Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā ” trešajam lasījumam

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

(Reģ. nr. 324)

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Komisijas atbalstītā 3. lasījuma redakcija

1

2

3

4

5

6

Atkritumu apsaimniekošanas likums

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā

     

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā

 

Izdarīt Atkritumu apsaimniekošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Atkritumu apsaimniekošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Vides ministrija” (attiecīgā locījumā).

     

1. Aizstāt visā likumā vārdus “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Vides ministrija” (attiecīgā locījumā).

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

         

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

         

1) atkritumi — jebkurš priekšmets vai viela, no kuras īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām;

 

1

Juridiskais birojs

aizstāt 1.panta 1.punktā vārdu “īpašnieks” ar vārdiem “tās valdītājs”;

atbalstīt

2. 1.pantā:

aizstāt 1.punktā vārdu “īpašnieks” ar vārdiem “tās valdītājs”;

2) atkritumu radītājs — fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus vai kura veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības;

         

3) atkritumu pārstrādes objekts — ražošanas komplekss vai iekārta, ar kuras palīdzību tiek veikta atkritumu pārstrāde;

         
           

4) atkritumu apsaimniekošana — atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde (tai skaitā atkritumu sadedzināšana) un apglabāšana, šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana un pārstrādes objektu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas;

2. 1.pantā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) atkritumu apsaimniekošana — atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde (tai skaitā atkritumu sadedzināšana, iegūstot enerģiju, iekārtās, kuru pamatdarbība nav atkritumu sadedzināšana), reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana un pārstrādes objektu vai iekārtu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas;”;

     

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) atkritumu apsaimniekošana — atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde (tai skaitā atkritumu sadedzināšana, iegūstot enerģiju, iekārtās, kuru pamatdarbība nav atkritumu sadedzināšana), reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana un pārstrādes objektu vai iekārtu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas;”;

5) atkritumu poligons — speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi;

         

6) izgāztuve — atkritumu apglabāšanas vieta, kas neatbilst poligona prasībām.

         

 

papildināt pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7) atkritumu uzglabāšana — atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās vietās to turpmākai pārstrādei vai apglabāšanai (izņemot īslaicīgu uzglabāšanu mazāk par trim mēnešiem to rašanās, šķirošanas un savākšanas vietās) daudzumos, kas nerada kaitējumu videi vai draudus cilvēku veselībai.”

2

Atbildīgā komisija

papildināt pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7) atkritumu uzglabāšana — atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās vietās to turpmākai pārstrādei vai apglabāšanai (izņemot īslaicīgu uzglabāšanu mazāk par trim mēnešiem to rašanās, šķirošanas un savākšanas vietās daudzumos, kas nerada kaitējumu videi vai draudus cilvēku veselībai).”

atbalstīt

papildināt pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7) atkritumu uzglabāšana — atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās vietās to turpmākai pārstrādei vai apglabāšanai (izņemot īslaicīgu uzglabāšanu mazāk par trim mēnešiem to rašanās, šķirošanas un savākšanas vietās daudzumos, kas nerada kaitējumu videi vai draudus cilvēku veselībai).”

2.pants. Šā likuma mērķis ir noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu.

3. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Šā likuma mērķi ir:

1) noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

2) veicināt atkritumu apsaimniekošanu, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu.”

     

3. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Šā likuma mērķi ir:

1) noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

2) veicināt atkritumu apsaimniekošanu, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu.”

II nodaļa. Valsts un pašvaldību
institūciju kompetence

         

7.pants. Ministru kabinets:

         

1) apstiprina atkritumu, tai skaitā bīstamo atkritumu, apsaimniekošanas valsts plānu;

         

2) apstiprina jaunu bīstamo atkritumu pārstrādes objektu un poligonu izvietojumu;

4. Papildināt 7.panta 2.punktu, 8.panta 6.punktu un 9.panta 4.punktu pēc vārda “objektu” ar vārdiem “sadedzināšanas iekārtu”.

     

4. Papildināt 7.panta 2.punktu, 8.panta 6.punktu un 9.panta 4.punktu pēc vārda “objektu” ar vārdiem “sadedzināšanas iekārtu”.

3) nosaka atkritumu klasifikatoru un īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus;

         

4) nosaka bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtību;

         

5) nosaka atkritumu poligonu ierīkošanai, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanai un šo poligonu un izgāztuvju slēgšanai un rekultivācijai izvirzāmās prasības;

         

6) nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināti līdzekļi atkritumu poligonu un izgāztuvju slēgšanai;

5. Izslēgt 7.panta 6.punktu.

     

5. 7.pantā:

izslēgt 6.punktu;

7) nosaka kārtību, kādā apsaimniekojami atsevišķu veidu atkritumi, kuru apsaimniekošanai to bīstamības vai citu īpašību dēļ ir izvirzāmas īpašas prasības, arī naftas produktu atkritumi, polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturoši atkritumi, bīstamas vielas saturošas baterijas un akumulatori, titāna dioksīda rūpniecības atkritumi un azbesta atkritumi;

         

8) nosaka atkritumu, tai skaitā bīstamo atkritumu, sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai izvirzāmās prasības;

         

9) nosaka atkritumu pārstrādes un apglabāšanas veidus.

 

3

Atbildīgā komisija

Izteikt 7. panta 9. punktu šādā redakcijā:

“9) nosaka atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidus.”

atbalstīt

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

“9) nosaka atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidus.”

 

         

8.pants. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai tās pilnvarota institūcija:

         

1) izstrādā atkritumu, tai skaitā bīstamo atkritumu, apsaimniekošanas valsts plānu;

         

2) koordinē atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna īstenošanu;

         

3) sagatavo normatīvo aktu projektus atkritumu apsaimniekošanas jomā;

         

4) apkopo informāciju par atkritumu apsaimniekošanu;

         

5) koordinē un organizē bīstamo atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem;

         

6) organizē bīstamo atkritumu pārstrādes objektu un poligonu ierīkošanu un apsaimniekošanu;

         

7) koordinē sadzīves atkritumu poligonu ierīkošanu.

         

 

6. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

     

6. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

 

“8.1 pants. Reģionālo vides pārvalžu izdotos administratīvos aktus, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu, var apstrīdēt Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā.”

     

“8.1 pants. Reģionālo vides pārvalžu izdotos administratīvos aktus, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu, var apstrīdēt Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā.”

9.pants. Pagastu un pilsētu pašvaldības savā administratīvajā teritorijā:

 

4

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

9.pantā:

papildināt pēc vārda “pagastu” ar vārdu “,novadu”.

atbalstīt

Redakc. preciz.

7. 9.pantā:

papildināt ievaddaļu pēc vārda “pagastu” ar vārdu “novadu”;

1) organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

7. 9.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts, reģionālajiem un pašvaldību plāniem;”;

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

7

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) organizē atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts, reģionālajiem un pašvaldību plāniem”;

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 9.pantā vārdus “valsts, reģionālajiem un pašvaldību”.

Atbildīgā komisija

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) organizē sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas plāniem”;

daļēji atbalstīt, iestrādāts pr. nr.7

 

 

 

 

atbalstīt,

iestrādāts pr. nr.7

 

 

 

atbalstīt

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) organizē sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas plāniem;”;

2) pieņem lēmumus par jaunu sadzīves atkritumu pārstrādes objektu un poligonu izvietošanu;

         

3) izdod saistošus noteikumus, kas reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu;

         

4) pieņem lēmumus par jaunu bīstamo atkritumu pārstrādes objektu un poligonu izvietošanu.

         
 

papildināt pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) var ieguldīt līdzekļus atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē un uzturēšanā.”;

     

papildināt pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) var ieguldīt līdzekļus atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē un uzturēšanā.”;

 

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabinets izdod ieteikumus, kas reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībās.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

8

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabinets izdod ieteikumus par pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kas reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.”

atbalstīt precizētā redakcijā

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabinets izdod ieteikumus pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kas reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

III nodaļa. Atkritumu apsaimniekošanas plāni

         

10.pants. (1) Atkritumu apsaimniekošanas plānos iekļauj informāciju par:

         

1) atkritumu apsaimniekošanas stāvokli, raksturojot radīto, savākto (šķiroti un nešķiroti), pārstrādāto un apglabāto atkritumu veidus, to sastāvu, daudzumu un izcelsmi;

         

2) noteikto prasību (prioritārajā secībā) ievērošanu plānotajā atkritumu apsaimniekošanas turpmākajā attīstībā, norādot katras darbības apjomu (attiecīgo atkritumu veidu, daudzumu un izcelsmi) un tās realizēšanai paredzēto laiku;

         

3) plānoto darbību realizēšanai nepieciešamajām aktivitātēm;

         

4) plānoto darbību realizēšanai nepieciešamajiem objektiem (jaunceļamajiem, rekonstruējamiem, esošajiem) un to tehnisko aprīkojumu;

         

5) institūcijām, kas ir atbildīgas par attiecīgo plānoto atkritumu apsaimniekošanas darbību realizāciju;

         

6) aprēķinātajām izmaksām un finansēšanas avotiem plānoto darbību realizēšanai;

         

7) atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanas iespējām.

         
           

(2) Pašvaldības organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādāšanu savām administratīvajām teritorijām un apstiprina tos. Vairākas pašvaldības var izstrādāt kopīgus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānus.

         
           
 

8. Izteikt III nodaļu šādā redakcijā:

“III nodaļa. Atkritumu apsaimniekošanas plāni

     

8. Izteikt III nodaļu šādā redakcijā:

“III nodaļa. Atkritumu apsaimniekošanas plāni

 

10.pants (1) Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts, reģionālajiem un pašvaldību plāniem.

     

10.pants. (1) Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts, reģionālajiem un pašvaldību plāniem.

 

(2) Atkritumu apsaimniekošanas plānos iekļauj informāciju par:

1) atkritumu apsaimniekošanas stāvokli, raksturojot radīto, savākto (šķiroti un nešķiroti), pārstrādāto un apglabāto atkritumu veidus, to sastāvu, daudzumu un izcelsmi;

2) noteikto prasību (prioritārajā secībā) ievērošanu plānotajā atkritumu apsaimniekošanas turpmākajā attīstībā, norādot katras darbības apjomu (attiecīgo atkritumu veidu, daudzumu un izcelsmi) un tās realizēšanai paredzēto laiku;

3) plānoto darbību realizēšanai nepieciešamajām aktivitātēm;

4) plānoto darbību realizēšanai nepieciešamajiem objektiem (jaunceļamajiem, rekonstruējamiem, esošajiem) un to tehnisko aprīkojumu;

5) institūcijām, kas ir atbildīgas par attiecīgo plānoto darbību realizēšanu;

6) aprēķinātajām izmaksām un finansēšanas avotiem plānoto darbību realizēšanai;

7) iespējām uzlabot atkritumu apsaimniekošanu;

8) pasākumiem tādu atkritumu apglabājamā daudzuma samazināšanai, izmantojot to pārstrādi, kompostēšanu, kā arī biogāzes ieguvi, kuri aerobos vai anaerobos apstākļos var sadalīties;

9) pasākumiem, termiņiem un finansējumu sadzīves atkritumu izgāztuvju slēgšanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Atkritumu apsaimniekošanas plānos iekļauj informāciju par:

1) atkritumu apsaimniekošanas stāvokli, raksturojot radīto, savākto (šķiroti un nešķiroti), pārstrādāto un apglabāto atkritumu veidus, to sastāvu, daudzumu un izcelsmi;

2) noteikto prasību (prioritārajā secībā) ievērošanu plānotajā atkritumu apsaimniekošanas turpmākajā attīstībā, norādot katras darbības apjomu (attiecīgo atkritumu veidu, daudzumu un izcelsmi) un tās realizēšanai paredzēto laiku;

3) plānoto darbību realizēšanai nepieciešamajām aktivitātēm;

4) plānoto darbību realizēšanai nepieciešamajiem objektiem (jaunceļamajiem, rekonstruējamiem, esošajiem) un to tehnisko aprīkojumu;

5) institūcijām, kas ir atbildīgas par attiecīgo plānoto darbību realizēšanu;

6) aprēķinātajām izmaksām un finansēšanas avotiem plānoto darbību realizēšanai;

7) iespējām uzlabot atkritumu apsaimniekošanu;

8) pasākumiem tādu atkritumu apglabājamā daudzuma samazināšanai, izmantojot to pārstrādi, kompostēšanu, kā arī biogāzes ieguvi, kuri aerobos vai anaerobos apstākļos var sadalīties;

9) pasākumiem, termiņiem un finansējumu sadzīves atkritumu izgāztuvju slēgšanai.

 

(3) Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā papildus šā panta otrās daļas nosacījumiem nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionus.

(4) Pēc atkritumu apsaimniekošanas plāna projekta izstrādes plāna izstrādātājs nodrošina sabiedrības viedokļu uzklausīšanu, dodot iespēju vismaz 30 dienas iesniegt priekšlikumus par attiecīgo projektu. Sabiedrības viedokļus izvērtē pirms lēmuma pieņemšanas par plāna apstiprināšanu.

9

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 10.panta trešo daļu ar vārdiem “kā arī sadzīves atkritumu poligonu izveidošanu un apsaimniekošanu”.

atbalstīt precizētā redakcijā

(3) Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā papildus šā panta otrās daļas nosacījumiem nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionus, kā arī sadzīves atkritumu poligonu ierīkošanas un apsaimniekošanas pamatprincipus.

(4) Pēc atkritumu apsaimniekošanas plāna projekta izstrādes plāna izstrādātājs nodrošina sabiedrības viedokļu uzklausīšanu, dodot iespēju vismaz 30 dienas iesniegt priekšlikumus par attiecīgo projektu. Sabiedrības viedokļus izvērtē pirms lēmuma pieņemšanas par plāna apstiprināšanu.

 

10.1 pants. (1) Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā noteikto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu pašvaldības, savā starpā sadarbojoties, organizē atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna izstrādi.

(2) Papildus šā likuma 10.panta otrajā daļā minētajai informācijai atkritumu apsaimniekošanas reģionālajā plānā iekļauj informāciju par sadzīves atkritumu, bīstamo atkritumu, izlietotā iepakojuma, nolietoto transportlīdzekļu un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, kā arī būvniecības atkritumu apsaimniekošanu.

(3) Atkritumu apsaimniekošanas reģionālo plānu apstiprina ikviena pašvaldība, kura atrodas attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Pašvaldību lēmumus par atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna apstiprināšanu iesniedz attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei.

(4) Ja pašvaldības nepiedalās atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna izstrādē, tās organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādāšanu savām administratīvajām teritorijām un apstiprina tos. Pašvaldību lēmumus par atkritumu apsaimniekošanas pašvaldību plānu apstiprināšanu iesniedz attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei.”

   

Redakc. preciz.

10.1 pants. (1) Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā noteikto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu pašvaldības, savstarpēji sadarbojoties, organizē atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna izstrādi.

(2) Papildus šā likuma 10.panta otrajā daļā minētajai informācijai atkritumu apsaimniekošanas reģionālajā plānā iekļauj informāciju par sadzīves atkritumu, bīstamo atkritumu, izlietotā iepakojuma, nolietoto transportlīdzekļu un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, kā arī būvniecības atkritumu apsaimniekošanu.

(3) Atkritumu apsaimniekošanas reģionālo plānu apstiprina ikviena pašvaldība, kura atrodas attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Pašvaldību lēmumus par atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna apstiprināšanu iesniedz attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei.

(4) Ja pašvaldības nepiedalās atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna izstrādē, tās organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādāšanu savām administratīvajām teritorijām un apstiprina tos. Pašvaldību lēmumus par atkritumu apsaimniekošanas pašvaldību plānu apstiprināšanu iesniedz attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei.”

           

IV nodaļa. Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas

         

11.pants. (1) Reģionālā vides pārvalde, informējot pilsētas domi (pagasta padomi), kuras administratīvajā teritorijā ir paredzēts veikt atkritumu apsaimniekošanas darbības, pirms attiecīgo darbību veikšanas izsniedz šādas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas:

1) atļaujas atkritumu pārstrādei;

2) atļaujas atkritumu apglabāšanai;

3) atļaujas atkritumu savākšanai, uzglabāšanai un pārkraušanai.

9. Izteikt 11.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Reģionālā vides pārvalde, informējot pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts veikt atkritumu apsaimniekošanas darbības, pirms attiecīgo darbību veikšanas izsniedz atļaujas atkritumu savākšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai.

10

Atbildīgā komisija

Papildināt 11. panta pirmo daļu pēc vārda “pārvalde,” ar vārdu “iepriekš”.

atbalstīt

9. 11.pantā:

izteikt pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(1) Reģionālā vides pārvalde, iepriekš informējot pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts veikt atkritumu apsaimniekošanas darbības, pirms attiecīgo darbību veikšanas izsniedz atļaujas atkritumu savākšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai.

(2) Reģionālā vides pārvalde atbilstoši bīstamo atkritumu pārvadājuma galamērķim izsniedz atļaujas bīstamo atkritumu pārvadāšanai savā pārraudzībā esošajās teritorijās un informē par to attiecīgo pilsētas domi (pagasta padomi).

(2) Reģionālā vides pārvalde atbilstoši atkritumu pārvadājuma galamērķim izsniedz atļaujas atkritumu pārvadāšanai savā pārraudzībā esošajās teritorijās un informē par to attiecīgo pašvaldību.”

11

Atbildīgā komisija

Izteikt 11. panta 2. daļu šādā redakcijā:
”(2) Reģionālā vides pārvalde atbilstoši atkritumu pārvadājuma galamērķim, iepriekš informējot par to attiecīgo pašvaldību, izsniedz atļaujas atkritumu pārvadāšanai savā pārraudzībā esošajās teritorijās.”

atbalstīt

(2) Reģionālā vides pārvalde atbilstoši atkritumu pārvadājuma galamērķim, iepriekš informējot par to attiecīgo pašvaldību, izsniedz atļaujas atkritumu pārvadāšanai savā pārraudzībā esošajās teritorijās.

(3) Ministru kabinets nosaka atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu apsaimniekošanas atļaujās izvirzāmās prasības un apstiprina atkritumu apsaimniekošanas atļauju veidlapas.

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 11.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets nosaka atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu apsaimniekošanas atļaujās izvirzāmās prasības un apstiprina atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļauju veidlapas”.

Atbildīgā komisija

Ierosinām izteikt 11.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets nosaka atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu apsaimniekošanas atļaujās izvirzāmās prasības un apstiprina atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļauju veidlapas”.

daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

(3) Ministru kabinets nosaka atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu apsaimniekošanas atļaujās izvirzāmās prasības un apstiprina atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļauju veidlapas.”;

   

14

Atbildīgā komisija

Papildināt 11. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Termiņš lēmuma pieņemšanai par atļaujas izsniegšanu, pagarināšanu,pārskatīšanu vai anulēšanu nedrīkst būt garāks par 90 dienām.”

atbalstīt

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Termiņš lēmuma pieņemšanai par atļaujas izsniegšanu, pagarināšanu, pārskatīšanu vai anulēšanu nedrīkst būt garāks par 90 dienām.”

V nodaļa. Atkritumu radītāju, īpašnieku un to personu pienākumi,
kuras veic atkritumu apsaimniekošanu

 

15

Juridiskais birojs

aizstāt V nodaļas nosaukumā vārdu “īpašnieku” ar vārdu “valdītāju”;

atbalstīt

10. Aizstāt V nodaļas nosaukumā vārdu “īpašnieku” ar vārdu “valdītāju”.

12.pants. Atkritumu savākšana, uzkrāšana, uzglabāšana, apglabāšana vai pārstrāde ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.

10. Papildināt 12.pantu pēc vārdiem “Atkritumu savākšana” ar vārdu “šķirošana”.

16

Atbildīgā komisija

Izteikt 12.panta tekstu šādā redakcijā:

“Atkritumu savākšana, šķirošana, uzkrāšana, uzglabāšana, pārkraušana, apglabāšana vai pārstrāde ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.”

atbalstīt

11. Izteikt 12.panta tekstu šādā redakcijā:

“Atkritumu savākšana, šķirošana, uzkrāšana, uzglabāšana, pārkraušana, apglabāšana vai pārstrāde ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.”

 

         

13.pants. (1) Sadzīves atkritumu radītājs vai īpašnieks:

11. 13.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Sadzīves atkritumu radītājs vai īpašnieks:

17

 

 

 

Juridiskais birojs

13.pantā:

pirmā daļā aizstāt vārdu “īpašnieks” ar vārdu “valdītājs”,

atbalstīt

12. 13.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Sadzīves atkritumu radītājs vai valdītājs:

1) piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot pašvaldības izdotos saistošos noteikumus;

1) piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot pašvaldības izdotos saistošos noteikumus un noslēdzot līgumu ar sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas uzņēmumu, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību;

     

1) piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot pašvaldības izdotos saistošos noteikumus un noslēdzot līgumu ar sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas uzņēmumu, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību;

2) sedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

2) sedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, tai skaitā atkritumu dalītās vākšanas un šķirošanas izmaksas.”;

18

Atbildīgā komisija

Izteikt 13. panta 1. daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) sedz sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanas izmaksas, ietverot dalītās vākšanas un šķirošanas izmaksas.”;”

atbalstīt

2) sedz sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanas izmaksas, ietverot dalītās vākšanas un šķirošanas izmaksas.”;

(2) Par atkritumu īpašnieku uzskatāma persona, kura atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

 

19

Juridiskais birojs

otrās daļas ievaddaļā aizstāt vārdu “īpašnieku” ar vārdu “valdītāju”,

atbalstīt

aizstāt otrās daļas ievaddaļā vārdu “īpašnieku” ar vārdu “valdītāju”;

1) ir atkritumu radītāja;

         

2) ir fiziskā vai juridiskā persona, kuras īpašumā atrodas atkritumi.

 

20

Juridiskais birojs

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) ir fiziskā vai juridiskā persona , kuras faktiskajā varā tie atrodas”;

atbalstīt

Redakc. preciz.

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) ir fiziskā vai juridiskā persona, kuras faktiskajā varā atkritumi atrodas.”;

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas uzņēmumiem pāriet šo uzņēmumu īpašumā. Personām, kuras sadzīves atkritumus savāc, uzglabā, pārkrauj un pārvadā, īpašuma tiesības uz sadzīves atkritumiem nerodas.”

21

 

 

 

22

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Juridiskais birojs

Izslēgt 13.panta trešo daļu.

Atbildīgā komisija

Izteikt 13. panta 3. daļu šādā redakcijā:

““(3) Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas uzņēmumiem pāriet šo uzņēmumu īpašumā.”

daļēji atbalstīt

 

 

 

atbalstīt

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas uzņēmumiem pāriet šo uzņēmumu īpašumā.”

14.pants. (1) Bīstamo atkritumu radītājs vai īpašnieks:

 

23

Juridiskais birojs

aizstāt 14.panta pirmajā daļā vārdu “īpašnieks” ar vārdu “valdītājs”;

atbalstīt

13. 14.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “īpašnieks” ar vārdu “valdītājs”;

1) atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;

         

2) uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

         

3) nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

         

4) sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

         
 

12. 14.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

     

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

(2) Juridiskās personas, kuras bīstamos atkritumus uzglabā ilgāk par 12 mēnešiem, saņem atļauju bīstamo atkritumu uzglabāšanai un veic šā panta trešās daļas 3.punktā minētās darbības.

“(2) Juridiskās personas, kuras bīstamos atkritumus uzglabā ilgāk par
12 mēnešiem, saņem normatīvajos aktos noteiktās atļaujas bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un veic šā panta trešās daļas 3.punktā minētās darbības.”;

     

“(2) Juridiskās personas, kuras bīstamos atkritumus uzglabā ilgāk par 12 mēnešiem, saņem normatīvajos aktos noteiktās atļaujas bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un veic šā panta trešās daļas 3.punktā minētās darbības.”;

(3) Persona, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu:

         

1) saņem atļauju bīstamo atkritumu savākšanai, uzglabāšanai, pārkraušanai, pārstrādei un apglabāšanai;

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) saņem atļauju bīstamo atkritumu savākšanai, uzglabāšanai, pārkraušanai, pārstrādei vai apglabāšanai, izņemot gadījumus, kad šīm darbībām ir izsniegta atļauja A vai B kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai;”.

     

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) saņem atļauju bīstamo atkritumu savākšanai, uzglabāšanai, pārkraušanai, pārstrādei vai apglabāšanai, izņemot gadījumus, kad šīm darbībām ir izsniegta atļauja A vai B kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai;”.

2) saņem atļauju bīstamo atkritumu pārvadāšanai;

         

3) nodrošina bīstamo atkritumu uzskaiti, iepakošanu, marķēšanu un identifikāciju;

         

4) organizē speciāli aprīkotas bīstamo atkritumu savākšanas vietas.

         

 

         

15.pants. Persona, kura nodarbojas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu:

1) saņem atļauju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

2) slēdz līgumus ar tām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā tiek veiktas attiecīgās darbības.

13. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Juridiskā persona, kura nodarbojas ar sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu, slēdz līgumus ar tām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā tiek veiktas attiecīgās darbības.”

     

14. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Juridiskā persona, kura nodarbojas ar sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu, slēdz līgumus ar tām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā tiek veiktas attiecīgās darbības.”

18.pants. Sadzīves atkritumu poligonu izveidošanu un apsaimniekošanu organizē pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi apglabājami attiecīgajā poligonā, kopīgi ar tām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas atkritumu poligoni vai ir plānota atkritumu poligonu izveidošana.

14. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

“18.pants. Sadzīves atkritumu poligonu izveidošana un apsaimniekošana notiek atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam.

Pašvaldība nosaka sadzīves atkritumu poligonus un pārstrādes objektus, kuros tiks izvietoti vai pārstrādāti tās teritorijā savāktie sadzīves atkritumi.

Ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc sadzīves atkritumu poligona darbības uzsākšanas tiek slēgtas visas sadzīves atkritumu izgāztuves to pašvaldību administratīvajās teritorijās, no kurām savāktie sadzīves atkritumi tiek apglabāti poligonā. Slēgtās izgāztuves tiek rekultivētas saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālajiem plāniem.”

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām 18.pantā:

izslēgt pirmo teikumu;

 

 

 

 

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Izteikt 18.panta otro teikumu šādā redakcijā:

“ Pašvaldība nosaka poligonus, kuros tiks apglabāti tās teritorijā savāktie sadzīves atkritumi.”

 

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā teikumā vārdus “viena mēneša” ar skaitli un vārdu “30 dienu”.

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

15. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

“18.pants. Pašvaldība nosaka poligonus, kuros tiks apglabāti tās teritorijā savāktie sadzīves atkritumi. Ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc sadzīves atkritumu poligona darbības uzsākšanas tiek slēgtas visas sadzīves atkritumu izgāztuves to pašvaldību administratīvajās teritorijās, no kurām savāktie sadzīves atkritumi tiek apglabāti poligonā. Slēgtās izgāztuves tiek rekultivētas saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālajiem plāniem.”

 

15. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

     

16. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

19.pants. Atkritumu poligona, izgāztuves vai pārstrādes objekta īpašnieks vai apsaimniekotājs:

“19.pants. Atkritumu poligona, izgāztuves, sadedzināšanas iekārtas vai pārstrādes objekta īpašnieks vai apsaimniekotājs:

   

Redakc. preciz.

“19.pants. Atkritumu poligona, izgāztuves, sadedzināšanas iekārtas vai atkritumu pārstrādes objekta īpašnieks vai apsaimniekotājs:

1) pirms darbības uzsākšanas saņem atļauju atkritumu apglabāšanai vai atkritumu pārstrādei;

1) pirms darbības uzsākšanas saņem normatīvajos aktos noteiktās atļaujas;

     

1) pirms darbības uzsākšanas saņem normatīvajos aktos noteiktās atļaujas;

2) apsaimnieko atkritumu poligonu, izgāztuvi vai atkritumu pārstrādes objektu saskaņā ar atkritumu apglabāšanas vai atkritumu pārstrādes atļaujā minētajām prasībām, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem;

2) apsaimnieko atkritumu poligonu, izgāztuvi, sadedzināšanas iekārtu vai atkritumu pārstrādes objektu saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas atļaujā minētajām prasībām, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem;

     

2) apsaimnieko atkritumu poligonu, izgāztuvi, sadedzināšanas iekārtu vai atkritumu pārstrādes objektu saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas atļaujā minētajām prasībām, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem;

3) veic vai finansē atkritumu poligona vai izgāztuves slēgšanas vai atkritumu pārstrādes objekta darbības izbeigšanas pasākumus;

         

4) sedz izdevumus, kas saistīti ar atkritumu poligona vai izgāztuves slēgšanu vai atkritumu pārstrādes objekta darbības izbeigšanu.

3) veic pasākumus un sedz izdevumus, kas saistīti ar atkritumu poligona vai izgāztuves slēgšanu, kā arī sadedzināšanas iekārtas vai atkritumu pārstrādes objekta darbības izbeigšanu.”

     

3) veic pasākumus un sedz izdevumus, kas saistīti ar atkritumu poligona vai izgāztuves slēgšanu, kā arī sadedzināšanas iekārtas vai atkritumu pārstrādes objekta darbības izbeigšanu.”

 

         

20.pants. Personas, kuras nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu:

         

1) veic apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes, savākšanas biežuma, pārvadāšanas, pārstrādes un apglabāšanas veidu, pārstrādes un apglabāšanas vietu uzskaiti, reizi gadā iesniedz apkopoto informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai vai tās pilnvarotai institūcijai, kā arī attiecīgajai pašvaldībai un uzglabā šos materiālus trīs gadus;

         

2) pēc pieprasījuma sniedz informāciju par atkritumu apsaimniekošanu valsts institūcijām, pašvaldībām un sabiedrībai;

16. Izteikt 20.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) pēc pieprasījuma sniedz valsts institūcijām, pašvaldībām un sabiedrībai informāciju par atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā šā panta 1.punktā minēto informāciju un citu vides informāciju;”.

     

17. 20.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) pēc pieprasījuma sniedz valsts institūcijām, pašvaldībām un sabiedrībai informāciju par atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā šā panta 1.punktā minēto informāciju un citu vides informāciju;”;

3) pēc bīstamo atkritumu iepriekšējā īpašnieka pieprasījuma sniedz izziņu par attiecīgo atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu un pārvadāšanu, pārstrādi un apglabāšanu.

 

27

Juridiskais birojs

aizstāt 20.panta 3.punktā vārdu “īpašnieks” ar vārdu “valdītājs”;

atbalstīt

Redakc. preciz.

aizstāt 3.punktā vārdu “īpašnieka” ar vārdu “valdītāja”.

 

17. Papildināt likumu ar V.1 nodaļu šādā redakcijā:

“V.1 nodaļa. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošana

     

18. Papildināt likumu ar V1 nodaļu šādā redakcijā:

“V1 nodaļa. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošana

 

20.1 pants. (1) Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir tādas iekārtas, ko darbina ar elektrisko strāvu vai elektromagnētisko lauku, un iekārtas elektriskās strāvas un elektromagnētiskā lauka ģenerēšanai, piegādei un mērīšanai, kas konstruētas izmantošanai ar spriegumu, kurš nepārsniedz 1000 voltus maiņstrāvai un 1500 voltus līdzstrāvai, un kas atbilst Ministru kabineta noteiktām kategorijām.

(2) Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ir elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas uzskatāmas par atkritumiem, ieskaitot visas sastāvdaļas, detaļu blokus un palīgmateriālus, kas ir attiecīgās iekārtas daļa brīdī, kad iekārta kļūst par atkritumu.

     

20.1 pants. (1) Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir tādas iekārtas, ko darbina ar elektrisko strāvu vai elektromagnētisko lauku, un iekārtas elektriskās strāvas un elektromagnētiskā lauka ģenerēšanai, piegādei un mērīšanai, kas konstruētas izmantošanai ar spriegumu, kurš nepārsniedz 1000 voltus maiņstrāvai un 1500 voltus līdzstrāvai, un kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām kategorijām.

(2) Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ir elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas uzskatāmas par atkritumiem, ieskaitot visas sastāvdaļas, detaļu blokus un palīgmateriālus, kas ir attiecīgās iekārtas daļa brīdī, kad iekārta kļūst par atkritumu.

   

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Papildināt likuma 20.1 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, kuri radušies mājsaimniecībā vai radušies komercuzņēmumos, rūpniecības uzņēmumos, birojos, iestādēs un citur, ja tie rakstura un daudzuma dēļ ir pielīdzināmi mājsaimniecībā radītajiem elektriskajiem un elektroniskajiem atkritumiem.”

Atbildīgā komisija

Papildināt likuma 20.1 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, kuri radušies mājsaimniecībā vai citur, ja tie rakstura un daudzuma ziņā pielīdzināmi mājsaimniecībā radītajiem elektriskajiem un elektroniskajiem atkritumiem.”

daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

(3) Mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, kuri radušies mājsaimniecībā vai citur, ja tie rakstura un daudzuma ziņā pielīdzināmi mājsaimniecībā radītajiem elektriskajiem un elektroniskajiem atkritumiem.

 

20.2 pants. (1) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs ir jebkura persona, kas neatkarīgi no izmantotās tirdzniecības metodes, arī neatkarīgi no distances līguma:

1) izgatavo un pārdod elektriskās un elektroniskās iekārtas ar savu firmas zīmi;

2) pārdod ar savu firmas zīmi elektriskās un elektroniskās iekārtas, ko izgatavojušas citas personas, izņemot gadījumus, kad uz iekārtas ir arī izgatavotāja firmas zīme;

3) savas komercdarbības ietvaros importē vai eksportē elektriskās un elektroniskās iekārtas.

(2) Personu, kas pilnībā nodrošina finansējumu saskaņā ar finansējuma līgumu (aizdevuma, nomas, īres vai nomaksas pirkuma līgums vai cits līgums attiecībā uz iekārtām neatkarīgi no tā, vai līguma noteikumos paredzēta iekārtu īpašumtiesību nodošana), neuzskata par ražotāju, ja uz to neattiecas šā panta pirmās daļas nosacījumi.

     

20.2 pants. (1) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs ir jebkura persona, kas neatkarīgi no izmantotās tirdzniecības metodes, arī neatkarīgi no distances līguma:

1) izgatavo un pārdod elektriskās un elektroniskās iekārtas ar savu firmas zīmi;

2) pārdod ar savu firmas zīmi elektriskās un elektroniskās iekārtas, ko izgatavojušas citas personas, izņemot gadījumus, kad uz iekārtas ir arī izgatavotāja firmas zīme;

3) savas komercdarbības ietvaros importē vai eksportē elektriskās un elektroniskās iekārtas.

(2) Personu, kas pilnībā nodrošina finansējumu saskaņā ar finansējuma līgumu (aizdevuma, nomas, īres vai nomaksas pirkuma līgums vai cits līgums attiecībā uz iekārtām neatkarīgi no tā, vai līguma noteikumos paredzēta iekārtu īpašumtiesību nodošana), neuzskata par ražotāju, ja uz to neattiecas šā panta pirmās daļas nosacījumi.

   

30

 

 

 

 

 

 

31

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Papildināt likuma 20.2 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji reģistrējas Ministru kabineta noteiktā kārtībā.”

Atbildīgā komisija

Papildināt likuma 20.2 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji reģistrējas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un institūcijā un sniedz informāciju par Latvijas tirgū piedāvāto elektrisko un elektronisko iekārtu daudzumu un kategorijām, kā arī par savākto, atkārtoti izmantoto, pārstrādāto, reģenerēto un eksportēto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu un kategorijām.”

daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

(3) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji reģistrējas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un institūcijā un sniedz informāciju par Latvijas tirgū piedāvāto elektrisko un elektronisko iekārtu daudzumu un kategorijām, kā arī par savākto, atkārtoti izmantoto, pārstrādāto, reģenerēto un eksportēto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu un kategorijām.

 

20.3 pants. Elektrisko un elektronisko iekārtu izgatavotājs konstruē un ražo tādas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas nodrošina to demontāžu un apstrādi, kā arī elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi.

32

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Izteikt 20.3 pantu šādā redakcijā:

“20.3 pants. Elektrisko un elektronisko iekārtu izgatavotājs veic elektrisko un elektronisko iekārtu izstrādi un ražošanu tā, ka ir iespējama to demontāža un reģenerācija, kā arī elektrisko un elektronisko iekārtu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtota izmantošana un pārstrāde. Elektrisko un elektronisko iekārtu izstrādē un ražošanā nevar izmantot paņēmienus, kas apgrūtina elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu atkārtotu izmantošanu, izņemot gadījumus, kad šādu paņēmienu lietošana rada būtiskus uzlabojumus attiecībā uz vides aizsardzības vai drošības prasībām.”

atbalstīt precizētā redakcijā

20.3 pants. Elektrisko un elektronisko iekārtu izgatavotājs veic elektrisko un elektronisko iekārtu izstrādi un ražošanu tā, ka ir iespējama to demontāža un reģenerācija, kā arī elektrisko un elektronisko iekārtu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtota izmantošana un pārstrāde. Elektrisko un elektronisko iekārtu izstrādē un ražošanā nedrīkst lietot paņēmienus, kuri apgrūtina elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu atkārtotu izmantošanu, izņemot gadījumus, kad šādu paņēmienu lietošana būtiski uzlabo vides aizsardzības vai drošības prasību piemērošanu.

 

20.4 pants. (1) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs nodrošina tā ražoto vai pārdoto iekārtu lietošanas rezultātā radušos elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas sistēmas izveidi un darbību, minēto atkritumu apstrādi, izmantojot labākās pieejamās tehnoloģijas, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un apglabāšanu.

(2) Ražotāja pienākums ir no lietotāja pieņemt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus bez maksas.

(3) Ražotājs nedrīkst atteikties no elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu atkārtotas izmantošanas dažu konstrukcijas īpatnību vai ražošanas procesu dēļ, ja vien nav uzrādīts, ka šādām konstrukcijas īpatnībām vai ražošanas procesam piemīt būtiskas priekšrocības attiecībā uz vides aizsardzības vai drošības prasībām.

(4) Ministru kabinets nosaka:

1) elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanas kārtību;

2) prasības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanai;

3) kārtību, kādā patērētājiem sniedzama informācija par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu dalītas vākšanas kārtību, bet elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrādes iekārtu operatoriem — informācija par šādu atkritumu atkārtotu izmantošanu un apstrādi, kā arī sabiedrības un Eiropas Komisijas informēšanas kārtību.”

33

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Izteikt 20.4 pantu šādā redakcijā:

“20.4 pants. (1) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs nodrošina elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu dalītu savākšanu, apstrādi, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un apglabāšanu, izmantojot labākās pieejamās tehnoloģijas.

(2) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs var pats veikt šā panta pirmajā daļā minētos pasākumus vai dibināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrību, vai arī slēgt līgumu ar šādu komercsabiedrību.

(3) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs nodrošina, ka mājsaimniecību elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšana izveidotajā savākšanas sistēmā notiek bez maksas.

(4) Komersants, kas piegādā jaunas mājsaimniecības elektriskas vai elektroniskas iekārtas tieši to lietotājam, pieņem mājsaimniecību elektrisko vai elektronisko iekārtu atkritumus bez maksas, ja attiecīgā iekārta ir līdzīga tipa un veikusi tādas pašas funkcijas kā piegādātā iekārta.

(5) Savāktie elektrisko vai elektronisko iekārtu atkritumi tiek nodoti apstrādes iekārtām, kuru operatori ir saņēmuši normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, izņemot veselas elektriskās vai elektroniskās iekārtas, kuras ir paredzēts izmantot atkārtoti.”

atbalstīt precizētā redakcijā

20.4 pants. (1) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs nodrošina elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu dalītu savākšanu, apstrādi, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un apglabāšanu, izmantojot labākās pieejamās tehnoloģijas.

(2) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs var pats veikt šā panta pirmajā daļā minētos pasākumus vai dibināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrību, vai arī slēgt līgumu ar šādu komercsabiedrību.

(3) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs nodrošina to, ka mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšana izveidotajā savākšanas sistēmā notiek bez maksas.

(4) Komersants, kas piegādā jaunas mājsaimniecības elektriskās vai elektroniskās iekārtas tieši to lietotājam, pieņem mājsaimniecības elektrisko vai elektronisko iekārtu atkritumus bez maksas, ja attiecīgā iekārta ir līdzīga tipa un veikusi tādas pašas funkcijas kā piegādātā iekārta.

(5) Savāktie elektrisko vai elektronisko iekārtu atkritumi tiek nodoti apstrādes uzņēmumiem (iekārtām), ja šo iekārtu operatori ir saņēmuši normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, izņemot neizkomplektētas elektriskās vai elektroniskās iekārtas, kuras paredzēts izmantot atkārtoti.

   

34

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Papildināt V.1 nodaļu ar 20.5pantu šādā redakcijā:

“20.5 pants. (1) Ražotājs par elektrisko un elektronisko iekārtu realizāciju un ievešanu Latvijā maksā dabas resursu nodokli saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli”.

(2) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs, kurš ir noslēdzis līgumu ar Vides ministriju par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un nodrošina elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanu atbilstoši šā likuma nosacījumiem, ir atbrīvojams no nodokļa samaksas par elektrisko un elektronisko iekārtām saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli”.

atbalstīt

precizētā redakcijā

 

 

20.5 pants. (1) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs maksā dabas resursu nodokli saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli”.

(2) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs, kas noslēdzis līgumu ar Vides ministriju par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un nodrošina elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanu atbilstoši šā likuma nosacījumiem, ir atbrīvojams no nodokļa samaksas par elektriskajām un elektroniskajām iekārtām saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli”.

   

35

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Papildināt V.1 nodaļu ar 20.6 pantu šādā redakcijā:

20.6 pants. Ražotājs, kas piedāvā tirgū elektriskās un elektroniskās iekārtas pēc 2005.gada 13.augusta un nav izvēlējies 20.4 panta otrajā daļā minētos elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas veidus, 20.4 panta pirmajā daļā minēto pasākumu veikšanu garantē ar bankas garantiju vai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes neveikšanu.

atbalstīt precizētā redakcijā

20.6 pants. Ražotājs, kas piedāvā tirgū elektriskās un elektroniskās iekārtas pēc 2005.gada 13.augusta un nav izvēlējies šā likuma 20.4 panta otrajā daļā minētos elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas veidus, šā likuma 20.4 panta pirmajā daļā minēto pasākumu veikšanu garantē ar bankas garantiju vai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

   

36

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Papildināt V.1 nodaļu ar 20.7 pantu šādā redakcijā:

20.7 pants. (1) Mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu, kuras ir piedāvātas tirgū līdz 2005.gada 13.augustam, atkritumu apsaimniekošanas izmaksas sedz visi ražotāji proporcionāli to tirgus daļai attiecīgajā produktu grupā.

(2) Citu elektrisko un elektronisko iekārtu, kuras nav uzskatāmas par mājsaimniecības elektriskajām vai elektroniskajām iekārtām un kuras ir piedāvātas tirgū līdz 2005.gada 13.augustam, atkritumu apsaimniekošanas izmaksas sedz šo iekārtu lietotāji. Iekārtu ražotāji attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas sedz gadījumos, ja iekārtas tiek aizstātas ar jaunām identiskām iekārtām vai jaunām iekārtām, kuras veic līdzvērtīgas funkcijas.

(3) Ministru kabinets nosaka:

1) prasības elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanai.

2) prasības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanai un apstrādei,

3) elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanas, atkārtotas izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes apjomus un termiņus, kā arī prasības ziņojuma sniegšanai par šo mērķu izpildi;

4) prasības informācijas sniegšanai patērētājiem, informācijas sniegšanai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrādes, atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas iekārtu operatoriem, kā arī prasības sabiedrības un Eiropas komisijas informēšanai. “

daļēji atbalstīt, iestrād. priekšl. nr. 37

 
   

37

Atbildīgā komisija

Papildināt V.1 nodaļu ar 20.7 pantu šādā redakcijā:

“20.7 pants. (1) Līdz 2005.gada 13.augustam tirgū piedāvātajām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām atkritumu apsaimniekošanas izmaksas tiek segtas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Ministru kabinets nosaka:

1) prasības elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanai;

2) prasības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanai un apstrādei;

3) elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanas, atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas apjomus un termiņus, kā arī prasības ziņojuma sniegšanai par šo darbību izpildi;

4) prasības informācijas sniegšanai patērētājiem, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrādes, atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas iekārtu operatoriem, kā arī prasības sabiedrības un Eiropas Komisijas informēšanai.”

atbalstīt

20.7 pants. (1) Līdz 2005.gada 13.augustam tirgū piedāvātajām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām atkritumu apsaimniekošanas izmaksas tiek segtas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Ministru kabinets nosaka:

1) prasības elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanai;

2) prasības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanai un apstrādei;

3) elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanas, atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas apjomus un termiņus, kā arī prasības ziņojuma sniegšanai par šo darbību izpildi;

4) prasības informācijas sniegšanai patērētājiem, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrādes, atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas iekārtu operatoriem, kā arī prasības sabiedrības un Eiropas Komisijas informēšanai.”

21.pants. (1) Maksu par bīstamo atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu, pārvadāšanu un pārstrādi, kā arī par sadzīves atkritumu pārstrādi nosaka, atkritumu radītājam vai īpašniekam vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju.

(2) Maksa par bīstamo atkritumu apglabāšanu tiek reglamentēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

38

Juridiskais birojs

aizstāt 21.panta pirmajā daļā vārdu “īpašniekam” ar vārdu “valdītājam”.

atbalstīt

19. Aizstāt 21.panta pirmajā daļā vārdu “īpašniekam” ar vārdu “valdītājam”.

VII nodaļa. Atkritumu pārrobežu pārvadājumi

         

23.pants. (1) Bīstamo atkritumu eksportēšana pārstrādei vai apglabāšanai uz valstīm, kuras pievienojušās 1989.gada 22.marta Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, ir atļauta, ievērojot minētajā konvencijā noteikto procedūru.

         
 

18. Izteikt 23.panta otro daļu šādā redakcijā:

     

20. Izteikt 23.panta otro daļu šādā redakcijā:

(2) Valsts teritorijā ir aizliegts ievest jebkādus atkritumus apglabāšanai vai ilgstošai uzglabāšanai.

“(2) Valsts teritorijā ir aizliegts ievest jebkādus atkritumus apglabāšanai, jebkāda veida sadedzināšanai vai ilgstošai uzglabāšanai.”

     

“(2) Valsts teritorijā ir aizliegts ievest jebkādus atkritumus apglabāšanai, jebkāda veida sadedzināšanai vai ilgstošai uzglabāšanai.”

(3) Bīstamos atkritumus pārstrādei ir atļauts ievest tikai tad, ja valsts teritorijā darbojas bīstamo atkritumu pārstrādes iekārtas, kuru īpašnieks saņēmis atļauju attiecīgo bīstamo atkritumu pārstrādei un kurām ir atbilstoša jauda.

         

(4) Atļauju Ministru kabineta noteikto bīstamo un sadzīves atkritumu ievešanai pārstrādei valsts teritorijā izsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

         

(5) Atkritumu eksporta, importa un tranzīta kārtību regulē Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē arī šā panta ceturtajā daļā minēto atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību.

         

Pārejas noteikumi

         

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par sadzīves atkritumiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.) un likums "Par bīstamajiem atkritumiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.).

         

2. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2002.gada 1.janvārim ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

         

1) Ministru kabineta 1996.gada 17.septembra noteikumi nr.353 "Kārtība, kādā noformējami dokumenti darbībām ar bīstamajiem atkritumiem";

         

2) Ministru kabineta 1997.gada 12.augusta noteikumi nr.298 "Noteikumi par bīstamo atkritumu klasifikāciju un bīstamības kritērijiem";

         

3) Ministru kabineta 2000.gada 8.februāra noteikumi nr.56 "Sadzīves atkritumu poligonu ierīkošanas, apsaimniekošanas un slēgšanas noteikumi";

         

4) Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumi nr.39 "Sadzīves atkritumu klasificēšanas noteikumi";

         

5) Ministru kabineta 1999.gada 8.jūnija noteikumi nr.205 "Noteikumi par fizisko un juridisko personu reģistrāciju, kuras veic sadzīves atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārkraušanu vai pārvadāšanu".

         

3. Atļaujas, kas izsniegtas, pamatojoties uz likumu "Par sadzīves atkritumiem" un "Par bīstamajiem atkritumiem" prasībām, ir spēkā līdz to termiņa beigām.

         

4. Šā likuma 11.panta pirmā daļa, 14.panta otrā daļa un trešās daļas 1.punkts, 15.panta 1.punkts un 19.panta 1.punkts neattiecas uz personu, kas veic atkritumu apsaimniekošanu, ja tā visām iekārtām, kurās tiek veikta atkritumu apsaimniekošana, ir saņēmusi atļaujas likumā par piesārņojumu noteiktajā kārtībā.

         

5. Šā likuma 7.panta 1.punkts stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

         

6. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.janvārim pieņem šā likuma 7.panta 3., 5. un 9.punktā, 11.panta trešajā daļā un 15.panta 1.punktā minētos Ministru kabineta noteikumus, bet līdz 2003.gada 1.janvārim — šā likuma 7.panta 4., 6.un 7.punktā, 21.panta otrajā daļā un 23.panta piektajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus, kā arī apstiprina šā likuma 7.panta 2.punktā minēto objektu un poligonu izvietojumu.

         

7. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.jūlijam pieņem šā likuma 7.panta 8.punktā minētos Ministru kabineta noteikumus attiecībā uz bīstamo atkritumu sadedzināšanu, bet līdz 2003.gada 1.janvārim — attiecībā uz visu atkritumu sadedzināšanu.

         

8. Šā likuma 14.panta pirmās daļas 3.punkts stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

         
 

19. Papildināt pārejas noteikumus ar 9., 10., 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

     

21. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. — 14.punktu šādā redakcijā:

 

“9. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.janvārim pieņem šā likuma 9.panta otrajā daļā minētos Ministru kabineta ieteikumus un 11.panta trešajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.janvārim ir spēkā Ministru kabineta 2001.gada 9.oktobra noteikumi nr.432 “Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar likuma normām.

39

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt pārejas noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.janvārim izdod:

1) šā likuma 9.panta otrajā daļā minētos ieteikumus;

2) šā likuma 11.panta trešajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.janvārim piemērojami Ministru kabineta 2001.gada 9.oktobra noteikumi nr.432 “Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšana un anulēšanas kārtība” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2001, 21.nr.), ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu”.”

daļēji atbalstīt

,iestrād. priekšl. nr. 40

 
   

40

Atbildīgā komisija

Ierosinām izteikt pārejas noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.janvārim izdod:

1) šā likuma 9.panta otrajā daļā minētos ieteikumus;

2) šā likuma 7. panta 9. punktā un 11.panta trešajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.janvārim piemērojami Ministru kabineta 2001.gada 15. maija noteikumi nr.191 “Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem” un Ministru kabineta 2001.gada 9.oktobra noteikumi nr.432 “Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšana un anulēšanas kārtība” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2001, 21.nr.), ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu”.

atbalstīt

“9. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.janvārim izdod:

1) šā likuma 9.panta otrajā daļā minētos ieteikumus;

2) šā likuma 7.panta 9.punktā un 11.panta trešajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.janvārim piemērojami Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumi nr.191 “Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 12.nr.) un Ministru kabineta 2001.gada 9.oktobra noteikumi nr.432 “Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtība” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 21.nr.), ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

10. Atkritumu pārstrādes un apglabāšanas atļaujas, kas izdotas saskaņā ar šo likumu, ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām. Atkritumu pārstrādes un apglabāšanas atļaujas A kategorijas piesārņojošām darbībām var pagarināt līdz termiņam, kurā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāsaņem atļauja A kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai.

41

Atbildīgā komisija

Izteikt pārejas noteikumu 10. punktu šādā redakcijā:
” 10. Atkritumu pārstrādes un apglabāšanas atļaujas, kas izdotas saskaņā ar šo likumu, ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām. Atkritumu pārstrādes un apglabāšanas atļaujas A vai B kategorijas piesārņojošām darbībām var pagarināt līdz termiņam, kurā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāsaņem atļauja A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai.”

atbalstīt

10. Atkritumu pārstrādes un apglabāšanas atļaujas, kas izdotas saskaņā ar šo likumu, ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām. Atkritumu pārstrādes un apglabāšanas atļaujas A vai B kategorijas piesārņojošām darbībām var pagarināt līdz termiņam, kurā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāsaņem atļauja A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai.

 

11. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.janvārim iekļauj atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā šā likuma 10.panta pirmās daļas 8.punkta un otrās daļas prasības.

   

Redakc. preciz.

11. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.janvārim iekļauj atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā šā likuma 10.panta otrās daļas 8.punkta un trešās daļas prasības.

 

12. Ministru kabinets līdz 2004.gada 10.augustam pieņem šā likuma 20.1 pantā un 20.4 panta ceturtajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus.”

42

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Pārejas noteikumos:

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

“12. Šā likuma V.1 nodaļa stājas spēkā 2004.gada 10.augustā.”

atbalstīt precizētā redakcijā

12. Šā likuma V1 nodaļa stājas spēkā 2004.gada 1.augustā.

   

43

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

papildināt ar 13.punktu šādā redakcijā:

“13.Šā likuma 20.4 panta pirmā, otrā, trešā un ceturtā daļa attiecībā uz mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem stājas spēkā 2005.gada 13.augustā.”

atbalstīt

13. Šā likuma 20.4 panta pirmā, otrā, trešā un ceturtā daļa attiecībā uz mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem stājas spēkā 2005.gada 13.augustā.

   

44

Atbildīgā komisija

papildināt pārejas noteikumus ar 14. punktu šādā redakcijā:

“14. Šā likuma 20.5 pants stājas spēkā vienlaicīgi ar attiecīgajiem grozījumiem likumā “Par dabas resursu nodokli”.”

atbalstīt

Redakc. preciz.

14. Šā likuma 20.5 pants stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgajiem grozījumiem likumā “Par dabas resursu nodokli”.

 

20. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā ietvertas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 75/439/EEC, 75/442/EEC, 78/176/EEC, 82/883/EEC, 91/157/EEC, 91/689/EEC, 96/59/EC, 1999/31/EC, 2000/76/EC , 2002/96/EC.”

   

Redakc. preciz.

22. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 75/439/EEC, 75/442/EEC, 78/176/EEC, 82/883/EEC, 91/157/EEC, 91/689/EEC, 96/59/EC, 1999/31/EC, 2000/76/EC, 2002/96/EC.”