Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem”

Izdarīt likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2., 6., 17., 24.nr.; 2000, 1., 14.nr.; 2001, 7.nr., 24.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. 14.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “trešajā un”;

izslēgt trešo un ceturto daļu;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Nodokļa ieņēmumus no šā likuma 6.panta pirmās daļas 8.punktā un 6.panta otrajā daļā minētajiem naftas produktiem ieskaita valsts pamatbudžetā.”

2. Izteikt pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 3., 4. un 7.punktā noteiktās likmes stājas spēkā ar īpašu likumu.”

3. Papildināt likumu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 92/12/EEC, 92/81/EEC, 92/82/EEC un 95/60/EC.”

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likumprojekta

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Likuma “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” (turpmāk – likums) Pārejas noteikumu 1.punkts paredz, ka likuma 6.panta pirmās daļas 3., 4. un 7.punktā noteiktā likme dīzeļdegvielai, petrolejai un degvieleļļai - 130 latu par 1000 litriem produkta, stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri. Līdz brīdim, kad stājas spēkā minētā likme, piemēro likmi 100 latu par 1000 litriem produkta atbilstoši likuma Pārejas noteikumu 2.punkta 1., 2. un 3.apakšpunktam.

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) minimālā akcīzes nodokļa likme dīzeļdegvielai un petrolejai ir EUR 245 jeb Ls 146 par 1000 litriem produkta. Tās izteikšana latos ir atkarīga no valūtas kursa.

Šobrīd visās trijās Baltijas valstīs – Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, akcīzes nodokļa likme dīzeļdegvielai ir līdzīga - aptuveni 100 latu par 1000 litriem produkta. Salīdzināšanai Lietuvā un Igaunijā noteikto akcīzes nodokļa likmju izteikšana latos ir atkarīga no valūtas kursa.

Lietuva un Igaunija plāno palielināt akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai atbilstoši Eiropas Savienības minimumam ar brīdi, kad tās iestāsies ES.

Lai neveidotu degvielas konkurences izkropļojumu Baltijas valstu degvielas tirgū, Latvijai ir jāpalielina akcīzes nodokļa likme minētajiem produktiem ar brīdi, kad tā kļūs par ES dalībvalsti, līdzīgi kā to plāno (apņēmušās) darīt Lietuva un Igaunija.

2. Šobrīd, lai nodrošinātu vitāli svarīgu un nozīmīgu valsts programmu īstenošanu, ir nepietiekami ieņēmumi valsts pamatbudžetā. Tādējādi, lai varētu īstenot svarīgās programmas valsts mērogā, ir nepieciešami papildu līdzekļi valsts pamatbudžetā. Viens no risinājumiem, kā to īstenot, ir pārskatīt nodokļa ieņēmumu ieskaitīšanu valsts pamatbudžetā un valsts speciālajā budžetā.

Nodokļu ieņēmumu tieša novirzīšana speciālajiem budžetiem padara apgrūtinošu valsts budžeta līdzekļu plānošanu, kā arī šāda naudas līdzekļu piešķiršanas un izlietojuma kārtība ir necaurspīdīga un nav pamatota.

Šobrīd likuma “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” (turpmāk – likums) 14.panta trešā un ceturtā daļa nosaka, ka akcīzes nodokļa ieņēmumus par likuma 6.panta otrajā daļā minētajiem naftas produktiem – petroleju, dīzeļdegvielu un degvieleļļu, kuru izmanto par kurināmo, ieskaita valsts speciālajā budžetā Latvijas Vides aizsardzības fondā (turpmāk – fonds). Tādējādi fonda finansējums ir piesaistīts akcīzes nodokļa ieņēmumiem par petroleju, dīzeļdegvielu un degvieleļļu, kuru izmanto par kurināmo. Līdz ar to pastāv arī iespēja, ka dažādu iepriekš grūti prognozējamu faktoru ietekmē plānotie akcīzes nodokļa ieņēmumi par minētajiem produktiem var neizpildīties. Rezultātā netiktu īstenots kāds nozīmīgs fonda pasākums vai programma.

Lai novērstu iepriekš minēto, būtu jāmaina fonda darbības nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu (finansējuma) avoti, t.i., paredzēt citādu fonda darbībai nepieciešamo līdzekļu nodrošināšanas veidu, kas tieši nav atkarīgs no konkrēta nodokļa ieņēmumiem. Fonda darbībai ir nepieciešams stabils finansējums, kas būtu paredzams gadskārtējā valsts budžeta likumā no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

Nodokļu ieņēmumu izlietojums atsevišķām nozarēm nav nosakāms nodokļu vai citu jomu (sfēras) likumdošanas, bet gan valsts budžeta ietvaros. Nodokļu likumi regulē nodokļa piemērošanu kādam konkrētam objektam un nereglamentē, kā nodokļu ieņēmumi tiek sadalīti. To regulē gadskārtējais valsts budžeta likums. Nav arī pamata nodokļu ieņēmumu izlietojumu noteikt citu jomu (sfēru) likumdošanas ietvaros.

2001.gada 10.jūlijā Ministru kabinets akceptēja Valsts pārvaldes reformas stratēģiju no 2001. līdz 2006.gadam (protokols Nr.32 34.§). Stratēģijas ieviešanas programmā ir ietverts uzdevums – nodrošināt valsts budžeta resursu lietderīgu un mērķtiecīgu plānošanu atbilstoši apstiprinātajiem valsts darbības un attīstības prioritātēm un šī uzdevuma īstenošanai viens no pasākumiem ir “2.2.7. Izstrādāt priekšlikumus par valsts institūciju finansējuma no speciālajiem budžetiem optimizāciju, samazinot īpašiem mērķiem iezīmētu ieņēmumu apjomu, iekļaujot šos līdzekļus valsts pamatbudžetā.”.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

1. Likumprojekts paredz novērst degvielas konkurences izkropļojumu Latvijā salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju sakarā ar akcīzes nodokļa likmju palielināšanu naftas produktiem (dīzeļdegvielai, petrolejai un degvieleļļai) atbilstoši ES prasībām.

Likumprojekts paredz, ka likumā noteiktā akcīzes nodokļa likme dīzeļdegvielai, petrolejai un degvieleļļai – 130 latu par 1000 litriem, stājas spēkā ar brīdi, kad Latvija kļūs par ES dalībvalsti. Līdz iestāšanās ES brīdim piemēro šobrīd esošo akcīzes nodokļa likmi – 100 latu par 1000 litriem produkta.

2. Likumprojekts paredz akcīzes nodokļa ieņēmumus par petroleju, dīzeļdegvielu un degvieleļļu, kuru izmanto par kurināmo, ieskaitīt valsts pamatbudžetā. Tādējādi tiktu gūti papildu ieņēmumi valsts pamatbudžetā, kurus varētu izlietot svarīgu valsts programmu īstenošanai. Savukārt Vides aizsardzības fonda darbībai nepieciešamos līdzekļus katru gadu atkarībā no paredzamajiem izdevumiem varēs paredzēt gadskārtējā valsts budžeta likumā no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem. Tas atbilstu gan nodokļu politikas pamatprincipiem, gan novērstu situāciju, kad nepietiekamu akcīzes nodokļa ieņēmumu dēļ vai neprecīzas prognozes dēļ tiktu apdraudēta kāda daļa no fonda darbības finansējuma. Tas ļautu nodrošināt noteiktam mērķim stabilu finansējumu katru gadu atbilstoši konkrētām, pamatotām vajadzībām.

Likumprojektā ir iekļauta arī norma par likuma papildināšanu ar informatīvo atsauci uz ES direktīvām.

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Līdz Latvijas iestāšanās brīdim ES tiek piemērota šobrīd esošā likuma Pārejas noteikumos noteiktā akcīzes nodokļa likme. Naftas produktiem (dīzeļdegvielai, petrolejai un degvieleļļai) paredzētā akcīzes nodokļa likmju palielināšana atbilstoši ES minimumam notiks līdzīgi visās Baltijas valstīs.

Šāda vienāda nostāja samazina iespēju izvairīties no atbilstošas akcīzes nodokļa nomaksas par dīzeļdegvielu (naftas produktiem), kā arī neietekmēs (nepalielināsies) naftas produktu mazumtirdzniecības cenas Latvijā salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju, jo visās trijās Baltijas valstīs akcīzes nodokļa likmes lielums ir līdzīgs.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiek radīti vienādi konkurences nosacījumi degvielas tirgū naftas produktiem Baltijas valstīs.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

 

Nākamie trīs gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

2002

2003

2004

2005

2003-2007

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

1.1. Nepalielinot nodokļa likmi, bet saglabājot šobrīd esošo nodokļa likmi dīzeļdegvielai, petrolejai un degvieleļļai līdz brīdim, kad Latvija iestāsies ES, ir sagaidāms minēto naftas produktu patēriņa pieaugums. Rezultātā salīdzinājumā ar šobrīd plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem 2003.gadam (likumprojekts par valsts budžetu 2003.gadam) nav gaidāmas izmaiņas akcīzes nodokļa ieņēmumos par dīzeļdegvielu, petroleju un degvieleļļu.

1.2. Iezīmēto akcīzes nodokļa ieņēmumu ieskaitīšana valsts pamatbudžetā:

- Valsts pamatbudžetā

- Valsts speciālajā budžetā (Latvijas Vides aizsardzības fondā)

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

-

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

 

-590

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

 

-640

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690

 

-690

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

696

 

-696

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Nav

3. Finansiālā ietekme

Nav

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

5.1. Nepalielinot, bet saglabājot šobrīd esošo akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai, petrolejai un degvieleļļai līdz brīdim, kad Latvija iestāsies ES, ir sagaidāms minēto naftas produktu patēriņa pieaugums. Rezultātā salīdzinājumā ar šobrīd plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem 2003.gadam (likumprojekts par valsts budžetu 2003.gadam) nav gaidāmas izmaiņas akcīzes nodokļa ieņēmumos par dīzeļdegvielu, petroleju un degvieleļļu.

5.2. Iezīmēto akcīzes nodokļa ieņēmumu ieskaitīšana valsts pamatbudžetā:

- valsts pamatbudžetā

- valsts speciālajā budžetā (Latvijas Vides aizsardzības fondā)

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

 

-590

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

 

-640

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690

 

-690

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

696

 

-696

6. Cita informācija

Nav

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

1. Nepieciešams likuma Pārejas noteikumu 1.punktu ietvert īpašajā likumā, kurā tiks norādīti visi tiesību akti un to atsevišķās normas, kas stājas spēkā ar brīdi, kad Latvija kļūs par ES dalībvalsti.

2. Nepieciešamais finansējums fonda darbībai ir jāparedz gadskārtējā valsts budžeta likumā no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

2. Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Eiropas Savienība paredz harmonizēt akcīzes nodokli naftas produktiem. Eiropas Savienības Direktīva 92/82/EEC par akcīzes nodokļa likmēm naftas produktiem. Direktīva paredz minimālās akcīzes nodokļa likmes naftas produktiem.

   

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie EK normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā

akta projekta norma (attiecīgā panta,

punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

Akcīzes nodokļa likmes dīzeļdegvielai, petrolejai un degvieleļļai (likuma 6.panta pirmās daļas 3., 4. un 7.punkts; likuma Pārejas noteikumu 1.punkts)

ES Direktīvas 92/82 EEC 5.panta 1.punkts, 8.panta 1.punkts

Atbilst

Nodokļa likmes atbilstoši ES noteiktajam minimumam (sasniedz to) stājas spēkā ar brīdi, kad Latvija kļūs par ES dalībvalsti.

5. Cita informācija

Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Sagatavojot likumprojekta daļu par akcīzes nodokļa likmes palielināšanu dīzeļdegvielai, petrolejai un degvieleļļai ar brīdi, kad Latvija kļūs par ES dalībvalsti, ir notikušas konsultācijas ar Latvijas Degvielas tirgotāju asociāciju.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Par sagatavotajiem grozījumiem likumā, paredzot palielināt akcīzes nodokļa likmes dīzeļdegvielai, petrolejai un degvieleļļai ar brīdi, kad Latvija kļūs par ES dalībvalsti, bija publikācijas presē.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses un (vai) pašvaldības puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā paredzēto normu īstenošana neradīs vajadzību pēc jaunām struktūrvienībām vai institūcijām, kā arī nepaplašinās esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par likumprojekta ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā – pēc tā pieņemšanas Saeimā vispirms tas tiks izsludināts, publicējot oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, pēc izsludināšanas oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tas tiks publicēts arī "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā".

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobeco

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

Nav