ANO rezolūcijas Nr.1707(2006) neoficiālais tulkojums latviešu valodā

Lēmumprojekts

 

Saskaņā ar likuma "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" 5.panta pirmo daļu pagarināt termiņu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā Starptautisko drošības atbalsta spēku sastāvā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 2006.gada 12.septembra rezolūcijas Nr.1707 1.punktā paredzēto pilnvaru laiku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

A.Slakteris


 

Neoficiāls tulkojums

 

 

 

 

 

 

 

5521. sēde

 

DROŠĪBAS PADOME PAGARINA  StarptautiskoS  drošības atbalsta spēkuS AfganistĀnĀ

LĪDZ  2007.GADA OKTOBRIM,  VIENPRĀTĪGI PIEŅEMOT REZOLŪCIJU nR.1707  (2006)

 

Rezolūcija

 

Pilns rezolūcijas teksts ir šāds:

 

Drošības padome,

 

apstiprinot savas iepriekšējās rezolūcijas par Afganistānu, jo īpaši savu 2001. gada 20. decembra rezolūciju Nr. 1386 (2001), 2002. gada 23. maija rezolūciju Nr. 1413 (2002), 2002.gada 27. novembra rezolūciju Nr. 1444 (2002), 2003. gada 13. oktobra rezolūciju Nr. 1510 (2003), 2004. gada 17. septembra rezolūciju Nr. 1563 (2004), 2005. gada 13. septembra rezolūciju  Nr. 1623(2005) un 2006. gada 15. februāra rezolūciju  Nr. 1659(2006),

 

apstiprinot savu stingro atbalstu Afganistānas suverenitātei, neatkarībai, teritoriālajai integritātei un nacionālajai vienotībai,

 

apstiprinot arī savu 2001. gada 12. septembra rezolūciju Nr. 1368 (2001) un 2001. gada 28. septembra rezolūciju Nr. 1373 (2001), kā arī vēlreiz paziņojot par savu atbalstu starptautiskajiem pūliņiem izskaust terorismu saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem,

 

atzīstot, ka par drošības, kā arī likumības un kārtības nodrošināšanu visā valsts teritorijā atbildīgi ir paši afgāņi, un paužot gandarījumu par Afganistānas Islāma Republikas valdības sadarbību ar Starptautiskajiem drošības atbalsta spēkiem (ISAF),

           

            vēlreiz atzīstot Afganistānas problēmu savstarpēji saistīto raksturu, apstiprinot, ka pastāvīgs progress drošībā, pārvaldībā un attīstībā, kā arī šķērsgriezumā skatāmajā narkotiku apkarošanas jautājumā, ir savstarpēja afgāņu valdības un starptautiskās kopienas centienu problēmu risināšanā turpināšanas veicināšana un paužot gandarījumu,

 

uzsverot, šajā sakarā, Londonas konferencē uzsāktā Afganistānas līguma, kas nodrošina ietvaru partnerattiecībām starp afgāņu valdību un starptautisko kopienu, un tā pielikumu nozīmi,

 

            izsakot savas bažas par drošības situāciju Afganistānā, jo īpaši par  pieaugušajām Taliban, Al-Quaida, nelegāli bruņoto grupu un to, kas  iesaistītas narkotiku tirdzniecībā, vardarbīgajām un teroristiskajām darbībām, kuru rezultātā  ir pieaudzis afgāņu civiliedzīvotāju upuru skaits,

           

            atkārtojot savu aicinājumu visām afgāņu partijām un grupām konstruktīvi iesaistīties mierīgā valsts politiskajā attīstībā un izvairīties no vardarbīgu līdzekļu, ieskaitot nelegālo bruņoto grupu, pielietošanas,

           

uzsverot šajā kontekstā savu atbalstu drošības sektora reformai, ieskaitot tālāku afgāņu nacionālās armijas un policijas stiprināšanu, nelegālo bruņoto grupu izformēšanu, tiesu sektora reformu un narkotiku apkarošanu,

 

izsakot šajā kontekstā savu atbalstu Afgāņu drošības spēku dalībai Afganistānas  drošības veicināšanā ar ISAF  un operācijas „Nezūdošā brīvība” (OEF) koalīcijas palīdzību, kā arī  Afgāņu drošības spēku spēju veidošanā, un paužot gandarījumu par  ISAF izvēršanu  Dienvidafganistānā, kas uzsākta 2006. gada 31. jūlijā, turpmāko plānoto ISAF paplašināšanu uz Austrumafganistānu un pieaugušo koordināciju starp ISAF un OEF  koalīciju.

           

            izsakot savu atzinību Lielbritānijas un Īrijas Apvienotajai Karalistei par vadības pārņemšanu no Itālijas ISAF komandēšanā, un atzinīgi novērtējot Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un daudzu valstu ieguldījumu ISAF,

 

            secinot, ka situācija Afganistānā joprojām rada draudus starptautiskajam mieram un drošībai,

 

            apņēmības pilna nodrošināt ISAF mandāta pilnīgu īstenošanu saziņā ar Afganistānas Islāma Republikas valdību,

 

            rīkojoties šo apsvērumu dēļ saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu VII nodaļu,

 

            1.            nolemj pagarināt Starptautisko drošības atbalsta spēku (ISAF) pilnvaras, kas noteiktas rezolūcijā Nr. 1386 (2001) un rezolūcijā Nr. 1510 (2003), uz 12 mēnešu periodu pēc 2006. gada 13. oktobra;

 

            2.            pilnvaro dalībvalstis, kas piedalās ISAF, veikt visus nepieciešamos pasākumus mandāta īstenošanai;

 

            3.            atzīst nepieciešamību stiprināt ISAF, un šajā sakarā aicina dalībvalstis nodot personālu, tehniskos līdzekļus un citus resursus ISAF, un veikt iemaksas Trasta fondā saskaņā ar rezolūciju Nr. 1386 (2001);

 

            4.            aicina ISAF turpināt darboties ciešā saziņā ar Afganistānas Islāma Republikas valdību un Ģenerālsekretāra Īpašo pārstāvi, kā arī ar operācijas „Nezūdošā brīvība” koalīciju spēku mandāta īstenošanā;

 

          5.            uzdod ISAF vadībai ik ceturksni ar Ģenerālsekretāra starpniecību sniegt ziņojumus Drošības padomei par mandāta īstenošanu;

 

6.                  nolemj turpināt aktīvi nodarboties ar šo jautājumu.

 

Aizsardzības ministrs

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā

departamenta

direktora p.i.

Atbildīgā

persona par

uzdevumu

izpildes

kontroli

 

Atbildīgā persona

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Slakteris

I.Puikevica-Puikevska

A.Rimša

I.Kalna

S.Zaharova

 

 

 

15.09.2006 15:26

585

S.Zaharova

Signe.Zaharova@mod.gov.lv;

tālr.7335243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

5521st Meeting (PM)

 

Security Council Extends International Security Assistance Force in Afghanistan

 

until October 2007, Unanimously Adopting Resolution 1707 (2006)

 

Resolution

 

The complete text of resolution 1707 (2006) reads as follows:

 

“The Security Council,

 

“Reaffirming its previous resolutions on Afghanistan, in particular its resolutions 1386 (2001) of 20 December 2001, 1413 (2002) of 23 May 2002, 1444 (2002) of 27 November 2002, 1510 (2003) of 13 October 2003, 1563 (2004) of 17 September 2004, 1623 (2005) of 13 September 2005 and 1659 (2006) of 15 February 2006,

 

“Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and national unity of Afghanistan,

 

“Reaffirming also its resolutions 1368 (2001) of 12 September 2001 and 1373 (2001) of 28 September 2001 and reiterating its support for international efforts to root out terrorism in accordance with the Charter of the United Nations,

 

“Recognizing that the responsibility for providing security and law and order throughout the country resides with the Afghans themselves and welcoming the cooperation of the Government of the Islamic Republic of Afghanistan with the International Security Assistance Force (ISAF),

 

“Recognizing once again the interconnected nature of the challenges in Afghanistan, reaffirming that sustainable progress on security, governance and development, as well as on the cross-cutting issue of counter-narcotics, is mutually reinforcing and welcoming the continuing efforts of the Afghan Government and the international community to address these challenges,

 

“Stressing, in this regard, the importance of the Afghanistan Compact and its annexes, launched at the London Conference, which provide the framework for the partnership between the Afghan Government and the international community,

 

“Expressing its concern about the security situation in Afghanistan, in particular the increased violent and terrorist activity by the Taliban, Al-Qaida, illegally armed groups and those involved in the narcotics trade, which has resulted in increased Afghan civilian casualties,

 

“Reiterating its call on all Afghan parties and groups to engage constructively in the peaceful political development of the country and to avoid resorting to violence including through the use of illegal armed groups,

 

“Stressing, in this context, the importance of the security sector reform including further strengthening of the Afghan National Army and Police, disbandment of illegal armed groups, justice sector reform and counter-narcotics,

 

“Expressing, in this context, its support for the Afghan Security Forces, with the assistance of ISAF and the Operation Enduring Freedom (OEF) coalition in contributing to security in Afghanistan and in building the capacity of the Afghan Security Forces, and welcoming the extension of ISAF into Southern Afghanistan, with effect from 31 July 2006, the planned further ISAF expansion into Eastern Afghanistan and the increased coordination between ISAF and the OEF coalition,

 

“Expressing its appreciation to the United Kingdom for taking over the lead from Italy in commanding ISAF, and recognizing with gratitude the contributions of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and many nations to ISAF,

 

“Determining that the situation in Afghanistan still constitutes a threat to international peace and security,

 

“Determined to ensure the full implementation of the mandate of ISAF, in consultation with the Government of the Islamic Republic of Afghanistan,

 

“Acting for these reasons under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

 

“1.   Decides to extend the authorization of the International Security Assistance Force (ISAF), as defined in resolution 1386 (2001) and 1510 (2003), for a period of 12 months beyond 13 October 2006;

 

“2.   Authorizes the Member States participating in ISAF to take all necessary measures to fulfil its mandate;

 

“3.   Recognizes the need to further strengthen ISAF, and in this regard calls upon Member States to contribute personnel, equipment and other resources to ISAF, and to make contributions to the Trust Fund established pursuant to resolution 1386 (2001);

 

“4.   Calls upon ISAF to continue to work in close consultation with the Government of the Islamic Republic of Afghanistan and the Special Representative of the Secretary-General as well as with the OEF coalition in the implementation of the force mandate;

 

“5.   Requests the leadership of ISAF to provide quarterly reports on implementation of its mandate to the Security Council through the Secretary-General;

 

“6.   Decides to remain actively seized of this matter.”

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā

departamenta

direktora p.i.

Atbildīgā

persona par

uzdevumu

izpildes

kontroli

 

Atbildīgā persona

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Slakteris

I.Puikevica-Puikevska

A.Rimša

I.Kalna

S.Zaharova

 

 

 

15.09.2006 15:25

716

S.Zaharova

Signe.Zaharova@mod.gov.lv;

tālr.7335243

 

 


 

Paskaidrojuma raksts

Saeimas lēmuma projektam

 “Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas  vadītajā operācijā Afganistānā”

 

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padome 2005.gada 13.septembrī pieņēma rezolūciju Nr.1623 par Starptautisko drošības atbalsta spēku klātbūtnes nepieciešamību Afganistānā vēl uz 12 mēnešiem.

Pamatojoties uz  šo rezolūciju, Saeimas 2005.gada 27.oktobra sēdē pieņēma lēmumu Nr.4845 „Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalībai NATO vadītajā operācijā Afganistānā”, paredzot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) atrašanos Afganistānā līdz ANO Drošības padomes 2005.gada 13.septembra rezolūcijā  Nr.163 norādītajam termiņam, proti, līdz 2006.gada 13.oktobrim.

Drošības situācija minētajā reģionā norāda uz starptautisko bruņoto spēku klātbūtnes nepieciešamību. Tāpēc 2006.gada 12.septembrī ANO Drošības padome pieņēma  jaunu rezolūciju Nr.1707, ar kuru pagarināja Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) vadīto Starptautisko drošības atbalsta spēku klātbūtni Afganistānā vēl uz 12 mēnešiem-līdz 2007.gada 13.oktobrim.

  Latvijas NBS ir gatavi turpināt iesākto sadarbību ar citām NATO dalībvalstīm. Tā kā saskaņā ar likumu „Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās” Saeima lemj par Latvijas NBS dalību starptautiskajās operācijās, Aizsardzības ministrija atbilstoši ir sagatavojusi Saeimas lēmuma projektu par termiņa pagarināšanu Latvijas NBS dalībai starptautiskajai operācijai Afganistānā.

Latvijas kontingenta rotācijas periods ir 6 mēneši. Plānots kopumā nosūtīt ne vairāk kā 56 karavīrus vienas rotācijas periodā. Aptuvenas izmaksas gada laikā–        2 400 000 LVL (divi miljoni četri simti tūkstoši latu). NBS karavīru līdzdalība Afganistānā notiek Aizsardzības ministrijai atvēlētā budžeta ietvaros, līdz ar to papildus finansējums nav nepieciešams.

 

 

Valsts sekretāra p.i.                                                                     I.Puikevica-Puikevska

 

 

 

 

 

 

15.09.2006 15:20

238

S.Zaharova; tālr. 7335243

Signe.Zaharova@mod.gov.lv