Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides
Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums” trešajam lasījumam

Otrā lasījuma redakcija

(Reģ. nr.332)

Pr

nr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kurā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 3.lasījumā

1

2

3

4

5

Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums

     
Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums

I nodaļa

     

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

     

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

     

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

     

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) apstrāde — jebkura darbība, ko nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmums veic pēc šāda transportlīdzekļa nodošanas apstrādes punktā vai savākšanas vietā, ieskaitot uzglabāšanu, izjaukšanu, sagriešanu, sasmalcināšanu, pārstrādi vai sasmalcināto atkritumu sagatavošanu iznīcināšanai, kā arī jebkuras citas darbības, ko veic nolietotu transportlīdzekļu un to detaļu pārstrādei vai iznīcināšanai;

1

Atbildīgā komisija

Papildināt 1. panta 1. punktu pēc vārdiem “apstrādes uzņēmums” ar vārdiem “(arī autokapsēta) (turpmāk – apstrādes uzņēmums”.

atbalstīt

 

Redakc. preciz.

1) apstrāde — jebkura darbība, ko nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmums (arī autokapsēta) (turpmāk –– apstrādes uzņēmums) veic pēc nolietota transportlīdzekļa nodošanas apstrādes punktā vai savākšanas vietā, ieskaitot uzglabāšanu, izjaukšanu, sagriešanu, sasmalcināšanu, pārstrādi vai sasmalcināto atkritumu sagatavošanu iznīcināšanai, kā arī jebkuras citas darbības, ko veic nolietotu transportlīdzekļu un to detaļu pārstrādei vai iznīcināšanai;

 

2

Juridiskais birojs

Ierosinām 1.pantā:

papildināt pantu ar jaunu 2.punktu šādā redakcijā:

“2) apstrādes uzņēmums – komersants, kas nodarbojas ar nolietotu transportlīdzekļu apstrādi un ir saņēmis atļauju vai iesniedzis pieteikumu C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai likumā “Par piesārņojumu” noteiktā kārtībā;

attiecīgi mainīt punktu turpmāko numerāciju;

atbalstīt

Redakc. preciz.

 

 

 

 

2) apstrādes uzņēmums –– komersants, kas nodarbojas ar nolietotu transportlīdzekļu apstrādi un ir saņēmis atļauju vai iesniedzis pieteikumu C kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai likumā “Par piesārņojumu” noteiktajā kārtībā;

2) nolietots transportlīdzeklis — transportlīdzeklis, kas uzskatāms par atkritumu saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu;

3

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Izteikt 1. panta 2. punktu šādā redakcijā:

“2) nolietots transportlīdzeklis — transportlīdzeklis, no kura tā īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kurš atbilst

atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām;”

atbalstīt

 

Redakc. preciz.

3) nolietots transportlīdzeklis — transportlīdzeklis, no kura tā īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kurš atbilst kādai no atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām;

3) ražotājs — transportlīdzekļa būvētājs vai profesionāls importētājs — juridiskā persona, kas atbilstoši savai komercdarbībai Latvijā importē transportlīdzekļus vai saņem tos no fiziskās vai juridiskās personas, kura atrodas ārpus Latvijas, lai padarītu šos transportlīdzekļus pieejamus trešajai pusei.

4

Juridiskais birojs

aizstāt 3.punktā vārdus “juridiska persona” ar vārdiem “fiziska vai juridiska persona”, bet vārdus “trešajai pusei” ar vārdiem “trešajai personai”.

atbalstīt

 

Redakc. preciz.

4) ražotājs — transportlīdzekļa būvētājs vai profesionāls importētājs –– fiziskā vai juridiskā persona, kas atbilstoši savai komercdarbībai Latvijā importē transportlīdzekļus vai saņem tos no ārpus Latvijas esošas fiziskās vai juridiskās personas, lai padarītu šos transportlīdzekļus pieejamus trešajai personai.

2.pants. Likuma mērķis

     

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir:

     

Likuma mērķis ir:

1) samazināt atkritumu rašanos no transportlīdzekļiem un nolietotiem transportlīdzekļiem, arī nosakot prasības jaunu transportlīdzekļu ražošanai;

     

1) samazināt atkritumu rašanos no transportlīdzekļiem un nolietotiem transportlīdzekļiem, arī nosakot prasības jaunu transportlīdzekļu ražošanai;

2) veicināt nolietotu transportlīdzekļu un to materiālu, detaļu un vielu otrreizēju izmantošanu, reģenerāciju un pārstrādi;

     

2) veicināt nolietotu transportlīdzekļu un to materiālu, detaļu un vielu otrreizēju izmantošanu, reģenerāciju un pārstrādi;

3) nodrošināt nolietotu transportlīdzekļu apstrādi un apglabāšanu cilvēka veselībai un videi drošā veidā, ievērojot normatīvos aktus, kas reglamentē darba drošību, piesārņojuma novadīšanu vidē un vides kvalitāti.

     

3) nodrošināt nolietotu transportlīdzekļu apstrādi un apglabāšanu cilvēka veselībai un videi drošā veidā, ievērojot normatīvos aktus, kas reglamentē darba drošību, piesārņojuma novadīšanu vidē un vides kvalitāti.

3.pants. Likuma darbības joma

     

3.pants. Likuma darbības joma

(1) Šis likums attiecas uz:

     

(1) Šis likums attiecas uz:

1) vieglajiem automobiļiem, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai, kam ir ne vairāk par astoņām sēdvietām papildus šofera sēdvietai un vismaz četri riteņi; uz kravas automobiļiem ar pilnu masu, ne lielāku par 3,5 tonnām, kas paredzēti kravas pārvadāšanai un kam ir vismaz četri riteņi (izņemot antīkos automobiļus — transportlīdzekļus, kas ir īpaši vērtīgi kolekcionāriem, tiek uzglabāti videi drošā veidā un ir gatavi lietošanai vai arī izjaukti pa daļām); uz mopēdiem, motocikliem un kvadricikliem;

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Likumprojekta 3. panta 1. daļas 1. punktā aizstāt vārdus “mopēdiem, motocikliem” ar vārdu “tricikliem”.

 

 

 

atbalstīt

1) vieglajiem automobiļiem, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai, kam ir ne vairāk par astoņām sēdvietām papildus šofera sēdvietai un vismaz četri riteņi; uz kravas automobiļiem ar pilnu masu, ne lielāku par 3,5 tonnām, kas paredzēti kravas pārvadāšanai un kam ir vismaz četri riteņi (izņemot antīkos automobiļus — transportlīdzekļus, kas ir īpaši vērtīgi kolekcionāriem, tiek uzglabāti videi drošā veidā un ir gatavi lietošanai vai arī izjaukti pa daļām); uz tricikliem un kvadricikliem;

2) nolietotiem šīs daļas 1.punktā minēto kategoriju transportlīdzekļiem un to sastāvdaļām un materiāliem neatkarīgi no tā, vai transportlīdzeklis ir aprīkots ar oriģinālajām sastāvdaļām vai arī tās nomainītas ar rezerves daļām.

     

2) nolietotiem šīs daļas 1.punktā minēto kategoriju transportlīdzekļiem un to sastāvdaļām un materiāliem neatkarīgi no tā, vai transportlīdzeklis ir aprīkots ar oriģinālajām sastāvdaļām vai arī tās nomainītas ar rezerves daļām.

(2) Uz mopēdiem, motocikliem un kvadricikliem attiecas vienīgi šajā likumā noteiktā prasība bez maksas pieņemt tos nolietotu transportlīdzekļu savākšanas punktos.

6

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Likumprojekta 3. panta 2. daļā aizstāt vārdus “mopēdiem, motocikliem” ar vārdu “tricikliem”.

atbalstīt

(2) Uz tricikliem un kvadricikliem attiecas vienīgi šajā likumā noteiktā prasība bez maksas pieņemt tos nolietotu transportlīdzekļu savākšanas punktos.

II nodaļa

     

II nodaļa

Preventīvie pasākumi

     

Preventīvie pasākumi

4.pants. Prasības transportlīdzekļu ražotājiem

     

4.pants. Prasības transportlīdzekļu ražotājiem

Transportlīdzekļu ražotāji, sadarbojoties ar materiālu un aprīkojuma izgatavotājiem:

     

Transportlīdzekļu ražotāji, sadarbojoties ar materiālu un aprīkojuma izgatavotājiem:

1) ierobežo bīstamo ķīmisko vielu izmantošanu transportlīdzekļos (sākot ar transportlīdzekļa projektēšanas stadiju), lai mazinātu šo vielu nokļūšanu vidē, atvieglotu transportlīdzekļu, to detaļu un mehānismu izjaukšanu, otrreizēju izmantošanu un pārstrādi un novērstu nepieciešamību apglabāt bīstamos atkritumus;

     

1) ierobežo bīstamo ķīmisko vielu izmantošanu transportlīdzekļos (sākot ar transportlīdzekļa projektēšanas stadiju), lai mazinātu šo vielu nokļūšanu vidē, atvieglotu transportlīdzekļu, to detaļu un mehānismu izjaukšanu, otrreizēju izmantošanu un pārstrādi un novērstu nepieciešamību apglabāt bīstamos atkritumus;

2) marķē vai citādi identificē transportlīdzekļu materiālus un detaļas, kuras pirms nolietota transportlīdzekļa turpmākas apstrādes iespējams atdalīt;

     

2) marķē vai citādi identificē transportlīdzekļu materiālus un detaļas, kuras pirms nolietota transportlīdzekļa turpmākas apstrādes iespējams atdalīt;

3) izmanto Ministru kabineta noteiktos detaļu un materiālu kodēšanas standartus, lai atvieglotu otrreizējai izmantošanai un reģenerācijai derīgu detaļu identifikāciju;

7

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Izteikt 4. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) lai atvieglotu otrreizējai izmantošanai un reģenerācijai derīgu detaļu identifikāciju, izmanto Eiropas Komisijas apstiprinātos detaļu un materiālu kodēšanas standartus,;”

atbalstīt

 

Redakc. preciz.

3) lai atvieglotu otrreizējai izmantošanai un reģenerācijai derīgu detaļu identifikāciju, izmanto Eiropas Komisijas apstiprinātos materiālu un detaļu kodēšanas standartus;

4) pēc iespējas izmanto ražošanā materiālus, kurus var pārstrādāt.

     

4) pēc iespējas izmanto ražošanā tādus materiālus, kurus var pārstrādāt.

5.pants. Prasības attiecībā uz transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem

     

5.pants. Prasības attiecībā uz transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem

Transportlīdzekļu sastāvdaļas un materiāli, kurus piedāvā tirgū, nedrīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus, izņemot sastāvdaļas un materiālus, kas paredzēti izmantošanai transportlīdzekļos, kas ražoti pirms 2003.gada 1.jūlija, kā arī Ministru kabineta noteiktās sastāvdaļas un materiālus.

     

Transportlīdzekļu sastāvdaļas un materiāli, kurus piedāvā tirgū, nedrīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus, izņemot sastāvdaļas un materiālus, kas paredzēti izmantošanai transportlīdzekļos, kuri ražoti pirms 2003.gada 1.jūlija, kā arī Ministru kabineta noteiktās sastāvdaļas un materiālus.

III nodaļa

     

III nodaļa

Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošana

     

Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošana

6.pants. Transportlīdzekļa īpašnieka un apstrādes uzņēmuma tiesības un pienākumi

     

6.pants. Transportlīdzekļa īpašnieka un apstrādes uzņēmuma tiesības un pienākumi

(1) Transportlīdzekļa īpašnieks nodrošina, lai jebkurš tā īpašumā esošs nolietots transportlīdzeklis tiktu nodots komersantam, kas nodarbojas ar nolietotu transportlīdzekļu apstrādi (turpmāk — arī apstrādes uzņēmums) un ir saņēmis atļauju vai iesniedzis pieteikumu C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai likumā “Par piesārņojumu” noteiktajā kārtībā. Transportlīdzekli nodod apstrādes uzņēmumam transportlīdzekļa īpašnieks vai viņa rakstveidā pilnvarota persona.

8

Juridiskais birojs

Ierosinām 6.panta pirmajā daļā:

izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Transportlīdzekļa īpašnieks nodrošina, lai jebkurš tā īpašumā esošs nolietots transportlīdzeklis tiktu nodots apstrādes uzņēmumam”.

 

atbalstīt

 

Redakc. preciz.

 

 

 

 

 

 

(1) Transportlīdzekļa īpašnieks nodrošina, lai jebkurš tā īpašumā esošs nolietots transportlīdzeklis tiktu nodots apstrādes uzņēmumam. Transportlīdzekli apstrādes uzņēmumam nodod transportlīdzekļa īpašnieks vai viņa rakstveidā pilnvarota persona.

(2) Pieņemot transportlīdzekli, apstrādes uzņēmums transportlīdzekļa īpašniekam izsniedz transportlīdzekļa likvidācijas sertifikātu. Ministru kabinets apstiprina likvidācijas sertifikāta veidlapas paraugu, kā arī nosaka likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtību.

     

(2) Pieņemot transportlīdzekli, apstrādes uzņēmums transportlīdzekļa īpašniekam izsniedz transportlīdzekļa likvidācijas sertifikātu. Ministru kabinets apstiprina likvidācijas sertifikāta veidlapas paraugu, kā arī nosaka likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtību.

(3) Pēc nolietota transportlīdzekļa nodošanas apstrādes uzņēmumam transportlīdzekļa īpašnieks šo transportlīdzekli noraksta, iesniedzot Ceļu satiksmes drošības direkcijai likvidācijas sertifikātu.

9

Atbildīgā komisija

Papildināt 6. panta 3. daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets nosaka gadījumus, kad transportlīdzekli drīkst norakstīt neiesniedzot likvidācijas sertifikātu.”

atbalstīt

(3) Pēc nolietota transportlīdzekļa nodošanas apstrādes uzņēmumam transportlīdzekļa īpašnieks šo transportlīdzekli noraksta, iesniedzot Ceļu satiksmes drošības direkcijai likvidācijas sertifikātu. Ministru kabinets nosaka gadījumus, kad transportlīdzekli drīkst norakstīt, neiesniedzot likvidācijas sertifikātu.

(4) Apstrādes uzņēmums nodrošina to, ka nolietota transportlīdzekļa īpašnieks var šo transportlīdzekli nodot apstrādes uzņēmuma pieņemšanas punktā bez jebkādām izmaksām, ja tajā nav papildu atkritumu.

   

Redakc. preciz.

(4) Apstrādes uzņēmums nodrošina to, ka nolietota transportlīdzekļa īpašnieks var šo transportlīdzekli nodot apstrādes uzņēmuma pieņemšanas punktā bez jebkādām izmaksām, ja transportlīdzeklī nav papildu atkritumu.

7. pants. Atmestu transportlīdzekļu apsaimniekošana

10

Atbildīgā komisija

Izteikt 7. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“7. pants. Atmestu nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošana”

atbalstīt

7. pants.Atmestu nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošana

Pašvaldība tās teritorijā ārpus ceļa novietotu transportlīdzekli saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu var pārvietot piespiedu kārtā, novietojot to speciālā stāvvietā, ja tas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atzīstams par atmestu nolietotu transportlīdzekli. Ministru kabinets nosaka kārtību un prasības atmestu nolietotu transportlīdzekļu nodošanai apstrādes uzņēmumam.

     

Pašvaldība tās teritorijā ārpus ceļa novietotu transportlīdzekli saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu var pārvietot piespiedu kārtā, novietojot to speciālā stāvvietā, ja tas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atzīstams par atmestu nolietotu transportlīdzekli. Ministru kabinets nosaka kārtību un prasības atmestu nolietotu transportlīdzekļu nodošanai apstrādes uzņēmumam.

8.pants. Ražotāja un importētāja pienākumi

     

8.pants. Ražotāja un importētāja pienākumi

(1) Ražotājs, kā arī jebkura persona, kas importē transportlīdzekļus, pirms transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas Latvijā par katru transportlīdzekli maksā dabas resursu nodokli saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli”.

     
(1) Ražotājs, kā arī jebkura persona, kas importē transportlīdzekļus, pirms transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas Latvijā par katru transportlīdzekli maksā dabas resursu nodokli saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli”.

(2) Transportlīdzekļu būvētājs vai tā pilnvarots pārstāvis, ja tas noslēdzis attiecīgus līgumus ar apstrādes uzņēmumiem, var noslēgt līgumu ar Vides ministriju par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un tās piemērošanu, paredzot nodrošināt transportlīdzekļu pieņemšanu atbilstoši šā likuma 6.panta noteikumiem, kā arī atbrīvot no šā panta pirmajā daļā minētā dabas resursu nodokļa samaksas transportlīdzekļus, uz kuriem attiecas līgums.

11

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 8.panta otrajā daļā vārdus “kā arī atbrīvot no šā panta pirmajā daļā minētā dabas resursu nodokļa samaksas transportlīdzekļus, uz kuriem attiecas līgums”.

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

(2) Transportlīdzekļu būvētājs vai tā pilnvarots pārstāvis, ja tas noslēdzis attiecīgus līgumus ar apstrādes uzņēmumiem, var noslēgt līgumu ar Vides ministriju par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un tās piemērošanu, paredzot nodrošināt transportlīdzekļu pieņemšanu atbilstoši šā likuma 6.panta noteikumiem.

(3) Ministru kabinets nosaka termiņus un apjomu, kādā ražotāji un apstrādes uzņēmumi nodrošina nolietotu transportlīdzekļu (izņemot speciālos transportlīdzekļus — ātrās medicīniskās palīdzības automašīnas, katafalkus, motorizētus furgonus vai bruņumašīnas), to detaļu un materiālu otrreizēju izmantošanu, reģenerāciju un pārstrādi.

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Aizstāt 8. panta 3. daļā vārdus “kādā ražotāji un apstrādes uzņēmumi” ar vārdiem “kādā ekonomiskie operatori (ražotāji, izplatītāji, nolietoto transportlīdzekļu savākšanas un apstrādes uzņēmumi, kā arī transportlīdzekļu apdrošināšanas uzņēmumi.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 8. panta 3. daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets nosaka termiņus un apjomu, kādā ražotāji, izplatītāji, nolietotu transportlīdzekļu savākšanas un apstrādes uzņēmumi, kā arī transportlīdzekļu apdrošināšanas uzņēmumi nodrošina nolietotu transportlīdzekļu (izņemot speciālos transportlīdzekļus — ātrās medicīniskās palīdzības automašīnas, katafalkus, motorizētus furgonus vai bruņumašīnas), to materiālu un detaļu otrreizēju izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju.”

daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

(3) Ministru kabinets nosaka termiņus un apjomu, kādā ražotāji, izplatītāji, nolietotu transportlīdzekļu savākšanas un apstrādes uzņēmumi, kā arī transportlīdzekļu apdrošināšanas uzņēmumi nodrošina nolietotu transportlīdzekļu (izņemot speciālos transportlīdzekļus — ātrās medicīniskās palīdzības automašīnas, katafa lkus, motorizētus furgonus vai bruņumašīnas), to materiālu un detaļu otrreizēju izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju.

9.pants. Prasības apstrādes uzņēmumam

     
9.pants. Prasības apstrādes uzņēmumam

(1) Apstrādes uzņēmums dokumentāciju par visiem saņemtajiem nolietotiem transportlīdzekļiem, kā arī izsniegto likvidācijas sertifikātu kopijas glabā vismaz piecus gadus.

     
(1) Apstrādes uzņēmums dokumentāciju par visiem saņemtajiem nolietotiem transportlīdzekļiem, kā arī izsniegto likvidācijas sertifikātu kopijas glabā vismaz piecus gadus.

(2) Apstrādes uzņēmums izstrādā un iesniedz Vides ministrijai nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu otrreizējas izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes plānu. Plānā iekļaujamo obligāto informāciju nosaka Ministru kabinets.

14

 

 

 

 

 

 

 

15

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Papildināt 9. panta 2. daļu ar jaunu 2. teikumu šādā redakcijā:

“Vairāki apstrādes uzņēmumi var izstrādāt un iesniegt kopīgu plānu.” Līdzšinējo 2. teikumu uzskatīt kā 3. teikumu.

Atbildīgā komisija

Papildināt 9. panta 2. daļu ar jaunu 2. teikumu, līdzšinējo 2. teikumu uzskatot par 3. teikumu, šādā redakcijā:

“Vairāki apstrādes uzņēmumi var izstrādāt un iesniegt Vides ministrijai nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu otrreizējas izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes kopīgu plānu.”

daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

(2) Apstrādes uzņēmums izstrādā un iesniedz Vides ministrijai nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu otrreizējas izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes plānu. Vairāki apstrādes uzņēmumi var izstrādāt un iesniegt Vides ministrijai nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu otrreizējas izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes kopīgu plānu. Tajā iekļaujamo obligāto informāciju nosaka Ministru kabinets.

(3) Apstrādes uzņēmuma operators katrai iekārtai, kurā savāc (arī īslaicīgai uzglabāšanai) vai apstrādā nolietotus transportlīdzekļus, saņem atļauju vai iesniedz pieteikumu C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai likumā “Par piesārņojumu” noteiktajā kārtībā, kā arī ievēro atkritumu apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

   

Redakc. preciz.

(3) Apstrādes uzņēmuma operators attiecībā uz katru iekārtu, kurā savāc (arī īslaicīgai uzglabāšanai) vai apstrādā nolietotus transportlīdzekļus, saņem atļauju vai iesniedz pieteikumu C kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai likumā “Par piesārņojumu” noteiktajā kārtībā, kā arī ievēro atkritumu apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

(4) Ministru kabinets nosaka vides aizsardzības prasības, kas jāievēro apstrādes uzņēmumam.

     
(4) Ministru kabinets nosaka vides aizsardzības prasības, kas jāievēro apstrādes uzņēmumam.

10.pants. Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas subsidēšana

     
10.pants. Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas subsidēšana

Nolietotu transportlīdzekļu savākšanas sistēmas izveidi, savākšanu (tai skaitā atmestu nolietotu transportlīdzekļu savākšanu) un apstrādi subsidē un sabiedrības informēšanas pasākumus finansē no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli”.

16

Atbildīgā komisija

Aizstāt 10. pantā vārdus “Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem” ar vārdiem “Valsts budžeta programmas ”Vides aizsardzības fonds” “.

atbalstīt

 

Redakc. preciz.

 

 

Nolietotu transportlīdzekļu savākšanas sistēmas izveidi, savākšanu (arī atmestu nolietotu transportlīdzekļu savākšanu) un apstrādi subsidē un sabiedrības informēšanas pasākumus finansē no valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli”.

11.pants. Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas padome

     
11.pants. Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas padome

(1) Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas padome (turpmāk — padome) ir konsultatīva institūcija, kuras lēmumiem nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas jomā ir ieteikuma raksturs. Padomē iekļauj pārstāvjus no Vides ministrijas un Satiksmes ministrijas vai to pārraudzībā, pakļautībā vai pārziņā esošajām institūcijām, kā arī jaunu un lietotu automobiļu importētāju un apstrādes uzņēmumu pārstāvjus. Padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

17

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Juridiskais birojs

Izslēgt 11. panta 1. daļā teikumu “Padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.”.

 

 

 

 

atbalstīt

(1) Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas padome (turpmāk — padome) ir konsultatīva institūcija, kuras lēmumiem nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas jomā ir ieteikuma raksturs. Padomē iekļauj pārstāvjus no Vides ministrijas un Satiksmes ministrijas vai to pārraudzībā, pakļautībā vai pārziņā esošajām institūcijām, kā arī jaunu un lietotu automobiļu importētāju un apstrādes uzņēmumu pārstāvjus.

(2) Vides ministrs apstiprina padomes personālsastāvu.

18

 

 

 

 

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Izteikt 11. panta 2. daļu šādā redakcijā:

“(2) Vides ministrs pēc saskaņošanas ar satiksmes ministru apstiprina padomes nolikumu un personālsastāvu.”

atbalstīt

(2) Vides ministrs pēc saskaņošanas ar satiksmes ministru apstiprina padomes nolikumu un personālsastāvu.

(3) Padome veicina šā likuma izpildi, sniedz priekšlikumus attiecībā uz normatīvo aktu pilnveidošanu, nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas finansēšanu, kā arī sadarbojas ar ražotājiem un attiecīgajām nevalstiskajām organizācijām.

     
(3) Padome veicina šā likuma izpildi, sniedz priekšlikumus attiecībā uz normatīvo aktu pilnveidošanu, nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas finansēšanu, kā arī sadarbojas ar ražotājiem un attiecīgajām nevalstiskajām organizācijām.

IV nodaļa

     
IV nodaļa

Ziņojumi un informācija

     
Ziņojumi un informācija

12.pants. Informācija, ko sniedz ražotāji

     
12.pants. Informācija, ko sniedz ražotāji

(1) Ražotāji transportlīdzekļu potenciālajiem pircējiem dara pieejamu informāciju par:

     

(1) Ražotāji transportlīdzekļu potenciālajiem pircējiem dara pieejamu informāciju par:

1) transportlīdzekļu un to detaļu uzbūvi, kā arī par to pārstrādes un reģenerācijas iespējām;

     
1) transportlīdzekļu un to detaļu uzbūvi, kā arī par to pārstrādes un reģenerācijas iespējām;

2) nolietotu transportlīdzekļu apstrādi atbilstoši vides aizsardzības prasībām, visu šķidro vielu likvidēšanu un transportlīdzekļa izjaukšanu;

     
2) nolietotu transportlīdzekļu apstrādi atbilstoši vides aizsardzības prasībām, visu šķidro vielu likvidēšanu un transportlīdzekļa izjaukšanu;

3) nolietotu transportlīdzekļu un to detaļu otrreizējas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas veidu attīstību un uzlabošanu;

     
3) nolietotu transportlīdzekļu un to detaļu otrreizējas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas veidu attīstību un uzlabošanu;

4) tehniskajām iespējām pārstrādes un reģenerācijas jomā, lai samazinātu apglabājamo atkritumu apjomu.

     
4) tehniskajām iespējām pārstrādes un reģenerācijas jomā, lai samazinātu apglabājamo atkritumu apjomu.

(2) Ražotāji un transportlīdzekļos izmantojamo detaļu izgatavotāji sešu mēnešu laikā pēc katra jauna transportlīdzekļa veida piedāvāšanas tirgū sniedz nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumiem informāciju par transportlīdzekļa izjaukšanu (iekļaujot ziņas par transportlīdzekļa detaļām un materiāliem, kā arī par bīstamo vielu izvietojumu transportlīdzeklī) tādā apjomā, lai apstrādes uzņēmumi spētu ievērot šā likuma noteikumus.

   

Redakc. preciz.

(2) Ražotāji un transportlīdzekļos izmantojamo detaļu izgatavotāji sešu mēnešu laikā pēc katra jauna transportlīdzekļa veida piedāvāšanas tirgū sniedz nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumiem informāciju par transportlīdzekļa izjaukšanu (ietverot ziņas par transportlīdzekļa materiāliem un detaļām, kā arī par bīstamo vielu izvietojumu transportlīdzeklī) tādā apjomā, lai apstrādes uzņēmumi spētu ievērot šā likuma noteikumus.

(3) Pēc apstrādes uzņēmuma pieprasījuma transportlīdzekļos izmantoto detaļu izgatavotāji sniedz informāciju par otrreiz izmantojamu detaļu izjaukšanu, uzglabāšanu un testēšanu, ciktāl šī informācija nav uzskatāma par komercnoslēpumu.

     
(3) Pēc apstrādes uzņēmuma pieprasījuma transportlīdzekļos izmantoto detaļu izgatavotāji sniedz informāciju par otrreiz izmantojamu detaļu izjaukšanu, uzglabāšanu un testēšanu, ciktāl šī informācija nav uzskatāma par komercnoslēpumu.

13.pants. Informācija, ko sniedz nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmums

     
13.pants. Informācija, ko sniedz nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmums

Nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmums katru gadu līdz 1.martam iesniedz Latvijas Vides aģentūrai pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu, ietverot tajā Ministru kabineta noteikto informāciju.

     
Nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmums katru gadu līdz 1.martam iesniedz Latvijas Vides aģentūrai pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu, ietverot tajā Ministru kabineta noteikto informāciju.

14.pants. Informācija sabiedrībai un Eiropas Komisijai

     
14.pants. Informācija sabiedrībai un Eiropas Komisijai

Latvijas Vides aģentūra apkopo informāciju, kas iesniegta saskaņā ar šā likuma 13.pantu, un sagatavo ziņojumu Eiropas Komisijai atbilstoši tās noteiktajai ziņojuma formai. Informācija, kas tiek sniegta Eiropas Komisijai, ir brīvi pieejama sabiedrībai.

     
Latvijas Vides aģentūra apkopo informāciju, kas iesniegta saskaņā ar šā likuma 13.pantu, un sagatavo ziņojumu Eiropas Komisijai atbilstoši tās noteiktajai ziņojuma formai. Informācija, kas tiek sniegta Eiropas Komisijai, ir brīvi pieejama sabiedrībai.

Pārejas noteikums

     
Pārejas noteikumi

Šā likuma 8. un 10.pants stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.

19

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Izteikt pārejas noteikumus šādā reakcijā:

“1. Šā likuma 8. panta pirmā otrā daļa un 10.pants stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.

2. Šā likuma 7. pants stājas spēkā 2005. gada 1. janvārī.”

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Šā likuma 8. un 10.panta stājas spēkā vienlaicīgi ar attiecīgajiem grozījumiem likumā “Par dabas resursu nodokli”.

Atbildīgā komisija

Izteikt pārejas noteikumus šādā reakcijā:

Pārejas noteikumi

“1. Šā likuma 7. pants stājas spēkā 2005. gada 1. janvārī.

2. Šā likuma 8.panta pirmā daļa un 10.pants stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgajiem grozījumiem likumā “Par dabas resursu nodokli”.”

daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

daļēji atbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

1. Šā likuma 7.pants stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

2. Šā likuma 8.panta pirmā daļa un 10.pants stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgajiem grozījumiem likumā “Par dabas resursu nodokli”.

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

     

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 2000/53/EC.

     

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 2000/53/EC.

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

     

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.