Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Lauksaimniecības likumā” trešajam lasījumam ( reģ. nr 310)

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

(dok.nr. 1333)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Lauksaimniecības likums

Grozījumi Lauksaimniecības likumā

     

Grozījumi Lauksaimniecības likumā

 

Izdarīt Lauksaimniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23.nr.; 2001, 7.nr.; 2002, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 169.nr.) šādus grozījumus

 

     

Izdarīt Lauksaimniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23.nr.; 2001, 7.nr.; 2002, 2., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

1

Juridiskais birojs

Papildināt 1. pantu ar 17. punktu šādā redakcijā:

“17) zemes tiesiskais valdītājs:

  1. persona, kurai atbilstoši likumam pēc noteiktās institūcijas lēmuma zemes reformasgaitā zeme piešķirta īpašumā par samaksu vai atjaunotas īpašuma tiesības uz to un zeme ierādīta ( iemērīta) dabā;
  2. persona, kura zemes valdījumu ieguvusi uz mantojuma tiesību vai cita likumīga pamata”.

 

 

 

Atbalstīt

1.Papildināt 1. pantu ar 17. punktu šādā redakcijā:

“17) zemes tiesiskais valdītājs:

  1. persona, kurai atbilstoši likumam saskaņā ar noteiktās institūcijas lēmumu zemes reformas gaitā zeme piešķirta īpašumā par samaksu vai atjaunotas īpašuma tiesības uz to un zeme ierādīta ( iemērīta) dabā;
  2. persona, kura zemes valdījumu ieguvusi uz mantojuma tiesību vai cita likumīga pamata.”

5.pants. Lauksaimniecības politikas valstiskās realizācijas veidi

(1) Valsts ietekmē lauksaimniecisko ražošanu ar ekonomiskām un tiesiskām metodēm. Racionālas lauksaimniecības attīstības veicināšanai valsts, ievērojot reģionu un nozaru īpatnības, izmanto:

         

4) valsts finansu un kredītu politiku;

1. Aizstāt 5.panta pirmās daļas 4.punktā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

     

2. Aizstāt 5.panta pirmās daļas 4.punktā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

7.pants. Lauksaimniecības attīstības gada programma

(1) Ministru kabinets katru gadu līdz 1.septembrim apstiprina lauksaimniecības attīstības gada programmu, kas nosaka lauksaimniecības attīstības uzdevumus nākamajam gadam un pamatuzdevumus triju gadu periodam, kā arī konkrētos to realizācijas pasākumus un mehānismu.

2.Izslēgt 7. pantu.

     

3.Izslēgt 7. pantu.

(2) Lauksaimniecības attīstības gada programmā tiek formulēti paredzamie:

1) iedzīvotāju apgādei nepieciešamie un attiecīgajā gadā iespējamie galveno lauksaimniecības produktu veidu ražošanas apjomi;

         

2) muitas tarifi un tarifu kvotas;

3) asignējumi lauksaimniecības zinātnes un izglītības attīstībai;

4) lauksaimniecības nozarēs izstrādājamās valsts programmas un svarīgākās zinātniskās tēmas un projekti, norādot finansējuma apjomu un izstrādes gatavību;

         

5) ārējo ekonomisko sakaru attīstība (ieskaitot starptautiskos līgumus);

6) ienākumi, ražošanas izmaksas un nodokļi;

7) sociālie pasākumi;

8) vides aizsardzības un lauksaimniecības produktu kvalitātes ietekmēšanas pasākumi;

         

9) valsts budžeta asignējumi un investīcijas;

10) ekonomiski atbalstāmās lauksaimniecības nozares, atbalsta sniegšanas un subsīdiju piešķiršanas principi, veidi un apmēri;

11) tirgus intervence.

         

(3) Zemkopības ministrija mēneša laikā pēc valsts budžeta apstiprināšanas izstrādā attiecīgas instrukcijas lauksaimniecības attīstības gada programmas realizēšanai.

 

 

 

         

10.pants. Tirgus attiecību regulēšana

         

(1) Tirgus attiecības pamatojas uz līgumu, kas noslēgts starp lauksaimniecības produktu ražotāju, pārstrādātāju un tirdzniecības uzņēmumu valsts vai komercstruktūras personā; līgumā norādāms produktu daudzums un minimālās cenas laika periodam no viena gada līdz trim gadiem.

         

(2) Lauksaimniecības ražojumu un to izstrādājumu tirgus regulēšanai lietojami tādi paņēmieni un metodes, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

(3) Tirgus intervenci īsteno, izmantojot intervences iepirkuma vai privātās uzglabāšanas mehānismu. Cenu stabilitātes nodrošināšanai Ministru kabinets nosaka tirgus intervences noteikumus labības, piena produktu, liellopu un teļa gaļas, cūkgaļas un aitu gaļas tirgū, reglamentējot:

1) tirgus intervences uzsākšanas nosacījumus;

2) kvalitātes rādītājus;

3) administrēšanas kārtību;

4) finansēšanas kārtību un kontroli.

         

(4) Ministru kabinets apstiprina noteikumus lauksaimniecības produktu un lauksaimniecībā izmantoto ražojumu un pakalpojumu cenu un tarifu paritātes nodrošināšanai.

         

(5) Zemkopības ministrija reizi ceturksnī apkopo datus par svarīgāko pārtikas produktu tirgus situāciju un prognozē tās dinamiku (imports un eksports, patēriņš, pārstrāde, preču resursi). Ja importa darījumu rezultātā vietējiem ražotājiem rodas vai var rasties materiāli zaudējumi, Ministru kabinets veic likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)", starptautiskajos līgumos un citos normatīvajos dokumentos paredzētos iekšējā tirgus aizsardzības pasākumus.

(6) Piena ražošanas kvotu sadales, piešķiršanas, informācijas vākšanas un administrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

         
   

2

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 10. pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“”(7) Lauksaimniecības produktuun to pārstrādes produktu krājumu uzskaites un administrēšanas kārtību saskaņā ar tirdzniecības pārejas posma pasākumiem, iestājoties Eiropas Savienībā, nosaka Ministru kabinets, apstiprinot attiecīgo produktu sarakstu un kārtību, kādā uzņēmēji sniedz informāciju par šo produktu krājumiem, kā arī administrējošo valsts pārvaldes institūciju, tās tiesības un pienākumus.”

Atbalstīt

4.Papildināt 10. pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

”(7) Lauksaimniecības produktu un to pārstrādes produktu krājumu uzskaites un administrēšanas kārtību saskaņā ar tirdzniecības pārejas posma pasākumiem, iestājoties Eiropas Savienībā, nosaka Ministru kabinets, apstiprinot attiecīgo produktu sarakstu un kārtību, kādā uzņēmēji sniedz informāciju par šo produktu krājumiem, kā arī administrējošo valsts pārvaldes institūciju, tās tiesības un pienākumus.”

13.1 pants. Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprite

(1) Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets, paredzot šo produktu:

1. (u.t.t.)

3.Izteikt 13. prim panta pirmās daļās ievadteikumu šādā redakcijā:

“Bioloģiskās lauksaimniecības produktu (izņemot zvejas produktus) aprites kārtību nosaka Ministru kabinets, paredzot šo produktu:”

     

5.Izteikt 13. prim panta pirmās daļās ievadteikumu šādā redakcijā:

“Bioloģiskās lauksaimniecības produktu (izņemot zvejas produktus) aprites kārtību nosaka Ministru kabinets, paredzot šo produktu:”

14.pants. Kredītpolitika

(1) Līdzekļi, kas valsts budžetā un Valsts īpašuma privatizācijas fondā paredzēti lauksaimniecības produktu ražošanai, hipotekārā kredīta un zemes tirgus veicināšanai, tiek ieskaitīti Latvijas Hipotēku un zemes bankā. To izlietošanu nosaka Zemkopības ministrijas un Latvijas Hipotēku un zemes bankas izstrādāts un Ministru kabineta apstiprināts nolikums. Līdzekļi izmantojami atbilstoši pieņemtajām nozaru attīstības valsts programmām lauksaimniecības un ar to saistīto nozaru attīstības kreditēšanai.

4. Izslēgt 14.panta pirmo daļu.

     

6. Izslēgt 14.panta pirmo daļu.

(2) Lauksaimniecības produktu ražotājiem Ministru kabineta apstiprināto svarīgāko valsts programmu īstenošanai ilgtermiņa kredītus var piešķirt ar atvieglotiem noteikumiem, kompensējot no valsts budžeta nelabvēlīgo faktoru ietekmi, kredītprocentus daļēji subsidējot no valsts budžeta vai dzēšot tos pēc mērķa sasniegšanas.

         

(3) Lauksaimniecības produktu ražotājiem neatkarīgi no uzņēmējdarbības veida ir vienādas tiesības saņemt kredītu.

         

16.pants. Valsts subsīdijas

Lauksaimniecības konkurētspējas attīstībai valsts sniedz atbalstu subsīdiju veidā. Šīs subsīdijas nedrīkst būt mazākas par trim procentiem no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas tiek segti no dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem.

5.Izteikt 16. panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Lauksaimniecības konkurētspējas attīstībai valsts sniedz atbalstu subsīdiju veidā. Šīs subsīdijas nedrīkst būt mazākas par trim procentiem no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas tiek segti no dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem.

3

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 16. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“16. pants. Valsts subsīdijas

Lauksaimniecības attīstību valsts atbalsta subsīdiju veidā. Šīs subsīdijas nedrīkst būt mazākas par trim procentiem no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas tiek segti no dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem.”

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

ietverts

5.priekšl.

 
   

4

Zemkopības ministrs M Roze

Izteikt 16. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstību valsts atbalsta subsīdiju veidā. Šīs subsīdijas nedrīkst būt mazākas par trim procentiem no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas tiek segti no dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem, atskaitot iemaksas Eiropas Savienības budžetā, izdevumus līdzfinansējumam Eiropas Savienības fondiem un 2004. gadā valsts pamatbudžetā iekļauto speciālo budžetu izdevumus.”

 

Daļēji atbalstīt,

ietverts

5.priekšl.

 
   

5

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izteikt 16. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Lauksaimniecības attīstību valsts atbalsta subsīdiju veidā. Šīs subsīdijasnedrīkst būt mazākas par trim procentiem no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas tiek segti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, atskaitot iemaksas ES budžetā, izdevumus ES fondu līdzfinansējumam un pirmsfinansējumam un ar 2004. gadu valsts pamatbudcetā iekļauto speciālo budžetu (atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2003. gadam”) izdevumus saskaņā ar attiecīgā gada valsts budžetā noteikto.”

 

Atbalstīt

7.Izteikt 16. panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Lauksaimniecības attīstību valsts atbalsta subsīdiju veidā. Šīs subsīdijas nedrīkst būt mazākas par trim procentiem no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas tiek segti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, atskaitot iemaksas ES budžetā, izdevumus ES fondu līdzfinansējumam un pirmsfinansējumam un ar 2004. gadu valsts pamatbudžetā iekļauto speciālo budžetu (atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2003. gadam”) izdevumus saskaņā ar attiecīgā gada valsts budžetā noteikto.

 

(2) Ikgadējo Lauksaimniecības subsīdiju valsts programmu, nosakot valsts atbalsta apmēru un pamatprasības pretendentiem attiecībā uz katru atbalstāmo lauksaimniecības programmu, apstiprina Ministru kabinets.

6

Zemkopības ministrs M Roze

Izteikt 16. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pēc tam, kad izsludināts likums par kārtējo valsts budžetu , Ministru kabinets apstiprina ikgadējo Lauksaimniecības subsīdiju valsts programmu, paredzot finansējuma apmēru valsts atbalstam un līgumā par pievienošanos Eiropas Savienībai noteiktajam valsts pagaidu atbalstam un nosaka pamatprasības pretendentiem attiecībā uz katru atbalstāmo lauksaimniecības programmu.”

Atbalstīt

(2) Pēc tam, kad izsludināts likums par kārtējo valsts budžetu , Ministru kabinets apstiprina ikgadējo Lauksaimniecības subsīdiju valsts programmu, paredzot finansējuma apmēru valsts atbalstam un līgumā par pievienošanos Eiropas Savienībai noteiktajam valsts pagaidu atbalstam un nosaka pamatprasības pretendentiem attiecībā uz katru atbalstāmo lauksaimniecības programmu.

   

7

Zemkopības ministrs M Roze

Papildināt 16. pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Speciālās pirmsiestāšanās programmas lauksaimniecības un lauku attīstībai (SAPARD) valsts līdzfinansējuma apmēru Ministru kabinets apstiprina Lauksaimniecības subsīdiju valsts programmas ietvaros.”

Atbalstīt

(3) Speciālās pirmsiestāšanās programmas lauksaimniecības un lauku attīstībai (SAPARD) valsts līdzfinansējuma apmēru Ministru kabinets apstiprina Lauksaimniecības subsīdiju valsts programmas ietvaros.

   

8

Zemkopības ministrs M Roze

Papildināt 16. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Finansējumu Eiropas Savienības fondu, tai skaitā lauksaimniecības, līdzfinansēšanai un pirmsfinansēšanai paredz likumā par valsts budžetu kārtējam gadam šiem mērķiem izveidotā budžeta programmā.”

 

Atbalstīt

(4) Finansējumu Eiropas Savienības fondu, tai skaitā lauksaimniecības, līdzfinansēšanai un pirmsfinansēšanai paredz likumā par valsts budžetu kārtējam gadam šiem mērķiem izveidotā budžeta programmā.

 

(3) Zemkopības ministrija mēneša laikā pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam pieņemšanas apstiprina attiecīgu rīkojumu par ikgadējas Lauksaimniecības subsīdiju valsts programmas realizēšanu.”

9

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 16. panta trešo daļu kā piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Zemkopības ministrija mēneša laikā pēc likuma par valsts budžetu pieņemšanas apstiprina attiecīgu rīkojumu par ikgadējās Lauksaimniecības subsīdiju valsts programmas realizēšanu.”

Atbalstīt

Redakcionāli

precizēts

(5) Zemkopības ministrija mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts likums par valsts budžetu kārtējam gadam, apstiprina attiecīgu rīkojumu par ikgadējās Lauksaimniecības subsīdiju valsts programmas realizēšanu.

   

10

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 16. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Eiropas Savienības atbalstu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var saņemt zemes apsaimniekotājs, kas atbilst šādiem kritērijiem vienlaikus:

1) ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs vai nomnieks;

2) iegulda līdzekļus zemes apsaimniekošanā vai lauksaimniecības produktu ražošanā.

Atbalstīt

(6) Eiropas Savienības atbalstu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var saņemt zemes apsaimniekotājs, kas atbilst šādiem kritērijiem vienlaikus:

1) ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs vai nomnieks;

2) iegulda līdzekļus zemes apsaimniekošanā vai lauksaimniecības produktu ražošanā.”

 

6. Papildināt likumu ar 21. un 22.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieka, lietotāja un nomnieka tiesības

     

8. Papildināt likumu ar 21. un 22.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieka, lietotāja un nomnieka tiesības

 

(1) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieka un nomnieka tiesības nosaka Civillikums.

     

(1) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieka un nomnieka tiesības nosaka Civillikums.

 

 

 

 

(2) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietotāja tiesības nosaka likums "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību".

11

Juridiskais birojs

Papildināt 21. panta otro daļu pēc vārda “lietotāja”ar vārdiem “izņemot nomnieka”.

Atbalstīt

(2) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietotāja tiesības, izņemot nomnieka tiesības, nosaka likums "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību".

 

 

 

 

 

22. pants. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja un nomnieka pienākumi

 

 

 

 

22. pants. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja un nomnieka pienākumi

 

  1. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt zemes izmantošanu atbilstoši zemes robežu plānā iezīmētajiem un nekustamā īpašuma valsts kadastrā reģistrētajiem zemes lietošanas veidiem. Par zemes lietošanas veida maiņu jāziņo attiecīgajai Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai līdz 1.jūnijam;

 

 

 

12

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt 22. panta pirmās daļas 1. punkta otro teikumu pēc vārda “līdz” ar vārdiem “kārtējā gada”.

 

 

 

Atbalstīt

(1) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt zemes izmantošanu atbilstoši zemes robežu plānā iezīmētajiem un nekustamā īpašuma valsts kadastrā reģistrētajiem zemes lietošanas veidiem. Par zemes lietošanas veida maiņu jāziņo attiecīgajai Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai līdz kārtējā gada 1.jūnijam;

 

2) nepieļaut augsnes auglīgās virskārtas iznīcināšanu vai kvalitātes pasliktināšanos:

a) pasargāt zemi no ūdens un vēja izraisītās erozijas, ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar notekūdeņiem, pārpurvošanos un sablīvēšanos, nepieļaut zemes piesārņošanu ar ražošanas atkritumiem, ķīmiskajām un radioaktīvajām vielām, kā arī citus zemi postošus procesus,

13

Juridiskais birojs

Izteikt 22. panta pirmās daļas 2. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“2) veikt pasākumus, lai nepieļautu augsnes auglīgās kārtas iznīcināšanu vai kvalitātes pasliktināšanos”;

Atbalstīt

2) veikt pasākumus, lai nepieļautu augsnes auglīgās kārtas iznīcināšanu vai kvalitātes pasliktināšanos:

a) pasargāt zemi no ūdens un vēja izraisītās erozijas, ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar notekūdeņiem, pārpurvošanos un sablīvēšanos, nepieļaut zemes piesārņošanu ar ražošanas atkritumiem, ķīmiskajām un radioaktīvajām vielām, kā arī citus zemi postošus procesus,

 

 

 

b) pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem, kas pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli,

14

Dep. A.Kušķis

Izteikt 22. panta pirmās daļas 2. punkta b) apakšpunktu šādā redakcijā:

“b) pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem, tajā skaitā pērnā gada zāles ( kūlas) rašanos, kas pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli,

Daļēji atbalstīt

Ietverts 16. priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 
   

15

Juridiskais birojs

Izteikt 22. panta pirmās daļas 2. punkta b”apakšpunktu šādā redakcijā:

“b) gādāt, lai lauksaimniecībā izmantojamā zeme neaizaugtu un tiktu pasargāta no citiem procesiem, kas pasliktina zemes kultūrvēsturisko stāvokli;”

 

 

 

Daļēji atbalstīt

Ietverts 16. priekšlikumā

 

 
   

16

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 22. panta pirmās daļas 2. punkta “b “apakšpunktu šādā redakcijā:

“b) gādāt, lai lauksaimniecībā izmantojamā zeme neaizaugtu un tiktu pasargāta no paaugstinātas ugunsbīstamības rašanās un citiem procesiem, kas pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli;”

Atbalstīt

b) gādāt, lai lauksaimniecībā izmantojamā zeme neaizaugtu un tiktu pasargāta no paaugstinātas ugunsbīstamības rašanās un citiem procesiem, kas pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli;”

 

c) iegūstot derīgos izrakteņus, veicot būvdarbus vai citus darbus, kas saistīti ar augsnes virskārtas bojāšanu, noņemt auglīgo augsnes slāni un izmantot to zemes rekultivācijai vai auglības palielināšanai,

d) rekultivēt saimnieciskās darbības rezultātā radušos karjerus un citas bojātās platības, lai tās būtu derīgas izmantošanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kā arī būvniecībai, rekreācijai un ūdenssaimniecības vajadzībām. Zemes rekultivāciju veic gada laikā pēc boj ātās zemes izmantošanas pabeigšanas, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš;

17

Juridiskais birojs

Papildināt 22. panta pirmās daļas 2. punkta d”apakšpunktu pēc vārda “rekultivēt”ar vārdu “savas”;

 

Atbalstīt

 

 

 

c) iegūstot derīgos izrakteņus, veicot būvdarbus vai citus darbus, kas saistīti ar augsnes virskārtas bojāšanu, noņemt auglīgo augsnes slāni un izmantot to zemes rekultivācijai vai auglības palielināšanai,

d) rekultivēt savas saimnieciskās darbības rezultātā radušos karjerus un citas bojātās platības, lai tās būtu derīgas izmantošanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kā arī būvniecībai, rekreācijai un ūdenssaimniecības vajadzībām. Zemes rekultivāciju veic gada laikā pēc bojātās zemes izmantošanas pabeigšanas, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš;

 

3) ievērot meliorācijas sistēmu un citu būvju un komunikāciju aizsardzības un ekspluatācijas noteikumus;

 

     

3) ievērot meliorācijas sistēmu un citu būvju un komunikāciju aizsardzības un ekspluatācijas noteikumus;

 

(2) Šā panta pirmās daļas 2. un 3. punktā noteiktie pienākumi ir arī zemes nomniekam, ja to paredz zemes nomas līgums.”

18

Juridiskais birojs

Izteikt 22. panta otro daļu šādā redakcijā:

“Šā panta pirmās daļas 2. un 3. punktā noteiktos pienākumus pilda zemes nomnieks, ja to paredz zemes nomas līgums”.

Atbalstīt

(2) Šā panta pirmās daļas 2. un 3. punktā noteiktos pienākumus pilda zemes nomnieks, ja to paredz zemes nomas līgums.”

 

(3) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietotāja pienākumus nosaka likums "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību".

19

Juridiskais birojs

Papildināt 22. panta trešo daļu pēc vārda “lietotāja” ar vārdiem “izņemot nomnieka”.

Atbalstīt

(3) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietotāja pienākumus, izņemot nomnieka pienākumus ,nosaka likums "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību".

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets:

         

7) līdz 2003.gada 1.martam izdot noteikumus, kas nosaka ražotāju grupu atzīšanas kritērijus, atzīšanas kārtību un darbības kontroli;

7. Pārejas noteikumu 1. punktā:

aizstāt 7. apakšpunktā skaitļus un vārdus “2003. gada 1. martam izdot”ar skaitļiem un vārdiem “2004. gada 1. janvārim izdod”;

     

9. Pārejas noteikumu 1. punktā:

aizstāt 7. apakšpunktā skaitļus un vārdus “2003. gada 1. martam izdot”ar skaitļiem un vārdiem “2004. gada 1. janvārim izdod”;

8) līdz 2003.gada 1.jūlijam izdot noteikumus, kas nosaka tirgus intervenci piena produktu tirgū;

aizstāt 8. apakšpunktā skaitļus un vārdus “2003. gada 1.jūlijam izdot”ar skaitļiem un vārdiem “2004. gada 1. martam izdod”;

     

aizstāt 8. apakšpunktā skaitļus un vārdus “2003. gada 1.jūlijam izdot”ar skaitļiem un vārdiem “2004. gada 1. martam izdod”;

9) līdz 2003.gada 1.aprīlim izdot noteikumus, kas nosaka tirgus intervenci liellopu un teļa gaļas, cūkgaļas un aitu gaļas tirgū;

aizstāt 9. apakšpunktā skaitļus un vārdus “2003. gada 1.aprīlim izdot”ar skaitļiem un vārdiem “2004. gada 1. janvārim izdod”;

     

aizstāt 9. apakšpunktā skaitļus un vārdus “2003. gada 1.aprīlim izdot”ar skaitļiem un vārdiem “2004. gada 1. janvārim izdod”;

   

20

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt pārejas noteikumu 1. punktu ar 11. apakšpunktu šādā redakcijā:

“11) līdz 2004. gada 1. aprīlim izdod noteikumus, kas nosaka 10. panta septītajā daļā minēto kārtību.”

Atbalstīt

papildināt punktu ar 11. apakšpunktu šādā redakcijā:

“11) līdz 2004. gada 1. aprīlim izdod noteikumus, kas nosaka 10. panta septītajā daļā minēto kārtību.”

   

21

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt pārejas noteikumu 1. punktu ar 12. apakšpunktu šādā redakcijā:

“12) likuma 16. panta sestā daļa stājas spēkā ar 2004. gada 1. maiju.”

 

Atbalstīt

papildināt 1.punktu ar 12. apakšpunktu šādā redakcijā:

“12) likuma 16. panta sestā daļa stājas spēkā ar 2004. gada 1. maiju.”