Projekts

Projekts

Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”

Izdarīt likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13., 24.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 4., 24.nr.; 2001, 1., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(1.1) Par laika periodu, kad nekustamam īpašumam vienlaicīgi ir īpašnieks un tiesiskais valdītājs, nodokļa maksātājs ir nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs.”

2. Pārejas noteikumos:

aizstāt 8.punktā skaitli “2002” ar skaitli “2003”;

aizstāt 9.punkta ievaddaļā skaitli “2002” ar skaitli “2003”;

aizstāt 12.punktā skaitli “2003” ar skaitli “2004”.

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 Atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajam, ar 2003.gada 1.janvāri nodokļa bāze ne tikai zemei, bet arī ēkām būs to kadastrālā vērtība, savukārt būves vairs nebūs ar nodokli apliekams objekts.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Valsts zemes dienests ir veicis ēku kadastrālo vērtēšanu.

Ieviešot likumā paredzēto, t.i., uzsākot nodokļa aprēķināšanu arī ēkām pēc to kadastrālās vērtības un izslēdzot no ar nodokli apliekamā apliekamā objekta būves, pašvaldību ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 2003.gadā samazināsies par 5870 tūkst.latu jeb 14,18 procentiem, salīdzinot ar 2002.gada ieņēmumu prognozi.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts izstrādāts, lai novērstu 2003.gadā paredzamo ievērojamo pašvaldību ieņēmumu samazinājumu no nekustamā īpašuma nodokļa. Likumprojektā iestrādātas normas, kas pagarina likuma ieviešanas pārejas periodu līdz 2004.gada 1.janvārim, ar kuru likumā paredzēta nodokļa likmes samazināšana no 1,5 procentiem līdz 1 procentam, vienlaicīgi paplašinot ar nodokli apliekamo objektu loku.

3. Cita informācija

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

  

Likumprojektam nav būtiska ietekme uz makroekonomisko vidi.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

 Likumprojekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi, jo saglabāsies pašreiz spēkā esošā nodokļa aprēķināšanas kārtība.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

  

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos
 2. Pašvaldību budžeta ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm

   

 

 

 

-

 

 

 

830,6

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

-

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

-

 -

 -

 -

 -

3. Finansiālā ietekme

 

 

 -

830,6

-

-

-

           

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

 -

 -

 -

 -

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Nekustamā īpašuma nodoklis ēkām un būvēm 2003.gadam tiks aprēķināts no to bilances vai inventarizācijas vērtības.

Nodokļa prognozes aprēķinam tiek izmantoti nodokļa maksātāju Valsts ieņēmumu dienestam sniegtie dati par paredzamo ēku un būvju ar nodokli apliekamo gada vidējo bilances vērtību 2002.gadā, piemērojot 1,5 procentu likmi.

Nodokļa ieņēmumu aprēķins:

(1380952,7 - 22713,1 ) x 0,015 – 349,2 = 20024,3

2002.gada prognoze 19193,7, pieaugums 830,6

 

kur:

1380952,7 – ēku un būvju prognozējamā gada vidējā bilances vērtība;

22713,1 - vērtības samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 7.maija noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un saskaņošanu ar pašvaldībām”;

0,015 – nodokļa likme;

349,2 – nodokļa ieņēmumu samazinājums atbilstoši iepriekš minētajiem Ministru kabineta noteikumiem;

20024,3 – prognozētie nodokļa ieņēmumi no ēkām un būvēm 2003.gadam

Nodokļa ieņēmumu pieaugums 2004.gadā tiek prognozēts, ņemot vērā, ka ar 2004.gadu paredzēts samazināt nodokļa likmi no 1,5 procentiem līdz 1 procentam, uzsākt ēku aplikšanu ar nodokli pēc to kadastrālās vērtības un paplašināt ar nodokli apliekamo objektu loku.

 

 

 

 

 

 

6. Cita informācija

 

 

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 • Cita informācija
 •  

   

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
  atbilst normatīvais akts

  1. Saistības pret Eiropas Savienību 

   Likumprojekts šo jomu neskar.

 • Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām
 •  Likumprojekts šo jomu neskar

  3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

   Likumprojekts šo jomu neskar.

  4. Atbilstības izvērtējums

  1.tabula

  Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

   

   

  2.tabula

  Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

  Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

  Atbilstības pakāpe (atbilst/
  neatbilst)

  Komentāri

   

   

   

   

   Likumprojekts šo jomu neskar.

  5. Cita informācija

   

   

  VI. Kādas konsultācijas notikušas,
  sagatavojot normatīvā akta projektu

  1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

   

   

  Likumprojekta izstrādāšanas aktualitāte apspriesta Latvijas Pašvaldību savienības un Finansu ministrijas sarunu ietvaros.

  2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
  to interesēs, neatbalsta)

   

   

  Likumprojekts izstrādāts, ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības sarunās ar Finansu ministriju izteikto priekšlikumu par nodokļa aprēķinu ēkām pēc to kadastrālās vērtības uzsākšanu ar 2004.gadu.  

  3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

    

   Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

  4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

   

   Konsultācijas nav notikušas.

   

   

  5. Cita informācija

   

   

  VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

  1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

   

  Likumprojekta izpildi nodrošinās pašvaldības, Valsts zemes dienests un Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajai kompetencei. 

  2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

   

  Likumprojekts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

  3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

   

  Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

  4. Cita informācija