Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" (reģ. nr. 138)

 

Likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” attiecīgie panti vai to daļas

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts (dok nr. 2064)

 

Nr.

Tešajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas trešajam lasījumam sagatavotais likumprojekts

 

Izdarīt likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2., 16./17., 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 34.nr.; 1995, 10.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 2.nr.; 1999, 24.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2., 16./17., 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 34.nr.; 1995, 10.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 2.nr.; 1999, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

 

 

 

1.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt visā likumā vārdus "reģistra turētājs" ar vārdiem"reģistra iestāde “.

 

 

 

atbalstīt

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu" un vārdus "reģistra turētājs" - ar vārdiem"reģistra iestāde “.

14.pants. Lēmuma pārsūdzēšana

Lēmumu par reģistrācijas atlikšanu vai reģistrācijas atteikumu var pārsūdzēt tiesā.

Sūdzību paraksta sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pilnvarota persona.

2. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana

Iesniegumu, kurā tiek apstrīdēti šā likuma 12. un 13.pantā minētie lēmumi, var iesniegt Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

Iesniegumu vai pieteikumu paraksta sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pilnvarota persona."

     

2. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana

Iesniegumu, kurā tiek apstrīdēti šā likuma 12. un 13.pantā minētie lēmumi, var iesniegt Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

Iesniegumu vai pieteikumu paraksta sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pilnvarota persona."

 

 

9.pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukums un simbolika

Sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukumam, nosaukuma saīsinājumam un simbolikai ir nepārprotami jāatšķiras no valsts un pašvaldību institūciju, masu saziņas līdzekļu, uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) un Latvijā agrāk reģistrētu (neatkarīgi no darbības turpināšanas) sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukuma, nosaukuma saīsinājuma un simbolikas. Agrāk

reģistrētas sabiedriskās organizācijas nosaukuma, tā saīsinājuma vai simbolikas izmantošana atļauta gadījumos, kas paredzēti šā likuma 32., 32.1 un 32.2 pantā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A. Tolmačovs

Izteikt 9. panta pirmo daļu pēc vārdiem “kas paredzēti šā likuma” šādā redakcijā:

“32., 32.1, 32.2 un 32.3 pantā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīt

 

 

/skatāms kopā ar

5. un 6. priekšlik./

 

15.1 pants. Sabiedriskās organizācijas un sabiedrisko organizāciju apvienības statūtu grozījumi un adreses maiņa

Grozījumi sabiedriskās organizācijas un sabiedrisko organizāciju apvienības statūtos stājas spēkā to pieņemšanas brīdī, bet attiecībā uz trešajām personām - tikai pēc jaunās statūtu redakcijas (ar grozījumiem) reģistrēšanas attiecīgajā reģistrā. Grozījumiem statūtos nevar būt atpakaļejoša spēka.

Pieteikums par statūtu grozījumu reģistrāciju iesniedzams un izskatāms šā likuma 10.-14.pantā noteiktajā kārtībā. Pieteikumu un, ja nepieciešams, arī sūdzību paraksta sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības vadības

institūcijas pilnvarota persona vai vadītājs.

Papildus šā likuma 12. un 13.pantā noteiktajam statūtu grozījumu reģistrāciju var atlikt, ja lēmums par statūtu grozīšanu

pieņemts, pārkāpjot statūtos noteikto kārtību, bet reģistrāciju atteikt, - ja statūtu pārkāpums netiek novērsts.

Par pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas vai vadītāja atrašanās vietas maiņu sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība 15 dienu laikā paziņo attiecīgajam reģistram.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 15.1 panta nosaukumu šādā redakcijā:

“15.1 pants. Sabiedriskās organizācijas un sabiedrisko organizāciju apvienības statūtu grozījumi, adreses maiņa un izmaiņas pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas sastāvā”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 15.1 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“Par pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas vai vadītāja atrašanās vietas maiņu, kā arī par visām izmaiņām pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas sastāvā sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība 15 dienu laikā paziņo attiecīgajam reģistram.”

 

 

 

atbalstīt,

likumproj. papildināts

ar jaunu pantu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

3. 15.1 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“15.1 pants. Sabiedriskās organizācijas un sabiedrisko organizāciju apvienības statūtu grozījumi, adreses maiņa un izmaiņas pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas sastāvā”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“Par pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas vai vadītāja atrašanās vietas maiņu, kā arī par visām izmaiņām pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas sastāvā sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība 15 dienu laikā paziņo attiecīgajam reģistram.”

16.pants. Publiskā darbība

/sestā daļa/

Ja sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība pilda valsts funkcijas, tai ir šādi pienākumi:

1) pēc valsts un pašvaldību institūciju pieprasījuma sniegt atzinumus jautājumos, kas saistīti ar attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai sabiedrisko organizāciju apvienībai nodotajām valsts funkcijām;

2) izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus kārtībā, kādu nosaka likums "Par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 16.panta sestās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) izskatīt fizisko vai juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus likumā noteiktajā kārtībā."

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 16.panta sestās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) izskatīt fizisko vai juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus likumā noteiktajā kārtībā."

27.pants. Sūdzības par sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību nelikumīgu vai statūtiem neatbilstošu darbību

Sūdzības par sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību nelikumīgu dibināšanu, kā arī nelikumīgu vai statūtiem neatbilstošu darbību, likvidāciju vai reorganizāciju izskata tiesa pēc attiecīgās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības biedru pieprasījuma vai tieslietu ministra iesnieguma. Ja tiesa, izskatot šo sūdzību, konstatē likumu vai statūtu pārkāpumus, tā var:

1) atcelt nelikumīgos vai statūtiem neatbilstošos sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības institūcijas vai amatpersonas lēmumus;

2) atcelt amatpersonas vai institūcijas, kuru ievēlēšana neatbilst statūtiem;

3) uzdot sabiedriskai organizācijai vai sabiedrisko organizāciju apvienībai novērst citādu nelikumīgu rīcību vai statūtu pārkāpumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aizstāt 27.pantā vārdu "iesnieguma" ar vārdu "pieteikuma".

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aizstāt 27.pantā vārdu "iesnieguma" ar vārdu "pieteikuma".

VI. Sabiedriskās organizācijas pašlikvidācija un reorganizācija

         

28.pants. Lēmums par sabiedriskās organizācijas pašlikvidāciju vai reorganizāciju

Sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbība izbeidzas, ja tās augstākā lēmējinstitūcija statūtos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par pašlikvidāciju vai reorganizāciju, apvienojoties ar citu organizāciju, sadaloties vai pievienojoties citai organizācijai.

Lēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pašlikvidāciju vai reorganizāciju triju dienu

laikā jāpaziņo attiecīgā reģistra turētājam.

 

5.

Deputāts A. Tolmačovs

Izteikt 28. panta pirmo daļu pēc vārdiem “par pašlikvidāciju vai reorganizāciju” šādā redakcijā: “apvienojoties ar citu organizāciju, sadaloties, pievienojoties citai organizācijai vai sabiedrisko organizāciju apvienībai reorganizējoties par vienu sabiedrisko organizāciju.”

neatbalstīt

 
   

 

6.

Deputāts A. Tolmačovs

Papildināt likumu ar jaunu 32.3 pantu šādā redakcijā:

“32.3 pants. Sabiedrisko organizāciju apvienības reorganizācija par vienu sabiedrisko organizāciju

Ja sabiedrisko organizāciju apvienība reorganizācijas rezultātā tiek pārveidota par vienu sabiedrisko organizāciju, jaunizveidotā organizācija šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrējas attiecīgi sabiedrisko organizāciju reģistrā vai politisko partiju reģistrā.

Jaunizveidotā sabiedriskā organizācija statūtos norāda, ka tā izveidota reorganizācijas kārtībā, apvienojoties sabiedrisko organizāciju apvienībā ietilpstošajām sabiedriskajām organizācijām, un ka tā ir šo atsevišķo organizāciju un organizāciju apvienības tiesību un saistību pārņēmēja.”

 

neatbalstīt

 

34.pants. Darbības apturēšanas vai izbeigšanas ierosināšana

Sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbību var apturēt vai izbeigt tiesa.

Tiesības ierosināt tiesā jautājumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības apturēšanu vai izbeigšanu ir:

1) ģenerālprokuroram;

2) tieslietu ministram;

3) iekšlietu ministram;

4) finansu ministram.

Iesniegumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības apturēšanu vai izbeigšanu iesniedz tiesai pēc attiecīgās organizācijas pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas atrašanās vietas. Iesniegumā par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu norādāma likvidatora kandidatūra.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 34. panta otro daļu šādā redakcijā:

“Tiesības ierosināt tiesā jautājumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības apturēšanu vai izbeigšanu ir:

1) ģenerālprokuroram;

2) Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram;

3) valsts drošības iestāžu vadītājiem;

4) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram;

5) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam.”

 

Juridiskais birojs

Izteikt 34. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“Pieteikumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības apturēšanu vai izbeigšanu iesniedz tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikumā par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu norādāma likvidatora kandidatūra.”

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

likumproj. papildināts

ar jaunu pantu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izteikt 34. panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“Tiesības ierosināt tiesā jautājumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības apturēšanu vai izbeigšanu ir:

1) ģenerālprokuroram;

2) Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram;

3) valsts drošības iestāžu vadītājiem;

4) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram;

5) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam.

 

 

Pieteikumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības apturēšanu vai izbeigšanu iesniedz tiesai likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikumā par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu norādāma likvidatora kandidatūra.”

 

 

 

IX Politisko organizāciju (partiju) dibināšanas, reģistrēšanas, darbības un likvidēšanas papildnoteikumi

       

IX Politisko organizāciju (partiju) dibināšanas, reģistrēšanas, darbības un likvidēšanas papildnoteikumi

44.pants. Likumi par politiskajām organizācijām (partijām)

Politisko organizāciju (partiju) dibināšanas, reģistrēšanas, darbības un likvidēšanas noteikumus nosaka šā likuma 2.-5., 7.-15.pants, 16.panta pirmā un otrā daļa, 17.-19.pants, 21.panta otrā, trešā un ceturtā daļa, 22.- 42.pants, šī nodaļa, kā arī citi likumi un uz to pamata pieņemtie normatīvie akti.

 

 

 

9.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 44. pantu šādā redakcijā:

“Politisko organizāciju (partiju) dibināšanas, reģistrēšanas, darbības un likvidēšanas noteikumus nosaka šā likuma 2.-5., 7.-15.1 pants, 16.panta pirmā un otrā daļa, 17.-19.pants, 21.panta otrā, trešā un ceturtā daļa, 22.- 42.pants, šī nodaļa, kā arī citi likumi un uz to pamata pieņemtie normatīvie akti.”

 

atbalstīt,

likumproj. papildināts

ar jaunu pantu

 

7. Izteikt 44. panta tekstu šādā redakcijā:

“Politisko organizāciju (partiju) dibināšanas, reģistrēšanas, darbības un likvidēšanas noteikumus nosaka šā likuma 2. - 5., 7. - 15.1 pants, 16.panta pirmā un otrā daļa, 17. - 19.pants, 21.panta otrā, trešā un ceturtā daļa, 22.- 42.pants, šī nodaļa, kā arī citi likumi un uz to pamata pieņemtie normatīvie akti.”

45.pants. Politisko organizāciju (partiju) biedri

Par politiskās organizācijas (partijas) biedriem var būt tikai 18 gadu vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi un personas, kurām saskaņā ar likumu "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kurām nav Latvijas vai citas valsts pilsonības" ir tiesības saņemt Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi un kuras politiskajā organizācijā (partijā) iestājušās individuāli, ievērojot statūtu noteikumus.

 

 

 

 

Par politiskās organizācijas (partijas) biedru kandidātiem var būt personas, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu.

 

Latvijā var reģistrēt un var darboties tikai tādas politiskās organizācijas (partijas), kurās ne mazāk kā puse no visiem biedriem ir Latvijas pilsoņi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par politiskās organizācijas (partijas) biedriem nevar būt juridiskās personas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt 45. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“Latvijā var reģistrēt un var darboties tikai tādas politiskās organizācijas (partijas), kurās ir ne mazāk kā 200 Latvijas pilsoņu. Politiskajā organizācijā (partijā), kurā ir vairāk par 400 biedriem, ne mazāk kā pusei no visiem biedriem jābūt Latvijas pilsoņiem.”

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Deputāts V. Agešins

Izteikt 45. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Par politiskās organizācijas (partijas) biedriem var būt 18 gadu vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi, nepilsoņi un pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā saņēmušie bezvalstnieki, kuri politiskajā organizācijā (partijā) iestājušies individuāli šajā likumā un attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) statūtos noteiktajā kārtībā.”

 

 

Deputāts V. Buzajevs

Izteikt 45. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Par politiskās organizācijas (partijas) biedriem var būt 18 gadu vecumu sasniegušas personas, kuras politiskajā organizācijā (partijā) iestājušās individuāli, ievērojot statūtu noteikumus.”

 

Deputāts V. Agešins

Izteikt 45. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“Latvijā var tikt reģistrētas un var darboties tikai tādas politiskās organizācijas (partijas), kurās ne mazāk kā puse no visiem biedriem ir Latvijas pilsoņi.”

Deputāts V. Buzajevs

Izteikt 45. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“Latvijā var reģistrēt un var darboties tikai tādas politiskās organizācijas (partijas), kurās ir ne mazāk kā 200 Latvijas pilsoņu vai nepilsoņu. Politiskajā organizācijā (partijā), kurā ir vairāk par 400 biedriem, ne mazāk kā pusei no visiem biedriem jābūt Latvijas pilsoņiem vai nepilsoņiem.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likuma 45. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

”Pēc politisko partiju reģistra iestādes pieprasījuma politiskā organizācija (partija) rakstveidā sniedz ziņas par tās biedru skaitu, norādot katra biedra vārdu, uzvārdu un personas kodu.”

 

 

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 45. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“Latvijā var reģistrēt un var darboties tikai tādas politiskās organizācijas (partijas), kurās ir ne mazāk kā 200 Latvijas pilsoņu. Politiskajā organizācijā (partijā), kurā ir vairāk par 400 biedriem, ne mazāk kā pusei no visiem biedriem jābūt Latvijas pilsoņiem.”;

 

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

”Pēc politisko partiju reģistra iestādes pieprasījuma politiskā organizācija (partija) rakstveidā sniedz ziņas par tās biedru skaitu, norādot katra biedra vārdu, uzvārdu un personas kodu.”

47.pants. Reģistrācijas un darbības papildnoteikumi

Reģistrācijas pieteikumam pievieno arī politiskās organizācijas (partijas) programmas dokumentus un ne mazāk kā 200 attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) dibinātāju sarakstu. Pretī katra sarakstā iekļautā politiskās organizācijas (partijas) dibinātāja vārdam, uzvārdam un personas kodam ir jābūt likumā noteiktajā uzrādījuma kārtībā zvērināta notāra apliecinātam attiecīgā dibinātāja parakstam.

Politiskās organizācijas (partijas) augstākā lēmējinstitūcija - kopsapulce, kongress vai konference - sasaucama ne retāk kā reizi kalendārajā gadā.

Par politiskās organizācijas (partijas) kopsapulci, kongresu vai konferenci vadības institūcija (pirms reģistrācijas - dibinātāji) ne vēlāk kā 15 dienu laikā pirms tās sanākšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" maksas paziņojumu, minot tās norises vietu (adresi), laiku (gadu, mēnesi, datumu, stundu), darba kārtības projektu, kā arī atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas kārtību reglamentē īpašs likums.

Ja politiskās organizācijas (partijas) biedru skaits kļuvis mazāks par likumā noteikto minimālo biedru skaitu, tieslietu ministrs pieņem lēmumu par šīs organizācijas (partijas) reģistrācijas anulēšanu. Lēmumu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izslēgt 47. panta piekto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Izslēgt 47. panta piekto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Līdz 2005. gada 31. decembrim sabiedrisko organizāciju reģistru un līdz politisko organizāciju (partiju) likuma spēkā stāšanās dienai politisko organizāciju (partiju) reģistru ved Uzņēmumu reģistrs.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt pārejas noteikumu ar 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Ja nepieciešams, Ministru kabinets iesniedz Saeimai likumprojektu, kas reglamentē publisko reģistru darbību.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

10. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Līdz 2005. gada 31. decembrim sabiedrisko organizāciju reģistru un līdz politisko organizāciju (partiju) likuma spēkā stāšanās dienai politisko organizāciju (partiju) reģistru ved Uzņēmumu reģistrs.

2. Ja nepieciešams, Ministru kabinets iesniedz Saeimai likumprojektu, kas reglamentē publisko reģistru darbību.”