Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt kodeksu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

"13.1 pants. Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana nepilngadīgajiem

Nepilngadīgajiem vecumā no 11 līdz 14 gadiem par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus.

Nepilngadīgajiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu var piemērot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus."

2. Papildināt 210.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Pašvaldību administratīvās komisijas izskata materiālus vai administratīvo pārkāpumu lietas un izlemj jautājumus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem."

3. Papildināt 238.1 panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) par materiālu nosūtīšanu pašvaldības administratīvajai komisijai jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, ja administratīvo pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais vecumā no 11 līdz 14 gadiem."

4. Papildināt 268.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) vai nav pamata lietu par administratīvo pārkāpumu nosūtīt pašvaldības administratīvajai komisijai jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajam."

5. Papildināt 269.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Materiālus un administratīvo pārkāpumu lietas jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem nosūta izskatīšanai pašvaldības administratīvajai komisijai pēc nepilngadīgā dzīvesvietas."

6. Papildināt 275.panta pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) par administratīvā pārkāpuma lietas nosūtīšanu pašvaldības administratīvajai komisijai jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajam."

7. Papildināt 283.panta pirmo daļu pēc vārdiem "par administratīvā soda uzlikšanu" ar vārdiem "vai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajam".

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.