Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Sporta likumā

(reģ.nr.392; Ministru kabineta noteikumi Nr. 471, izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā)

Likuma redakcija līdz Satversmes 81.panta kārtībā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 471

Otrā lasījuma redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā trešā lasījuma redakcija

 

Grozījumi Sporta likumā

     

Grozījumi Sporta likumā

 

Izdarīt Sporta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta ievaddaļu aiz skaitļa “23”ar skaitļiem un vārdiem “Latvijas Vēstnesis, 2003, 161.nr.”.

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Izdarīt Sporta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.) šādus grozījumus:”

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts,

izteikts

atbildīgās komisijas

precizētā

redakcijā

2.

priekšlikumā

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Izdarīt Sporta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”.

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) sporta bāze — speciāla sportam būvēta vai piemērota būve vai tās daļa, kā arī vide (laukumi, celiņi sporta nodarbībām, veselības takas u.tml.);

2) sporta darbinieks — fiziskā persona, kas darbojas sporta jomā, veicot izglītojošo, tiesneša, metodisko, organizatorisko vai cita veida darbu;

         

3) sporta federācija — sporta sabiedrisko organizāciju apvienība, kas vada un koordinē darbu attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā valstī (tajā skaitā sporta savienība, asociācija, biedrība u.tml.);

 

3.

Deputāts K.Strēlis

Izteikt 1.panta trešā punkta teikuma pirmo daļu šādā redakcijā:

“Sporta federācija – sporta sabiedriskā organizācija vai organizāciju apvienība, “

Atbalstīt

 

 

redakcionāli

labojumi

2. Aizstāt 1.panta 3.punktā vārdus “sporta federācija — sporta sabiedrisko organizāciju apvienība” ar vārdiem “sporta federācija — sporta sabiedriskā organizācija vai sporta sabiedrisko organizāciju apvienība”.

4) sporta izglītības iestāde — valsts, pašvaldību vai citu juridisko vai fizisko personu dibināta iestāde, kuras uzdevums ir sporta izglītības programmu īstenošana, vai komersants, kuram sporta izglītības programmu īstenošana ir viens no komercdarbības veidiem;

5) sporta izglītības programma — profesionālās ievirzes sporta izglītības programma vai interešu izglītības programma, kurā ietverts noteikts sporta

izglītības saturs;

6) sporta sacensības — pasākums labāko sportistu vai komandu noteikšanai, kurš noris atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sporta federāciju apstiprinātajiem sacensību norises noteikumiem un sacensību organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem;

7) sporta speciālists — sporta darbinieks, kas ieguvis diplomu sporta izglītībā un attiecīgu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu vai diplomu sporta izglītībā, vai attiecīgu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu;

8) sporta treniņš (nodarbība) — process prasmju, iemaņu un spēju iegūšanai, saglabāšanai un pilnveidošanai sportā;

9) sportists — fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās;

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

10) sports — visu veidu individuālas vai organizētas aktivitātes fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai sporta sacensībās.

         
           

6.pants. Citu nozaru ministriju kompetence sporta jomā

(1) Labklājības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju:

1) nodrošina ar iedzīvotāju, īpaši bērnu un pusaudžu, fizisko attīstību un fizisko sagatavotību saistīto datu apkopošanu un analīzi;

2) koordinē sportistu, bērnu ar paaugstinātām fiziskām slodzēm veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību;

3) izstrādā invalīdu sporta programmas, atbalsta Latvijas Paralimpisko komiteju un izstrādā sportistu invalīdu veselības aprūpes programmas;

4) īsteno Antidopinga konvencijas noteikumu ieviešanai nepieciešamos pasākumus;

5) veic dopinga kontroli Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

6) izstrādā sporta medicīnas programmas un koordinē sporta medicīnas jautājumus valstī;

7) apkopo datus par izciliem Latvijas sporta veterāniem, izstrādā viņu atbalsta programmu un nodrošina tās īstenošanu, ņemot vērā Latvijas Nacionālās sporta padomes atzinumu.

2. 6.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Labklājības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju:

1) atbalsta Latvijas

Paralimpisko komiteju un tās izstrādātās

programmas, kā arī

veicina sportistu invalīdu aprūpes programmu īstenošanu;

2) izstrādā programmu izcilu Latvijas sporta veterānu atbalstam un nodrošina minētās programmas īstenošanu, ņemot vērā Latvijas Nacionālās sporta padomes atzinumu.”;

     

3. 6.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Labklājības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju:

1) atbalsta Latvijas Paralimpisko

komiteju un tās izstrādātās programmas, kā arī veicina sportistu invalīdu aprūpes programmu īstenošanu;

2) izstrādā programmu izcilu Latvijas sporta veterānu atbalstam un nodrošina minētās programmas īstenošanu, ņemot vērā Latvijas Nacionālās sporta padomes atzinumu.”;

(2) Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju:

1) nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās iestāžu darbinieku vispārējo un speciālo profesionālo fizisko sagatavotību;

2) atbalsta valsts labāko sportistu — Iekšlietu ministrijas un tās iestāžu darbinieku — treniņu un sacensību iespējas;

3) atbalsta atsevišķus sporta veidus Iekšlietu ministrijas iestādēs pēc Latvijas Nacionālās sporta padomes ieteikuma.

         

(3) Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju:

1) izstrādā programmas jauniešu fiziskās sagatavotības uzlabošanai;

2) nodrošina karavīru vispārējo un speciālo profesionālo fizisko sagatavotību;

3) atbalsta valsts labāko sportistu — karavīru — treniņu un sacensību iespējas;

4) atbalsta atsevišķus sporta veidus Aizsardzības ministrijas iestādēs pēc Latvijas Nacionālās sporta padomes ieteikuma.

         

(4) Tieslietu ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izstrādā sporta programmas un nodrošina to īstenošanu ieslodzījuma vietās.

         
 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Veselības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju:

1) nodrošina ar iedzīvotāju (īpaši bērnu un pusaudžu) fizisko attīstību un fizisko sagatavotību saistīto datu apkopošanu un analīzi;

2) koordinē sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību;

3) īsteno Antidopinga konvencijas noteikumu ieviešanai nepieciešamos pasākumus;

4) veic dopinga kontroli Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

5) izstrādā sporta medicīnas programmas un koordinē sporta medicīnas jautājumus valstī.”

     

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Veselības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju:

1) nodrošina ar iedzīvotāju (īpaši bērnu un pusaudžu) fizisko attīstību un fizisko sagatavotību saistīto datu apkopošanu un analīzi;

2) koordinē sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību;

3) īsteno Antidopinga konvencijas noteikumu ieviešanai nepieciešamos pasākumus;

4) veic dopinga kontroli Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

5) izstrādā sporta medicīnas programmas un koordinē sporta medicīnas jautājumus valstī.”

 

9.pants. Latvijas Nacionālā sporta padome

(1) Latvijas Nacionālā sporta padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts sporta politikas izstrādē, veicina sporta attīstību un sadarbību sporta jomā, kā arī lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz sportu. Latvijas Nacionālās sporta padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

         

(2) Latvijas Nacionālo sporta padomi 10 locekļu sastāvā apstiprina Ministru kabinets. Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvā ir aizsardzības ministrs, finansu ministrs, iekšlietu ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, labklājības ministrs, Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldes vadītājs, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents, Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents, Latvijas Pašvaldību sporta padomes priekšsēdētājs un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektors.

 

 

 

3. Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Latvijas Nacionālo sporta padomi un tās priekšsēdētāju apstiprina Ministru kabinets. Latvijas Nacionālās sporta

padomes sastāvā ir aizsardzības ministrs, finanšu ministrs, iekšlietu ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, labklājības ministrs, Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldes vadītājs, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents, Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents, Latvijas Pašvaldību sporta padomes priekšsēdētājs un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektors. Ministru kabinets Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvā var iekļaut arī citus padomes locekļus, bet ne vairāk kā trīs Ministru kabineta locekļus un trīs sporta federāciju vadītājus, ievērojot, ka papildus iekļauto Ministru kabineta locekļu skaitam un sporta federāciju vadītāju skaitam jābūt vienādam."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojektā 3. pantā

pēc vārdiem “arī citus” vārdu “padomes”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

4. Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Latvijas Nacionālo sporta padomi un tās priekšsēdētāju apstiprina Ministru kabinets. Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvā ir aizsardzības ministrs, finanšu ministrs, iekšlietu ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, labklājības ministrs, Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldes vadītājs, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents, Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents, Latvijas Pašvaldību sporta padomes priekšsēdētājs un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektors. Ministru kabinets Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvā var iekļaut arī citus locekļus, bet ne vairāk kā trīs Ministru kabineta locekļus un trīs sporta federāciju vadītājus, ievērojot, ka papildus iekļauto Ministru kabineta locekļu skaitam un sporta federāciju vadītāju skaitam jābūt vienādam.”

 

(3) Latvijas Nacionālā sporta padome:

1) piedalās valsts sporta politikas izstrādē;

2) izstrādā priekšlikumus valsts budžeta līdzekļu sadalei sporta jomā un iesniedz tos Izglītības un zinātnes ministrijai;

3) sniedz Ministru kabinetam priekšlikumus attiecībā uz naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā;

4) sniedz atzinumu par starptautisku sacensību (Olimpisko spēļu, pasaules un Eiropas čempionātu finālsacensību) rīkošanu Latvijā;

5) sniedz atzinumu par sporta bāzes atbilstību nacionālās sporta bāzes statusam;

6) izstrādā kritērijus, kādiem jāatbilst sporta federācijai, lai tā iegūtu tiesības vadīt un koordinēt darbu attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā valstī, kā arī pārstāvēt Latviju starptautiskajās sporta organizācijās;

7) iesaka Aizsardzības ministrijai un Iekšlietu ministrijai sporta veidus, kas atbalstāmi šo ministriju iestādēs;

8) sniedz atzinumu Labklājības ministrijai par izcilu Latvijas sporta veterānu atbalsta programmu.

         

(4) Latvijas Nacionālās sporta padomes lēmumi ir pieejami ikvienai ieinteresētai personai.

         
   

5.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Republikas Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.471 “Grozījumi Sporta likumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 22.nr.).”

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.471 “Grozījumi Sporta likumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 22.nr.).