Likums otrreizējai caurlūkošanai

 

Grozījumi likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”

 

 

Izdarīt likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1996, 1.nr.; 2004, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 6.pantu.

 

2. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

“(1) Izņemot likumā noteiktos gadījumus, Totalitārisma seku dokumentēšanas centra, Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisijas un katra to darbinieka pienākums ir neizpaust VDK dokumentos esošo un centra un komisijas iegūto informāciju par personu.

(2) Totalitārisma seku dokumentēšanas centram aizliegts nosūtīt VDK dokumentu kopijas un informāciju par tiem, kā arī to satura izklāstu ar automātisko telesakaru (telefona, telefaksa un citu telesakaru iekārtu) palīdzību.”

 

3. Papildināt 15.pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(11) Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicē informāciju par katru tiesā izskatīto lietu par sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu un informāciju par personām, kuras pēc pārbaudes lietas uzrādīšanas ir atzinušas sadarbības faktu ar VDK un lūgušas pārbaudes lietu izbeigt.”

 

4. 18.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro, kā arī trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) VDK aģentu uzskaites kartotēku un Totalitārisma seku dokumentēšanas centra sagatavoto pārskatu par VDK aģentūras aparātu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, norādot par katru kartotēkā minēto personu šādas ziņas:

1)  vārds, uzvārds, tēvvārds;

2)  dzimšanas dati;

3)  segvārds;

4)  savervēšanas laiks (datums);

5)  darbavieta savervēšanas brīdī;

6)  izslēgšanas datums, ja ir dati, ka persona izslēgta no aģentūras aparāta.

(3) Publicējot šā panta otrajā daļā minēto informāciju, papildus norāda:

1)  to personu vārdu un uzvārdu, attiecībā uz kurām, izskatot lietu par sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu, tiesa ir atzinusi, ka šī persona nav bijusi VDK darbinieks vai informators;

2)  to personu vārdu un uzvārdu, attiecībā uz kurām, izskatot lietu par sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu, tiesa ir atzinusi, ka šī persona ir bijusi VDK darbinieks vai informators;

3)  to personu vārdu un uzvārdu, kuras pēc pārbaudes lietas uzrādīšanas ir atzinušas sadarbības faktu ar VDK un lūgušas pārbaudes lietu izbeigt.”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par ceturto daļu.

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.novembrī.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 7.jūnijā.