954. gada 28. septembra Konvencijas par bezvalstnieka statusu noteikumi.

(2) Personu, kura ir likuma “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” subjekts, nevar atzīt par bezvalstnieku.

4.pants

(1) Lai personu atzītu par bezvalstnieku, tā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (turpmāk – Pārvalde) iesniedz:

1) iesniegumu;

2) personu apliecinošu dokumentu;

3) Pārvaldes noteiktas ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka persona nav attiecīgās valsts pilsonis un tai netiek garantēta šīs valsts pilsonība, vai dokumentāru apliecinājumu tam, ka šādu dokumentu nav iespējams iegūt.

(2) Ja persona no tās neatkarīga iemesla dēļ nevar iesniegt kādu šā panta pirmās daļas 2. vai 3.punktā minēto dokumentu, Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona pieņem lēmumu atzīt vai atteikt atzīt personu par bezvalstnieku, pamatojoties uz Pārvaldes rīcībā esošo dokumentāri apstiprināto informāciju.

     

4.pants

(1) Lai personu atzītu par bezvalstnieku, tā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (turpmāk – Pārvalde) iesniedz:

1) iesniegumu;

2) personu apliecinošu dokumentu;

3) Pārvaldes noteiktas ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka persona nav attiecīgās valsts pilsonis un tai netiek garantēta šīs valsts pilsonība, vai dokumentāru apliecinājumu tam, ka šādu dokumentu nav iespējams iegūt.

(2) Ja persona no tās neatkarīga iemesla dēļ nevar iesniegt kādu šā panta pirmās daļas 2. vai 3.punktā minēto dokumentu, Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona, pamatojoties uz Pārvaldes rīcībā esošo dokumentāri apstiprinātu informāciju, pieņem lēmumu atzīt vai atteikt atzīt personu par bezvalstnieku.

5. pants

(1) Lēmumu atzīt vai atteikt atzīt personu par bezvalstnieku pieņem Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona triju mēnešu laikā pēc dokumentu iesniegšanas. Ja nepieciešams, Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona pieprasa, lai persona iesniedz papildu dokumentus vai informāciju.

(2) Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona pamatota iemesla dēļ šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt uz laiku līdz vienam mēnesim.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto lēmumu personai ir tiesības apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pārvaldes priekšniekam.

(4) Pārvaldes priekšnieka lēmumu personai ir tiesības pārsūdzēt tiesā.

4.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 5.pantu aiz vārdiem “laikā pēc” ar vārdiem “šā likuma 4.pantā norādīto”.

Atbalstīt

5. pants

(1) Lēmumu atzīt vai atteikt atzīt personu par bezvalstnieku pieņem Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona triju mēnešu laikā pēc šā likuma 4.pantā norādīto dokumentu iesniegšanas. Ja nepieciešams, Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona pieprasa, lai persona iesniedz papildu dokumentus vai informāciju.

(2) Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona pamatota iemesla dēļ šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt uz laiku līdz vienam mēnesim.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto lēmumu personai ir tiesības apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pārvaldes priekšniekam.

(4) Pārvaldes priekšnieka lēmumu personai ir tiesības pārsūdzēt tiesā.

6.pants

(1) Bezvalstnieks Latvijas Republikā uzturas Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Bezvalstniekam, kas likumīgi uzturas Latvijas Republikā, ir tiesības saņemt bezvalstnieka ceļošanas dokumentu Personu apliecinošu dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Bezvalstnieka ceļošanas dokumentu saskaņā ar 1954.gada 28.septembra Konvencijas par bezvalstnieka statusu nosacījumiem var izsniegt ikvienam bezvalstniekam, kurš atrodas Latvijas Republikā.

5.

Juridiskais birojs

Izteikt 6.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Bezvalstniekam, kurš ieceļojis Latvijas Republikā un nevar pierādīt, ka likumīgi uzturas tajā, var izsniegt bezvalstnieka ceļošanas dokumentu saskaņā ar 1954. gada 28. septembra Konvencijas par bezvalstnieka statusu noteikumiem.”

Atbalstīt

6.pants

(1) Bezvalstnieks Latvijas Republikā uzturas Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Bezvalstniekam, kas likumīgi uzturas Latvijas Republikā, ir tiesības Personu apliecinošu dokumentu likumā noteiktajā kārtībā saņemt bezvalstnieka ceļošanas dokumentu.

(3) Bezvalstniekam, kurš ieceļojis Latvijas Republikā un nevar pierādīt, ka likumīgi uzturas tajā, var izsniegt bezvalstnieka ceļošanas dokumentu saskaņā ar 1954. gada 28. septembra Konvencijas par bezvalstnieka statusu noteikumiem.

7.pants

(1) Bezvalstniekam, uzturoties Latvijas Republikā, ir pienākums ievērot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

(2) Bezvalstniekam, kas likumīgi uzturas Latvijas Republikā, ir likumā "Par 1954.gada 28.septembra Konvenciju par bezvalstnieka statusu" noteiktās tiesības.

     

7.pants

(1) Bezvalstniekam, uzturoties Latvijas Republikā, ir pienākums ievērot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

(2) Bezvalstniekam, kas likumīgi uzturas Latvijas Republikā, ir likumā "Par 1954.gada 28.septembra Konvenciju par bezvalstnieka statusu" noteiktās tiesības.

8.pants

(1) Persona zaudē bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā, ja tā ir ieguvusi Latvijas vai citas valsts pilsonību.

(2) Bezvalstnieka statusu atņem, ja persona bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā ieguvusi, sniedzot nepatiesas ziņas.

(3) Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona lēmumu par bezvalstnieka statusa atņemšanu pieņem mēneša laikā no dienas, kad kļuvuši zināmi šā panta otrajā daļā minētie apstākļi.

(4) Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona pamatota iemesla dēļ šā panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt uz laiku līdz vienam mēnesim.

(5) Lēmumu par bezvalstnieka statusa atņemšanu personai ir tiesības apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pārvaldes priekšniekam.

(6) Pārvaldes priekšnieka lēmumu par bezvalstnieka statusa atņemšanu personai ir tiesības pārsūdzēt tiesā.

6.

 

 

7.

Deputāts V.Stepaņenko

Papildināt 8.panta otro daļu pēc vārda “sniedzot” ar vārdu “apzināti”.

Juridiskais birojs

Izteikt 8. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Personai atņem bezvalstnieka statusu, ja tā sniegusi nepatiesas ziņas un tādējādi atbilstoši šā likuma un 1954. gada 28. septembra Konvencijas par bezvalstnieka statusu noteikumiem nepamatoti ieguvusi bezvalstnieka statusu.”

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

8.pants

(1) Persona zaudē bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā, ja tā ir ieguvusi Latvijas vai citas valsts pilsonību.

(2) Personai atņem bezvalstnieka statusu, ja tā par sevi sniegusi nepatiesas ziņas un tādējādi atbilstoši šā likuma un 1954. gada 28. septembra Konvencijas par bezvalstnieka statusu noteikumiem nepamatoti ieguvusi bezvalstnieka statusu.

(3) Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona lēmumu par bezvalstnieka statusa atņemšanu pieņem mēneša laikā no dienas, kad kļuvuši zināmi šā panta otrajā daļā minētie apstākļi.

(4) Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona pamatota iemesla dēļ šā panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt uz laiku līdz vienam mēnesim.

(5) Lēmumu par bezvalstnieka statusa atņemšanu personai ir tiesības apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pārvaldes priekšniekam.

(6) Pārvaldes priekšnieka lēmumu par bezvalstnieka statusa atņemšanu personai ir tiesības pārsūdzēt tiesā.

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 6.nr.).

2. Personām, kuras Latvijas Republikā saņēmušas bezvalstnieka personu apliecinošu dokumentu pirms šā likuma spēkā stāšanās, izsniedzot jaunu bezvalstnieka ceļošanas dokumentu, vienlaikus izsniedz pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā.

3. Dokumentus, kas iesniegti pirms šā likuma spēkā stāšanās, izskata un lēmumu pieņem šajā likumā noteiktajā kārtībā.

8.

 

 

 

 

 

 

9.

Deputāts V.Stepaņenko

Papildināt pārejas noteikumu 2.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Pastāvīgās uzturēšanās Latvijā termiņš šādām personām tiek skaitīts no pirmā bezvalstnieka personu apliecinoša dokumenta izsniegšanas brīža.”

Juridiskais birojs

Izteikt pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Iesniegumus par bezvalstnieka statusa noteikšanu, kuri iesniegti Pilsonības un imigrācijas departamentam un par kuriem līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai nav pieņemts lēmums, izskata un lēmumu pieņem šajā likumā noteiktajā kārtībā.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 6.nr.).

2. Personām, kuras Latvijas Republikā saņēmušas bezvalstnieka personu apliecinošu dokumentu pirms šā likuma spēkā stāšanās, izsniedzot jaunu bezvalstnieka ceļošanas dokumentu, vienlaikus izsniedz arī pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā.

3.Iesniegumus par bezvalstnieka statusa noteikšanu, kuri iesniegti Pilsonības un imigrācijas departamentam un par kuriem līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai nav pieņemts lēmums, izskata un attiecīgu lēmumu pieņem šajā likumā noteiktajā kārtībā.