Projekts 2

Projekts 2. lasījumam

10.02.04.

Sagatavojusi Saeimas Cilvektiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Priekšlikumi likumprojektam

“Grozījums likumā “ Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu ””

(dok.nr.1030; reģ.nr.329)

 

Likuma redakcija

1. lasījuma redakcija

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas sagatavotā redakcija

2. lasījumam

 

Izdarīt likumā "Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 11.nr.; 1998, 19.nr.) šādu grozījumu:

 

 

1.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Redakcionāli precizēt: aizstāt likuma nosaukumā vārdu “Grozījums” ar vārdu “Grozījumi”;

aizstāt ievaddaļā vārdus “šādu grozījumu” ar vārdiem “šādus grozījumus”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

“Grozījumi likumā “ Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu ””

Izdarīt likumā "Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 11.nr.; 1998, 19.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Šā likuma mērķis ir novērtēt to cilvēku nopelnus, kuri, darbodamies nacionālās pretošanās kustībā, piedalījās bruņotā cīņā vai ar citiem līdzekļiem cīnījās par 1918.gada 18.novembrī proklamētās Latvijas atjaunošanu un ziedoja sevi, lai aizstāvētu tautu pret okupācijas režīmu īstenoto vardarbību un genocīdu.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts V. Buzajevs

Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Šā likuma mērķis ir novērtēt to cilvēku nopelnus, kuri piedalījās bruņotā cīņā vai ar citiem līdzekļiem cīnījās pret Latvijas teritorijā valdošajiem komunistisko vai nacistisko totalitārajiem režīmiem. Šie cilvēki šā likuma ietvaros uzskatāmi par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”

Deputāts P. Simsons

Papildināt 1. pantu sekojošā redakcijā:

“Šī likuma mērķis ir atzīt un novērtēt to cilvēku nopelnus, kuri, darbodamies nacionālās pretošanās kustībā, piedalījās bruņotā cīņā vai ar citiem līdzekļiem cīnījās pret okupācijas varu par 1918.gada 18.novembrī proklamētās Latvijas atjaunošanu un ziedoja sevi, lai aizstāvētu tautu pret okupācijas režīmu īstenoto vardarbību un genocīdu.”

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

2.pants. (1) Par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem atzīstami Latvijas Republikas iedzīvotāji, kuri Latvijas teritorijā laika posmā no 1940.gada 17.jūnija līdz 1960.gada 31.decembrim:

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Deputāts V. Buzajevs

Izteikt 2. panta 1. teikumu šādā redakcijā:

“2.pants. (1) Par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem atzīstami Latvijas Republikas iedzīvotāji, kuri Latvijas teritorijā vai ārpus tās laika posmā no 1939.gada 1. septembra līdz 1960.gada 31.decembrim:”

Deputāts P. Simsons

Grozīt 2. panta (1) daļā beigu termiņu uz “līdz 1990. gada 4. maijam”.

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

1) piedalījās bruņotā un pagrīdes pretošanās cīņā pret okupācijas režīmu militārajiem formējumiem un šo režīmu administrāciju;

 

6.

Deputāts V. Buzajevs

Izteikt 2. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“1) piedalījās bruņotā un pagrīdes pretošanās cīņā pret totalitāro režīmu militārajiem formējumiem un šo režīmu administrāciju;”

Nav balsojams, neatbalstīts priekšlikums nr.2.

 

3) propagandēja Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas ideju, izplatot nelegālo presi, uzsaukumus vai citus izdevumus, kā arī atklāti vēršoties pret okupācijas režīmu, tā iedibināto kārtību un ideoloģiju.

 

7.

Deputāts V. Buzajevs

Izteikt 2. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) propagandēja Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas ideju, izplatot nelegālo presi, uzsaukumus vai citus izdevumus, kā arī atklāti vēršoties pret totalitāro režīmu, tā iedibināto kārtību un ideoloģiju.”

Nav balsojams, neatbalstīts priekšlikums nr.2.

 
   

8.

Deputāts P. Simsons

Papildināt 2. panta (1) daļu ar 4) punktu:

“4) bija reģistrēti VDK Informācijas analīzes daļā kā nacionālistiskas grupas, kuras veic antisociālistisku un antikonstitucionālu darbību PSRS teritorijā, dalībnieks, vai persona, par kuru fakti un pazīmes liecina, ka tā veic nacionālistisku (latviešu) darbību”.

 

Neatbalstīt

 

(2) Par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem atzīstami arī Latvijas Republikas iedzīvotāji, kuri Latvijas teritorijā laika posmā no 1961.gada 1.janvāra līdz 1990.gada 4.maijam tika notiesāti par politisko darbību vai pārliecību un ir reabilitēti.

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Deputāts P. Simsons

Izslēgt 2. panta (2) daļu, tās vietā papildināt (1) daļu ar 5) punktu:

“5) par politisko darbību tika notiesāti vai piespiedu kārtā ievietoti iestādēs, kur viņiem tika piemēroti medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi, un ir reabilitēti”.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 2. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem atzīstami arī Latvijas Republikas iedzīvotāji, kuri Latvijas teritorijā laika posmā no 1961.gada 1.janvāra līdz 1990.gada 4.maijam:

1) par savu politisko darbību vai pārliecību tika notiesāti un ir reabilitēti;

2) par savu politisko darbību tika piespiedu kārtā nepamatoti ievietoti ārstniecības iestādēs, kur viņiem piemēroja medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus, par ko ir sertificētu psihiatru konsilija atzinums.”

 

Daļēji

atbalstīt, iestrādāt atbildīgās komisijas 10. priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

1. Izteikt 2. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem atzīstami arī Latvijas Republikas iedzīvotāji, kuri Latvijas teritorijā laika posmā no 1961.gada 1.janvāra līdz 1990.gada 4.maijam:

1) par savu politisko darbību vai pārliecību tika notiesāti un ir reabilitēti;

2) par savu politisko darbību tika piespiedu kārtā nepamatoti ievietoti ārstniecības iestādēs, kur viņiem piemēroja medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus, par ko ir sertificētu psihiatru konsilija atzinums.”

3.pants. Par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem nevar atzīt personas, kuras piedalījušās komunistiskā vai nacistiskā režīma politiskajās represijās vai sodītas par tīšiem smagiem noziegumiem, ja tās nav reabilitētas.

 

11.

Deputāts P. Simsons

Papildināt 3. pantu “un personas, kuras ir bijušas VDK darbinieki vai informatori, izņemot, ja tās šo statusu ieguva, lai izmantotu nacionālās pretošanās kustības izdevumā”.

 

Neatbalstīt

 

4.pants.

3) Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisijas atzinumu.

Aizstāt 4.panta 3.punktā vārdus "Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisijas" ar vārdiem "Tieslietu ministrijas".

 

 

12.

Deputāts P. Simsons

Papildināt 4. pantu ar 4) punktu:

“4) Totalitārisma seku dokumentācijas centra izsniegtu izziņu par personas reģistrāciju VDK dokumentos.”

Nav balsojams, neatbalstīts priekšlikums nr.8.

2. Aizstāt 4.panta 3.punktā vārdus "Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisijas" ar vārdiem "Tieslietu ministrijas".