Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likums (reģ. nr. 84)

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

(dok. nr. 1687)

Nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

Komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā likumprojekta trešā lasījuma redakcija

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir regulēt pārejas posmu, kura laikā sabiedriskās organizācijas tiek ierakstītas biedrību un nodibinājumu reģistrā, kā arī noteikt pārejas posmā piemērojamo likumu.

 

 

 

 

 

 

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir regulēt pārejas posmu, kura laikā sabiedriskās organizācijas vai to apvienības tiek ierakstītas biedrību un nodibinājumu reģistrā, kā arī noteikt pārejas posmā piemērojamo likumu.

2.pants. Ierakstīšana biedrību un nodibinājumu reģistrā

Biedrības un nodibinājumi ierakstāmi biedrību un nodibinājumu reģistrā ar Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienu saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un šo likumu.

 

 

1.

Juridiskais birojs

Izteikt 2. panta tekstu šādā redakcijā:

“Ar Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienu biedrības un nodibinājumi ierakstāmi biedrību un nodibinājumu reģistrā saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un šo likumu.

 

atbalstīt

2.pants. Ierakstīšana biedrību un nodibinājumu reģistrā

Ar Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienu biedrības un nodibinājumi ierakstāmi biedrību un nodibinājumu reģistrā saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un šo likumu.

3.pants. Biedrību un nodibinājumu reģistra iestāde

(1) Reģistrācijas procedūrā jautājumiem, kurus neregulē šis likums un Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumi par biedrību un nodibinājumu reģistru, piemēro likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteikumus.

(2) Biedrību un nodibinājumu reģistra iestādes izdota reģistrācijas apliecība ir dokuments, uz kura pamata likumā noteiktajā kārtībā izdara grozījumus attiecīgajos valsts reģistros un citos dokumentos.

(3) Līdz pārejas perioda beigām (9.panta pirmā daļa) Biedrību un nodibinājumu likuma 17.panta trešās daļas noteikumus nepiemēro un lēmumus par ieraksta izdarīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā, par atteikumu izdarīt ierakstu vai par ieraksta izdarīšanas atlikšanu pieņem 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pants. Biedrību un nodibinājumu reģistra iestāde

(1) Reģistrācijas procedūrā jautājumiem, kurus neregulē šis likums un Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumi par biedrību un nodibinājumu reģistru, piemēro likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteikumus.

(2) Biedrību un nodibinājumu reģistra iestādes izdota reģistrācijas apliecība ir dokuments, uz kura pamata likumā noteiktajā kārtībā izdara grozījumus attiecīgajos valsts reģistros un citos dokumentos.

(3) Līdz pārejas perioda beigām (9.panta pirmā daļa) Biedrību un nodibinājumu likuma 17.panta trešās daļas noteikumus nepiemēro un lēmumus par ieraksta izdarīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā, par atteikumu izdarīt ierakstu vai par ieraksta izdarīšanas atlikšanu pieņem 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

4.pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību reģistrācija sabiedrisko organizāciju reģistrā

(1) Likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" paredzētas jaundibinātas vai reorganizācijas rezultātā izveidotas sabiedriskas organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācija sabiedrisko organizāciju reģistrā ar Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienu nav atļauta.

(2) Divu mēnešu laikā no Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas sabiedrisko organizāciju reģistrā atļauts reģistrēt jaunu šā panta pirmajā daļā minētu subjektu, ja lēmums par tā dibināšanu pieņemts līdz Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienai un reģistrācijas pieteikums iesniegts ne vēlāk kā mēneša laikā pēc Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas.

(3) Triju mēnešu laikā no Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas sabiedrisko organizāciju reģistrā atļauts reģistrēt pamatdokumentu grozījumus un citas izmaiņas, ja reģistrācijas pieteikums iesniegts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas. Pēc minētā termiņa pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācija sabiedrisko organizāciju reģistrā nav atļauta.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

4. panta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

“(2) Sabiedrisko organizāciju reģistrā atļauts reģistrēt jaunu šā panta pirmajā daļā minētu subjektu, ja lēmums par tā dibināšanu pieņemts līdz Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienai un reģistrācijas pieteikums iesniegts ne vēlāk kā mēneša laikā pēc Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

4. panta trešo daļu izteikt šādā redakcijā:

“(3) Sabiedrisko organizāciju reģistrā atļauts reģistrēt pamatdokumentu grozījumus un citas izmaiņas, ja reģistrācijas pieteikums iesniegts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas.”

4. pantu papildināt ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja pēc šā panta otrajā un trešajā daļā minētā termiņa ir pieņemts lēmums par reģistrācijas atlikšanu trūkumu novēršanai, precizētos dokumentus pēc trūkumu novēršanas iesniedz ne vēlāk kā mēneša laikā. Pēc minētā termiņa dokumentu iesniegšana sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības vai to pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācijai nav atļauta.”

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

4.pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību reģistrācija sabiedrisko organizāciju reģistrā

(1) Likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" paredzētas jaundibinātas vai reorganizācijas rezultātā izveidotas sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācija sabiedrisko organizāciju reģistrā ar Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienu nav atļauta.

(2) Sabiedrisko organizāciju reģistrā atļauts reģistrēt jaunu šā panta pirmajā daļā minētu subjektu, ja lēmums par tā dibināšanu pieņemts līdz Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienai un reģistrācijas pieteikums iesniegts ne vēlāk kā mēneša laikā pēc Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas.

 

 

(3) Sabiedrisko organizāciju reģistrā atļauts reģistrēt pamatdokumentu grozījumus un citas izmaiņas, ja reģistrācijas pieteikums iesniegts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas.

(4) Ja pēc šā panta otrajā un trešajā daļā minētā termiņa ir pieņemts lēmums par reģistrācijas atlikšanu trūkumu novēršanai, precizētos dokumentus pēc trūkumu novēršanas iesniedz ne vēlāk kā mēneša laikā. Pēc minētā termiņa dokumentu iesniegšana sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības vai to pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācijai nav atļauta.

5.pants. Terminu izpratne

Biedrību un nodibinājumu likumā lietotie termini “biedrība” un “nodibinājums” atbilst citos normatīvajos aktos lietotajam jēdzienam “sabiedriskā organizācija”, kā arī jēdzienam “sabiedrisko organizāciju apvienība” un “nevalstiskā organizācija”.

     

5. pants. Terminu izpratne

Biedrību un nodibinājumu likumā lietotie termini “biedrība” un “nodibinājums” atbilst citos normatīvajos aktos lietotajam jēdzienam “sabiedriskā organizācija”, kā arī jēdzieniem “sabiedrisko organizāciju apvienība” un “nevalstiskā organizācija”.

6.pants. Valsts nodeva

Subjekti, kuri no sabiedrisko organizāciju reģistra tiek pārreģistrēti biedrību un nodibinājumu reģistrā, ir atbrīvoti no valsts nodevas par pārreģistrāciju un ar to saistītu grozījumu izdarīšanu citos valsts reģistros.

     

6. pants. Valsts nodeva

Subjekti, kuri no sabiedrisko organizāciju reģistra tiek pārreģistrēti biedrību un nodibinājumu reģistrā, ir atbrīvoti no valsts nodevas par pārreģistrāciju un ar to saistītu grozījumu izdarīšanu citos valsts reģistros.

7.pants. Pārejas periodā piemērojamais likums

(1) Sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētu sabiedrisko organizāciju un to apvienību darbībai un likvidācijai līdz to ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā piemēro likumus, kuri regulē attiecīgo sabiedrisko organizāciju un to apvienību darbību, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2 Biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītajiem subjektiem ar ierakstīšanas brīdi piemēro Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.pants. Pārejas periodā piemērojamais likums

(1) Sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētu sabiedrisko organizāciju un to apvienību darbībai un likvidācijai līdz to ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā piemēro likumus, kuri regulē attiecīgo sabiedrisko organizāciju un to apvienību darbību, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītajiem subjektiem ar ierakstīšanas brīdi piemēro Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumus.

II nodaļa. Pārejas posms sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētajām sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām

     

II nodaļa. Pārejas posms sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētajām sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām

8.pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību pārveidošana

(1) Sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētu sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību ar biedru sapulces (pilnsapulces) lēmumu pārveido par biedrību vai nodibinājumu un piesaka ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā vai ar biedru sapulces (pilnsapulces) lēmumu uzsāk šādas organizācijas (apvienības) likvidāciju, piesakot to reģistrācijai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

(2) Lēmumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pārveidošanu vai statūtu grozījumiem, kas nepieciešami, lai sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību pieteiktu ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā, pieņem biedru sapulcē (pilnsapulcē) ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu. Biedru sapulce (pilnsapulce) sasaucama likumā “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” un attiecīgās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības statūtos noteiktajā kārtībā. Atkārtoti sasauktā biedru sapulce (pilnsapulce) ir lemttiesīga, nepiemērojot likuma un statūtu noteikumus par nepieciešamo kvorumu, ja tajā piedalās vismaz divi biedri.

(3) Lēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pārveidošanu par biedrību vai nodibinājumu stājas spēkā ar dienu, kad šīs ziņas ir ierakstītas biedrību un nodibinājumu reģistrā. Pēc statūtu grozīšanas vai to pieņemšanas jaunā redakcijā biedru sapulce (pilnsapulce) un citas pārvaldes institūcijas lēmumus pieņem atbilstoši jaunajos (vai grozītajos) statūtos noteiktajai kārtībai.

(4) Ja sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības statūti nav pretrunā ar Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumiem un statūtos netiek izdarīti citi grozījumi, sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība pieņem tikai lēmumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pārveidošanu par biedrību vai nodibinājumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 8. panta otrajā daļā vārdus “vai statūtu grozījumiem” ar vārdiem “un jaunus statūtus vai statūtu grozījumus”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 8. panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus “likumā “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” un”

un trešajā teikumā - vārdus “likuma un”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību pārveidošana

(1) Sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētu sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību ar biedru sapulces (pilnsapulces) lēmumu pārveido par biedrību vai nodibinājumu un piesaka ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā, vai ar biedru sapulces (pilnsapulces) lēmumu uzsāk šādas organizācijas (apvienības) likvidāciju, piesakot to reģistrācijai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

(2) Lēmumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pārveidošanu un jaunus statūtus vai statūtu grozījumus, kas nepieciešami, lai sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību pieteiktu ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā, pieņem biedru sapulcē (pilnsapulcē) ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu. Biedru sapulce (pilnsapulce) sasaucama attiecīgās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības statūtos noteiktajā kārtībā. Atkārtoti sasauktā biedru sapulce (pilnsapulce) ir lemttiesīga, nepiemērojot statūtu noteikumus par nepieciešamo kvorumu, ja tajā piedalās vismaz divi biedri.

 

(3) Lēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pārveidošanu par biedrību vai nodibinājumu stājas spēkā dienā, kad šīs ziņas ir ierakstītas biedrību un nodibinājumu reģistrā. Pēc statūtu grozīšanas vai to pieņemšanas jaunā redakcijā biedru sapulce (pilnsapulce) un citas pārvaldes institūcijas lēmumus pieņem atbilstoši jaunajos (vai grozītajos) statūtos noteiktajai kārtībai.

(4) Ja sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības statūti nav pretrunā ar Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumiem un statūtos netiek izdarīti citi grozījumi, sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība pieņem tikai lēmumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pārveidošanu par biedrību vai nodibinājumu.

9.pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību ierakstīšana biedrību un nodibinājumu reģistrā

(1) Sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētu sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību ieraksta biedrību un nodibinājumu reģistrā uz pieteikuma pamata, kurš iesniedzams biedrību un nodibinājumu reģistra iestādei līdz 2005.gada 31.decembrim.

(2) Pieteikumu par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā paraksta visas biedrības vai nodibinājuma amatpersonas, kurām ir pārstāvības tiesības.

 

 

(3) Pieteikumā par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā norāda Biedrību un nodibinājumu likuma 15.pantā paredzētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru sabiedrisko organizāciju reģistrā.

(4) Pieteikumam pievieno:

1) biedru sapulces (pilnsapulces) lēmumu par sabiedriskās organizācijas vai to apvienības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā;

2) statūtu pilnu tekstu, ja tajos tiek izdarīti grozījumi vai statūti tiek pieņemti no jauna.

 

 

 

 

 

(5) Ja biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstāmā biedrība vai nodibinājums tiek pārreģistrēts no sabiedrisko organizāciju reģistra, tad ar šīs ierakstīšanas brīdi attiecīgais subjekts izslēdzams no sabiedrisko organizāciju reģistra, un par to tiek izdarīts ieraksts sabiedrisko organizāciju reģistrā.

(6) Biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītais subjekts ir attiecīgās pārveidotās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības tiesību un saistību pārņēmējs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 9.panta ceturto daļu ar trešo punktu šādā redakcijā:

“3) citus biedru sapulces (pilnsapulces) lēmumus, ja tie pieņemti biedrības vai nodibinājuma darbības saskaņošanai ar statūtiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību ierakstīšana biedrību un nodibinājumu reģistrā

(1) Sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētu sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību ieraksta biedrību un nodibinājumu reģistrā, pamatojoties uz pieteikumu, kurš iesniedzams biedrību un nodibinājumu reģistra iestādei līdz 2005.gada 31.decembrim.

(2) Pieteikumu par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā paraksta visas biedrības vai nodibinājuma amatpersonas, kurām ir pārstāvības tiesības.

 

(3) Pieteikumā par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā norāda Biedrību un nodibinājumu likuma 15.pantā paredzētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru sabiedrisko organizāciju reģistrā.

(4) Pieteikumam pievieno:

1) biedru sapulces (pilnsapulces) lēmumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā;

2) statūtu pilnu tekstu, ja tajos tiek izdarīti grozījumi vai statūti tiek pieņemti no jauna.

3) citus biedru sapulces (pilnsapulces) lēmumus, ja tie pieņemti biedrības vai nodibinājuma darbības saskaņošanai ar statūtiem.

(5) Ja biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstāmā biedrība vai nodibinājums tiek pārreģistrēts no sabiedrisko organizāciju reģistra, tad ar šīs ierakstīšanas brīdi attiecīgais subjekts izslēdzams no sabiedrisko organizāciju reģistra, un par to tiek izdarīts ieraksts sabiedrisko organizāciju reģistrā.

(6) Biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītais subjekts ir attiecīgās pārveidotās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības tiesību un saistību pārņēmējs.

 

 

 

 

10.pants. Biedru un dibinātāju statusa iegūšana

(1) Ja sabiedriskā organizācija tiek pārveidota par biedrību, visi sabiedriskās organizācijas biedri ar attiecīgās biedrības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā kļūst par biedrības biedriem. Par šādas biedrības dibinātājiem uzskatāmi attiecīgās sabiedriskās organizācijas dibinātāji.

(2) Ja sabiedriskā organizācija tiek pārveidota par nodibinājumu, visi sabiedriskās organizācijas biedri ar attiecīgā nodibinājuma ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā kļūst par nodibinājuma dibinātājiem.

     

10.pants. Biedru un dibinātāju statusa iegūšana

(1) Ja sabiedriskā organizācija tiek pārveidota par biedrību, visi sabiedriskās organizācijas biedri ar attiecīgās biedrības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā kļūst par biedrības biedriem. Par šādas biedrības dibinātājiem uzskatāmi attiecīgās sabiedriskās organizācijas dibinātāji.

(2) Ja sabiedriskā organizācija tiek pārveidota par nodibinājumu, visi sabiedriskās organizācijas biedri ar attiecīgā nodibinājuma ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā kļūst par nodibinājuma dibinātājiem.

11.pants. Teritoriālās struktūrvienības

(1) Ar sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā attiecīgās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības teritoriālās struktūrvienības zaudē juridiskās personas statusu.

(2) Ar sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā teritoriālās struktūrvienības tiesības un saistības pāriet attiecīgajai biedrībai vai nodibinājumam.

     

11.pants. Teritoriālās struktūrvienības

(1) Ar sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā attiecīgās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības teritoriālās struktūrvienības zaudē juridiskās personas statusu.

 

(2) Ar sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā teritoriālās struktūrvienības tiesības un saistības pāriet attiecīgajai biedrībai vai nodibinājumam.

 

 

12.pants. Pieteikumu izskatīšana pēc to iesniegšanas termiņa beigām

(1) Biedrību un nodibinājumu reģistra iestāde izskata visus pieteikumus, kas iesniegti šā likuma 9.panta pirmajā daļā minētajā termiņā. Pieteikumi, kuri iesniegti pēc šā termiņa, netiek izskatīti.

(2) Ja pēc termiņa, līdz kuram saskaņā ar šā likuma 9.panta pirmo daļu iesniedzams pieteikums par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā, biedrību un nodibinājumu reģistra iestāde attiecībā uz sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu, noteikumus par darbības izbeigšanu un izslēgšanu no sabiedrisko organizāciju reģistra (13.pants) piemēro ar dienu, kad lēmums par atteikumu stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams. Ja šādā gadījumā tiek pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, piemēro šā panta trešās daļas noteikumus.

(3) Ja šajā likumā noteiktais termiņš pieteikuma iesniegšanai par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā beidzas pirms tā termiņa, kas norādīts biedrību un nodibinājumu reģistra iestādes amatpersonas lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu trūkumu novēršanai, noteikumus par darbības izbeigšanu un izslēgšanu no uzņēmumu reģistra (13.pants) piemēro ar nākamo dienu pēc tam, kad:

1) izbeidzies lēmumā norādītais termiņš, ja šajā termiņā nav iesniegti precizētie dokumenti;

2) pieņemts lēmums par atteikumu, ja atkārtoti iesniegtie dokumenti neatbilst likuma noteikumiem.

(4) Šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos pieņemt atkārtotu lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu nav atļauts.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 12. panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība pieteikumu par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā iesniedz pēc šā likuma 9.panta pirmajā daļā minētā termiņa, Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu. Pēc tam, kad lēmums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, piemērojami noteikumi par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu un izslēgšanu no sabiedrisko organizāciju reģistra (13.pants).

(3) Ja pieteikums par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā iesniegts likumā noteiktajā termiņā, bet ieraksta izdarīšana atlikta, dodot tādu termiņu trūkumu novēršanai, kas beidzas pēc šā likuma 9.panta pirmajā daļā minētā termiņa, un precizētie dokumenti netiek iesniegti norādītajā termiņā vai tie neatbilst likuma noteikumiem, tiek pieņemts lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu.”

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.pants. Pieteikumu izskatīšana pēc to iesniegšanas termiņa beigām

(1) Biedrību un nodibinājumu reģistra iestāde izskata visus pieteikumus, kas iesniegti šā likuma 9.panta pirmajā daļā minētajā termiņā. Pieteikumi, kuri iesniegti pēc šā termiņa, netiek izskatīti.

(2) Ja sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība pieteikumu par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā iesniedz pēc šā likuma 9.panta pirmajā daļā minētā termiņa, Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu. Pēc tam, kad lēmums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, piemērojami noteikumi par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu un izslēgšanu no sabiedrisko organizāciju reģistra (13.pants).

 

 

 

(3) Ja pieteikums par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā iesniegts likumā noteiktajā termiņā, bet ieraksta izdarīšana atlikta, dodot tādu termiņu trūkumu novēršanai, kas beidzas pēc šā likuma 9.panta pirmajā daļā minētā termiņa, un precizētie dokumenti netiek iesniegti norādītajā termiņā vai tie neatbilst likuma noteikumiem, tiek pieņemts lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu.

 

 

 

(4) Šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos pieņemt atkārtotu lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu nav atļauts.

 

13.pants. Sabiedriskās organizācijas darbības izbeigšana un izslēgšana no sabiedrisko organizāciju reģistra

(1) Ja sabiedriskā organizācija šā likuma 9.panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā nav pieteikta ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā un sabiedrisko organizāciju reģistra iestādei nav pieteikta tās likvidācija, to likvidē šajā pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Ar nākamo dienu pēc šā likuma 9.panta pirmajā daļā minētā termiņa sabiedrisko organizāciju uzskata par darbību izbeigušu. Šādu organizāciju sarakstu sabiedrisko organizāciju reģistra iestāde publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot:

1) sabiedriskās organizācijas reģistrācijas numuru un nosaukumu;

2) to, ka triju mēnešu laikā no publikācijas dienas kreditori var pieteikt savus prasījumus (šā panta trešā daļa).

 

 

 

 

 

 

(3) Triju mēnešu laikā no publikācijas dienas visi attiecīgās sabiedriskās organizācijas kreditori un nodokļu administrācija var paziņot sabiedrisko organizāciju reģistra iestādei par saviem mantiskajiem prasījumiem pret sabiedrisko organizāciju.

(4) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā sabiedrisko organizāciju reģistra iestāde nevienu paziņojumu par prasījumiem nav saņēmusi, sabiedrisko organizāciju ar biedrību un nodibinājumu reģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no sabiedrisko organizāciju reģistra bez ierakstīšanas biedrību un nodibinājumu reģistrā.

(5) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā sabiedrisko organizāciju reģistra iestāde ir saņēmusi paziņojumu par prasījumiem un līdz 2005.gada 31.decembrim nav pieteikta sabiedriskās organizācijas likvidācija, šo sabiedrisko organizāciju likvidē saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu.

(6) Manta, kas palikusi pēc sabiedriskās organizācijas likvidācijas un izslēgšanas no sabiedrisko organizāciju reģistra saskaņā ar šā panta noteikumiem, pielīdzināma bezmantinieka mantai saskaņā ar Civillikuma 417.pantu.

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt 13. panta pirmo daļu pēc vārdiem “tās likvidācija” ar vārdiem “vai ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu biedrību un nodibinājumu reģistrā.”

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 13. panta nosaukumā un tekstā vārdus “sabiedriskā organizācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 13. panta trešo daļu pēc vārdiem “Triju mēnešu laikā no” ar vārdiem “šā panta otrajā daļā minētā saraksta”.

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.pants. Sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšana un izslēgšana no sabiedrisko organizāciju reģistra

(1) Ja sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība šā likuma 9.panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā nav pieteikta ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā un sabiedrisko organizāciju reģistra iestādei nav pieteikta tās likvidācija vai ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu biedrību un nodibinājumu reģistrā, to likvidē šajā pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Ar nākamo dienu pēc šā likuma 9.panta pirmajā daļā minētā termiņa sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību uzskata par darbību izbeigušu. Šādu organizāciju sarakstu sabiedrisko organizāciju reģistra iestāde publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot:

1) sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācijas numuru un nosaukumu;

2) to, ka triju mēnešu laikā no publikācijas dienas kreditori var pieteikt savus prasījumus (šā panta trešā daļa).

(3) Triju mēnešu laikā no šā panta otrajā daļā minētā saraksta publikācijas dienas visi attiecīgās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības kreditori un nodokļu administrācija var paziņot sabiedrisko organizāciju reģistra iestādei par saviem mantiskajiem prasījumiem pret sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību.

(4) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā sabiedrisko organizāciju reģistra iestāde nevienu paziņojumu par prasījumiem nav saņēmusi, sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību ar biedrību un nodibinājumu reģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no sabiedrisko organizāciju reģistra bez ierakstīšanas biedrību un nodibinājumu reģistrā.

(5) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā sabiedrisko organizāciju reģistra iestāde ir saņēmusi paziņojumu par prasījumiem un līdz 2005.gada 31.decembrim nav pieteikta sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības likvidācija, šo sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību likvidē saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu.

(6) Manta, kas palikusi pēc sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības likvidācijas un izslēgšanas no sabiedrisko organizāciju reģistra saskaņā ar šā panta noteikumiem, pielīdzināma bezmantinieka mantai saskaņā ar Civillikuma 417.pantu.

III nodaļa. Īpašie noteikumi

 

14.pants. Nepabeigtie likvidācijas procesi

(1) Līdz Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienai uzsāktie un sabiedrisko organizāciju reģistrā pieteiktie sabiedrisko organizāciju un to apvienību likvidācijas procesi jāpabeidz līdz 2004.gada 31.decembrim, piesakot tos reģistrācijai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

(2) Pēc Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas uzsākta likvidācija uz biedru lēmuma pamata jāpabeidz līdz 2006.gada 31.decembrim, piesakot to reģistrācijai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem likvidācijas procesiem piemēro tos likumu un statūtu noteikumus, kuri bija spēkā dienā, kad tika pieņemts lēmums par likvidāciju.

(4) Ja šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos termiņos likvidācijas process nav pabeigts, ar nākamo dienu pēc termiņa izbeigšanās sabiedriskajai organizācijai vai sabiedrisko organizāciju apvienībai nav tiesību veikt darbību un par šo noteikumu pārkāpumiem to sauc pie likumā noteiktās atbildības par darbību bez reģistrācijas.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

14. panta pirmajā daļā aizstāt skaitli un vārdu “2004. gada” ar skaitli un vārdu “2005.gada”;

 

 

 

trešo daļu izteikt šādā redakcijā:

“(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem likvidācijas procesiem piemēro likumus, kuri regulē sabiedrisko organizāciju un to apvienību darbību, un statūtu noteikumus, kuri bija spēkā lēmuma par likvidāciju pieņemšanas dienā.”

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

III nodaļa. Īpašie noteikumi

 

14. pants. Nepabeigtie likvidācijas procesi

(1) (1) Līdz Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienai uzsāktie un sabiedrisko organizāciju reģistrā pieteiktie sabiedrisko organizāciju un to apvienību likvidācijas procesi jāpabeidz līdz 2005. gada 31.decembrim, piesakot tos reģistrācijai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

(2) Pēc Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienas uzsākta likvidācija uz biedru lēmuma pamata jāpabeidz līdz 2006.gada 31.decembrim, piesakot to reģistrācijai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem likvidācijas procesiem piemēro likumus, kuri regulē sabiedrisko organizāciju un to apvienību darbību, un statūtu noteikumus, kuri bija spēkā lēmuma par likvidāciju pieņemšanas dienā.

(4) Ja šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos termiņos likvidācijas process nav pabeigts, ar nākamo dienu pēc termiņa izbeigšanās sabiedriskajai organizācijai vai sabiedrisko organizāciju apvienībai nav tiesību veikt darbību un par šo noteikumu pārkāpumiem to sauc pie likumā noteiktās atbildības par darbību bez reģistrācijas.

15.pants. Politiskās organizācijas (partijas)

Šis likums netiek piemērots attiecībā uz politiskajām organizācijām (partijām).

     

15. pants. Politiskās organizācijas (partijas)

Šis likums netiek piemērots politiskajām organizācijām (partijām).

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.aprīlim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus par politiskajām partijām un projektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos.

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.aprīlim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus par politiskajām partijām un projektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos.

2. Līdz attiecīga likuma pieņemšanai politiskās organizācijas (partijas) turpina darboties saskaņā ar likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” noteikumiem par politiskajām organizācijām (partijām).

 

   

 

2. Līdz attiecīga likuma pieņemšanai politiskās organizācijas (partijas) turpina darboties saskaņā ar likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” noteikumiem par politiskajām organizācijām (partijām).

 

3. Līdz attiecīgo likumu pieņemšanai tām biedrībām un nodibinājumiem, par kuriem pārveidotas profesionālās radošās organizācijas un to apvienības, kā arī sporta sabiedriskās organizācijas un to apvienības, piemērojami likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” 57.1. – 57.5.pants, 58.panta trešā daļa un 60.pants.

 

 

 

 

 

 

3. Līdz attiecīgo likumu pieņemšanai tām biedrībām un nodibinājumiem, par kuriem pārveidotas profesionālās radošās organizācijas un to apvienības, kā arī sporta sabiedriskās organizācijas un to apvienības, piemēro likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” 57.1. – 57.5.pantu, 58.panta trešo daļu un 60.pantu.

4.Tieslietu ministrija izstrādā un līdz Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienai publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” biedrību un nodibinājumu statūtu paraugus, kas izmantojami, lai sagatavotu statūtus ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā.

     

 

4.Tieslietu ministrija izstrādā un līdz Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienai publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” biedrību un nodibinājumu statūtu paraugus, kas izmantojami, lai sagatavotu statūtus ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā.