LM0314_12

PROJEKTS

Saeimas lēmums

par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam

 

 

Latvijas Republikas Saeima nolemj :

Izteikt uzticību Ministru kabinetam šādā sastāvā

 1. Ministru prezidents, veselības ministrs Indulis Emsis
 2. Satiksmes ministrs, ministru prezidenta biedrs Ainārs Šlesers
 3. Aizsardzības ministrs Atis Slakteris
 4. Ārlietu ministrs Rihards Pīks
 5. Ekonomikas ministrs Juris Lujāns
 6. Finanšu ministrs Oskars Spurdziņš
 7. Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons
 8. Izglītības un zinātnes ministrs Juris Radzevičs
 9. Zemkopības ministrs Mārtiņš Roze
 10. Labklājības ministrs Dagnija Staķe
 11. Tieslietu ministrs Vineta Muiţniece
 12. Vides ministrs Raimonds Vējonis
 13. Kultūras ministrs Helēna Demakova
 14. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Andrejs Radzevičs
 15. Īpašo uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās Ainars Baštiks
 16. Īpašo uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Nils Muižnieks

 

 

 

Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

 

 

 

 

 

Uz 2004. gada 8.martu

VALDĪBAS DEKLARĀCIJA

Lai godātu un stiprinātu garā un burtā Latvijas Republikas Satversmi un tās iedibināto demokrātisko valsts iekārtu,

lai veidotu Latviju kā labklājības valsti visiem,

lai stiprinātu Latviju kā tiesisku valsti, apkarotu korupciju, noziedzību, kontrabandu un amatpersonu patvaļu,

lai stiprinātu Latvijā tādu tautas dzīvesveidu, kas vērsts uz latvju zemes bagātību saudzīgu izmantošanu un vairošanu, tradicionālu un sabiedrībā atzītu vērtību cienīšanu,

lai stiprinātu Latvijā atklātu, demokrātisku un pilsonisku sabiedrību, kas balstās uz iedzīvotāju savstarpējas palīdzības un visu aktīvas līdzdalības valsts taisnīgā pārvaldē,

un ņemot vērā, ka līdzšinējā valdība nav spējusi nodrošināt:

Latvijas Republikas Saeimas Zaļo un zemnieku savienības, Tautas partijas un Latvijas Pirmās partijas frakcijas ir uzņēmušās politisko atbildību un vienojušās izveidot stabilu valdību sekojošu uzdevumu izpildei:

I. Iekļauties Eiropas Savienībā un NATO, pilnībā izmantojot to dotās iespējas un sekmīgi aizstāvot savas nacionālās intereses:

  1. Izpildot iestāšanās līgumā ES uzņemtās saistības;
  2. Aizstāvot Latvijas intereses, iestājoties ES un esot ES dalībvalstij, tam izveidojot efektīvu lēmumu pieņemšanas mehānismu darbībai ES;
  3. Nodrošinot pilnīgu ES piešķirto līdzekļu apgūšanu;
  4. Izveidojot ES un NATO prasībām atbilstošu Latvijas valsts austrumu robežu.

[Ārlietas]

Latvijai jaunajā starptautiskajā vidē paaugstināsim Latvijas ārlietu dienesta spējas īstenot Latvijas nacionālajām interesēm atbilstošu ārpolitiku.

  1. Paaugstināsim Latvijas ārlietu resorā strādājošo zināšanu un praktisko iemaņu līmeni;
  2. Paplašināsim Latvijas diplomātisko pārstāvniecību tīklu;
  3. Latvijas vēstniecībām ārvalstīs prasīsim ievērojamāku iesaisti sava darba plānošanā un veikšanā.
  4. Izstrādāsim Latvijas ārpolitikas efektivitātes uzlabošanai nepieciešamos konceptuālos dokumentus – Latvijas ārpolitikas pamatvirzienus, dokumentu, kas atspoguļo Ārlietu resora uzdevumus Latvijai esot eiroatlantiskās sadarbības loceklei, stratēģiju Latvija Eiropas Savienībā. Dokumentu izstrāde ļaus labāk plānot un koordinēt nacionālajām interesēm atbilstošu ārpolitiku.
  5. Uzlabosim Latvijas spējas veikt analītiskus pētījumus par valsts nacionālajām interesēm būtiskiem ārpolitikas jautājumiem. Nostiprināsim ārlietu resora tiešu dialogu ar Latvijas un ārvalstu pētniecisko vidi.
  6. Atjaunosim regulāras ārpolitikas debates Saeimā.
  7. Pārņemsim Latvijas Institūtu Ārlietu ministrijas pārraudzībā un būtiski palielināsim tā finansējumu. Izstrādāsim un īstenosim efektīvu Latvijas tēla veidošanas programmu, piesaistot atzītus profesionāļus tirgzinības un reklāmas jomā. Latvijas tēla popularizēšanai daudz aktīvāk izmantosim diplomātisko pārstāvniecību tīklu.
  8. Īstenosim Latvijas nacionālās intereses Eiropas Savienībā.

  9. Vislielāko uzmanību pievērsīsim pašreiz galvenajam Latvijas uzdevumam Eiropas Savienībā – iespējami īsā laikā apgūt prasmi valsts nacionālo interešu īstenošanai izmantot dalības ES dotās iespējas.
  10. Iestāsimies par efektīvu Eiropas Savienību, kura spēj vienoties par kopīgu nostāju ārpolitikas un drošības politikas jautājumos, līdz ar to spēj aktīvi iesaistīties pasaules politikas veidošanā.
  11. Atbalstīsim tādu Eiropas Savienības turpmāko attīstību, kurā galvenais princips ir solidaritāte un kuras pamats ir vienlīdzīgu valstu savienība.
  12. Aktīvi iesaistīsimies turpmāko ES politiku un iniciatīvu veidošanā un īstenošanā. Vienlaikus uzstāsim, ka Eiropas Savienības galvenais uzdevums ir labklājības nodrošināšana tās dalībvalstu iedzīvotājiem, tādēļ iestāsimies par to, lai ES pastiprina centienus paaugstināt savas ekonomikas konkurētspēju.
  13. Rūpēsimies par to, lai Latvija uz vienlīdzīgiem pamatiem varētu efektīvi saņemt un izmantot ES Strukturālo fondu, Kohēzijas fondu un Kopējās lauksaimniecības politikas līdzekļus.
  14. Eiropas Savienības ietvaros stiprināsim Latvijas enerģētisko drošību.
  15. Īstenosim aktīvu divpusēju politiku ar ES dalībvalstīm.
  16. Aktīvi veicināsim paplašinātās ES lomas pieaugumu jaunajās kaimiņvalstīs. Īpašu uzmanību pievērsīsim ES attiecībām ar Austrumeiropas valstīm – Baltkrieviju, Ukrainu, Moldovu, Kaukāza reģionā ar Gruziju. Veicināsim šo valstu integrāciju ES ekonomiskajā un politiskajā telpā.
  17. Aktīvi iesaistīsimies ES-Krievijas partnerības veidošanā. Iestāsimies par cieša ES-ASV dialoga nepieciešamību šajā jautājumā, kas veicinās tādas ES-Krievijas partnerības veidošanos, kura balstīta uz kopīgu interešu un vērtību līdzsvaru.
  18. Veiksim nepieciešamos pārkārtojumus ārējās ekonomiskās dimensijas efektīvākai izmantošanai nacionālo interešu īstenošanai.

  19. Izmantosim ārējā ekonomiskajā sadarbībā gūto pieredzi un ES iekšējā tirgus sniegtās iespējas uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veicināšanai, efektīvas un konkurētspējīgas Latvijas ekonomiskās struktūras radīšanai, kā arī sabiedrībā eksistējošo sociāli ekonomisko atšķirību un risku samazināšanai.
  20. Uzlabosim eksporta iespēju apzināšanu Latvijai gan tradicionālos, gan netradicionālos eksporta tirgos.
  21. Attīstīsim Latvijas atbalsta sniegšanas stratēģiju partnervalstīm.
  22. Veiksim nepieciešamos pasākumus dalībai OECD.
  23. Izmantojot ES dalībvalsts statusa sniegtās priekšrocības, veicināsim ekonomiskās attiecības ar Krieviju un citām NVS valstīm.
  24. Atbalstīsim Krievijas uzņemšanu PTO.
  25. Veicināsim uzņēmējdarbības vides sakārtošanu Latvijas ekonomiskajām interesēm svarīgās ES kaimiņvalstīs.
  26. Izvērsīsim un nostiprināsim Latvijas ekonomisko pārstāvju tīklu ārvalstīs.
  27. Stiprināsim valsts drošību, aktīvi darbojoties NATO, ES un, nostiprinot divpusējo sadarbību ar ASV.

  28. Izmantojot savu dalību NATO, paaugstināsim Latvijas iedzīvotāju un valsts drošību un aizsargātību pret jauna veida apdraudējumiem kā starptautiskais terorisms un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšana.
  29. Tai pašā laikā mēs neaizmirsīsim par vecajiem draudiem valsts drošībai. Dalība NATO reāli mazina šos draudus.
  30. Aktīvi stiprināsim NATO kā eiroatlantiskās telpas drošības pamatu. Mūsu interesēs ir veicināt Alianses efektivitāti, saliedētību un rīcībspēju.
  31. Atbalstīsim NATO lomas pieaugumu drošības un stabilitātes nodrošināšanā Alianses interesēm svarīgos reģionos un valstīs.
  32. Iestāsimies par Latvijas līdzdalību starptautiskās NATO, ES vai ANO vadītās miera nodrošināšanas misijās. Aktīva sadarbība ar mūsu sabiedrotajiem stiprina Latvijas drošību.
  33. Atbalstām un iesaistīsimies Eiropas Savienības Drošības un aizsardzības politikas (EDAP) veidošanā, uzsverot, ka tā nav alternatīva NATO. Dosim savu ieguldījumu Eiropas drošības stratēģijas rīcības plānu izstrādāšanā.
  34. Stiprināsim divpusējo sadarbību drošības jautājumos ar ASV.
  35. Pilnveidosim sadarbību Baltijas jūras reģionā, to pārveidojot atbilstoši jaunajai stratēģiskai situācijai Eiropā.

  36. Izvērtēsim un izmantosim iespējas sadarbību Baltijas jūras reģionā attīstīt atbilstoši situācijai, kuru rada ES un NATO paplašināšanās.
  37. Veicināsim Ziemeļeiropas valstu sadarbības nostiprināšanos, īpašu nozīmi pievēršot sadarbībai Baltijas valstu starpā, Baltijas/Ziemeļvalstu ES dalībvalstu starpā pēc formāta 3+3, kā arī 8 Ziemeļvalstu-Baltijas valstu sadarbībai.
  38. Izvērtēsim konceptuālās un praktiskās iespējas, kas pastāv ciešākai Baltijas Asamblejas un Baltijas Ministru padomes sadarbībai ar Ziemeļu Padomes un Ziemeļu Ministru padomes struktūrām.
  39. Veicināsim diskusiju starp Baltijas jūras reģiona valstīm jautājumā par iespējamu reģionālās sadarbības struktūru iesaisti ES Kaimiņu politikas ietvaros.
  40. E-PINE iniciatīvas ietvaros atbalstīsim sadarbības attīstīšanu starp 8 Baltijas/Ziemeļvalstīm un ASV.
  41. Aktīvi iestāsimies par kuģošanas drošības paaugstināšanu Baltijas jūrā.
  42. Iestāsimies par to, lai ES un NATO paplašināšanās neradītu šķēršļus vienotas un nedalītas Eiropas idejas īstenošanai Baltijas jūras reģionā.
  43. Atbalstīsim ārvalstīs dzīvojošo latviešu vēlmi veidot ciešas saites ar Latvijas kultūras, politisko un ekonomisko vidi.

  44. Rūpēsimies par to, lai ārvalstīs dzīvojošo latviešu kopienām būtu iespējams uzturēt ciešu saiti ar Latviju. Pievērsīsim lielāku uzmanību ilgtermiņa programmai “Latvijas diaspora”. Izmantosim dažāda veida iespējas ārvalstu latviešu izglītības iespēju atbalstīšanai gan latviešu skolās ārvalstīs, gan Latvijā.
  45. Attīstīsim mūsu spējas nodrošināt Latvijas pilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju tiesisko aizsardzību ārvalstīs.

[Valsts aizsardzība]

  1. Latvijas valsts līdz 2006. gada beigām pāries uz profesionālu armiju. Nodrošināsim Nacionālo bruņoto spēku (NBS) profesionalizāciju un atteiksimies no obligātā militārā dienesta, izveidojot efektīvu personāla atlases un apmācības sistēmu, kā arī izstrādājot konkurētspējīgu atalgojumu un sociālo garantiju programmu profesionālā dienesta karavīriem.
  2. Turpināsim iesākto aizsardzības reformu un nodrošināsim bruņoto spēku savietojamību ar NATO. Transatlantiskajā aliansē turpināsim būt par uzticamu sabiedroto, kurš piedalās kolektīvās aizsardzības sistēmā un operācijās.
  3. Līdz 2004. gada beigām restrukturizēsim Nacionālos bruņotos spēkus, lai nodrošinātu Latvijas saistību izpildi kolektīvās aizsardzības sistēmā un NBS kvalitatīvu izaugsmi atbilstoši Latvijas un NATO noteiktajiem spēku attīstības mērķiem.
  4. Turpināsim nodrošināt 2% no iekšzemes kopprodukta valsts aizsardzības vajadzībām, rūpējoties par plānveidīgu un efektīgu līdzekļu izlietojumu.
  5. Izmantojot citu NATO dalībvalstu palīdzību, nodrošināsim mūsu gaisa telpas pilnīgu kontroli un aizsardzību.
  6. Pilnveidosim militāro infrastruktūru tā, lai nepieciešamības gadījumā varētu saņemt NATO valstu militāro atbalstu.
  7. Attīstīsim Latvijas brigādi, lai nodrošinātu viena bataljona pastāvīgu līdzdalību NATO operācijās. Attīstīsim specializētās vienības – militāros mediķus, militāros policistus un sapierus, atbilstoši Latvijas un NATO noteiktajiem spēku attīstības mērķiem.
  8. Aktīvi piedalīsimies Kopējās Eiropas drošības aizsardzības politikas formulēšanā un īstenošanā, tupināsim Baltijas valstu militārās sadarbības projektus, kā arī sniegsim atbalstu tām valstīm, kas vēlas attīstīt savus bruņotos spēkus atbilstoši demokrātiskas valsts principiem.
  9. Pabeigsim valsts drošības iestāžu reformu, nodrošināsim klasificētas informācijas aizsardzību atbilstoši NATO prasībām.
  10. Attīstīsim Zemessardzi, lai nodrošinātu kolektīvās aizsardzības uzdevumus.
  11. Līdz 2004. gada beigām pārskatīsim mobilizācijas un krīzes kontroles sistēmas aizsardzības pamatprincipus atbilstoši jaunajai drošības sistēmai.
  12. Nodrošināsim valsts aizsardzības sistēmas stratēģiskās vadības un plānošanas efektīvu darbību, novēršot funkciju dublēšanu starp Aizsardzības ministriju un Nacionālo bruņoto spēku štābu.
  13. Nodrošināsim Nacionālos bruņotos spēkus ar modernu bruņojumu un ekipējumu (pretgaisa, prettanku aizsardzības ieročiem, sakaru sistēmām, bruņutehniku, jūras novērošanas sistēmu un citu tehniku).
  14. Atbalstīsim jaunatnes valstisko, patriotisko un sportisko audzināšanu, nostiprināsim un attīstīsim Jaunsardzes kustību.
  15. Aktīvi iesaistīsim Latvijas zinātnes potenciālu valsts aizsardzības sistēmas uzdevumu veikšanā.
  16. Nodrošināsim disciplīnu Nacionālajos bruņotajos spēkos.
  17. Uzlabosim un padarīsim efektīvāku iepirkumu sistēmu militārajām vajadzībām.
  18. Līdz pārejai uz profesionālo militāro dienestu uzlabosim alternatīvā militārā dienesta iespējas.

II. Panākt katra Latvijas iedzīvotāja labklājības pieaugumu:

 1. konsekventi palielinot minimālās algas un pensiju apmēru;
 2. pakāpeniski paaugstinot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo algas daļu (minimumu); tas darāms vienlaicīgi mainot iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales proporciju par labu pašvaldībām;
 3. palielinot nodarbinātības līmeni, izskaužot nabadzību un samazinot dzīves līmeņa atšķirības reģionos, īpaši atbalstot jaunu darba vietu rašanos attīstības (depresīvajos) reģionos.

[Labklājība]

  1. Stiprināsim valsts pensiju sistēmas kapacitāti virzībai uz pietiekamu pensiju nodrošināšanu.
  2. Indeksēsim pensijas vismaz divas reizes gadā atbilstoši inflācijai.
  3. Konsekventi turpināsim pāreju uz fondēto pensiju sistēmu, tādejādi stimulējot iekšzemes uzkrājumu veidošanos.
  4. Lai nodrošinātu valsts sociālās sistēmas stabilu turpmāko darbību, no privatizācijas ieņēmumiem dzēsīsim sociālā budžeta parādu valsts budžetam.
  5. Mazināsim nabadzību un sociālo atstumtību izstrādājot un realizējot Nacionālo rīcības plānu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai, tā īstenošanai piesaistot kā nacionālo finansējumu, tā arī Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus.
  6. Pilnveidosim sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sistēmu, sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrēšanu sabiedrībā un darba tirgū.
  7. Sekmēsim profesionālu sociālā darba speciālistu izglītošanu, lai nodrošinātu katrā pašvaldībā kvalitatīvu sociālo darbu ar sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.
  8. Izveidosim efektīvu sistēmu invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanai.
  9. Uzlabosim invalīdu nodrošinājumu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.
  10. Turpināsim sociālo pakalpojumu sistēmas decentralizāciju, ieviešot principu “nauda seko klientam”.
  11. Rūpēsimies par nodarbinātības līmeņa palielināšanu:
   1. turpinot darbā iekārtošanas pasākumus personām ar īpašām vajadzībām un jauniešiem, kā arī ieviešot jaunus aktīvos nodarbinātības pasākumus;
   2. pilnveidojot motivācijas mehānismus nodarbinātības veicināšanai;
   3. pielāgojot profesionālo izglītību un profesionālo sagatavotību darba tirgus prasībām;
   4. nodrošinot pieejamību profesionāli orientētai mūžizglītībai un samazinot atskaitīto audzēkņu skaitu izglītības iestādēs;
   5. pagarinot aktīvā darba mūža iespējas;
   6. izstrādājot un īstenojot rīcības plānu nelegālās nodarbinātības samazināšanai darba jomā.

  12. Paaugstināsim darbinieku drošības un veselības aizsardzības līmeni atbilstoši Eiropas Savienības kritērijiem un prasībām, veicinot veselīgas darba vides attīstību un darba apstākļu kvalitātes uzlabošanu – pilnveidojot darba aizsardzības pakalpojumu sistēmu, informējot un atbalstot darba devējus un sabiedrību kopumā.
  13. Nodrošināsim dzimumu līdztiesības jautājumu efektīvu, integrētu un koordinētu risināšanu izstrādājot un realizējot programmu dzimumu līdztiesības īstenošanai.
  14. Veicināsim sociālā dialoga attīstību, iesaistot sociālos partnerus pozitīvo pārmaiņu rosināšanā un konsultācijās.

[Mājokļa politika]

 

  1. Izstrādāsim un realizēsim valdības atbalsta programmu mājokļu būvei un atjaunošanai, veicinot dzīves līmeņa atšķirību izlīdzināšanos reģionos.
  2. Atbalstīsim hipotekāro kredītu izmantošanu mājokļu būvniecībai un to saņemšanu ar atvieglotiem noteikumiem.
  3. Nodrošināsim Mājokļu aģentūras pieejamību reģionam optimālās vietās, ievērojot subsidiaritātes principu.
  4. Atbalstīsim kvalitatīvu mājokļu būvniecības attīstību, izmantojot mūsdienīgu, videi draudzīgu siltumtehnisko un celtniecības materiālu izmantošanu.
  5. Veiksim pasākumus, lai nodrošinātu komunālo pakalpojumu piegādes uzskaiti atbilstoši faktiski patērētajam.
  6. Veicināsim mājokļu nodošanu apsaimniekošanā dzīvokļu īpašniekiem.
  7. Veiksim pasākumus, lai sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte atbilstu patērētāju prasībām un tarifu politika būtu līdzsvarota, saprātīga un caurskatāma.

III. Stiprināt demokrātiju, pilsonisko sabiedrību, iedzīvotāju un valsts drošību, tai skaitā izvēršot aktīvu cīņu pret korupciju, kontrabandu un noziedzības pieaugumu:

 1. nodrošinot KNAB efektīvu darbību un politisku neatkarību;
 2. nodrošinot efektīvu, rezultatīvu un atklātu tiesībsargājošo iestāžu un VID darbu;
 3. nodrošinot personu tiesības uz ātru un taisnīgu tiesu sistēmas darbu un valsts garantētu pilsoņu tiesību aizsardzību.

[Valsts politika un pārvalde]

  1. Ieviesīsim skaidrus mehānismus sabiedrības līdzdalībai visos politikas veidošanas posmos (izstrādāšanā, ieviešanā un izvērtēšanā).
  2. Valsts pārvaldes modernizēšanai un e-pārvaldes ieviešanai visos līmeņos 2004.-2006.g. aktualizēsim valsts integrētās informācijas sistēmas (megasistēmas) īstenošanu, nodrošināsim centrālā mezgla un nacionālā portāla izveidi, veiksim pašvaldību iesaisti sistēmā, nodrošinot elektronisko dokumentu apriti valsts/pašvaldību institūcijās un personu apliecību (ID karšu) pieejamību iedzīvotājiem, veiksim publisko Interneta terminālu instalāciju.
  3. Nolūkā garantēt sociālo stabilitāti valstī un lai saskaņotu sociālo partneru intereses sociālos un ekonomiskos jautājumus, veicināsim trīspusējo sociālo dialogu starp darba devēju organizācijām, arodbiedrībām un valsts institūcijām.
  4. Pieņemot lēmumus izvērtēsim to sekas uz abu dzimumu līdztiesību, novēršot diskrimināciju, veicinot budžeta līdzekļu efektīvu un mērķtiecību izmantošanu, kā arī izskaužot sociālos un ekonomiskos faktorus, kas kavē tautas attīstību.
  5. Valsts pasūtītie pētījumi ir nepieciešams valsts politisko lēmumu pieņemšanas instruments, kas palīdz nodrošināt politisko lēmumu kvalitāti. Atjaunosim valsts pasūtīto pētījumu budžetu, radot tādu pētījumu pasūtīšanas kārtību, kas var gan kalpot ilglaicīgai politikas plānošanai, gan dot iespēju strauji reaģēt uz politikas veidošanas aktualitātēm.

[Pilsoniska sabiedrība]

  1. Pilsoniskās sabiedrības attīstībai ir nepieciešama labvēlīga likumdošanas un finansiālā vide. Mēs sekmēsim efektīvu sabiedriskā labuma organizāciju darbību, atbalstot tās ar dažādiem nodokļu un nodevu atvieglojumiem.
  2. Politisko partiju finansēšanas sistēmai maksimāli jāierobežo nezināmas izcelsmes līdzekļu ieplūšana partiju kasēs un jānodrošina samērīgi priekšvēlēšanu kampaņas tēriņi. Mēs nemainīsim likumā par politisko partiju finansēšanu noteikto kārtību.
  3. Priekšvēlēšanu aģitācijai jānodrošina sabiedrībai iespēja gūt vispusīgu priekšstatu par politisko partiju un deputātu kandidātu. Mēs atbalstīsim slēptās reklāmas aizliegšanu un valsts finansējuma piešķiršanu raidorganizācijām publisko debašu veidošanai priekšvēlēšanu periodā.
  4. Pieņemsim un finansiāli nodrošināsim valsts programmu pilsoniskās sabiedrības attīstībai, lai veicinātu sabiedrisko organizāciju darbību, brīvprātīgo kustību, kopienu filantropiju un sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību.

[Tieslietas]

  1. Līdz 2004.g. 1.jūlijam pieņemsim skaidru un konkrētu Korupcijas novēršanas programmu un rīcības plānu tās īstenošanai.
  2. Ieviesīsim efektīvu tiesu administrēšanas sistēmu, nodrošinot tiesu varas neatkarību
  3. Attīstīsim administratīvo tiesu sistēmu, nodrošinot to pieejamību visā valstī.
  4. Administratīvā procesa likuma kvalitatīvai ieviešanai nodrošināsim apmācību tiem valsts un pašvaldību darbiniekiem, kas izdod administratīvos aktus, kā arī veiksim plašas iedzīvotāju informēšanas aktivitātes par Administratīvā procesa likuma sniegtajām tiesībām un iespējām.
  5. Latvijas iedzīvotājiem ir jāsniedz reāla iespēja gūt kompensāciju par zaudējumu, kas var tikt nodarīts ar nekvalitatīvu administratīvo aktu. Nekavējoties nodrošināsim  to normatīvo aktu izstrādi un pieņemšanu, kas saistīti ar zaudējumu atlīdzību Administratīvā procesa ietvaros.
  6. Nodrošināsim jauna Kriminālprocesa likuma spēkā stāšanos ar 2005. gada 1. janvāri.
  7. Nodrošināsim pilnu finansējumu obligātajai aizstāvībai tiesā
  8. Pilnveidosim tiesu pieejamību, ieviešot efektīvu juridiskās palīdzības sistēmu.
  9. Ieviesīsim uz objektīviem kritērijiem balstītu tiesnešu kvalifikācijas novērtēšanu visas karjeras laikā.
  10. Turpināsim tiesnešu algu reformu.
  11. Novērsīsim tiesību sargājošo institūciju politizāciju un nodrošināsim reālu tiesu varas neatkarību.
  12. Stiprināsim valsts probācijas dienestu, īpaši uzmanību veltot nepilngadīgo personu tiesību aizsardzībai.
  13. Izveidosim datu aizsardzības sistēmu atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.
  14. Veidosim cietumu sistēmu atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.
  15. Samazināsim pirmstiesas apcietinājumā esošo cilvēku skaitu, izmantojot drošības līdzekļus, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, piemēram, nodrošinot iespēju piemērot efektīvu pirmstiesas uzraudzību personām, kas nav sabiedrībai bīstamas.

 

 

[Iekšlietas]

  1. Policija kalpo sabiedrībai. Mēs nosodām jebkādu vardarbību policijas rindās, un aktīvi rīkosimies, lai šo parādību izskaustu.
  2. Nodrošināsim strādājošiem policistiem profesionālu apmācību, kas ikvienam policistam sniegs ieskatu cilvēktiesību pamatos, saskarsmes prasmēs, un prasībās pēc proporcionalitātes ievērošanas ieroču un spēka pielietošanā policijas darbā.
  3. Pilnveidosim iekšlietu sistēmas dienestu profesionalitāti atbilstoši Eiropas Savienības dalībvalsts uzdevumiem un nodrošināsim sekmīgu sadarbību ar Eiropolu un citām Eiropas Savienības iekšlietu struktūrām, īpaši organizētās noziedzības tīklu, narkotiku tranzīta un cilvēku tirdzniecības apkarošanā
  4. Atbilstoši Latvijas kā Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts pienākumiem, uzlabosim starptautisko sadarbību starptautiskā terorisma draudu novēršanā.
  5. Kā prioritāru turpināsim cīņu ar korupciju, tai skaitā iekšlietu sistēmas dienestos un uzlabojot Valsts policijas Iekšējā drošības biroja darba efektivitāti.
  6. Nodrošināsim sekmīgu Latvijas sagatavošanos pilnvērtīgai dalībai Šengenas līgumā, veicot pilnīgu Eiropas Savienības līdzekļu apguvi, paaugstinot iekšlietu sistēmas dienestu materiāltehniskā nodrošinājuma un profesionalitātes izaugsmi, kā arī veicot policijas darba optimizāciju atbilstoši Eiropas Savienības dalībvalsts un Šengenas līguma prasībām.
  7. Mēs apzināmies, ka slēgta tipa iestādes ir īpaša riska zona cilvēka tiesību ievērošanā. Iesaistīsim sabiedrības pārstāvjus slēgta tipa iestāžu uzraudzībā, lai efektīvāk nodrošinātu to cilvēku tiesības, kas atrodas šajās iestādēs.
  8. Pilnveidosim valsts robežas kontroli atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, savlaicīgi pabeidzot uzsākto valsts robežas infrastruktūras objektu celtniecību.
  9. Pilnveidosim Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbu, lai sniegtu kvalitatīvāku un operatīvāku palīdzību cilvēkiem ugunsgrēkos, nelaimes gadījumos, dabas un tehnogēnās katastrofās.
  10. Sakārtosim valsts civilās aizsardzības sistēmas tiesiskos pamatus, materiāli tehnisko bāzi un vadības sistēmu atbilstoši mūsdienās iespējamiem apdraudējuma riskiem.

IV. Stiprināt pašvaldības, ievērojot Eiropas vietējo pašvaldību hartā ietvertos principus, panākot pienākumu kvalitatīvu izpildi un atbildīgu darbu:

  1. Ar valsts atbalstu veicinot brīvprātīgu administratīvi teritoriālo reformu;
  2. Izveidojot tieši vēlētas reģionālās (apriņķu) pašvaldības.

[Pašvaldības]

  1. Nostiprināsim vietējo pašvaldību lomu ilgtspējīgā valsts attīstībā, ievērojot Eiropas vietējo pašvaldības hartā ietvertos principus.
  2. Iestrādāsim normatīvajos aktos priekšnoteikumus pašvaldību tiesiskuma un atbildības palielināšanai.
  3. Pakāpeniski palielināsim pašvaldību ieņēmumu īpatsvaru valsts konsolidētajā kopbudžetā, nodrošinot pašvaldībām deleģēto funkciju finansējumu pilnā apjomā un spēju līdzfinansēt infrastruktūras projektus.
  4. Koordinēsim un palielināsim pašvaldību investīciju daļu Valsts investīciju programmā, veicot tās izvērtēšanu reģionālā un nozaru griezumā
  5. Ar valsts atbalstu realizēsim brīvprātīgu administratīvi teritoriālo reformu, nodrošinot kvalitatīvāku dzīves vidi visiem iedzīvotājiem un novēršot nomaļu efekta veidošanos.
  6. Šim nolūkam turpināsim vietējo pašvaldību brīvprātīgās apvienošanās procesu saskaņā ar novadu izveides modeli, kuru apstiprināsim ar valdības lēmu mu līdz 2004. gada beigām pēc sarunu procedūras pabeigšanas.
  7. Ieguldīsim līdzekļus mērķprogrammās, kas veicinās brīvprātīgu novadu veidošanās procesu un sakārtos infrastruktūras objektus pašvaldībās
  8. Līdz novadu izveidošanai izstrādāsim un apstiprināsim skaidru koncepciju par tieši vēlētu reģionālo pašvaldību izveidi.
  9. Novadu veidošanu un reģionālo pašvaldību izveides koncepciju realizēsim vienlaicīgi ar valsts pārvaldes funkcionālo un teritoriālo reorganizāciju, optimāli deleģējot funkcijas un palielinot pašvaldību lomu.
  10. Pakāpeniski reģionalizēsim valsts pārvaldi atbilstoši pieciem plānošanas reģioniem. Valsts pārvaldes reorganizāciju saistīsim ar koncepciju par reģionālajām pašvaldībām.
  11. Nepieciešamo likumdošanas bāzi novadu izveidošanai un reģionālo pašvaldību koncepcijas realizācijai apstiprināsim līdz 2005. gada 30.decembrim.
  12. Izvērtēsim rajonu lomu un funkcijas un ar speciālu likumu noteiksim rajonu funkciju un finansējuma pārmantotājus līdz 2005. gada 30. decembrim.
  13. Atbalstīsim mērķtiecīgus ieguldījumus reģionu infrastruktūras attīstībā.
  14. Cilvēkresursu attīstība ir uzskatāma par būtisku reģionu attīstības priekšnoteikumu un tāpēc veicināsim reģionālo izglītības iestāžu attīstību un nostiprināšanu.
  15. Nodrošināsim publisko datu tīklu pieejamību katrai pašvaldībai un tās iedzīvotājiem līdz 2006. gada beigām.

 

[Reģionālā attīstība]

  1. Lai saglabātu valsts reģionus, kas ir uzskatāmi par unikālu teritoriju vienību, kas ienes kopējā valsts tēlā tā specifiskās īpatnības, un atbalstītu to izaugsmi, pievērsīsim īpašu uzmanību pilnvērtīgai reģionu teritoriju izmantošanai un to labklājības nodrošināšanai
  2. Nodrošināsim transporta, inženiertehniskās un sociālas infrastruktūras būvniecību valstī ievērojot reģionālajām prioritātēm.
  3. Nodrošināsim valsts atbalsta programmu un ES struktūrfondu finansējuma sadali reģionālā griezumā – likvidējot atšķirības reģionu vidū.
  4. Nostiprināsim 5 plānošanas reģionu juridisko statusu, pakāpeniski palielinot to kompetenci un resursus, veicinot attīstības atšķirību izlīdzināšanos reģionos.
  5. Nodrošināsim 5 reģionu lomas palielināšanos ES strukturālo fondu apgūšanā nākošajā programmēšanas periodā no 2007. līdz 2012. gadam.
  6. Reorganizēsim Valsts investīciju programmu, nosakot valsts un reģionālās nozīmes prioritātes, atbilstoši nodalot finansējuma apjomus un izvērtējot to ilgtermiņa lietderību.
  7. Atjaunosim darbu pie Nacionālā plānojuma un turpmāk sagatavosim ikgadēju pārskatu par nacionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesu.
  8. Aktualizēsim Nacionālo attīstības plānu kā valsts un reģionu vidēja termiņa attīstības pamatdokumentu valsts un ES investīciju plānošanai.
  9. Turpināsim valsts atbalstu attīstības un teritorijas plānošanai pašvaldībās, lai nodrošinātu saistību starp pašvaldību, reģionu attīstības plāniem un attīstības plāniem valsts līmenī.
  10. Izstrādāsim kompleksu valsts programmu uzņēmējdarbības veicināšanai Īpaši atbalstāmajos reģionos, par prioritātēm nosakot jaunu darba vietu izveidi un produkcijas ražošanu ar lielāku pievienoto vērtību.

 

 

V. Radīt nosacījumus, lai turpinātos strauja un ilgtspējīga ekonomikas izaugsme:

 1. īstenojot sabalansētu fiskālo politiku, budžeta deficītam nepārsniedzot 2% no IKP robežu;
 2. pārskatot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicot nepieciešamos pasākumus tās konkurētspējas nodrošināšanai un mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai;
 3. atbalstot informācijas sabiedrības veidošanos pēc būtības un ar praktisku rīcību, veicinot interneta pieejamību (īpaši lauku reģionos un izglītības iestādēs), lietošanu (tajā skaitā valsts un pašvaldību darbā, lai īstenotu valsts pārvaldes atklātības principus un sniedzot pakalpojumus sabiedrībai), attīstību (tajā skaitā atbalstot kvalitatīva satura radīšanu valsts valodā un tā brīvu pieejamību internetā).
 4. nodrošinot ES standartiem atbilstošu izglītības un zinātnes sistēmu, veicinot augstākās izglītības vispārēju pieejamību, saglabājot valsts budžeta finansējumu augstskolām, un palielinot valsts finansējumu zinātnei.

[Finanses]

Budţets

  1. Īstenosim fiskālo politiku, kas vērsta uz stabilu makroekonomisko izaugsmi.
   Nodrošināsim pakāpenisku fiskālās situācijas uzlabošanos turpmākajos gados, par  vidēja termiņa mērķi izvirzot bezdeficīta budžetu.
  2. Līdz ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai konsekventi nodrošināsim Māstrihtas fiskālo kritēriju izpildi Latvijā.
  3. Pāriesim uz uzkrāšanas grāmatvedības principu valsts budžeta izstrādē.
  4. Ieviesīsim vidēja termiņa (3-5 gadi) budžeta plānošanu un veiksim fiskālās atbildības nostiprināšanu ieņēmumu un izdevumu plānošanā.
  5. Līdz 2006.g. dubultosim valsts investīciju programmas apjomu, novirzot tās infrastruktūras projektiem, pašvaldību projektiem, projektiem inovatīvās nozarēs un projektiem, kuri nodrošina ātrāku atdevi.
  6. Privatizācijā iegūtos līdzekļus izmantosim sociālā budžeta līdzsvara atjaunošanai.
  7. Izvērtēsim iespējas piedalīties starptautiskās palīdzības projektos nabadzīgajām un jaunattīstības zemēm.
  8. Nodokļu politika un administrācija

  9. Īstenosim skaidru un saprotamu nodokļu politiku, veidosim precīzu nodokļu normatīvo bāzi, nepieļaujot dažādas normatīvo aktu traktēšanas iespējas.
  10. Samazināsim kopējo nodokļu slogu, paaugstinot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo ieņēmumu minimumu, vienlaikus uzlabojot nodokļu iekasēšanu. Pašvaldību ieņēmumu samazinājumu kompensēsim, mainot iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales proporciju.
  11. Vienkāršosim nodokļu dokumentāciju, līdz 2004.g. beigām nodrošinot iespēju visas nodokļu atskaites iesniegt elektroniski.
  12. Izveidosim centralizētu nodokļu atzinumu sniegšanas dienestu VID.
  13. Aktīvi vērsīsimies pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, īpaši kontrabandu, PVN izkrāpšanu, “aplokšņu” algām un privātpersonu ienākumu slēpšanu. Tomēr šī cīņa pret nodokļu nemaksātājiem nedrīkst graut godīgu uzņēmumu konkurētspēju.
  14. Mazināsim nepamatoti agresīvu nodokļu iekasēšanas metožu, kas balstītas represīvos pasākumos un nodokļu maksātājiem neskaidros normatīvos regulējumos, pielietošanu.
  15. Eiropas Savienības līdzekļu apguve un finanšu sistēma.

  16. Nekavējoties izveidosim institucionālo sistēmu Eiropas Savienības līdzekļu piesaistei, lai līdz 2004.g. jūlijam varētu uzsākt no šiem līdzekļiem atbalstāmo projektu īstenošanu.
  17. Izstrādāsim Nacionālo attīstības plānu ES fondu izmantošanai 2007.-2009. gados, palielinot uzsvaru cilvēkresursu attīstībai, nodarbinātībai, uzņēmējdarbības un inovāciju atbalstam.
  18. Pārskatīsim ES fondu izmantošanas plānu 2004-2006.g., paredzot pilnīgu pieejamo fondu izmantošanu jau līdz 2006.gadam. Paredzēsim atbalsta un konsultāciju pasākumus inovatīvu projektu prioritārai īstenošanai visās tautsaimniecības nozarēs.
  19. Sniegsim valsts atbalstu, lai tiktu sagatavoti kvalitatīvi projektu pieteikumi, īpaši atbalstāmajos novados.
  20. Saskaņosim Latvijas grāmatvedības standartus ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.
  21. Ieviesīsim elektronisko valsts iepirkuma sistēmu.

[Ekonomika]

  1. 2004.g. izstrādāsim un pieņemsim kompleksu Latvijas ilgtspējīgas ekonomiskās, politiskās un sociālās attīstības koncepciju, koordinējot dažādo nozaru programmu un koncepciju stratēģiskos mērķus un ietvertos pasākumus. Pamatojoties uz Latvijas salīdzinošajām priekšrocībām, noteiksim starptautiski nozīmīgus un konkurētspējīgus vienotus prioritārus virzienus tautsaimniecībā, izglītībā, zinātniskajos pētījumos, kuros Latvijai ir pasaules līmenim atbilstoša zināšanu bāze un izglītības līmenis.
  2. Lai nodrošinātu tautsaimniecības stabilu un ilgtspējīgu izaugsmi, kā arī lai pilnveidotu tautsaimniecības politikas izstrādes koordināciju, līdz 2004.g. 1.maijam izstrādāsim Tautsaimniecības vienoto stratēģiju.
  3. Veicināsim MVU konkurētspēju un attīstību, konsekventi īstenojot MVU attīstības programmu un pasākumus, kas vērsti uz MVU konkurētspējas nodrošināšanu un skaita palielināšanos.
  4. Nodrošināsim rūpniecības konkurētspējas palielināšanu un augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanu, konsekventi īstenojot Nacionālo investīciju programmu un Rūpniecības attīstības programmu.
  5. Īstenosim pasākumus administratīvo regulējumu samazināšanai būvniecībā un pilnveidosim administratīvās procedūras būvniecības jomā.
  6. Tūrisma nozares veicināšanai pilnveidosim tiesisko un institucionālo bāzi tūrisma jomā, izstrādāsim un īstenosim Tūrisma attīstības pamatnostādnes.
  7. Godīgas un vienlīdzīgas konkurences nodrošināšanai, kā arī lai aizsargātu patērētāju intereses:

  1. Nodrošināsim VAS „Latvenergo” turpmāko darbību atbilstoši ES prasībām un Latvijas nacionālajām interesēm, kā arī spēkā esošajiem likumiem.
  2. Kopā ar Latvijas Banku un citām kompetentajām institūcijām izstrādāsim un operatīvi īstenosim programmu iespējamai inflācijas un cenu kāpuma tempu ierobežošanai.
  3. Īstenosim sistēmu, kas samazinātu nevajadzīgo birokrātiju, pieprasot no ražotājiem dažādas izziņas, kuras elektroniskā veidā var saņemt no Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta, pašvaldībām un citām iestādēm.
  4. Veicināsim zināšanu ekonomikas attīstību īstenojot Nacionālo inovāciju programmu; 2004.-2005.g. veiksim pasākumus inovatīvu uzņēmumu veidošanas un darbības atbalstam:

  1. Lai palielinātu eksporta apjomus un uzlabotu ārējās tirdzniecības bilanci, izstrādāsim eksporta veicināšanas programmu un īstenosim valsts stimulējošu politiku eksporta jomā:

  1. 2004.g. izveidosim Latvijas zinātnes un tehnoloģiju parku, apvienojot vadošo augstskolu un uzņēmēju radošo potenciālu prioritārajās nozarēs.
  2. Lai paaugstinātu Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju globālajā tirgū, kā arī diversificētu ekonomiku lauku rajonos un izlīdzinātu sociāli ekonomiskās disproporcijas, 2004.-2006.g. īstenosim Koncepciju par elektronisko komerciju:

  1. Vidējā termiņā nodrošināsim vienotas tautsaimniecības sektorpolitikas stimulējošus budžeta un fiskālos instrumentus, vienlaikus nodrošinot to savstarpējo sabalansētību un atbilstību tirgus aktuālajām prasībām.
  2. Atbalstīsim koncesiju un publiskās un privātās partnerības (PPP) sistēmas iedzīvināšanu un aktīvu izmantošanu valsts infrastruktūras attīstībā un sociālo funkciju sektorā.
  3. 2004.g. iniciēsim vienotas Baltijas valstu politikas izstrādi un īstenošanu zināšanu ietilpīgās nozarēs ar mērķi apvienot resursus un panākt Baltijas valstu kopēju darbību globālajā konkurencē.

[Izglītība un zinātne]

  1. Izglītības jomā mūsu ilgtermiņa mērķis ir virzība uz zināšanās balstītu sabiedrību, kuras kultūras, sociālo un ekonomisko izaugsmi nosaka augsts intelektuālais kapitāls (cilvēkresursi un intelektuālais īpašums) un sociālais kapitāls (garīgums, atbildība un cilvēka veselība).
  2. Veicināsim augsti izglītota darbaspēka sagatavošanu, sabiedrības motivāciju zināšanu apguvei un informācijas sabiedrības veidošanai.
  3. Nodrošināsim sekojošu izglītības attīstības principu realizēšanu:
  1. Lai nodrošinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanu visās izglītības pakāpēs:
  1. Lai nodrošinātu izglītības pieejamību:
  1. Lai nodrošinātu izglītības izmaksu efektivitāti:
  1. Skolu programmās no 2005./2006. m.g. krasi pastiprināsim matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, informātikas priekšmetu īpatsvaru. Nodrošināsim šo priekšmetu apguvi ikvienam skolēnam.
  2. Valsts finansētajās augstskolās no 2005./2006. m.g. palielināsim dabaszinātņu un tehnisko zinātņu programmu studentu skaitu līdz 25% no kopējā skaita. Visās programmās akcentēsim informācijpratības un uzņēmējdarbības pamatprincipu apguvi.
  3. Dubultosim maģistrantu un doktorandu skaitu augstskolās dabaszinātņu un tehnisko zinātņu programmās, palielinot šim nolūkam nepieciešamo finansējumu.
  4. Modernizēsim esošo zinātnisko pētījumu finansēšanas principus, ar 2005.g. pārskatot esošo fundamentālo pētījumu grantu piešķiršanas proporcijas starp zinātņu virzieniem, atbilstoši noteiktajiem prioritārajiem virzieniem.
  5. Ar 2005.g. palielināsim zinātnisko pētījumu finansēšanu, ieviešot jaunu lietojamo pētījumu finansēšanas programmu valsts noteiktajos prioritāros virzienos, piesaistot privātos uzņēmumus projektu finansēšanā, izstrādē un pētījumu rezultātu ieviešanā.
  6. Izstrādāsim un īstenosim rīcības plānu, lai līdz 2010. gadam sasniegtu ES direktīvām (mērķiem) atbilstošu zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju attīstības finansējumu 1% IKP no valsts budžeta, jau 2005. gadā paredzot pieaugumu vismaz par 0,1%.
  7. Veicināsim pasākumus privātā kapitāla un nevalstisko investīciju piesaisti izglītībai un pētniecībai, lai 2010. gadā tas sasniegtu 2% no IKP, kā arī veicināsim zinātnisko pētījumu virzību uz lietišķajiem pētījumiem un inovatīvu darbību, nodrošinot jauno produktu un pakalpojumu tūlītēju ienākšanu tirgū;

[Satiksme]

  1. Veidosim efektīvu, drošu, konkurētspējīgu, videi draudzīgu, sabalansētu un multimodālu transporta sistēmu, kura ir integrēta Eiropas transporta sistēmā, kura nodrošina valsts ekonomiskās un sociālās vajadzības pēc pasažieru un kravu pārvadājumiem iekšzemē un starptautiskajā satiksmē, kā arī veicina reģionālo attīstību. Šī mērķa sasniegšanai efektīvi izmantosim ES piešķirtos līdzekļus.
  2. Veicināsim Latvijas kā tranzītvalsts potenciāla izmantošanu, palielinot tranzītpārvadājumus caur ostām, optimizējot robežšķērsošanas procedūras, veicinot starpvalstu ekonomisko sadarbību, aizsargājot Latvijas pārvadātāju intereses atbilstoši starptautiskām tiesību normām un sekmējot pievienotās vērtības palielināšanu tranzītkravām.
  3. Nodrošināsim pakāpenisku satiksmes drošības, satiksmes kvalitātes un autoceļu uzturēšanas līmeņa paaugstināšanu valsts un pašvaldību autoceļu tīklā, ik gadu palielinot autoceļu nozares finansējumu.
  4. 2006.g. sāksim būvēt modernu Latgales maģistrāli posmā Ogre – Jēkabpils.
  5. Veicināsim novadu infrastruktūras sakārtošanu izstrādājot atsevišķu valsts atbalsta programmu pašvaldību autoceļu sakārtošanai.
  6. Būtiski uzlabosim satiksmes drošības līmeni un izveidosim videi draudzīgu transporta sistēmu.
  7. Stimulēsim pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību un rūpnieciskās ražošanas (rūpnīcas, kombinētā transporta termināli, kravu sadales un loģistikas centri) attīstību ostās un citos transporta mezglos.
  8. Nodrošināsim Latvijas transporta sistēmas integrāciju un konkurētspējīgu darbību Eiropas transporta sistēmā, veicināt multimodālu transporta koridora Austrumi–Rietumi darbību starptautisko kravas un pasažieru pārvadājumu jomā.
  9. Visā valsts teritorijā izveidosim modernu sabiedriskā transporta infrastruktūru:

  1. Turpināsim darbu pie ES gaisa telpā konkurētspējīgas gaisa transporta sistēmas izveidošanas, nodrošinot infrastruktūras kvalitātes un pārvadājumu drošības līmeņa paaugstināšanu.

[Elektroniskie sakari]

  1. Īstenosim stabilu, prognozējamu, caurskatāmu elektronisko sakaru nozares politiku, kas vērsta uz ilglaicīgu attīstību, informācijas sabiedrības veidošanos un veicinot brīvu konkurenci informācijas un sakaru pakalpojumu tirgū .
  2. Elektronisko sakaru nozares politiku veidosim uz objektīvās situācijas un tirgu analīzes pamata; politika tiks regulāri precizēta, to publiski apspriežot un konsultējoties ar visām ieinteresētajām pusēm, kā arī izmantojot starptautisko pieredzi.
  3. Īstenosim tehnoloģiski neitrālu, caurskatāmu, nediskriminējošu, Eiropā harmonizētu, apsteidzošu (ex ante) elektronisko sakaru nozares regulējumu.
  4. Nodrošināsim brīvu konkurenci informācijas un telekomunikāciju pakalpojumu tirgū, kā arī īstenojot efektīvu dominējošo uzņēmumu darbības regulēšanu radīsim stabilu vidi privātā sektora investīcijām.
  5. Lai piedāvātu valsts iedzīvotājiem plašāku pakalpojumu izvēli un labāku to kvalitāti, 2004.g. izstrādāsim elektronisko sakaru platjoslas pakalpojumu attīstības stratēģiju un ciparu radio un televīzijas apraides attīstības stratēģiju.
  6. Latvijas līdzdalībai ANO Pasaules informācijas sabiedrības tikšanās (2005.g.) sagatavošanā, 2004. g. izstrādāsim Latvijas pozīciju Interneta regulēšanā; pozīcijā ietversim informācijas apgādes, transakciju drošības un datu aizsardzības jautājumus.
  7. Lai nodrošinātu moderno informācijas un sakaru pakalpojumu vispārēju pieejamību (tai skaitā Interneta pakalpojumu vispārēju pieejamību) par sociāli pieņemamām cenām ikvienam uzņēmumam un iedzīvotājam, līdz 2006.g. īstenosim universālo pakalpojumu visā valsts teritorijā.
  8. Nodrošināsim ierobežoto nacionālo resursu (radiofrekvenču spektra, numerācijas un adresācijas) racionālu un efektīvu izmantošanu.
  9. Nodrošināsim elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras efektīvu un kopīgu izmantošanu un piekļuves tīkla atsaistīšanu, kā arī tīklu un pakalpojumu savietojamību.

[Zemkopība]

  1. Nodrošināsim tādu valsts atbalstu lauku un lauksaimniecības attīstībai, kas pilnībā garantētu iestāšanās līgumā ES minēto iespēju izmantošanu.
  2. Panāksim ES un nacionālā atbalsta pilnvērtīgu izmantošanu lauksaimniecībā un lauku attīstībā.
  3. Uzraudzīsim, lai finansu resursi lauksaimniecības un lauku attīstībai būtu saņemami pietiekamā apjomā, nodrošinot nepieciešamo garantijas fondu kapacitāti.
  4. Samazinoties darbaspēka vajadzībai lauksaimnieciskajā ražošanā, sekmēsim alternatīvās ražošanas nozaru attīstību laukos. Atjaunosim Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstības programmas darbību, radot iespēju saņemt finansiālu atbalstu nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai laukos, tādējādi sekmējot lauku iedzīvotāju nodarbinātības problēmu risināšanu un ienākumu paaugstināšanu. Atbalstīsim lauku iedzīvotāju iniciatīvas veidošanos, lai veicinātu ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbībā laukos.
  5. Izmantojot Latvijas tīrās dabas priekšrocības, sekmēsim ekoloģiski tīru produktu ražošanu. Izstrādāsim bioloģiskās lauksaimniecības attīstības stratēģiju. 2004. gadā pabeigsim bioloģisko saimniecību sertifikācijas atbilstību ES prasībām, kas pavērtu iespēju bioloģisko produkciju realizēt ES tirgū.
  6. Īstenosim biodegvielas ražošanas un pielietošanas programmu. Lai sekmētu aizlaisto lauksaimniecības zemju izmantošanu un pārstrādes rūpniecības attīstību, veicināsim rapša un citu enerģētisko kultūru audzēšanas paplašināšanu.
  7. Attīstot lauksaimniecības un pārtikas tirgus veicināšanas programmu, paaugstināsim lauksaimniecības un pārtikas produktu kvalitāti un konkurētspēju. Aktivizēsim patērētāju informēšanu, izmantojot zīmolus „Zaļā karotīte” un „Zaļš izaudzēts Latvijā”.
  8. Konkrēti un rezultatīvi risināsim pakalpojumu un realizācijas kooperatīvu tīkla paplašināšanu.
  9. Pabeigsim videi draudzīgā ražošanā sagatavotas drošas un uzticamas pārtikas uzraudzības un kontroles sistēmas izveidi.
  10. Stimulēsim produkcijas ražošanu ar lielāku pievienoto vērtību.
  11. Nodrošināsim zivsaimniecības ilgtspējīgu attīstību:

 

[Meţa nozare]

  1. Īstenosim atklātu un Eiropas Savienības apstākļiem atbilstošu meža politiku un likumdošanu.
  2. Izstrādāsim un konsekventi īstenosim Latvijas meža un saistīto nozaru nacionālo programmu, lai nodrošinātu ilgspējīgu Latvijas mežu apsaimniekošanu un meža un saistīto nozaru attīstību kopējā valsts tautsaimniecības attīstības kontekstā.
  3. Radīsim veicinošus apstākļus Latvijas meža nozares konkurētspējai Eiropas un pasaules tirgū, atbalstu uzņēmumu specializācijai un konsolidācijai, stimulējošu nodokļu politiku mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai un zinātņu ietilpīgu produktu ražošanai.
  4. Izstrādāsim un īstenosim rīcības programmu nelikumīgu darījumu ar koksni novēršanai, nodrošināsim efektīvu meža apsaimniekošanas uzraudzību.
  5. Īstenosim konsekventu un saskaņotu valsts atbalsta un finansēšanas sistēmas izveidi meža ilglaicīgo funkciju stabilizēšanai, meža monitoringam, izglītības un zinātnes integrācijai meža un saistītajās nozarēs.
  6. Nodrošināsim atbilstošu ES fondu finansējumu privāto mežu ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās vērtības palielināšanai.
  7. Valsts mežs nav privatizējams. Valsts mežs ir būtisks faktors meža nozares attīstības prognozējamības palielināšanai augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanā.
  8. Veicināsim alternatīvu meža koksnes un nekoksnes vērtību, tai skaitā mežam piemītošo rekreatīvo, ekoloģisko un vidi stabilizējošo īpašību saglabāšanu un izmantošanu.
  9. Sekmēsim koksnes pielietošanu būvniecībā un enerģētikā, vienlaicīgi palielinot valsts energoneatkarību.
  10. Veidosim sabiedrības izpratni par ilgspējīgu meža apsaimniekošanu, sekmēsim pasākumus Latvijas meža un koksnes produkcijas tēla veidošanai.

 

 

[Vide]

  1. Lai uzlabotu vides kvalitāti un paaugstinātu iedzīvotāju dzīves līmeni, nodrošināsim vides aizsardzības likumdošanas prasību ieviešanu, piesaistot un izmantojot pieejamos Eiropas Savienības fondu līdzekļus vides infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai.
  2. Atbalstīsim valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu līdzfinansējuma nodrošināšanai pašvaldību vides infrastruktūras attīstības projektu sagatavošanai un īstenošanai.
  3. Nodrošināsim bioloģiskās daudzveidības un aizsargājamo teritoriju saglabāšanu un attīstību, izveidojot Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju (NATURA 2000) tīklu un radot jaunas iespējas ekotūrismam.
  4. Izveidosim kompensāciju mehānismu zemes īpašniekiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās.
  5. Nodrošināsim Salaspils zinātniskā kodolreaktora likvidāciju un demontāžu un radioaktīvo atkritumu drošu apsaimniekošanu.
  6. Stingri vērsīsimies pret nelikumīgu būvniecību aizsargjoslās un aizsargājamās dabas teritorijās, pastiprināsim cīņu pret nelikumīgām medībām, zveju un mežu izciršanu.
  7. Nodrošināsim bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un uzsāksim piesārņoto teritoriju izpēti un rekultivāciju.
  8. Atbalstīsim tādu ražošanas modernizāciju, lai, izmantojot dabas resursus un īstenojot tehnoloģiskos jaunievedumus, tiktu samazināts videi nodarītais kaitējums.
  9. Paplašināsim vides, sociālās sfēras un tautsaimniecības mijiedarbības pētījumus, lai veidotu zinātnisko pamatu valsts ilgtspējīgai attīstībai.
  10. Pilnveidojot likumdošanu vides aizsardzības jomā un izveidojot vides monitoringa un atļauju sistēmu, samazināsim gaisa, ūdeņu un augsnes piesārņojumu, nodrošināsim iedzīvotāju aizsardzību pret troksni, kā arī ierobežosim cilvēku veselībai un ekosistēmām kaitīgu vielu apriti.
  11. Attīstīsim bioloģisko lauksaimniecību un alternatīvos rūpalus, saglabāsim tradicionālo lauku ainavu modernas saimniekošanas apstākļos.
  12. Atbalstīsim pasākumus, kas veicinās valsts pārvaldes institūciju kapacitātes palielināšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu valsts pārvaldei uzdoto funkciju izpildi, iestājoties Eiropas Savienībā;
  13. Uzlabosim vides institūciju sadarbību ar sabiedrību, pašvaldībām un uzņēmējiem, paplašinot iedzīvotāju iespējas saņemt pilnvērtīgu vides informāciju un piedalīties lēmumu pieņemšanu.

VI. Pārvarēt demogrāfisko krīzi un veidot apstākļus veselīgas un stipras ģimenes pastāvēšanai:

  1. izstrādājot sabalansētu un konkrētu dzimstības veicināšanas plānu, t.sk. palielinot valsts pabalstus ģimenēm ar bērniem;
  2. izveidojot reāli strādājošu nelabvēlīgo ģimeņu pārraudzības sistēmu.

[Bērni un ģimene]

 1. Veiksim ģimenes kā vērtības popularizēšanu sabiedrībā, sabiedrības morāles celšanu un cīņu ar sabiedrību un normālu ģimeni degradējošām parādībām, tai skaitā, vardarbību, noziedzību un atkarību izraisošu vielu lietošanu un izplatīšanu, azartspēlēm..
 2. Nostiprināsim ģimenē un visā sabiedrībā kristīgās vērtības.
 3. Veiksim pasākumus tēva lomas palielināšanai ģimenē, radot viņam iespēju izmantot brīvdienas u.c. garantijas, tādējādi iesaistot bērnu audzināšanā.
 4. Pakāpeniski pāriesim uz ģimenes tipa aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem.
 5. Veidosim nodokļu politiku, kas būtu izdevīga ģimenēm ar bērniem, palielinot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo algas daļu par apgādībā esošām personām.
 6. Palielināsim ģimenes valsts pabalstu un citus bērnu audzināšanai domātos pabalstus, it īpaši daudzbērnu ģimenēm.
 7. Palielināsim atbalstu bērniem invalīdiem un vecākiem invalīdiem, kas audzina bērnus.
 8. Uzturlīdzekļu kompensēšanu no valsts budžeta, ja tēvs (māte) atsakās uzturēt bērnu.
 9. Ieviesīsim vīra pensijas mantošanu sievietēm, kuras izaudzinājušas bērnus.
 10. Pakāpeniski ieviesīsim valsts apmaksātu veselības aprūpi un mācību grāmatas vismaz pamatskolas vecuma bērniem.
 11. Ieviesīsim valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju sievietēm un bērniem, kuri cietuši no fiziskas, emocionālas vai seksuālas vardarbības, kā arī nepieciešamo rehabilitāciju varmākam un iespēju radīšanu vardarbības upuriem dzīvot drošībā no varmākas.
 12. Ieviesīsim valsts apmaksātu medicīnisko un sociālo rehabilitāciju no alkohola un narkotiskajām un psihotropajām vielām atkarīgiem bērniem, kā arī preventīvo pasākumu pastiprināšanu narkotiku tirdzniecības un alkoholisma apkarošanai.
 13. Atzīstot nepieciešamību strādāt intensīvāk un ilglaicīgi šai jomā, pārveidosim Īpašu uzdevumu ministra sekretariātu ģimenes un bērnu lietās par pilnvērtīgu ministriju.

VII. Izveidot funkcionējošu un pieejamu veselības aizsardzības sistēmu:

 1. ieviešot principu: nauda seko pacientam;
 2. ieviešot taisnīgu un stimulējošu ģimenes ārstu apmaksas kārtību;
 3. palielinot valsts finansējumu medicīnai ne mazāk kā par 15% no iepriekšējā gada līmeņa;
 4. atbalstot sportu un veselīgu dzīvesveidu kā priekšnosacījumus labai dzīves kvalitātei, samazinot nepieciešamību pēc medicīniskas iejaukšanās.

[Veselības sistēma un aprūpe]

  1. Ar mērķi veicināt slimību agrīnu diagnostiku, adekvātu ārstēšanu un tās kvalitātes celšanos garantēsim ikvienam valsts iedzīvotājam noteiktu bezmaksas medicīnas pakalpojumu minimālo grozu, ieskaitot neatliekamo palīdzību un plānveida ārstēšanu, regulāras profilaktiskās apskates, zāļu izsniegšanu/pirkšanu, rehabilitāciju utt.
  2. Izveidosim izmaksām atbilstošu medicīnas pakalpojumu cenrādi, dodot iespēju mediķiem nopelnīt viņu darbam un kvalifikācijai atbilstošu samaksu.
  3. Skaidri definēsim medicīnas pakalpojumu klāstu, kas atbilstu valsts rocībai.
  4. Nodrošināsim vienādas darbības iespējas visiem medicīnas pakalpojumu sniedzējiem neatkarīgi no to uzņēmējdarbības formas un izslēgsim subjektivitāti līgumu slēgšanā ar pakalpojumu sniedzējiem.
  5. Izstrādāsim un sāksim īstenot slimnīcu remonta un atjaunošanas programmu.
  6. Slimnīcu tīkla optimizāciju veiksim, ievērojot nepieciešamību nodrošināt ārstniecības iestāžu pieejamību arī lauku iedzīvotājiem.
  7. Reorganizēsim zāļu iepirkuma sistēmu, samazinot iepirkšanas izmaksas, plašāk pielietojot iepirkumu lielās partijās.
  8. Atbalstīsim modernu IT ieviešanu veselības sistēmas organizēšanai un finansu pārskatāmības nodrošināšanai.
  9. Veselības aizsardzības programmā ar 2005.g. ietversim telemedicīnas pasākumus: diagnostiku, attālās konsultācijas, apmācību, uzskaiti, pacientu informāciju.
  10. 2005.g. izveidosim valstī telemedicīnas pakalpojumu dienestu diennakts konsultācijām dažādās jomās kā pacientiem, tā medicīnas profesionāļiem, izmantojot telefona un Interneta sakarus.
  11. Nodrošināsim vienotas pacientu elektroniskās slimības vēstures ieviešanu valstī 2006.g

[Sports]

  1. Likumā ‘Par sportu” noteiksim, ka valsts atzīst olimpiskās kustības principus par noteicošajiem valsts sporta politikas veidošanā un sporta dzīves organizēšanā Latvijā.
  2. Izstrādāsim „Latvijas Nacionālo sporta attīstības programmu 2004.-2012.g.”, paredzot:

  1. Konsekventi īstenosim Pasaules antidopinga aģentūras deklarāciju cīņā pret dopingu sportā.

VIII. Nostiprināt Latviju kā nacionālu valsti ar integrētu, pilsonisku sabiedrību attīstību:

 1. saglabājot latviešu kultūras identitāti un kultūrpolitikas nepārtrauktību, panākt tās veiksmīgu attīstību Eiropas kultūras ietvaros;
 2. sekmējot nepilsoņu naturalizāciju, veicot sabiedrības informēšanu par pilsonību, nodrošinot bezmaksas latviešu valodas kursus pilsonības pretendentiem un pilsonisku izglītību, lai veicinātu patriotismu;
 3. nostiprinot un atbalstot latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijā;
 4. atstājot nemainītus Saeimas pieņemtos Izglītības likuma grozījumus un īstenojot tos, ievērojot sabiedrības integrācijas intereses un nodrošinot pietiekamu izglītības kvalitātes saglabāšanu skolām, kas atbilstoši likuma prasībām pāriet uz daļēju apmācību valsts valodā.

[Kultūra]

  1. Līdz 2008. gada beigām Latvijā tiks uzbūvēta mūsdienīga Nacionālā bibliotēka, koncertzāle un laikmetīgās mākslas muzejs. 2005. gadā uzsāksim Nacionālās bibliotēkas celtniecību, bet 2004. gadā - koncertzāles un laikmetīgās mākslas muzeja projektēšanu.
  2. Nekavējoties atjaunosim Valsts Kultūrkapitāla fonda pilnīgu neatkarību no politiskās varas un ar likumu nodrošināsim tā finansējuma ikgadēju pieaugumu par 10%.
  3. Kultūrpolitikas prioritāte būs latviešu valoda. Būtiski palielināsim līdzekļus Valsts valodas komisijai.
  4. Pieņemsim un īstenosim nacionālo programmu vienotas, jēdzieniski pamatotas, ar tautsaimniecības nozarēm saskaņotas un starptautiski harmonizētas nozaru terminoloģijas sistēmas un plašpieejas terminu datu bāzes paātrinātai izstrādei un uzturēšanai Latvijā.
  5. Atbalstīsim tradicionālo kultūru, kultūras mantojumu, jauninājumus un kultūras infrastruktūru saskaņā ar Nacionālo programmu „Kultūra”, papildinot to ar jauniem darbiem, kuri veicami pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā.
  6. Sekmēsim kultūras decentralizāciju un kultūras tūrisma attīstību.
  7. Nodrošināsim kvalitatīvu un plašam cilvēku lokam pieejamu dziesmu un deju svētku sagatavošanu.
  8. Rūpēsimies par vienmērīgu visu valsts reģionu attīstību un decentralizētu pieejamību kvalitatīviem kultūras un mākslas notikumiem, kā arī iespēju piedalīties mākslinieciskajā pašdarbībā. Nodrošināsim aktīvāku profesionālās mākslas klātbūtni Latvijas reģionos.
  9. Sadarbībā ar sabiedrisko televīziju palielināsim kvalitatīvu kultūras raidījumu īpatsvaru. Plašāk iesaistīsim nevalstiskās organizācijas mākslas un kultūras pasākumu organizēšanā.
  10. Lai nodrošinātu visaptverošas jebkuras vietējās un globālās informācijas meklēšanas un saņemšanas iespējas iedzīvotāju darba vietās un dzīvesvietās, līdz 2006.g. iekļausim visas valsts bibliotēkas Vienotajā bibliotēku informācijas tīklā.
  11. Modernizēsim kultūrizglītības sistēmu, ņemot vērā jauno mediju straujo attīstību un izplatību. Līdz 2005. gada beigām radīsim Jauno mediju augstākās izglītības apmācības struktūru, kura veidotu ne tikai māksliniekus, bet arī būtiski nodrošinātu Latvijas tautsaimniecību ar augstas klases programmvides, vizuālās, interaktīvās, komunikatīvās, reklāmas, videoproduktu izstrādes, filmu industrijas, specefektu radīšanas un citiem speciālistiem.
  12. Aktīvi iekļausimies Eiropas Savienības kultūras apritē, uzskatot, ka starptautiskā sadarbība īpaši veicināma ES ietvaros. Piesaistīsim ES pieejamo fondu līdzekļus radošajiem projektiem un infrastruktūrai.
  13. Līdz 2006. gada beigām dubultosim tiešo valsts finansiālo mērķdotāciju nacionālajai kino industrijai, ievērojot kopprodukciju iespējas pēc iestāšanās ES un nostājoties pret agresīvo popkultūras ielaušanos Latvijas kultūrvidē.
  14. Sekmēsim aktīvāku Kultūras ministrijas dialogu un sadarbību ar Rīgas Domi, ņemot vērā kopējās nepieciešamās rūpes par galvaspilsētas nacionālas nozīmes kultūras iestādēm.
  15. Ņemot vērā nepieciešamību valstiskā līmenī aktivizēt starptautisku komunisma noziegumu atzīšanu, pārņemsim no Rīgas pilsētas Latvijas Okupācijas muzeju, saglabājot tā saturisko neatkarību. Dubultosim valsts tiešo mērķdotāciju Latvijas Okupācijas muzejam.
  16. Paplašināsim kultūras infrastruktūras pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
  17. Iestāsimies par savstarpēju latviešu un mazākumtautību kultūru bagātināšanos, aicināsim mazākumtautības aktīvi un atbildīgi iesaistīties Latvijas kultūras dzīves norisēs.
  18. Turpināsim veiksmīgi aizsākto kultūras darbinieku algu paaugstinājumu. Turpināsim īpaši atbalstīt tās kultūras institūcijas, kuras parādījušas izcilus radošus sasniegumus, piemēram, Jauno Rīgas teātri. Pakāpeniski nodrošināsim konkurētspējīgu atalgojumu un vispārējo finansējumu nacionālas nozīmes kultūras iestādēm – Nacionālajai operai, Nacionālajai bibliotēkai, Nacionālajam simfoniskajam orķestrim, Valsts Mākslas muzejam un Nacionālajam teātrim.

[Integrācija]

  1. Uzlabosim koordināciju starp valdību un pašvaldībām sabiedrības integrācijas jomā, lai stiprinātu visu Latvijas iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības iespējas.
  2. Stiprināsim dialoga mehānismus ar mazākumtautībām, veicināsim mazākumtautību valodu un kultūru saglabāšanu un attīstību, finansiāli atbalstot mazākumtautību NVO darbu visā Latvijā.
  3. Pilnveidosim Latvijas likumdošanu, lai pilnībā ievērotu Eiropas Savienības direktīvas diskriminācijas novēršanā un iedzīvināsim šīs normas, informējot un izglītojot sabiedrību un valsts amatpersonas.
  4. Veicināsim lībiešu kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, finansiāli nodrošinot valsts ilgtermiņa mērķprogrammas “Lībieši Latvijā” īstenošanu un sadarbojoties ar lībiešu (līvu) sabiedriskajām organizācijām.
  5. Pieņemsim un finansiāli nodrošināsim valsts programmu sadarbībai ar latviešu diasporu ārzemēs, atbalstot kultūras, izglītības un informācijas programmas, ka arī ārzemēs dzīvojošo latviešu repatriāciju uz Latviju.
  6. Valsts pasūtījumu ietvaros stiprināsim Latvijas TV un Latvijas radio darbu mazākumtautību valodās, īpašu uzmanību veltot informatīvajiem raidījumiem par izglītības reformu, pilsonības iegūšanas iespējām, sadarbības pieredzes popularizēšanu.
  7. Atbalstīsim nevalstisko organizāciju, pašvaldību, mediju, izglītības un kultūras iestāžu darbu kultūras dialoga jomā, lai sekmētu mazākumtautību pārstāvju izpratni par latviešu tautas kultūrvērtībām, no vienas puses, un latviešu izpratni par mazākumtautību kultūrvērtībām, no otras puses.