Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2., 6., 17., 24.nr.; 2000, 1., 14.nr.; 2001, 7., 24.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 3., 4. un 7.punktā noteiktās likmes stājas spēkā ar īpašu likumu."

2. Papildināt likumu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 92/12/EEC, 92/81/EEC, 92/82/EEC un 95/60/EC."

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likuma “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” (turpmāk – likums) Pārejas noteikumu 1.punkts paredz, ka likuma 6.panta pirmās daļas 3., 4. un 7.punktā noteiktā likme dīzeļdegvielai, petrolejai un degvieleļļai - 130 latu par 1000 litriem produkta, stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri. Līdz brīdim, kad stājas spēkā minētā likme, piemēro likmi 100 latu par 1000 litriem produkta atbilstoši likuma Pārejas noteikumu 2.punkta 1., 2. un 3.apakšpunktam.

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) minimālā akcīzes nodokļa likme dīzeļdegvielai un petrolejai ir EUR 245 jeb Ls 146 par 1000 litriem produkta. Tās izteikšana latos ir atkarīga no valūtas kursa.

Šobrīd visās trijās Baltijas valstīs – Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, akcīzes nodokļa likme dīzeļdegvielai ir līdzīga - aptuveni 100 latu par 1000 litriem produkta. Salīdzināšanai Lietuvā un Igaunijā noteikto akcīzes nodokļa likmju izteikšana latos ir atkarīga no valūtas kursa.

Lietuva un Igaunija plāno palielināt akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai atbilstoši Eiropas Savienības minimumam ar brīdi, kad tās iestāsies ES.

Lai neveidotu degvielas konkurences izkropļojumu Baltijas valstu degvielas tirgū, Latvijai ir jāpalielina akcīzes nodokļa likme minētajiem produktiem ar brīdi, kad tā kļūs par ES dalībvalsti, līdzīgi kā to plāno (apņēmušās) darīt Lietuva un Igaunija.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

Likumprojekts paredz novērst degvielas konkurences izkropļojumu Latvijā salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju sakarā ar akcīzes nodokļa likmju palielināšanu naftas produktiem (dīzeļdegvielai, petrolejai un degvieleļļai) atbilstoši ES prasībām.

Likumprojekts paredz, ka likumā noteiktā akcīzes nodokļa likme dīzeļdegvielai, petrolejai un degvieleļļai – 130 latu par 1000 litriem, stājas spēkā ar brīdi, kad Latvija kļūs par ES dalībvalsti. Līdz iestāšanās ES brīdim piemēro šobrīd esošo akcīzes nodokļa likmi – 100 latu par 1000 litriem produkta.

Likumprojektā ir iekļauta arī norma par likuma papildināšanu ar informatīvo atsauci uz ES direktīvām.

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

 

 

 

Līdz Latvijas iestāšanās brīdim ES tiek piemērota šobrīd esošā likuma Pārejas noteikumos noteiktā akcīzes nodokļa likme. Naftas produktiem (dīzeļdegvielai, petrolejai un degvieleļļai) paredzētā akcīzes nodokļa likmju palielināšana atbilstoši ES minimumam notiks līdzīgi visās Baltijas valstīs.

Šāda vienāda nostāja samazina iespēju izvairīties no atbilstošas akcīzes nodokļa nomaksas par dīzeļdegvielu (naftas produktiem), kā arī neietekmēs (nepalielināsies) naftas produktu mazumtirdzniecības cenas Latvijā salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju, jo visās trijās Baltijas valstīs akcīzes nodokļa likmes lielums ir līdzīgs.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiek radīti vienādi konkurences nosacījumi degvielas tirgū naftas produktiem Baltijas valstīs.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

 

Nākamie trīs gadi

 

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Nepalielinot nodokļa likmi, bet saglabājot šobrīd esošo nodokļa likmi dīzeļdegvielai, petrolejai un degvieleļļai līdz brīdim, kad Latvija iestāsies ES, ir sagaidāms minēto naftas produktu patēriņa pieaugums. Rezultātā salīdzinājumā ar šobrīd plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem 2003.gadam (likumprojekts par valsts budžetu 2003.gadam) nav gaidāmas izmaiņas akcīzes nodokļa ieņēmumos par dīzeļdegvielu, petroleju un degvieleļļu.

-

0

0

0

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Nav

3. Finansiālā ietekme

Nav

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Nepalielinot, bet saglabājot šobrīd esošo akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai, petrolejai un degvieleļļai līdz brīdim, kad Latvija iestāsies ES, ir sagaidāms minēto naftas produktu patēriņa pieaugums. Rezultātā salīdzinājumā ar šobrīd plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem 2003.gadam (likumprojekts par valsts budžetu 2003.gadam) nav gaidāmas izmaiņas akcīzes nodokļa ieņēmumos par dīzeļdegvielu, petroleju un degvieleļļu.

-

0

0

0

0

6. Cita informācija

Nav

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nepieciešams likuma Pārejas noteikumu 1.punktu ietvert īpašajā likumā, kurā tiks norādīti visi tiesību akti un to atsevišķās normas, kas stājas spēkā ar brīdi, kad Latvija kļūs par ES dalībvalsti.

2. Cita informācija

Nav

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

   

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

 

 

 

Eiropas Savienība paredz harmonizēt akcīzes nodokli naftas produktiem. Eiropas Savienības Direktīva 92/82/EEC par akcīzes nodokļa likmēm naftas produktiem. Direktīva paredz minimālās akcīzes nodokļa likmes naftas produktiem.

   

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie EK normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā

akta projekta norma (attiecīgā panta,

punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

Akcīzes nodokļa likmes dīzeļdegvielai, petrolejai un degvieleļļai (likuma 6.panta pirmās daļas 3., 4. un 7.punkts; likuma Pārejas noteikumu 1.punkts)

ES Direktīvas 92/82 EEC 5.panta 1.punkts, 8.panta 1.punkts

Atbilst

Nodokļa likmes atbilstoši ES noteiktajam minimumam (sasniedz to) stājas spēkā ar brīdi, kad Latvija kļūs par ES dalībvalsti.

5. Cita informācija

Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas notikušas ar Latvijas Degvielas tirgotāju asociāciju.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Par paredzētajām izmaiņām likumā bija publikācijas presē.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses un (vai) pašvaldības puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā paredzēto normu īstenošana neradīs vajadzību pēc jaunām struktūrvienībām vai institūcijām, kā arī nepaplašinās esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par likumprojekta ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā – pēc tā pieņemšanas Saeimā vispirms tas tiks izsludināts, publicējot oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, pēc izsludināšanas oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tas tiks publicēts arī "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā".

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

Nav

 

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

 

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

V.Dombrovskis

V.Andrējeva

E.Strazdiņa

M.Radeiko

G.Pužule

2002.11.04. 16:16

G.Pužule

7095521, gunta.puzule@fm.gov.lv