(Lp - 730,    Lm - 425,    P - 10,    J - 203)                   Lp12- 730    Lm12- 425    P12- 10    J12- 203

Likumprojekti, lēmumprojekti deputātu pieprasījumi un deputātu jautājumi Tēmu nosaukum
1. Nr: 1/Lp12 Grozījumi likumā 'Par uzņēmumu ienākuma nodokli' Nodokļi
2. Nr: 2/Lp12 Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā(Nr. 2/Lp12)
???
3. Nr: 3/Lp12 Par Tautas frontes muzeja sabiedriskajai padomei nodotā nekustamā īpašuma atdošanu valstij
???
4. Nr: 4/Lp12 Grozījumi likumā 'Par valsts sociālo apdrošināšanu'(Nr. 4/Lp12)
Likumdosanas_akti
5. Nr: 5/Lp12 Par Vienošanos par Eiropas Sadarbības valstu plāna hartas parakstīšanas termiņa pagarināšanu Eiropas savieniba
6.   Nr: 6/Lp12 Grozījums likumā 'Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību'(Nr. 6/Lp12)
7.   Nr: 7/Lp12 Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā(Nr. 7/Lp12)
8.   Nr: 8/Lp12 Grozījumi likumā 'Par maternitātes un slimības apdrošināšanu'(Nr. 8/Lp12)
  Nr: 9/Lp12 Valsts dienesta likums(Nr. 9/Lp12)
Drošības spēki, aizsardzība
Valsts dienests
  Nr: 10/Lp12 Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā
???, Civilstāvokļa akti

11. Nr: 11/Lp12 Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu
12. Nr: 12/Lp12 Grozījums Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā 13. Nr: 13/Lp12 Par Latvijas Republikas valdības un Kataras Valsts valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem 14. Nr: 14/Lp12 Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā 15. Nr: 15/Lp12 Grozījumi likumā 'Par zemes privatizāciju lauku apvidos' 16. Nr: 16/Lp12 Administratīvo pārkāpumu procesa likums 17. Nr: 17/Lp12 Grozījumi Civillikumā 18. Nr: 18/Lp12 Grozījumi likumā 'Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību' 19. Nr: 19/Lp12 Grozījumi Kriminālprocesa likumā 20. Nr: 20/Lp12 Grozījumi likumā ''Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju'' 21. Nr: 21/Lp12 Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā 22. Nr: 22/Lp12 Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums 23. Nr: 23/Lp12 Slīteres nacionālā parka likums 24. Nr: 24/Lp12 Grozījumi Imigrācijas likumā 25. Nr: 25/Lp12 Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā 26. Nr: 26/Lp12 Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā 27. Nr: 27/Lp12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 28. Nr: 28/Lp12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 29. Nr: 29/Lp12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 30. Nr: 30/Lp12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 31. Nr: 31/Lp12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 32. Nr: 32/Lp12 Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likums 33. Nr: 33/Lp12 Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā 34. Nr: 34/Lp12 Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā 35. Nr: 35/Lp12 Grozījumi likumā 'Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās' 36. Nr: 36/Lp12 Grozījumi Autopārvadājumu likumā 37. Nr: 37/Lp12 Grozījumi Autortiesību likumā 38. Nr: 38/Lp12 Par Latvijas Republikas pievienošanos 2012. gada 24. maija Līgumam par sadarbību liecinieku aizsardzības jomā 39. Nr: 39/Lp12 Grozījumi likumā 'Par pašvaldībām' 40. Nr: 40/Lp12 Grozījumi Kredītiestāžu likumā 41. Nr: 41/Lp12 Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā 42. Nr: 42/Lp12 Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā 43. Nr: 43/Lp12 Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums 44. Nr: 44/Lp12 Grozījumi Vispārējās izglītības likumā 45. Nr: 45/Lp12 Par kopīgās akadēmiskās maģistra studiju programmas 'Stratēģiskā robežu pārvaldība' īstenošanu 46. Nr: 46/Lp12 Grozījumi Profesionālās izglītības likumā 47. Nr: 47/Lp12 Grozījums likumā 'Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm' 48. Nr: 48/Lp12 Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā 49. Nr: 49/Lp12 Grozījums Patentu likumā 50. Nr: 50/Lp12 Grozījums Dizainparaugu likumā 51. Nr: 51/Lp12 Grozījumi Izglītības likumā 52. Nr: 52/Lp12 Grozījumi likumā 'Par Latvijas valsts ģerboni' 53. Nr: 53/Lp12 Grozījums Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā 54. Nr: 54/Lp12 Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā 55. Nr: 55/Lp12 Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums 56. Nr: 56/Lp12 Grozījumi Konkurences likumā 57. Nr: 57/Lp12 Enerģijas dzērienu aprites likums 58. Nr: 58/Lp12 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likums 59. Nr: 59/Lp12 Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likums 60. Nr: 60/Lp12 Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā 61. Nr: 61/Lp12 Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 62. Nr: 62/Lp12 Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā 63. Nr: 63/Lp12 Grozījumi Militārā dienesta likumā 64. Nr: 64/Lp12 Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā 65. Nr: 65/Lp12 Brīvprātīgā darba likums 66. Nr: 66/Lp12 Statistikas likums 67. Nr: 67/Lp12 Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā 68. Nr: 68/Lp12 Tiesu ekspertu likums 69. Nr: 69/Lp12 Grozījumi likumā 'Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām' 70. Nr: 70/Lp12 Grozījumi Civilprocesa likumā 71. Nr: 71/Lp12 Grozījums likumā 'Par nodokļiem un nodevām' 72. Nr: 72/Lp12 Grozījumi Maksātnespējas likumā 73. Nr: 73/Lp12 Grozījumi Civilprocesa likumā 74. Nr: 74/Lp12 Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā 75. Nr: 75/Lp12 Grozījumi Prokuratūras likumā 76. Nr: 76/Lp12 Vietējo pašvaldību referendumu likums 77. Nr: 77/Lp12 Grozījumi Civillikumā 78. Nr: 78/Lp12 Grozījumi Bāriņtiesu likumā 79. Nr: 79/Lp12 Grozījumi Civilprocesa likumā 80. Nr: 80/Lp12 Grozījums likumā 'Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību' 81. Nr: 81/Lp12 Par likuma 'Par atlīdzību mantas uzrādītājam muitas noteikumu un nodokļu likumu pārkāpumu gadījumos' atzīšanu par spēku zaudējušu 82. Nr: 82/Lp12 Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā 83. Nr: 83/Lp12 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā 84. Nr: 84/Lp12 Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē 85. Nr: 85/Lp12 Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā 86. Nr: 86/Lp12 Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā 87. Nr: 87/Lp12 Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā 88. Nr: 88/Lp12 Iekšējās drošības biroja likums 89. Nr: 89/Lp12 Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā 90. Nr: 90/Lp12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 91. Nr: 91/Lp12 Grozījumi likumā 'Par uzņēmumu ienākuma nodokli' 92. Nr: 92/Lp12 Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā 93. Nr: 93/Lp12 Grozījumi likumā 'Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru' 94. Nr: 94/Lp12 Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 95. Nr: 95/Lp12 Grozījumi likumā 'Par valsts sociālo apdrošināšanu' 96. Nr: 96/Lp12 Grozījumi likumā 'Par iedzīvotāju ienākuma nodokli' 97. Nr: 97/Lp12 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā 98. Nr: 98/Lp12 Grozījumi likumā 'Par nodokļiem un nodevām' 99. Nr: 99/Lp12 Grozījums likumā 'Par Valsts ieņēmumu dienestu' 100. Nr: 100/Lp12 Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā 101. Nr: 101/Lp12 Grozījumi Izglītības likumā 102. Nr: 102/Lp12 Grozījumi Augstskolu likumā 103. Nr: 103/Lp12 Grozījumi likumā 'Par akcīzes nodokli' 104. Nr: 104/Lp12 Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam 105. Nr: 105/Lp12 Par valsts budžetu 2015. gadam 106. Nr: 106/Lp12 Grozījumi Maksātnespējas likumā 107. Nr: 107/Lp12 Grozījumi likumā 'Par nodokļiem un nodevām' 108. Nr: 108/Lp12 Grozījumi Kredītiestāžu likumā 109. Nr: 109/Lp12 Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā 110. Nr: 110/Lp12 Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā 111. Nr: 111/Lp12 Grozījumi Enerģētikas likumā 112. Nr: 112/Lp12 Grozījumi likumā 'Par autoceļiem' 113. Nr: 113/Lp12 Grozījums likumā 'Par iedzīvotāju ienākuma nodokli' 114. Nr: 114/Lp12 Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā 115. Nr: 115/Lp12 Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā 116. Nr: 116/Lp12 Grozījums Politisko partiju likumā 117. Nr: 117/Lp12 Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā 118. Nr: 118/Lp12 Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā 119. Nr: 119/Lp12 Grozījumi Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā 120. Nr: 120/Lp12 Grozījumi Saeimas kārtības rullī 121. Nr: 121/Lp12 Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē 122. Nr: 122/Lp12 Grozījumi likumā 'Par Centrālo vēlēšanu komisiju' 123. Nr: 123/Lp12 Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā 124. Nr: 124/Lp12 Grozījumi Patentu likumā 125. Nr: 125/Lp12 Grozījumi Dizainparaugu likumā 126. Nr: 126/Lp12 Grozījumi likumā 'Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm' 127. Nr: 127/Lp12 Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā 128. Nr: 128/Lp12 Grozījumi likumā 'Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru' 129. Nr: 129/Lp12 Grozījumi Civilprocesa likumā 130. Nr: 130/Lp12 Publisko pakalpojumu likums 131. Nr: 131/Lp12 Grozījums likumā 'Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu' 132. Nr: 132/Lp12 Grozījumi likumā 'Par nodokļiem un nodevām' 133. Nr: 133/Lp12 Psihologu likums 134. Nr: 134/Lp12 Grozījumi likumā 'Par nodokļiem un nodevām' 135. Nr: 135/Lp12 Grozījumi Kriminālprocesa likumā 136. Nr: 136/Lp12 Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā 137. Nr: 137/Lp12 Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā 138. Nr: 138/Lp12 Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā 139. Nr: 139/Lp12 Grozījumi likumā 'Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu' 140. Nr: 140/Lp12 Grozījumi Komerclikumā 141. Nr: 141/Lp12 Grozījums Darba strīdu likumā 142. Nr: 142/Lp12 Grozījums likumā 'Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā' 143. Nr: 143/Lp12 Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē 144. Nr: 144/Lp12 Grozījumi Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā 145. Nr: 145/Lp12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 146. Nr: 146/Lp12 Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā 147. Nr: 147/Lp12 Grozījums likumā 'Par nodokļiem un nodevām' 148. Nr: 148/Lp12 Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 149. Nr: 149/Lp12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 150. Nr: 150/Lp12 Grozījumi likumā 'Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību' 151. Nr: 151/Lp12 Grozījumi Krimināllikumā 152. Nr: 152/Lp12 Noguldījumu garantiju likums 153. Nr: 153/Lp12 Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums 154. Nr: 154/Lp12 Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā 155. Nr: 155/Lp12 Grozījumi Kredītiestāžu likumā 156. Nr: 156/Lp12 Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā 157. Nr: 157/Lp12 Grozījums Kriminālprocesa likumā 158. Nr: 158/Lp12 Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā 159. Nr: 159/Lp12 Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā 160. Nr: 160/Lp12 Grozījums Krimināllikumā 161. Nr: 161/Lp12 Grozījums Valsts civildienesta likumā 162. Nr: 162/Lp12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 163. Nr: 163/Lp12 Grozījums likumā 'Par nodokļiem un nodevām' 164. Nr: 164/Lp12 Grozījums Krimināllikumā 165. Nr: 165/Lp12 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā 166. Nr: 166/Lp12 Grozījumi likumā 'Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem' 167. Nr: 167/Lp12 Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā 168. Nr: 168/Lp12 Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā 169. Nr: 169/Lp12 Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā 170. Nr: 170/Lp12 Par Vienošanos par Eiropas Sadarbības valstu plāna hartas parakstīšanas termiņa pagarināšanu 171. Nr: 171/Lp12 Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 12 nodošanu 172. Nr: 172/Lp12 Par nekustamā īpašuma Rīgā, Abrenes ielā 2 nodošanu 173. Nr: 173/Lp12 Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kļavu ielā 13 nodošanu 174. Nr: 174/Lp12 Grozījumi likumā 'Par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskajai organizācijai 'Rīgas Ebreju kopiena'' 175. Nr: 175/Lp12 Par nekustamā īpašuma Kandavā, Lielā ielā 31 nodošanu 176. Nr: 176/Lp12 Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ludzas ielā 25 nodošanu 177. Nr: 177/Lp12 Grozījums Latvijas Republikas Satversmē 178. Nr: 178/Lp12 Grozījumi Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā 179. Nr: 179/Lp12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 180. Nr: 180/Lp12 Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā 181. Nr: 181/Lp12 Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā 182. Nr: 182/Lp12 Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā 183. Nr: 183/Lp12 Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā 184. Nr: 184/Lp12 Grozījums likumā 'Par uzņēmumu ienākuma nodokli' 185. Nr: 185/Lp12 Grozījums likumā 'Par iedzīvotāju ienākuma nodokli' 186. Nr: 186/Lp12 Grozījumi Maksātnespējas likumā 187. Nr: 187/Lp12 Grozījumi Krimināllikumā 188. Nr: 188/Lp12 Grozījumi likumā 'Par pašvaldībām' 189. Nr: 189/Lp12 Grozījums Alkoholisko dzērienu aprites likumā 190. Nr: 190/Lp12 Grozījumi likumā 'Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem' 191. Nr: 191/Lp12 Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā 192. Nr: 192/Lp12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 193. Nr: 193/Lp12 Par Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Arābu Emirātu valdības nolīgumu par gaisa satiksmi 194. Nr: 194/Lp12 Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums 195. Nr: 195/Lp12 Grozījumi likumā 'Par tiesu varu' 196. Nr: 196/Lp12 Grozījums Meža likumā 197. Nr: 197/Lp12 Grozījumi likumā 'Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam' 198. Nr: 198/Lp12 Grozījums Ārstniecības likumā 199. Nr: 199/Lp12 Grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā 200. Nr: 200/Lp12 Grozījumi likumā 'Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem' 201. Nr: 201/Lp12 Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā 202. Nr: 202/Lp12 Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likums 203. Nr: 203/Lp12 Grozījumi likumā 'Par akcīzes nodokli' 204. Nr: 204/Lp12 Grozījumi likumā 'Par nekustamā īpašuma nodokli' 205. Nr: 205/Lp12 Grozījumi Civilprocesa likumā 206. Nr: 206/Lp12 Par nekustamā īpašuma Riču ielā 9, Siguļos, Carnikavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – pretplūdu aizsargdambja būvniecībai 207. Nr: 207/Lp12 Par nekustamā īpašuma Valteru ielā 18, Siguļos, Carnikavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – pretplūdu aizsargdambja būvniecībai 208. Nr: 208/Lp12 Repatriācijas likums 209. Nr: 209/Lp12 Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā 210. Nr: 210/Lp12 Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums 211. Nr: 211/Lp12 Grozījums Mikrouzņēmumu nodokļa likumā 212. Nr: 212/Lp12 Grozījumi Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā 213. Nr: 213/Lp12 Grozījumi Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumā 214. Nr: 214/Lp12 Grozījumi Informācijas atklātības likumā 215. Nr: 215/Lp12 Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā 216. Nr: 216/Lp12 Grozījumi likumā 'Par Valsts ieņēmumu dienestu' 217. Nr: 217/Lp12 Grozījumi likumā 'Par akcīzes nodokli' 218. Nr: 218/Lp12 Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums 219. Nr: 219/Lp12 Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā 220. Nr: 220/Lp12 Grozījumi likumā 'Par zvērinātiem revidentiem' 221. Nr: 221/Lp12 Likums par ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komercsabiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādēm 222. Nr: 222/Lp12 Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 223. Nr: 223/Lp12 Grozījumi Zemes ierīcības likumā 224. Nr: 224/Lp12 Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā 225. Nr: 225/Lp12 Maksātnespējas procesa administratoru likums 226. Nr: 226/Lp12 Grozījumi likumā 'Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu' 227. Nr: 227/Lp12 Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā 228. Nr: 228/Lp12 Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums 229. Nr: 229/Lp12 Grozījumi Notariāta likumā 230. Nr: 230/Lp12 Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā 231. Nr: 231/Lp12 Grozījumi likumā 'Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību' 232. Nr: 232/Lp12 Grozījumi Komerclikumā 233. Nr: 233/Lp12 Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā 234. Nr: 234/Lp12 Grozījums likumā 'Par nodokļiem un nodevām' 235. Nr: 235/Lp12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 236. Nr: 236/Lp12 Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā 237. Nr: 237/Lp12 Par nekustamā īpašuma 'Kaktiņi', Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, daļu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai 238. Nr: 238/Lp12 Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums 239. Nr: 239/Lp12 Grozījumi likumā 'Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā' 240. Nr: 240/Lp12 Grozījumi Elektronisko sakaru likumā 241. Nr: 241/Lp12 Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā 242. Nr: 242/Lp12 Patvēruma likums 243. Nr: 243/Lp12 Grozījumi likumā 'Par privātajiem pensiju fondiem' 244. Nr: 244/Lp12 Bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu zinātniskās izpētes likums 245. Nr: 245/Lp12 Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 246. Nr: 246/Lp12 Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā 247. Nr: 247/Lp12 Grozījums likumā 'Par akcīzes nodokli' 248. Nr: 248/Lp12 Grozījumi likumā 'Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām' 249. Nr: 249/Lp12 Grozījumi Aizsargjoslu likumā 250. Nr: 250/Lp12 Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā 251. Nr: 251/Lp12 Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 252. Nr: 252/Lp12 Grozījumi Komerclikumā 253. Nr: 253/Lp12 Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likums 254. Nr: 254/Lp12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 255. Nr: 255/Lp12 Grozījumi likumā 'Par nodokļiem un nodevām' 256. Nr: 256/Lp12 Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā 257. Nr: 257/Lp12 Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā 258. Nr: 258/Lp12 Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā 259. Nr: 259/Lp12 Grozījums Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā 260. Nr: 260/Lp12 Grozījums likumā 'Par sapulcēm, gājieniem un piketiem' 261. Nr: 261/Lp12 Par Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā 262. Nr: 262/Lp12 Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā 263. Nr: 263/Lp12 Grozījumi Jaunatnes likumā 264. Nr: 264/Lp12 Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā 265. Nr: 265/Lp12 Grozījumi likumā 'Par valsts pensijām' 266. Nr: 266/Lp12 Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Satversmi 267. Nr: 267/Lp12 Grozījumi likumā 'Par nodokļiem un nodevām' 268. Nr: 268/Lp12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 269. Nr: 269/Lp12 Grozījumi Konkurences likumā 270. Nr: 270/Lp12 Energoefektivitātes likums 271. Nr: 271/Lp12 Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā 272. Nr: 272/Lp12 Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā 273. Nr: 273/Lp12 Grozījumi likumā 'Par iedzīvotāju ienākuma nodokli' 274. Nr: 274/Lp12 Grozījumi likumā 'Par tiesu varu' 275. Nr: 275/Lp12 Grozījumi likumā 'Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā' 276. Nr: 276/Lp12 Grozījumi Kriminālprocesa likumā 277. Nr: 277/Lp12 Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā 278. Nr: 278/Lp12 Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā 279. Nr: 279/Lp12 Līgums par grozījumiem Kontrabandas un viltojumu apkarošanas un vispārējo atbrīvojumu līgumā, kas noslēgts 2004. gada 9. jūlijā starp Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl., Eiropas Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un tām dalībvalstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās 280. Nr: 280/Lp12 Grozījumi likumā 'Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām' 281. Nr: 281/Lp12 Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumiem 282. Nr: 282/Lp12 Grozījumi likumā 'Par nodokļiem un nodevām' 283. Nr: 283/Lp12 Par Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu 284. Nr: 284/Lp12 Grozījumi Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā 285. Nr: 285/Lp12 Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā 286. Nr: 286/Lp12 Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā 287. Nr: 287/Lp12 Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā 288. Nr: 288/Lp12 Grozījumi Kriminālprocesa likumā 289. Nr: 289/Lp12 Grozījumi Būvniecības likumā 290. Nr: 290/Lp12 Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā 291. Nr: 291/Lp12 Grozījumi Sporta likumā 292. Nr: 292/Lp12 Grozījumi likumā 'Par nodokļiem un nodevām' 293. Nr: 293/Lp12 Grozījumi likumā 'Par iedzīvotāju ienākuma nodokli' 294. Nr: 294/Lp12 Grozījums Kredītiestāžu likumā 295. Nr: 295/Lp12 Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā 296. Nr: 296/Lp12 Grozījums likumā 'Valsts statistikas likums' 297. Nr: 297/Lp12 Grozījums likumā 'Pacientu tiesību likums' 298. Nr: 298/Lp12 Grozījums likumā 'Ārstniecības likums' 299. Nr: 299/Lp12 Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā 300. Nr: 300/Lp12 Par nekustamā īpašuma 'Dispečeri', Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - Gaujas tilta pārbūves projekta īstenošanai uz valsts autoceļa P30 Cēsis - Vecpiebalga - Madona 301. Nr: 301/Lp12 Grozījumi likumā 'Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā' 302. Nr: 302/Lp12 Grozījumi Operatīvās darbības likumā 303. Nr: 303/Lp12 Grozījums Pacientu tiesību likumā 304. Nr: 304/Lp12 Grozījums Ārstniecības likumā 305. Nr: 305/Lp12 Grozījums Valsts statistikas likumā 306. Nr: 306/Lp12 Par Protokolu par 2010. gada 23. augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu grozījumiem 307. Nr: 307/Lp12 Par Banku augstskolas Satversmes grozījumiem 308. Nr: 308/Lp12 Grozījumi Arhīvu likumā 309. Nr: 309/Lp12 Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā 310. Nr: 310/Lp12 Grozījumi Civilprocesa likumā 311. Nr: 311/Lp12 Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums 312. Nr: 312/Lp12 Grozījumi likumā 'Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā' 313. Nr: 313/Lp12 Par Vidzemes Augstskolas Satversmes grozījumiem 314. Nr: 314/Lp12 Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā 315. Nr: 315/Lp12 Grozījumi likumā 'Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu' 316. Nr: 316/Lp12 Par nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 37, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšanai 317. Nr: 317/Lp12 Par nekustamā īpašuma Ieriķu ielā 10A, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšanai 318. Nr: 318/Lp12 Par nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatvē 14, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšanai 319. Nr: 319/Lp12 Par nekustamā īpašuma Vestienas ielā 17, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai 320. Nr: 320/Lp12 Par nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatvē 13, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšanai 321. Nr: 321/Lp12 Grozījumi Militārā dienesta likumā 322. Nr: 322/Lp12 Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā 323. Nr: 323/Lp12 Likvidācijas kā piespiedu ietekmēšanas līdzekļa izpildes likums 324. Nr: 324/Lp12 Grozījumi Patentu likumā 325. Nr: 325/Lp12 Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā 326. Nr: 326/Lp12 Grozījumi Dizainparaugu likumā 327. Nr: 327/Lp12 Grozījums likumā 'Par nodokļiem un nodevām' 328. Nr: 328/Lp12 Grozījumi likumā 'Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm' 329. Nr: 329/Lp12 Grozījumi Civilprocesa likumā 330. Nr: 330/Lp12 Grozījumi Ceļu satiksmes likumā 331. Nr: 331/Lp12 Grozījumi likumā 'Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā' 332. Nr: 332/Lp12 Nemateriālā kultūras mantojuma likums 333. Nr: 333/Lp12 Grozījums likumā 'Par sociālo drošību' 334. Nr: 334/Lp12 Grozījumi likumā 'Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu' 335. Nr: 335/Lp12 Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola Dohas grozījumu 336. Nr: 336/Lp12 Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā 337. Nr: 337/Lp12 Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā 338. Nr: 338/Lp12 Grozījums Saeimas kārtības rullī 339. Nr: 339/Lp12 Grozījums Augstskolu likumā 340. Nr: 340/Lp12 Grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā 341. Nr: 341/Lp12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 342. Nr: 342/Lp12 Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumiem 343. Nr: 343/Lp12 Grozījums Patvēruma likumā 344. Nr: 344/Lp12 Grozījumi Krimināllikumā 345. Nr: 345/Lp12 Grozījumi Kriminālprocesa likumā 346. Nr: 346/Lp12 Grozījumi likumā 'Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu' 347. Nr: 347/Lp12 Likums 'Par personas sejas aizklāšanas regulējumu publiskās vietās' 348. Nr: 348/Lp12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 349. Nr: 349/Lp12 Grozījums Sporta likumā 350. Nr: 350/Lp12 Grozījumi Krimināllikumā 351. Nr: 351/Lp12 Grozījumi Krimināllikumā 352. Nr: 352/Lp12 Grozījumi Patvēruma likumā 353. Nr: 353/Lp12 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā 354. Nr: 354/Lp12 Grozījumi Valsts kontroles likumā 355. Nr: 355/Lp12 Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā 356. Nr: 356/Lp12 Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā 357. Nr: 357/Lp12 Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā 358. Nr: 358/Lp12 Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums 359. Nr: 359/Lp12 Grozījumi likumā 'Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru' 360. Nr: 360/Lp12 Grozījumi Krimināllikumā 361. Nr: 361/Lp12 Grozījumi Zemesgrāmatu likumā 362. Nr: 362/Lp12 Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā 363. Nr: 363/Lp12 Grozījumi Civilprocesa likumā 364. Nr: 364/Lp12 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā 365. Nr: 365/Lp12 Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā 366. Nr: 366/Lp12 Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā 367. Nr: 367/Lp12 Grozījumi likumā 'Par akcīzes nodokli' 368. Nr: 368/Lp12 Grozījums Pasta likumā 369. Nr: 369/Lp12 Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību 370. Nr: 370/Lp12 Grozījums Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā 371. Nr: 371/Lp12 Grozījumi Kredītiestāžu likumā 372. Nr: 372/Lp12 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā 373. Nr: 373/Lp12 Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā 374. Nr: 374/Lp12 Grozījumi likumā 'Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā' 375. Nr: 375/Lp12 Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā 376. Nr: 376/Lp12 Grozījums Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā 377. Nr: 377/Lp12 Grozījumi likumā 'Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli' 378. Nr: 378/Lp12 Grozījumi likumā 'Par iedzīvotāju ienākuma nodokli' 379. Nr: 379/Lp12 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā 380. Nr: 380/Lp12 Grozījums likumā 'Par ietekmes uz vidi novērtējumu' 381. Nr: 381/Lp12 Grozījumi likumā 'Par nekustamā īpašuma nodokli' 382. Nr: 382/Lp12 Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā 383. Nr: 383/Lp12 Solidaritātes nodokļa likums 384. Nr: 384/Lp12 Grozījumi likumā 'Par nodokļiem un nodevām' 385. Nr: 385/Lp12 Grozījumi likumā 'Par valsts sociālo apdrošināšanu' 386. Nr: 386/Lp12 Grozījums likumā 'Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam' 387. Nr: 387/Lp12 Grozījums likumā 'Par maternitātes un slimības apdrošināšanu' 388. Nr: 388/Lp12 Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā 389. Nr: 389/Lp12 Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam 390. Nr: 390/Lp12 Par valsts budžetu 2016.gadam 391. Nr: 391/Lp12 Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros īstenojamo Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa 'Eiropas teritoriālā sadarbība' programmu vadības likums 392. Nr: 392/Lp12 Grozījums Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā 393. Nr: 393/Lp12 Grozījumi Izglītības likumā 394. Nr: 394/Lp12 Grozījumi likumā 'Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju' 395. Nr: 395/Lp12 Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums 396. Nr: 396/Lp12 Grozījumi Enerģētikas likumā 397. Nr: 397/Lp12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 398. Nr: 398/Lp12 Grozījumi likumā 'Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem' 399. Nr: 399/Lp12 Par 1991. gada 25. februāra Espo Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā pirmo un otro grozījumu 400. Nr: 400/Lp12 Par 1991. gada 25. februāra Espo Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā 2003. gada 21. maija Protokolu par stratēģisko vides novērtējumu 401. Nr: 401/Lp12 Grozījumi Saeimas kārtības rullī 402. Nr: 402/Lp12 Grozījums likumā 'Par pašvaldībām' 403. Nr: 403/Lp12 Grozījumi likumā 'Par kultūras pieminekļu aizsardzību' 404. Nr: 404/Lp12 Grozījumi likumā 'Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību' 405. Nr: 405/Lp12 Grozījumi Krimināllikumā 406. Nr: 406/Lp12 Grozījums Latvijas Republikas Satversmē 407. Nr: 407/Lp12 Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā 408. Nr: 408/Lp12 Grozījumi Latvijas Okupācijas muzeja likumā 409. Nr: 409/Lp12 Grozījumi likumā 'Par nekustamā īpašuma nodokli' 410. Nr: 410/Lp12 Par Garantiju līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Horvātijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungāriju, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās 411. Nr: 411/Lp12 Par Ieilgušo parādu pārvaldes līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Horvātijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungāriju, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku, kas uzrauga maksājumu un atmaksu procedūras atbilstīgi Garantiju līgumam par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās 412. Nr: 412/Lp12 Par Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp CARIFORUM valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses 413. Nr: 413/Lp12 Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā 414. Nr: 414/Lp12 Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 415. Nr: 415/Lp12 Grozījumi likumā 'Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums' 416. Nr: 416/Lp12 Par Iekšējās drošības biroja likuma atcelšanu 417. Nr: 417/Lp12 Grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likumā 418. Nr: 418/Lp12 Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē 419. Nr: 419/Lp12 Grozījumi Saeimas kārtības rullī 420. Nr: 420/Lp12 Grozījumi Satversmes tiesas likumā 421. Nr: 421/Lp12 Grozījums likumā 'Par tiesu varu' 422. Nr: 422/Lp12 Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā 423. Nr: 423/Lp12 Grozījumi Prokuratūras likumā 424. Nr: 424/Lp12 Grozījums Tiesībsarga likumā 425. Nr: 425/Lp12 Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā 426. Nr: 426/Lp12 Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā 427. Nr: 427/Lp12 Grozījumi Kriminālprocesa likumā 428. Nr: 428/Lp12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 429. Nr: 429/Lp12 Grozījums likumā 'Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā' 430. Nr: 430/Lp12 Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā 431. Nr: 431/Lp12 Grozījumi likumā 'Par tiesu varu' 432. Nr: 432/Lp12 Grozījumi Elektronisko sakaru likumā 433. Nr: 433/Lp12 Grozījumi Nacionālās drošības likumā 434. Nr: 434/Lp12 Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā 435. Nr: 435/Lp12 Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā 436. Nr: 436/Lp12 Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā 437. Nr: 437/Lp12 Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā 438. Nr: 438/Lp12 Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 439. Nr: 439/Lp12 Grozījums Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā 440. Nr: 440/Lp12 Grozījumi Tūrisma likumā 441. Nr: 441/Lp12 Grozījumi Kredītiestāžu likumā 442. Nr: 442/Lp12 Grozījumi likumā 'Par nodokļiem un nodevām' 443. Nr: 443/Lp12 Grozījumi likumā 'Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām' 444. Nr: 444/Lp12 Grozījumi Saeimas kārtības rullī 445. Nr: 445/Lp12 Grozījumi Izglītības likumā 446. Nr: 446/Lp12 Grozījumi likumā 'Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju' 447. Nr: 447/Lp12 Grozījums likumā 'Par nodokļiem un nodevām' 448. Nr: 448/Lp12 Grozījumi likumā 'Par kultūras pieminekļu aizsardzību' 449. Nr: 449/Lp12 Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Satversmi 450. Nr: 450/Lp12 Grozījums Medību likumā 451. Nr: 451/Lp12 Grozījums Publisko iepirkumu likumā 452. Nr: 452/Lp12 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā 453. Nr: 453/Lp12 Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 3, Rīgā, nodošanu Latvijas Ārstu biedrībai 454. Nr: 454/Lp12 Afganistānas kara veterānu sociālās aizsardzības likums 455. Nr: 455/Lp12 Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā 456. Nr: 456/Lp12 Grozījums likumā 'Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem' 457. Nr: 457/Lp12 Grozījumi Dzelzceļa likumā 458. Nr: 458/Lp12 Grozījums likumā 'Par pašvaldībām' 459. Nr: 459/Lp12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 460. Nr: 460/Lp12 Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā 461. Nr: 461/Lp12 Grozījums likumā 'Par akcīzes nodokli' 462. Nr: 462/Lp12 Grozījumi likumā 'Par nekustamā īpašuma nodokli' 463. Nr: 463/Lp12 Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā 464. Nr: 464/Lp12 Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā 465. Nr: 465/Lp12 Grozījumi Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā 466. Nr: 466/Lp12 Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā 467. Nr: 467/Lp12 Grozījums likumā 'Par privātajiem pensiju fondiem' 468. Nr: 468/Lp12 Grozījumi likumā 'Par uzņēmumu ienākuma nodokli' 469. Nr: 469/Lp12 Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā 470. Nr: 470/Lp12 Grozījums Būvniecības likumā 471. Nr: 471/Lp12 Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā 472. Nr: 472/Lp12 Grozījumi Aizsargjoslu likumā 473. Nr: 473/Lp12 Grozījumi Saeimas kārtības rullī 474. Nr: 474/Lp12 Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums 475. Nr: 475/Lp12 Grozījumi likumā 'Par policiju' 476. Nr: 476/Lp12 Grozījums Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā 477. Nr: 477/Lp12 Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā 478. Nr: 478/Lp12 Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā 479. Nr: 479/Lp12 Grozījumi Izglītības likumā 480. Nr: 480/Lp12 Grozījumi likumā 'Par akcīzes nodokli' 481. Nr: 481/Lp12 Grozījumi Patvēruma likumā 482. Nr: 482/Lp12 Par 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu 483. Nr: 483/Lp12 Par nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 25A, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai 484. Nr: 484/Lp12 Par nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 39A, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšanai 485. Nr: 485/Lp12 Grozījumi likumā 'Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās' 486. Nr: 486/Lp12 Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums 487. Nr: 487/Lp12 Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību 488. Nr: 488/Lp12 Grozījumi Zinātniskās darbības likumā 489. Nr: 489/Lp12 Oficiālās elektroniskās adreses likums 490. Nr: 490/Lp12 Grozījumi Notariāta likumā 491. Nr: 491/Lp12 Grozījumi Civillikumā 492. Nr: 492/Lp12 Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā 493. Nr: 493/Lp12 Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā 494. Nr: 494/Lp12 Grozījums Valsts materiālo rezervju likumā 495. Nr: 495/Lp12 Grozījumi likumā 'Par valsts pensijām' 496. Nr: 496/Lp12 Grozījumi Elektronisko sakaru likumā 497. Nr: 497/Lp12 Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības nolīgumu par starptautisko automobiļu satiksmi 498. Nr: 498/Lp12 Grozījumi likumā 'Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu' 499. Nr: 499/Lp12 Grozījumi Jūras kodeksā 500. Nr: 500/Lp12 Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā 501. Nr: 501/Lp12 Grozījums likumā 'Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā' 502. Nr: 502/Lp12 Grozījumi likumā 'Par aviāciju' 503. Nr: 503/Lp12 Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā 504. Nr: 504/Lp12 Grozījums Enerģētikas likumā 505. Nr: 505/Lp12 Par Padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses 506. Nr: 506/Lp12 Par Banku augstskolas Satversmes grozījumiem 507. Nr: 507/Lp12 Grozījumi likumā 'Par valsts pensijām' 508. Nr: 508/Lp12 Grozījumi Izglītības likumā 509. Nr: 509/Lp12 Grozījums Reģionālās attīstības likumā 510. Nr: 510/Lp12 Grozījumi Aizsargjoslu likumā 511. Nr: 511/Lp12 Grozījums Medību likumā 512. Nr: 512/Lp12 Grozījumi likumā 'Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību' 513. Nr: 513/Lp12 Par Līgumu starp Norvēģiju, Amerikas Savienotajām Valstīm, Dāniju, Franciju, Itāliju, Japānu, Nīderlandi, Lielbritāniju un Īriju, un Lielbritānijas aizjūras domīnijām, un Zviedriju saistībā ar Špicbergenu 514. Nr: 514/Lp12 Grozījumi Krimināllikumā 515. Nr: 515/Lp12 Grozījums Invaliditātes likumā 516. Nr: 516/Lp12 Grozījumi Latvijas Okupācijas muzeja likumā 517. Nr: 517/Lp12 Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā 518. Nr: 518/Lp12 Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā 519. Nr: 519/Lp12 Grozījums Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā 520. Nr: 520/Lp12 Grozījums Imigrācijas likumā 521. Nr: 521/Lp12 Grozījumi likumā 'Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem' 522. Nr: 522/Lp12 Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā 523. Nr: 523/Lp12 Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā 524. Nr: 524/Lp12 Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā 525. Nr: 525/Lp12 Grozījumi Kredītiestāžu likumā 526. Nr: 526/Lp12 Grozījumi likumā 'Par piesārņojumu' 527. Nr: 527/Lp12 Grozījumi Darba likumā 528. Nr: 528/Lp12 Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību 529. Nr: 529/Lp12 Grozījums Augstskolu likumā 530. Nr: 530/Lp12 Grozījums Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā 531. Nr: 531/Lp12 Grozījumi Augstskolu likumā 532. Nr: 532/Lp12 Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 533. Nr: 533/Lp12 Grozījums Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā 534. Nr: 534/Lp12 Muitas likums 535. Nr: 535/Lp12 Grozījumi likumā 'Par Valsts ieņēmumu dienestu' 536. Nr: 536/Lp12 Grozījumi Repatriācijas likumā 537. Nr: 537/Lp12 Par nekustamā īpašuma Purvciema ielā 4, Rīgā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Austrumu maģistrāles posma izbūves nodrošināšanai 538. Nr: 538/Lp12 Grozījumi likumā 'Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām' 539. Nr: 539/Lp12 Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā 540. Nr: 540/Lp12 Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā 541. Nr: 541/Lp12 Grozījumi Krimināllikumā 542. Nr: 542/Lp12 Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā 543. Nr: 543/Lp12 Grozījumi likumā 'Par Valsts ieņēmumu dienestu' 544. Nr: 544/Lp12 Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 545. Nr: 545/Lp12 Grozījumi likumā 'Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā' 546. Nr: 546/Lp12 Grozījumi Saeimas kārtības rullī 547. Nr: 547/Lp12 Grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā 548. Nr: 548/Lp12 Grozījums Imigrācijas likumā 549. Nr: 549/Lp12 Grozījumi Zinātniskās darbības likumā 550. Nr: 550/Lp12 Grozījumi likumā 'Par valsts sociālo apdrošināšanu' 551. Nr: 551/Lp12 Grozījumi Civilprocesa likumā 552. Nr: 552/Lp12 Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā 553. Nr: 553/Lp12 Grozījumi likumā 'Par nekustamā īpašuma nodokli' 554. Nr: 554/Lp12 Grozījumi likumā 'Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās' 555. Nr: 555/Lp12 Grozījumi Ārstniecības likumā 556. Nr: 556/Lp12 Grozījumi Prokuratūras likumā 557. Nr: 557/Lp12 Grozījumi likumā 'Par pašvaldībām' 558. Nr: 558/Lp12 Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā 559. Nr: 559/Lp12 Grozījums likumā 'Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām' 560. Nr: 560/Lp12 Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā 561. Nr: 561/Lp12 Grozījumi Pasta likumā 562. Nr: 562/Lp12 Grozījumi likumā 'Par grāmatvedību' 563. Nr: 563/Lp12 Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā 564. Nr: 564/Lp12 Grozījums Zemes pārvaldības likumā 565. Nr: 565/Lp12 Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā 566. Nr: 566/Lp12 Grozījumi likumā 'Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums' 567. Nr: 567/Lp12 Grozījums Saeimas kārtības rullī 568. Nr: 568/Lp12 Valsts probācijas dienesta ierēdņu un darbinieku izdienas pensiju likums 569. Nr: 569/Lp12 Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 570. Nr: 570/Lp12 Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā 571. Nr: 571/Lp12 Par nekustamā īpašuma Purvciema ielā 6, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai 572. Nr: 572/Lp12 Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā 573. Nr: 573/Lp12 Grozījumi Administratīvā procesa likumā 574. Nr: 574/Lp12 Grozījumi Paziņošanas likumā 575. Nr: 575/Lp12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 576. Nr: 576/Lp12 Grozījumi Karatiesu likumā 577. Nr: 577/Lp12 Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā 578. Nr: 578/Lp12 Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums 579. Nr: 579/Lp12 Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā 580. Nr: 580/Lp12 Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu uzraudzības likums 581. Nr: 581/Lp12 Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā 582. Nr: 582/Lp12 Par sociālo palīdzību Otrā pasaules kara karavīriem 583. Nr: 583/Lp12 Grozījums Reklāmas likumā 584. Nr: 584/Lp12 Grozījums Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā 585. Nr: 585/Lp12 Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā 586. Nr: 586/Lp12 Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā 587. Nr: 587/Lp12 Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā 588. Nr: 588/Lp12 Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 589. Nr: 589/Lp12 Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā 590. Nr: 590/Lp12 Grozījumi likumā 'Par zemes privatizāciju lauku apvidos' 591. Nr: 591/Lp12 Grozījumi likumā 'Par nodokļiem un nodevām' 592. Nr: 592/Lp12 Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā 593. Nr: 593/Lp12 Grozījumi likumā 'Par zvērinātiem revidentiem' 594. Nr: 594/Lp12 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā 595. Nr: 595/Lp12 Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā 596. Nr: 596/Lp12 Par 1960. gada 14. decembra Konvenciju par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju un Līgumu par Latvijas Republikas pievienošanās Konvencijai par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju nosacījumiem 597. Nr: 597/Lp12 Grozījumi Šķīrējtiesu likumā 598. Nr: 598/Lp12 Par Protokolu par Melnkalnes pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam 599. Nr: 599/Lp12 Grozījumi likumā 'Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums' 600. Nr: 600/Lp12 Grozījumi Vispārējās izglītības likumā 601. Nr: 601/Lp12 Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā 602. Nr: 602/Lp12 Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums 603. Nr: 603/Lp12 Par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu 604. Nr: 604/Lp12 Grozījumi likumā 'Par kultūras pieminekļu aizsardzību' 605. Nr: 605/Lp12 Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā 606. Nr: 606/Lp12 Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā 607. Nr: 607/Lp12 Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem 608. Nr: 608/Lp12 Grozījumi Kriminālprocesa likumā 609. Nr: 609/Lp12 Grozījumi likumā 'Par Valsts ieņēmumu dienestu' 610. Nr: 610/Lp12 Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā 611. Nr: 611/Lp12 Par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu 612. Nr: 612/Lp12 Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā 613. Nr: 613/Lp12 Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā 614. Nr: 614/Lp12 Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā 615. Nr: 615/Lp12 Grozījumi likumā 'Par nekustamā īpašuma nodokli' 616. Nr: 616/Lp12 Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā 617. Nr: 617/Lp12 Grozījumi Zemesgrāmatu likumā 618. Nr: 618/Lp12 Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums 619. Nr: 619/Lp12 Grozījumi Ģerboņu likumā 620. Nr: 620/Lp12 Grozījumi Dokumentu juridiskā spēka likumā 621. Nr: 621/Lp12 Publisko iepirkumu likums 622. Nr: 622/Lp12 Par Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu 623. Nr: 623/Lp12 Grozījums Statistikas likumā 624. Nr: 624/Lp12 Grozījums Valsts civildienesta likumā 625. Nr: 625/Lp12 Par Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem 626. Nr: 626/Lp12 Grozījums Apsardzes darbības likumā 627. Nr: 627/Lp12 Grozījums likumā 'Par Latvijas Banku' 628. Nr: 628/Lp12 Grozījumi Civilprocesa likumā 629. Nr: 629/Lp12 Grozījumi Krimināllikumā 630. Nr: 630/Lp12 Grozījumi Kriminālprocesa likumā 631. Nr: 631/Lp12 Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā 632. Nr: 632/Lp12 Grozījumi likumā 'Par nekustamā īpašuma nodokli' 633. Nr: 633/Lp12 Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā 634. Nr: 634/Lp12 Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā 635. Nr: 635/Lp12 Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums 636. Nr: 636/Lp12 Grozījumi Apsardzes darbības likumā 637. Nr: 637/Lp12 Grozījumi Nacionālās drošības likumā 638. Nr: 638/Lp12 Grozījums Krimināllikumā 639. Nr: 639/Lp12 Par Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses 640. Nr: 640/Lp12 Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā 641. Nr: 641/Lp12 Grozījums Reklāmas likumā 642. Nr: 642/Lp12 Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā 643. Nr: 643/Lp12 Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā 644. Nr: 644/Lp12 Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 645. Nr: 645/Lp12 Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību 'Bulduru Dārzkopības vidusskola' 646. Nr: 646/Lp12 Grozījumi Autopārvadājumu likumā 647. Nr: 647/Lp12 Grozījums likumā 'Par nodokļiem un nodevām' 648. Nr: 648/Lp12 Grozījums Jūras kodeksā 649. Nr: 649/Lp12 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā 650. Nr: 650/Lp12 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā 651. Nr: 651/Lp12 Pašvaldības policijas darbinieku izdienas pensiju likums 652. Nr: 652/Lp12 Grozījumi Imigrācijas likumā 653. Nr: 653/Lp12 Grozījums Augstskolu likumā 654. Nr: 654/Lp12 Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā 655. Nr: 655/Lp12 Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā 656. Nr: 656/Lp12 Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā 657. Nr: 657/Lp12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 658. Nr: 658/Lp12 Grozījumi Kredītu reģistra likumā 659. Nr: 659/Lp12 Par Pirmo grozījumu Saprašanās memorandā starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālo aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību 660. Nr: 660/Lp12 Grozījumi Kriminālprocesa likumā 661. Nr: 661/Lp12 Grozījumi Civilprocesa likumā 662. Nr: 662/Lp12 Grozījumi Kriminālprocesa likumā 663. Nr: 663/Lp12 Grozījumi likumā 'Par Valsts ieņēmumu dienestu' 664. Nr: 664/Lp12 Grozījumi Kriminālprocesa likumā 665. Nr: 665/Lp12 Grozījumi likumā 'Par Valsts ieņēmumu dienestu” 666. Nr: 666/Lp12 Grozījums Profesionālās izglītības likumā 667. Nr: 667/Lp12 Grozījums Pasta likumā 668. Nr: 668/Lp12 Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā 669. Nr: 669/Lp12 Grozījumi Likumā par ostām 670. Nr: 670/Lp12 Grozījums Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā 671. Nr: 671/Lp12 Grozījumi Zemes ierīcības likumā 672. Nr: 672/Lp12 Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā 673. Nr: 673/Lp12 Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā 674. Nr: 674/Lp12 Grozījumi Kriminālprocesa likumā 675. Nr: 675/Lp12 Par Protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolu par Baltijas Aizsardzības koledžas un tās personāla statusu 676. Nr: 676/Lp12 Grozījums Invaliditātes likumā 677. Nr: 677/Lp12 Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā 678. Nr: 678/Lp12 Grozījumi likumā 'Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli' 679. Nr: 679/Lp12 Grozījumi likumā 'Par akcīzes nodokli' 680. Nr: 680/Lp12 Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā 681. Nr: 681/Lp12 Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā 682. Nr: 682/Lp12 Grozījumi likumā 'Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām' 683. Nr: 683/Lp12 Grozījumi likumā 'Par maternitātes un slimības apdrošināšanu' 684. Nr: 684/Lp12 Grozījumi likumā 'Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam' 685. Nr: 685/Lp12 Grozījumi Iepakojuma likumā 686. Nr: 686/Lp12 Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā 687. Nr: 687/Lp12 Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību 688. Nr: 688/Lp12 Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā 689. Nr: 689/Lp12 Grozījumi likumā 'Par valsts pensijām' 690. Nr: 690/Lp12 Grozījumi likumā 'Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru' 691. Nr: 691/Lp12 Grozījums Energoefektivitātes likumā 692. Nr: 692/Lp12 Grozījumi Būvniecības likumā 693. Nr: 693/Lp12 Grozījumi likumā 'Par ietekmes uz vidi novērtējumu' 694. Nr: 694/Lp12 Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā 695. Nr: 695/Lp12 Grozījums Augstskolu likumā 696. Nr: 696/Lp12 Grozījumi Jaunatnes likumā 697. Nr: 697/Lp12 Grozījums Muitas likumā 698. Nr: 698/Lp12 Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā 699. Nr: 699/Lp12 Grozījumi likumā 'Par uzņēmumu ienākuma nodokli' 700. Nr: 700/Lp12 Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā 701. Nr: 701/Lp12 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā 702. Nr: 702/Lp12 Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā 703. Nr: 703/Lp12 Par likuma 'Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli' atzīšanu par spēku zaudējušu 704. Nr: 704/Lp12 Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā 705. Nr: 705/Lp12 Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā 706. Nr: 706/Lp12 Grozījums Valsts civildienesta likumā 707. Nr: 707/Lp12 Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā 708. Nr: 708/Lp12 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā 709. Nr: 709/Lp12 Grozījumi likumā 'Par akcīzes nodokli' 710. Nr: 710/Lp12 Grozījumi likumā 'Par valsts sociālo apdrošināšanu' 711. Nr: 711/Lp12 Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā 712. Nr: 712/Lp12 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā 713. Nr: 713/Lp12 Grozījumi likumā 'Par iedzīvotāju ienākuma nodokli' 714. Nr: 714/Lp12 Grozījumi Civilprocesa likumā 715. Nr: 715/Lp12 Grozījumi Ceļu satiksmes likumā 716. Nr: 716/Lp12 Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā 717. Nr: 717/Lp12 Grozījumi likumā 'Par nodokļiem un nodevām' 718. Nr: 718/Lp12 Grozījumi Kredītiestāžu likumā 719. Nr: 719/Lp12 Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā 720. Nr: 720/Lp12 Grozījumi likumā 'Par grāmatvedību' 721. Nr: 721/Lp12 Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums 722. Nr: 722/Lp12 Kontu reģistra likums 723. Nr: 723/Lp12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 724. Nr: 724/Lp12 Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā 725. Nr: 725/Lp12 Grozījumi Izglītības likumā 726. Nr: 726/Lp12 Grozījumi likumā 'Par Valsts ieņēmumu dienestu' 727. Nr: 727/Lp12 Grozījumi Elektronisko sakaru likumā 728. Nr: 728/Lp12 Grozījumi Apsardzes darbības likumā 729. Nr: 729/Lp12 Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam 730. Nr: 730/Lp12 Par valsts budžetu 2017.gadam 731. Nr: 731/Lp12 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums 732. Nr: 732/Lp12 Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums
733. Nr: 733/Lp12 Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā ====

Lēmumprojekti
1. Nr: 1/Lm12 Balsu skaitītāju ievēlēšana 1/Lm12) Deputāti
2. Nr: 2/Lm12 Pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ievēlēšana 2/Lm12) Deputāti
3. Nr: 3/Lm12 Pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ziņojums par deputātu pilnvarām, deputātu svinīgais solījums un Saeimas lēmuma projekts par 12.Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu 3/Lm12) Deputāti
4. Nr: 4/Lm12 Par Jura Viļuma 12.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu 4/Lm12) Deputāti
5. Nr: 5/Lm12 Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas 5/Lm12) Deputāti
6. Nr: 6/Lm12 Par Solvitas Āboltiņas 12.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu Notariāta likums

7. Nr: 7/Lm12 Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas 8. Nr: 8/Lm12 Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas 9. Nr: 9/Lm12 Saeimas sekretāra vēlēšanas 10. Nr: 10/Lm12 Saeimas sekretāra biedra vēlēšanas 11. Nr: 11/Lm12 Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam 12. Nr: 12/Lm12 Latvijas Republikas Saeimas aicinājums Eiropas Komisijai par atbalstu Latvijas piena ražotājiem 13. Nr: 13/Lm12 Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī notikušās traģēdijas Zolitūdē cēloņus un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā 14. Nr: 14/Lm12 Par Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanas noteikumiem 15. Nr: 15/Lm12 Par Veiko Spolīša 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas 'VIENOTĪBA' kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus 16. Nr: 16/Lm12 Par Hosama Abu Meri 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas 'VIENOTĪBA' kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus 17. Nr: 17/Lm12 Par Edvarda Smiltēna 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas 'VIENOTĪBA' kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus 18. Nr: 18/Lm12 Par Janīnas Kursītes 12. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas 'VIENOTĪBA' kandidātu saraksta Latgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus 19. Nr: 19/Lm12 Par Vjačeslava Dombrovska 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas 'VIENOTĪBA' kandidātu saraksta Zemgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus 20. Nr: 20/Lm12 Par Andra Vilka 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” - „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus 21. Nr: 21/Lm12 Par Aleksandra Kiršteina 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” - „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus 22. Nr: 22/Lm12 Par Valtera Dambes 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus 23. Nr: 23/Lm12 Par Jāņa Trupovnieka 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Latgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus 24. Nr: 24/Lm12 Par Edgara Putras 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Kurzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus 25. Nr: 25/Lm12 Par Jura Vectirāna 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Zemgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus 26. Nr: 26/Lm12 Par Saeimas komisiju sastāvu 27. Nr: 27/Lm12 Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu par valstij piederošo 75% bankas Citadele akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālākpārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā 28. Nr: 28/Lm12 Latvijas Republikas Saeimas aicinājums Eiropas Komisijai sniegt atbalstu Latvijas piena ražotājiem 29. Nr: 29/Lm12 Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu 30. Nr: 30/Lm12 Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu 31. Nr: 31/Lm12 Par NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu 32. Nr: 32/Lm12 Par Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas apstiprināšanu 33. Nr: 33/Lm12 Par Vidusjūras Savienības Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu 34. Nr: 34/Lm12 Par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu 35. Nr: 35/Lm12 Par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu 36. Nr: 36/Lm12 Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja un vadītāja vietnieka apstiprināšanu 37. Nr: 37/Lm12 Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu 38. Nr: 38/Lm12 Par NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu 39. Nr: 39/Lm12 Par Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas vadītāja apstiprināšanu 40. Nr: 40/Lm12 Par Vidusjūras Savienības Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu 41. Nr: 41/Lm12 Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam 'Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā' (Nr.2/Lp12) 42. Nr: 42/Lm12 Par Daiņa Liepiņa atsaukšanu no Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas un Jura Viļuma apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas locekli 43. Nr: 43/Lm12 Par Saeimas pārstāvja apstiprināšanu Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē 44. Nr: 44/Lm12 Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā locekļu ievēlēšanu 45. Nr: 45/Lm12 Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valstij piederošo 75% bankas 'Citadele' akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālākpārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā locekļu ievēlēšanu 46. Nr: 46/Lm12 Par Kristīnes Brokanes apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 47. Nr: 47/Lm12 Par Romāna Dončenko apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 48. Nr: 48/Lm12 Par Māra Markova apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 49. Nr: 49/Lm12 Par Pētera Novičenoka apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 50. Nr: 50/Lm12 Par Agneses Pūcītes apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 51. Nr: 51/Lm12 Par Saeimas piekrišanu likumā 'Par valsts budžetu 2014. gadam' noteiktās apropriācijas pārdalei 52. Nr: 52/Lm12 Par deputāta Kārļa Šadurska atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas 53. Nr: 53/Lm12 Par deputāta Kārļa Šadurska ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā 54. Nr: 54/Lm12 Par deputāta Edvarda Smiltēna atsaukšanu no Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 55. Nr: 55/Lm12 Par deputāta Edvarda Smiltēna ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā 56. Nr: 56/Lm12 Par 10 845 Latvijas pilsoņu iesniegtās kolektīvās iniciatīvas “Vēlēšanas internetā” noraidīšanu 57. Nr: 57/Lm12 Par Solvitas Cīrules iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 58. Nr: 58/Lm12 Par Žannas Gaigales-Prudņikovas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 59. Nr: 59/Lm12 Par Andra Škutāna iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 60. Nr: 60/Lm12 Par Solvitas Glaudānes atcelšanu no Jūrmalas pilsētas tiesas tiesneša amata 61. Nr: 61/Lm12 Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu Gunāram Aigaram 62. Nr: 62/Lm12 Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu Astrīdai Hertai Bērziņai 63. Nr: 63/Lm12 Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā 64. Nr: 64/Lm12 Par Centrālās zemes komisijas locekļu apstiprināšanu 65. Nr: 65/Lm12 Par Saeimas deputāta Jura Vectirāna ievēlēšanu par Centrālās zemes komisijas priekšsēdētāju 66. Nr: 66/Lm12 Par Latvijas Republikas Saeimas deputāta Edgara Putras atsaukšanu no Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valstij piederošo 75% bankas 'Citadele' akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālākpārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā 67. Nr: 67/Lm12 Par Latvijas Republikas Saeimas deputāta Valtera Dambes ievēlēšanu Parlamentārās izmeklēšanas komisijā par valstij piederošo 75% bankas 'Citadele' akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālākpārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā 68. Nr: 68/Lm12 Par Gunāra Rusiņa 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku 69. Nr: 69/Lm12 Par Jāņa Dombravas atsaukšanu no Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas 70. Nr: 70/Lm12 Par Ineses Laizānes apstiprināšanu par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas pastāvīgo pārstāvi 71. Nr: 71/Lm12 Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 72. Nr: 72/Lm12 Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā 73. Nr: 73/Lm12 Par deputāta Gunāra Rusiņa ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā 74. Nr: 74/Lm12 Par deputāta Gunāra Rusiņa ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā 75. Nr: 75/Lm12 Par Saeimas piekrišanu likumā 'Par valsts budžetu 2014. gadam' noteiktās apropriācijas pārdalei 76. Nr: 76/Lm12 Par piekrišanu kratīšanas izdarīšanai 12. Saeimas deputāta Sergeja Potapkina īpašumā 77. Nr: 77/Lm12 Par deputāta Veiko Spolīša atsaukšanu no Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas 78. Nr: 78/Lm12 Par deputātes Ineses Lībiņas - Egneres ievēlēšanu Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijā 79. Nr: 79/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas kārtību (formu) 2015.gada valsts budžeta likumprojektu paketei 80. Nr: 80/Lm12 Par Saeimas 2014.gada rudens sesijas slēgšanu un Saeimas 2015.gada ziemas sesijas sākšanu 81. Nr: 81/Lm12 Par Lilijas Kanaviņas atbrīvošanu no Aizkraukles rajona tiesas tiesneša amata 82. Nr: 82/Lm12 Par Saeimas piekrišanu likumā 'Par valsts budžetu 2014. gadam' noteiktās apropriācijas pārdalei 83. Nr: 83/Lm12 Par Ināras Strautiņas atbrīvošanu no Rīgas rajona tiesas tiesneša amata 84. Nr: 84/Lm12 Par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu 85. Nr: 85/Lm12 Par 2014.gada finanšu pārskata revīziju Valsts kontrolē 86. Nr: 86/Lm12 Par piekrišanu administratīvā aresta izpildei 12.Saeimas deputātam Veiko Spolītim 87. Nr: 87/Lm12 Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 88. Nr: 88/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā' (Nr.67/Lp12) otrajam lasījumam 89. Nr: 89/Lm12 Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam 'Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā' (Nr.118/Lp12) 90. Nr: 90/Lm12 Par Ivara Brīvera 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku 91. Nr: 91/Lm12 Par Aijas Ilsteres iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 92. Nr: 92/Lm12 Par Natālijas Zavadskas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 93. Nr: 93/Lm12 Par deputāta Jura Viļuma atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 94. Nr: 94/Lm12 Par deputāta Jura Viļuma ievēlēšanu Juridiskajā komisijā 95. Nr: 95/Lm12 Par deputāta Ivara Brīvera ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā 96. Nr: 96/Lm12 Par deputāta Ivara Brīvera ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā 97. Nr: 97/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Grozījumi Imigrācijas likumā' (Nr.24/Lp12) otrajam lasījumam 98. Nr: 98/Lm12 Par deputāta Ivara Brīvera ievēlēšanu parlamentārās izmeklēšanas komisijā par valstij piederošo 75% bankas 'Citadele' akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālākpārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā 99. Nr: 99/Lm12 Par Adrijas Buliņas apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 100. Nr: 100/Lm12 Par Ineses Sniķeres apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 101. Nr: 101/Lm12 Par Ludmilas Poļakovas pārcelšanu darbā Rīgas apgabaltiesā 102. Nr: 102/Lm12 Par Ervīna Kušķa pārcelšanu darbā Rīgas apgabaltiesā 103. Nr: 103/Lm12 Par Jāņa Tiltiņa pārcelšanu darbā Rīgas apgabaltiesā 104. Nr: 104/Lm12 Par Ivonnas Ādamsones-Stružas apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 105. Nr: 105/Lm12 Par Līgas Baltmanes-Zepas apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 106. Nr: 106/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā' (Nr.42/Lp12) otrajam lasījumam 107. Nr: 107/Lm12 Par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Jura Vectirāna saukšanai pie administratīvās atbildības 108. Nr: 108/Lm12 Par piekrišanu 12.Saeimas deputāta Daiņa Liepiņa krimināllietas turpmākai iztiesāšanai 109. Nr: 109/Lm12 Par 10 654 Latvijas pilsoņu iesniegtās kolektīvās iniciatīvas 'Par kažokzvēru aizsardzību' noraidīšanu 110. Nr: 110/Lm12 Par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās 111. Nr: 111/Lm12 Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu Kalvim Torgānam 112. Nr: 112/Lm12 Par Saeimas piekrišanu valsts aizdevuma nosacījumu maiņai valsts akciju sabiedrībai 'Privatizācijas aģentūra' 113. Nr: 113/Lm12 Par Ritvara Jansona 12.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Nacionālās apvienības 'Visu Latvijai!'- 'Tēvzemei un Brīvībai/LNNK' kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus 114. Nr: 114/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Grozījumi Imigrācijas likumā' (Nr.24/Lp12) otrajam lasījumam 115. Nr: 115/Lm12 Par piekrišanu 12.Saeimas deputāta Raimonda Bergmaņa saukšanai pie administratīvās atbildības 116. Nr: 116/Lm12 Par deputāta Ritvara Jansona ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā 117. Nr: 117/Lm12 Par deputāta Ritvara Jansona ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā 118. Nr: 118/Lm12 Par Saeimas 2015.gada ziemas sesijas slēgšanu un Saeimas 2015.gada pavasara sesijas sākšanu 119. Nr: 119/Lm12 Par Saeimas atļauju uzsākt kriminālvajāšanu pret Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi Tatjanu Bormani 120. Nr: 120/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums' (Nr.153/Lp12) otrajam lasījumam 121. Nr: 121/Lm12 Par Ervīna Kušķa atbrīvošanu no Augstākās tiesas tiesneša amata 122. Nr: 122/Lm12 Par Arņa Cimdara ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju 123. Nr: 123/Lm12 Par Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu 124. Nr: 124/Lm12 Par uzdevumu Ilgtspējīgas attīstības komisijai izvērtēt iespēju samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi siltumenerģijas piegādei mājsaimniecību vajadzībām 125. Nr: 125/Lm12 Latvijas Republikas tiesībsarga 2014.gada ziņojums 126. Nr: 126/Lm12 Par Saeimas piekrišanu likumā 'Par valsts budžetu 2015. gadam' noteiktās apropriācijas pārdalei 127. Nr: 127/Lm12 Par Ilondas Stepanovas apstiprināšanu par Latvijas Republikas Valsts kontroles padomes locekli 128. Nr: 128/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums' (Nr.194/Lp12) otrajam lasījumam 129. Nr: 129/Lm12 Par Ievas Bāliņas apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 130. Nr: 130/Lm12 Par Sigitas Dolnieces apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 131. Nr: 131/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Grozījumi Krimināllikumā' (Nr.187/Lp12) otrajam lasījumam 132. Nr: 132/Lm12 Par tiesnešu kopskaita noteikšanu Latvijas Republikas apgabaltiesās 133. Nr: 133/Lm12 Par Helēnas Muižnieces atbrīvošanu no Krāslavas rajona tiesas tiesneša amata 134. Nr: 134/Lm12 Par Ginta Grūbes atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata 135. Nr: 135/Lm12 Par Ingunas Gailes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 136. Nr: 136/Lm12 Par Anitas Grāvītes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 137. Nr: 137/Lm12 Par Zitas Studentes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 138. Nr: 138/Lm12 Par Ineša Feifera atbrīvošanu no Fiskālās disciplīnas padomes locekļa amata 139. Nr: 139/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Grozījumi Krimināllikumā' (Nr.187/Lp12) otrajam lasījumam 140. Nr: 140/Lm12 Par Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas deleģētā pārstāvja Aivara Medņa un Latvijas Studentu apvienības deleģētās pārstāves Mairas Belovas apstiprināšanu Augstākās izglītības padomes sastāvā 141. Nr: 141/Lm12 Par Intas Ķikutes atbrīvošanu no Alūksnes rajona tiesas tiesneša amata 142. Nr: 142/Lm12 Par Ineses Ušakovas apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 143. Nr: 143/Lm12 Par komisiju noteikšanu likumprojektam 'Grozījumi likumā 'Par akcīzes nodokli' (Nr.217/Lp12)' 144. Nr: 144/Lm12 Par Viktora Valaiņa 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas VIENOTĪBA kandidātu saraksta Zemgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus 145. Nr: 145/Lm12 Par deputāta Jāņa Upenieka atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 146. Nr: 146/Lm12 Par deputāta Jāņa Upenieka ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā 147. Nr: 147/Lm12 Par deputāta Viktora Valaiņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā 148. Nr: 148/Lm12 Par deputāta Viktora Valaiņa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā 149. Nr: 149/Lm12 Par Igora Zujeva 12.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu 150. Nr: 150/Lm12 Par uzdevumu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai izvērtēt iespēju samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi siltumenerģijas piegādei mājsaimniecību vajadzībām 151. Nr: 151/Lm12 Par Latvijas Republikas Saeimas deputāta Igora Zujeva ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā 152. Nr: 152/Lm12 Par Latvijas Republikas Saeimas deputāta Igora Zujeva ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā 153. Nr: 153/Lm12 Par Latvijas Republikas Saeimas deputāta Igora Zujeva ievēlēšanu Parlamentārās izmeklēšanas komisijā par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā 154. Nr: 154/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Grozījumi Repatriācijas likumā' (Nr.208/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2015. gada 1. jūnijam 155. Nr: 155/Lm12 Par Ērika Kalnmeiera iecelšanu par ģenerālprokuroru 156. Nr: 156/Lm12 Par Ivara Bičkoviča apstiprināšanu par Augstākās tiesas priekšsēdētāju 157. Nr: 157/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Grozījums likumā 'Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā'' (Nr.142/Lp12) trešajam lasījumam līdz 2015.gada 26.maijam 158. Nr: 158/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā' (Nr.26/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2015.gada 8.jūnijam 159. Nr: 159/Lm12 Par Raivja Dzintara 12.Saeimas deputāta pilnvaru atjaunošanu 160. Nr: 160/Lm12 Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 161. Nr: 161/Lm12 Par deputāta Raivja Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā 162. Nr: 162/Lm12 Par deputāta Raivja Dzintara ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā 163. Nr: 163/Lm12 Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā 164. Nr: 164/Lm12 Valsts prezidenta vēlēšanas 165. Nr: 165/Lm12 Par Saeimas piekrišanu likumā 'Par valsts budžetu 2015. gadam' noteiktās apropriācijas pārdalei 166. Nr: 166/Lm12 Par Saeimas 2015.gada pavasara sesijas slēgšanu un Saeimas 2015.gada rudens sesijas sākšanu 167. Nr: 167/Lm12 Par Diānas Makarovas apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi 168. Nr: 168/Lm12 Par Arlitas Zariņas apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 169. Nr: 169/Lm12 Par Lalas Apšenieces apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 170. Nr: 170/Lm12 Par Ievas Višķeres apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 171. Nr: 171/Lm12 Par Aivas Daideres atkārtotu iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 172. Nr: 172/Lm12 Par Sandras Briķes atcelšanu no Liepājas tiesas tiesneša amata 173. Nr: 173/Lm12 Par Dzintras Danbergas atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas tiesas tiesneša amata 174. Nr: 174/Lm12 Par Daces Ķezberes ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli 175. Nr: 175/Lm12 Par Vinetas Mazures iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 176. Nr: 176/Lm12 Par Saeimas piekrišanu likumā 'Par valsts budžetu 2015.gadam' noteiktās apropriācijas pārdalei 177. Nr: 177/Lm12 Par 12.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu Jānim Trupovniekam 178. Nr: 178/Lm12 Par uzticības izteikšanu aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim 179. Nr: 179/Lm12 Par Aināra Dimanta atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata 180. Nr: 180/Lm12 Par Aijas Dulevskas atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata 181. Nr: 181/Lm12 Par Daiņa Mjartāna atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata 182. Nr: 182/Lm12 Par Ivara Zviedra atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata 183. Nr: 183/Lm12 Par uzdevumu Ministru kabinetam nekavējoties sniegt Saeimai izvērtētu ziņojumu par bēgļu uzņemšanu Latvijā no Āfrikas un citiem bēgļu izcelsmes reģioniem 184. Nr: 184/Lm12 Par piekrišanu 12.Saeimas deputāta Kārļa Seržanta saukšanai pie administratīvās atbildības 185. Nr: 185/Lm12 Par 10117 Latvijas pilsoņu iesniegtās kolektīvās iniciatīvas 'Marihuānas dekriminalizācija' noraidīšanu 186. Nr: 186/Lm12 Par Gunta Kalniņa 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Zemgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus 187. Nr: 187/Lm12 Par Saeimas piekrišanu likumā 'Par valsts budžetu 2015. gadam' noteiktās apropriācijas pārdalei 188. Nr: 188/Lm12 Par Saeimas piekrišanu likumā 'Par valsts budžetu 2015. gadam' noteiktās apropriācijas pārdalei 189. Nr: 189/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Patvēruma likums' (242/Lp12) 3. lasījumam līdz 2015.gada 17.septembrim 190. Nr: 190/Lm12 Par Fiskālās disciplīnas padomes locekļa apstiprināšanu 191. Nr: 191/Lm12 Par Tatjanas Bormanes atbrīvošanu no rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata 192. Nr: 192/Lm12 Par Agra Dreimaņa iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 193. Nr: 193/Lm12 Par Annas Biksinieces atbrīvošanu no Latgales apgabaltiesas tiesneša amata 194. Nr: 194/Lm12 Par Ingas Bites 12.Saeimas deputātes pilnvaru atjaunošanu 195. Nr: 195/Lm12 Par Saeimas deputāta Jura Vectirāna atsaukšanu no Juridiskās komisijas 196. Nr: 196/Lm12 Par Saeimas deputāta Jura Vectirāna atsaukšanu no Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 197. Nr: 197/Lm12 Par Saeimas deputāta Jura Vectirāna ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā 198. Nr: 198/Lm12 Par Saeimas deputāta Jura Vectirāna ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā 199. Nr: 199/Lm12 Par Saeimas deputāta Gunta Kalniņa ievēlēšanu Juridiskajā komisijā 200. Nr: 200/Lm12 Par Saeimas deputāta Gunta Kalniņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā 201. Nr: 201/Lm12 Par deputāta Jura Viļuma atsaukšanu no Juridiskās komisijas 202. Nr: 202/Lm12 Par deputāta Jura Viļuma ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā 203. Nr: 203/Lm12 Par deputātes Ingas Bites ievēlēšanu Juridiskajā komisijā 204. Nr: 204/Lm12 Par deputātes Ingas Bites ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā 205. Nr: 205/Lm12 Par neuzticības izteikšanu tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam 206. Nr: 206/Lm12 Par piekrišanu 12. Saeimas deputātes Silvijas Šimfas saukšanai pie administratīvās atbildības 207. Nr: 207/Lm12 Par 12. Saeimas deputāta Igora Zujeva atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas 208. Nr: 208/Lm12 Par 12. Saeimas deputāta Igora Zujeva ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā 209. Nr: 209/Lm12 Par NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas pastāvīgā pārstāvja apstiprināšanu 210. Nr: 210/Lm12 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam, Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam un Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanas uzraudzības ziņojums 211. Nr: 211/Lm12 Par Saeimas pārstāvja apstiprināšanu Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē 212. Nr: 212/Lm12 Par Ineses Strelčas apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi 213. Nr: 213/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Grozījumi Konkurences likumā' (Nr.269/Lp12) otrajam lasījumam līdz š.g. 8.oktobrim 214. Nr: 214/Lm12 Par Noras Pakules iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 215. Nr: 215/Lm12 Par Marinas Romanovas atkārtotu iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 216. Nr: 216/Lm12 Par Zemkopības ministrijas pārstāves Kristīnes Cinkus atsaukšanu no Centrālās zemes komisijas sastāva 217. Nr: 217/Lm12 Par Zemkopības ministrijas pārstāvja Valda Pētersona apstiprināšanu Centrālās zemes komisijas sastāvā 218. Nr: 218/Lm12 Par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Gunta Belēviča saukšanai pie administratīvās atbildības 219. Nr: 219/Lm12 Par piekrišanu 12.Saeimas deputātes Solvitas Āboltiņas saukšanai pie administratīvās atbildības 220. Nr: 220/Lm12 Par Ruslana Nakoņečnija uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā 221. Nr: 221/Lm12 Par Daigas Rezevskas apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi 222. Nr: 222/Lm12 Par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Artusa Kaimiņa saukšanai pie administratīvās atbildības 223. Nr: 223/Lm12 Par 1963.gada Vīnes konvencijā “Par konsulārajām attiecībām” noteikto pienākumu izpildi 224. Nr: 224/Lm12 Par uzdevumu Ministru kabinetam 225. Nr: 225/Lm12 Par Lauras Frances iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 226. Nr: 226/Lm12 Par Iļjas Grigorjeva iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 227. Nr: 227/Lm12 Par Diānas Liepiņas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 228. Nr: 228/Lm12 Par Aigas Putniņas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 229. Nr: 229/Lm12 Par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras deleģētās pārstāves Guntas Veismanes apstiprināšanu Augstākās izglītības padomes sastāvā 230. Nr: 230/Lm12 Par likumprojekta 'Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā'' (Nr.374/Lp12) izslēgšanu no 2016. gada valsts budžeta pavadošo likumprojektu paketes 231. Nr: 231/Lm12 Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam 'Grozījumi likumā 'Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā'' (Nr.374/Lp12) 232. Nr: 232/Lm12 Par likumprojekta 'Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā' (Nr.375/Lp12) izslēgšanu no 2016. gada valsts budžeta pavadošo likumprojektu paketes 233. Nr: 233/Lm12 Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam “Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā” (Nr.375/Lp12) 234. Nr: 234/Lm12 Par izskatīšanas datuma maiņu likumprojektam 'Grozījumi likumā 'Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu'' (Nr. 334/Lp12, steidzams) un noteikt to 2015.gada 12.novembrī 235. Nr: 235/Lm12 Par Aleksandra Jakimova 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu 236. Nr: 236/Lm12 Deklarācija Par nepilngadīgo Latvijas valsts piederīgo aizsardzību ārvalstīs bērna tiesību jomā 237. Nr: 237/Lm12 Par Saeimas deputāta Aleksandra Jakimova ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā 238. Nr: 238/Lm12 Par Saeimas deputāta Aleksandra Jakimova ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā 239. Nr: 239/Lm12 Par Ingas Vanagas atsaukšanu no Centrālās vēlēšanu komisijas 240. Nr: 240/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas kārtību (formu) 2016.gada valsts budžeta likumprojektu paketei 241. Nr: 241/Lm12 Par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Gunta Belēviča saukšanai pie administratīvās atbildības 242. Nr: 242/Lm12 Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā galaziņojums 243. Nr: 243/Lm12 Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valstij piederošo 75% bankas 'Citadele' akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālākpārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā darbības laika pagarināšanu līdz 2015.gada 18.decembrim 244. Nr: 244/Lm12 Par Valda Vernera ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli 245. Nr: 245/Lm12 Par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Gunta Belēviča saukšanai pie administratīvās atbildības 246. Nr: 246/Lm12 Par Latvijas Republikas 2014. gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu 247. Nr: 247/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa saīsināšanu likumprojekta ''Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā'' (Nr.357/Lp12) otrajam lasījumam līdz šā gada 17. novembrim 248. Nr: 248/Lm12 Par Saeimas piekrišanu likumā 'Par valsts budžetu 2015.gadam' noteiktās apropriācijas pārdalei 249. Nr: 249/Lm12 Par 2015.gada un 2016.gada finanšu pārskata revīziju Valsts kontrolē 250. Nr: 250/Lm12 Par Anrija Matīsa 12. Saeimas deputāta pilnvaru atjaunošanu 251. Nr: 251/Lm12 Par deputāta Dzintara Zaķa atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas 252. Nr: 252/Lm12 Par deputāta Dzintara Zaķa ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā 253. Nr: 253/Lm12 Par deputāta Anrija Matīsa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā 254. Nr: 254/Lm12 Par deputāta Anrija Matīsa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā 255. Nr: 255/Lm12 Par Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu 256. Nr: 256/Lm12 Par Saeimas piekrišanu likumā 'Par valsts budžetu 2015.gadam' noteiktās apropriācijas pārdalei 257. Nr: 257/Lm12 Par Aijas Pāveles apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 258. Nr: 258/Lm12 Par Olgas Žukas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 259. Nr: 259/Lm12 Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā 260. Nr: 260/Lm12 Par Saeimas piekrišanu likumā 'Par valsts budžetu 2015.gadam' noteiktās apropriācijas pārdalei 261. Nr: 261/Lm12 Par likuma “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” (Nr.26/Lp12) otrreizējās caurlūkošanas izskatīšanu 2015.gada 17.decembra Saeimas sēdē 262. Nr: 262/Lm12 Par Saeimas piekrišanu akciju sabiedrības 'Air Baltic Corporation' pamatkapitāla palielināšanai 263. Nr: 263/Lm12 Par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās 264. Nr: 264/Lm12 Par Zitas Zariņas apstiprināšanu par Valsts kontroles padomes locekli 265. Nr: 265/Lm12 Par Edgara Korčagina apstiprināšanu par Valsts kontroles padomes locekli 266. Nr: 266/Lm12 Par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Riharda Eigima saukšanai pie administratīvās atbildības 267. Nr: 267/Lm12 Par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Hosama Abu Meri saukšanai pie administratīvās atbildības 268. Nr: 268/Lm12 Par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Arta Rasmaņa saukšanai pie administratīvās atbildības 269. Nr: 269/Lm12 Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku pieejamību) saistītās problēmas 270. Nr: 270/Lm12 Par Saeimas 2015.gada rudens sesijas slēgšanu un Saeimas 2016.gada ziemas sesijas sākšanu 271. Nr: 271/Lm12 Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valstij piederošo 75% bankas 'Citadele' akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālākpārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā galaziņojums 272. Nr: 272/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums' (Nr.311/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2016. gada 15. februārim 273. Nr: 273/Lm12 Par juridisko un fizisko personu dibināto augstskolu deleģētā pārstāvja Alda Baumaņa apstiprināšanu Augstākās izglītības padomes sastāvā 274. Nr: 274/Lm12 Par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Jāņa Trupovnieka saukšanai pie administratīvās atbildības 275. Nr: 275/Lm12 Par deputāta Artusa Kaimiņa atsaukšanu no Vidusjūras Savienības Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas 276. Nr: 276/Lm12 Par deputāta Jāņa Ruka ievēlēšanu Vidusjūras Savienības Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijā 277. Nr: 277/Lm12 Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas misijā Mali (MINUSMA) 278. Nr: 278/Lm12 Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību pret teroristisko organizāciju ISIL/Da’esh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā 279. Nr: 279/Lm12 Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 280. Nr: 280/Lm12 Ministru prezidenta pārskats Saeimai par Latvijas nacionālo drošību 281. Nr: 281/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Nemateriālā kultūras mantojuma likums' (Nr.332/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2016.gada 29.februārim 282. Nr: 282/Lm12 Par Vladislava Čerapa atbrīvošanu no Jēkabpils rajona tiesas tiesneša amata 283. Nr: 283/Lm12 Deklarācija par nepilngadīgo Latvijas valstspiederīgo tiesību aizsardzību ārvalstīs 284. Nr: 284/Lm12 Par Saeimas atļauju uzsākt kriminālvajāšanu pret Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Ivetu Bērziņu 285. Nr: 285/Lm12 Par Kristapa Zakuļa atbrīvošanu no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja amata 286. Nr: 286/Lm12 Par Judītes Mauliņas apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi 287. Nr: 287/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā' (Nr.430/Lp12) trešajam lasījumam līdz 2016. gada 15. februārim 288. Nr: 288/Lm12 Latvijas Republikas tiesībsarga 2015.gada ziņojums 289. Nr: 289/Lm12 Par Saeimas pārstāvja apstiprināšanu Ziemeļu Investīciju bankas Kontroles komitejā 290. Nr: 290/Lm12 Par Pētera Putniņa iecelšanu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju 291. Nr: 291/Lm12 Par Žerāra Renno uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā (lēmums pieņemts Saeima 2016.gada 11.februāra otrajā ārkārtas sēdē) 292. Nr: 292/Lm12 Par 10 540 Latvijas pilsoņu iesniegtā kolektīvā iesnieguma 'Visu gadu vasaras laiks, neveicot pāreju uz ziemas' turpmāko virzību 293. Nr: 293/Lm12 Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam 294. Nr: 294/Lm12 Par Ligitas Vecauziņas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata 295. Nr: 295/Lm12 Par deputāta Artusa Kaimiņa atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas 296. Nr: 296/Lm12 Par deputāta Artusa Kaimiņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā 297. Nr: 297/Lm12 Par Ineses Bitenieces apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 298. Nr: 298/Lm12 Par Baibas Volfas-Riekstiņas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi 299. Nr: 299/Lm12 Paziņojums par Laimdotas Straujumas 12.Saeimas deputāta pilnvaru atjaunošanu 300. Nr: 300/Lm12 Par Edvarda Smiltēna 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas 'VIENOTĪBA' kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus 301. Nr: 301/Lm12 Par Valda Kalnozola 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus 302. Nr: 302/Lm12 Par deputāta Viktora Valaiņa atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 303. Nr: 303/Lm12 Par deputāta Viktora Valaiņa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā 304. Nr: 304/Lm12 Par deputāta Jāņa Upenieka atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 305. Nr: 305/Lm12 Par deputāta Jāņa Upenieka ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā 306. Nr: 306/Lm12 Par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Gunta Belēviča saukšanai pie administratīvās atbildības 307. Nr: 307/Lm12 Par deputāta Jāņa Vucāna atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 308. Nr: 308/Lm12 Par Saeimas deputāta Jāņa Vucāna ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā 309. Nr: 309/Lm12 Par deputāta Edgara Putras atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas 310. Nr: 310/Lm12 Par Saeimas deputāta Edgara Putras ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā 311. Nr: 311/Lm12 Par Saeimas deputāta Valda Kalnozola ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā 312. Nr: 312/Lm12 Par Saeimas deputāta Valda Kalnozola ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā 313. Nr: 313/Lm12 Par deputātes Laimdotas Straujumas ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā 314. Nr: 314/Lm12 Par deputātes Laimdotas Straujumas ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā 315. Nr: 315/Lm12 Par deputāta Edvarda Smiltēna ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā 316. Nr: 316/Lm12 Par deputāta Edvarda Smiltēna ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā 317. Nr: 317/Lm12 Par tiesībsarga apstiprināšanu 318. Nr: 318/Lm12 Par Saeimas 2016.gada ziemas sesijas slēgšanu un Saeimas 2016.gada pavasara sesijas sākšanu 319. Nr: 319/Lm12 Par Ligitas Vīksnas apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 320. Nr: 320/Lm12 Par Rolanda Irkļa iecelšanu par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāju 321. Nr: 321/Lm12 Par Rotas Šņukas iecelšanu par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekli 322. Nr: 322/Lm12 Par Gata Ābeles iecelšanu par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekli 323. Nr: 323/Lm12 Par Imanta Mantiņa iecelšanu par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekli 324. Nr: 324/Lm12 Par Intara Birziņa iecelšanu par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekli 325. Nr: 325/Lm12 Par Raimonda Rubika apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas locekli 326. Nr: 326/Lm12 Par Valda Skujiņa apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas locekli 327. Nr: 327/Lm12 Par 10 721 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma 'Samazināt PVN elektrībai un gāzei' turpmāko virzību 328. Nr: 328/Lm12 Par 10 435 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma 'Par ceļiem bez bedrēm' turpmāko virzību 329. Nr: 329/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Nemateriālā kultūras mantojuma likums' (Nr.332/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2016.gada 29.aprīlim 330. Nr: 330/Lm12 Par Saeimas piekrišanu likumā 'Par valsts budžetu 2016.gadam' noteiktās apropriācijas pārdalei 331. Nr: 331/Lm12 Par Saeimas piekrišanu likumā 'Par valsts budžetu 2016.gadam' noteiktās apropriācijas pārdalei 332. Nr: 332/Lm12 Par Līgas Biksinieces - Martinovas apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 333. Nr: 333/Lm12 Par Helmuta Brasova atbrīvošanu no Cēsu rajona tiesas tiesneša amata 334. Nr: 334/Lm12 Par piekrišanu 12.Saeimas deputāta Valda Kalnozola krimināllietas turpmākai iztiesāšanai 335. Nr: 335/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Grozījumi Konkurences likumā' (Nr.269/Lp12) trešajam lasījumam līdz 2016.gada 11.martam 336. Nr: 336/Lm12 Par piekrišanu 12.Saeimas deputāta Edgara Putras saukšanai pie administratīvās atbildības 337. Nr: 337/Lm12 Par piekrišanu 12.Saeimas deputāta Edgara Putras saukšanai pie administratīvās atbildības 338. Nr: 338/Lm12 Par Ukrainas Parlamenta deputāti un Gaisa spēku piloti Nadiju Savčenko 339. Nr: 339/Lm12 Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšana sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā 340. Nr: 340/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Grozījumi Latvijas Okupācijas muzeja likumā' (Nr.516/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2016.gada 9.maijam 341. Nr: 341/Lm12 Par Ineses Bērziņas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 342. Nr: 342/Lm12 Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu 'Par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā' darbības laika noteikšanu 343. Nr: 343/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Grozījumi Konkurences likumā' (Nr.269/Lp12) trešajam lasījumam līdz 2016.gada 15.aprīlim 344. Nr: 344/Lm12 Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā locekļu ievēlēšanu 345. Nr: 345/Lm12 Par deputāta Viļņa Ķirša atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 346. Nr: 346/Lm12 Par deputāta Viktora Valaiņa atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 347. Nr: 347/Lm12 Par deputāta Viļņa Ķirša ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā 348. Nr: 348/Lm12 Par deputāta Viktora Valaiņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā 349. Nr: 349/Lm12 Par Lienas Jansones apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 350. Nr: 350/Lm12 Par Dzintras Amerikas apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi 351. Nr: 351/Lm12 Par Zigmunda Dundura apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 352. Nr: 352/Lm12 Par Eduarda Veisa atbrīvošanu no rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata 353. Nr: 353/Lm12 Par deputāta Jāņa Dombravas atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu, tieslietu, finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā 354. Nr: 354/Lm12 Par deputāta Ringolda Baloža atsaukšanu no Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā 355. Nr: 355/Lm12 Par Mārtiņa Ābeles atbrīvošanu no Vidzemes apgabaltiesas tiesneša amata 356. Nr: 356/Lm12 Par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas Augstākajā tiesā 357. Nr: 357/Lm12 Par Saeimas deputāta Jāņa Ruka atsaukšanu no Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā 358. Nr: 358/Lm12 Par Saeimas deputāta Jāņa Ādamsona atsaukšanu no Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā 359. Nr: 359/Lm12 Par Lauras Graudiņas atbrīvošanu no Valsts kontroles padomes locekļa amata 360. Nr: 360/Lm12 Par Gitas Zenfas apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi 361. Nr: 361/Lm12 Par Ilonas Ozoliņas-Kļaviņas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 362. Nr: 362/Lm12 Par Vitas Rūsiņas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 363. Nr: 363/Lm12 Par Ivetas Bērziņas atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata 364. Nr: 364/Lm12 Par piekrišanu 12.Saeimas deputāta Jāņa Klauža saukšanai pie administratīvās atbildības 365. Nr: 365/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Grozījumi Ārstniecības likumā' (Nr.555/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2016.gada 3.jūnijam 366. Nr: 366/Lm12 Par likuma 'Grozījumi Imigrācijas likumā' (Nr.24/Lp12) otrreizējās caurlūkošanas izskatīšanas Saeimas sēdē datuma maiņu no 2016.gada 2. jūnija uz 2016.gada 9.jūniju 367. Nr: 367/Lm12 Par Kristiana Damiana Torresa uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā 368. Nr: 368/Lm12 Par tiesnešu kopskaita noteikšanu Latvijas Republikas apgabaltiesās 369. Nr: 369/Lm12 Par tiesnešu kopskaita noteikšanu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tiesās 370. Nr: 370/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Grozījumi Maksātnespējas likumā” (Nr.106/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2016.gada 1.augustam 371. Nr: 371/Lm12 Par Saeimas 2016.gada pavasara sesijas slēgšanu un Saeimas 2016.gada rudens sesijas sākšanu 372. Nr: 372/Lm12 Par Valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu 373. Nr: 373/Lm12 Par 10 496 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma 'Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam' turpmāko virzību 374. Nr: 374/Lm12 Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas misijā Mali (MINUSMA) 375. Nr: 375/Lm12 Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu 376. Nr: 376/Lm12 Par Janīnas Kursītes atsaukšanu no Centrālās zemes komisijas sastāva 377. Nr: 377/Lm12 Par Saeimas deputātes Laimdotas Straujumas apstiprināšanu Centrālās zemes komisijas sastāvā 378. Nr: 378/Lm12 Par Saeimas deputāta Edvarda Smiltēna atsaukšanu no Centrālās zemes komisijas sastāva 379. Nr: 379/Lm12 Par Saeimas deputāta Ineša Boķa apstiprināšanu Centrālās zemes komisijas sastāvā 380. Nr: 380/Lm12 Par Saeimas piekrišanu likumā 'Par valsts budžetu 2016. gadam' noteiktās apropriācijas pārdalei 381. Nr: 381/Lm12 Par Aivara Skopiņa apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli 382. Nr: 382/Lm12 Par Arvila Sautiņa apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli 383. Nr: 383/Lm12 Par uzticības izteikšanu veselības ministrei Andai Čakšai 384. Nr: 384/Lm12 Par Valda Kalnozola 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu 385. Nr: 385/Lm12 Par Askolda Kļaviņa 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus 386. Nr: 386/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā' (25/Lp12) trešajam lasījumam, nosakot to līdz š.g. 30.jūnijam 387. Nr: 387/Lm12 Par Latvijas Republikas 12.Saeimas deputāta Valda Kalnozola atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 388. Nr: 388/Lm12 Par Saeimas deputāta Valda Kalnozola ievēlēšanu Ārlietu komisijā 389. Nr: 389/Lm12 Par Saeimas deputāta Askolda Kļaviņa ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā 390. Nr: 390/Lm12 Par Saeimas deputāta Askolda Kļaviņa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā 391. Nr: 391/Lm12 Par 12 199 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma 'Rīgas īstā Uzvaras laukuma atjaunošana' noraidīšanu 392. Nr: 392/Lm12 Par 10 207 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma 'Par Latviju, brīvu no ĢMO” turpmāko virzību' 393. Nr: 393/Lm12 Par Latvijas Zinātņu akadēmijas deleģētās pārstāves Baibas Rivžas apstiprināšanu Augstākās izglītības padomes sastāvā 394. Nr: 394/Lm12 Par 10 480 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma 'Latvijas zeme Latvijas pilsoņiem' turpmāko virzību 395. Nr: 395/Lm12 Par 10 237 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma 'Lai vēzis būtu ārstējama slimība' turpmāko virzību 396. Nr: 396/Lm12 Par Saeimas piekrišanu likumā 'Par valsts budžetu 2016.gadam' noteiktās apropriācijas pārdalei 397. Nr: 397/Lm12 Par Līgas Grīnbergas apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi 398. Nr: 398/Lm12 Par Kristīnes Vintes - Kormes apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi 399. Nr: 399/Lm12 Par Kristīnes Jandavas apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 400. Nr: 400/Lm12 Par Kārļa Stārasta atbrīvošanu no Kurzemes apgabaltiesas tiesneša amata 401. Nr: 401/Lm12 Par Riharda Melgaiļa 12.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu 402. Nr: 402/Lm12 Par Ineses Kalvānes apstiprināšanu par Valsts kontroles padomes locekli 403. Nr: 403/Lm12 Par deputāta Riharda Melgaiļa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā 404. Nr: 404/Lm12 Par deputāta Riharda Melgaiļa ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā 405. Nr: 405/Lm12 Par Saeimas piekrišanu likumā 'Par valsts budžetu 2016.gadam' noteiktās apropriācijas pārdalei 406. Nr: 406/Lm12 Par 10 213 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma 'Par bezmaksas ēdināšanu bērnudārzos' turpmāko virzību 407. Nr: 407/Lm12 Par Andas Kraukles iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi 408. Nr: 408/Lm12 Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā darbības laika pagarināšanu līdz 2016.gada 21.oktobrim 409. Nr: 409/Lm12 Par Ievas Višķeres apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi 410. Nr: 410/Lm12 Par Saeimas piekrišanu likumā 'Par valsts budžetu 2016.gadam' noteiktās apropriācijas pārdalei 411. Nr: 411/Lm12 Par Saeimas piekrišanu likumā 'Par valsts budžetu 2016.gadam' noteiktās apropriācijas pārdalei 412. Nr: 412/Lm12 Par Saeimas piekrišanu likumā 'Par valsts budžetu 2016.gadam' noteiktās apropriācijas pārdalei 413. Nr: 413/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Grozījumi Civilprocesa likumā' (Nr.628/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2016.gada 7.novembrim 414. Nr: 414/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Grozījumi Krimināllikumā' (Nr.629/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2016. gada 7.novembrim 415. Nr: 415/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Grozījumi Kriminālprocesa likumā' (Nr.630/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2016. gada 7.novembrim 416. Nr: 416/Lm12 Par deputāta Jāņa Dombravas atsaukšanu no Ārlietu komisijas 417. Nr: 417/Lm12 Par deputātes Ineses Laizānes atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas 418. Nr: 418/Lm12 Par deputāta Ritvara Jansona atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 419. Nr: 419/Lm12 Par deputāta Jāņa Dombravas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā 420. Nr: 420/Lm12 Par deputātes Ineses Laizānes ievēlēšanu Ārlietu komisijā 421. Nr: 421/Lm12 Par deputāta Ritvara Jansona ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā 422. Nr: 422/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā' (Nr.631/Lp12) otrajam lasījumam līdz šā gada 7.novembrim 423. Nr: 423/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta 'Grozījumi likumā 'Par zemes privatizāciju lauku apvidos'' (Nr.590/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2016.gada 20.oktobrim, plkst. 17.00 424. Nr: 424/Lm12 Par neuzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim
425. Nr: 425/Lm12 Par priekšlikumu iesniegšanas kārtību (formu) 2017.gada valsts budžeta likumprojektu paketei -----

Deputātu pieprasījumi
Visi "Deputātu pieprasījumi, iesniegumi, jautājumi un atbildes uz tiem" atrodas šajā sadaļā
1. Nr: 1/P12 Par portālu www.skolas.lv(Nr.  1/P12)
Deputātu pieprasījumi, iesniegumi, jautājumi un atbildes uz tiem
2. Nr: 2/P12 Par situāciju Daugavpils pilsētas pašvaldībā(Nr. 2/P12)
Deputātu pieprasījumi, iesniegumi, jautājumi un atbildes uz tiem
3. Nr: 3/P12 Par situāciju Daugavpils reģionālajā slimnīcā(Nr. 3/P12)
Deputātu pieprasījumi, iesniegumi, jautājumi un atbildes uz tiem
Nr: 4/P12 Par Latvijas Republikas Valsts kontroles revīzijas ziņojuma 'Vai tieslietu nozares nekustamie īpašumi tiek pārvaldīti likumīgi un efektīvi?' secinājumiem(Nr. 4/P12)  
Nr: 5/P12 Par topošo aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru 'Mucenieki' (5/P12)  

6. Nr: 6/P12 Par projekta 'E-veselība Latvijā' īstenošanu 7. Nr: 7/P12 Par Ekonomikas ministrijas nespēju risināt enerģētikas nozares izaicinājumus 8. Nr: 8/P12 Par Ekonomikas ministrijas nespēju pamatot savas rīcības atbilstību valsts interesēm saistībā ar iespējamo AS 'Latvijas Gāze' akciju iegādi 9. Nr: 9/P12 Par sociālās aprūpes centra 'Kalkūni' likvidācijas atcelšanu
10. Nr: 10/P12 Par Nacionālo bruņoto spēku mehanizāciju ---------

Deputātu jautājumi
1. Nr: 1/J12 Par 'Rail Baltica' projekta īstenošanu (ieniegts 06.11.2014) 1/J12) Deputātu pieprasījumi, iesniegumi, jautājumi un atbildes uz tiem
2. Nr: 2/J12 Par valstij piederošo 'Citadeles' akciju patiesajiem ieguvējiem (iesniegts 13.11.2014) 2/J12) Deputātu pieprasījumi, iesniegumi, jautājumi un atbildes uz tiem
3. Nr: 3/J12 Par Ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildi (iesniegts 26.11.2014) 3/J12) Deputātu pieprasījumi, iesniegumi, jautājumi un atbildes uz tiem

4. Nr: 4/J12 Par kažokzvēru labturības prasībām (iesniegts 26.11.2014) 5. Nr: 5/J12 Par iespējamo opcijas līguma noslēgšanu starp Latvijas valdību un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB) par ERAB piederošo akciju sabiedrības “Citadele banka” un akciju sabiedrības “Reverta” akciju pārdošanu Latvijas valdībai (iesniegts 26.11.2014) 6. Nr: 6/J12 Par Latvijas karavīru veselības stāvokli (iesniegts 26.11.2014) 7. Nr: 7/J12 Par Latvijas Bankas Daugavpils filiāles slēgšanu (iesniegts 26.11.2014) 8. Nr: 8/J12 Par medicīnas darbinieku darba samaksu un medicīnas pakalpojumu sniegšanu (iesniegts 27.11.2014) 9. Nr: 9/J12 Par finansējumu Latvijas neredzīgo bibliotēkai (iesniegts 27.11.2014) 10. Nr: 10/J12 Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu darba samaksu un sociālajām garantijām (iesniegts 04.12.2014) 11. Nr: 11/J12 Par 'Rail Baltica' projekta īstenošanu (iesniegts 04.12.2014) 12. Nr: 12/J12 Par AS 'Air Baltic Corporation' un VAS Starptautisko lidostu 'Rīga' (iesniegts 04.12.2014) 13. Nr: 13/J12 Par izvairīšanos sniegt informāciju saistībā ar patiesajiem valstij piederējušo AS 'Citadele' akciju ieguvējiem (iesniegts 11.12.2014) 14. Nr: 14/J12 Par 'Rail Baltica' projekta izpētes rezultātu pamatotību un Satiksmes ministrijas rīcību saistībā ar tiem (iesniegts 15.01.2015.) 15. Nr: 15/J12 Par Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas 'Rail Baltica' Latvijas posma detalizētās tehniskās izpētes īstenošanu (iesniegts 15.01.2015.) 16. Nr: 16/J12 Par finansējumu Daugavpils reģionālajai slimnīcai (iesniegts 15.01.2015.) 17. Nr: 17/J12 Par situāciju Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīcā (iesniegts 21.01.2015.) 18. Nr: 18/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem par konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu (iesniegts 22.01.2015.) 19. Nr: 19/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem (iesniegts 22.01.2015.) 20. Nr: 20/J12 Par līgumiem ar SIA 'Auto Blitz' (iesniegts 22.01.2015.) 21. Nr: 21/J12 Par valsts sociālās aprūpes centriem (iesniegts 22.01.2015.) 22. Nr: 22/J12 Par atbalstu cilvēku ar invaliditāti sportam (iesniegts 29.01.2015.) 23. Nr: 23/J12 Par atbildību un valsts budžeta izdevumiem dalībai EXPO izstādē (iesniegts 29.01.2015.) 24. Nr: 24/J12 Par World Expo 2015 (iesniegts 29.01.2015.) 25. Nr: 25/J12 Par World Expo 2015 (iesniegts 05.02.2015.) 26. Nr: 26/J12 Par ministru prezidentes izteicieniem masu medijos saistībā ar World Expo 2015 (iesniegts 05.02.2015.) 27. Nr: 27/J12 Par AS 'Air Baltic Corporation' turpmāko attīstību (iesniegts 05.02.2015.) 28. Nr: 28/J12 Par dienesta pārbaudes rezultātiem par iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu, izveidojot portālu skolas.lv (iesniegts 11.02.2015.) 29. Nr: 29/J12 Par kredītiestāžu iespējamo savstarpējo vienošanos (iesniegts 12.02.2015.) 30. Nr: 30/J12 Par profesionālās izglītības iestāžu tīklu un īstenotajām programmām (iesniegts 19.02.2015.) 31. Nr: 31/J12 Par projektu 'Portāla www.skolas.lv attīstība' (iesniegts 26.02.2015.) 32. Nr: 32/J12 Par projektu 'Portāla www.skolas.lv attīstība' (iesniegts 26.02.2015.) 33. Nr: 33/J12 Par projektu 'Portāla www.skolas.lv attīstība' (iesniegts 26.02.2015.) 34. Nr: 34/J12 Par Satiksmes ministrijas izvairīšanos sniegt paskaidrojumus saistībā ar neatbilstībām 'Rail Baltica' ekonomiskajā pamatojumā (iesniegts 05.03.2015.) 35. Nr: 35/J12 Par projektu 'E-veselība' (iesniegts 12.03.2015.) 36. Nr: 36/J12 Par Vienotas veselības statistikas un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanas uzraudzības informācijas sistēmām PREDA (iesniegts 12.03.2015.) 37. Nr: 37/J12 Par Vienotas veselības statistikas un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanas uzraudzības informācijas sistēmām PREDA (iesniegts 12.03.2015.) 38. Nr: 38/J12 Par projektu 'E-veselība' (iesniegts 12.03.2015.) 39. Nr: 39/J12 Par Medicīnisko ierīču reģistru LATMED (iesniegts 12.03.2015.) 40. Nr: 40/J12 Par Medicīnisko ierīču reģistru LATMED (iesniegts 12.03.2015.) 41. Nr: 41/J12 Par Latvijas gāzes tirgus liberalizācijas pasākumiem un to atbilstību Latvijas patērētāju interesēm (iesniegts 19.03.2015.) 42. Nr: 42/J12 Par portālu www.skolas.lv (iesniegts 19.03.2015.) 43. Nr: 43/J12 Par likumprojektu 'Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā' (iesniegts 26.03.2015.) 44. Nr: 44/J12 Par tautsaimniecības attīstības sasaisti ar ieguldījumiem zinātnē (iesniegts 26.03.2015.) 45. Nr: 45/J12 Par valsts galvotā kredīta AS ”Liepājas Metalurgs” uzraudzību un atgūstamajiem finanšu līdzekļiem (iesniegts 26.03.2015.) 46. Nr: 46/J12 Par Rīgas domes deputāta Olafa Pulka (Vienotība) līguma izpildi ar AS 'Pasažieru vilciens' (iesniegts 26.03.2015.) 47. Nr: 47/J12 Par skolēnu skaitu skolās un pedagogu atalgojumu (iesniegts 15.04.2015.) 48. Nr: 48/J12 Par Bulduru Dārzkopības vidusskolas attīstību (iesniegts 16.04.2015.) 49. Nr: 49/J12 Par 'Rail Baltica' projekta ekonomisko pamatojumu un tā patieso ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību (iesniegts 23.04.2015.) 50. Nr: 50/J12 Par Eiropas Centrālās bankas programmu 'Paplašināto aktīvu pirkšana' (iesniegts 23.04.2015.) 51. Nr: 51/J12 Par pasākumiem tautsaimniecības attīstībai (iesniegts 24.04.2015.) 52. Nr: 52/J12 Par pielaides piešķiršanas sistēmu (iesniegts 30.04.2015.) 53. Nr: 53/J12 Par situāciju Daugavpils reģionālajā slimnīcā (iesniegts 30.04.2015.) 54. Nr: 54/J12 Par iepriekšplānojamu valsts nozīmes pasākumu finansēšanas kārtību (iesniegts 30.04.2015.) 55. Nr: 55/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem (iesniegts 07.05.2015.) 56. Nr: 56/J12 Par esošās ģeopolitiskās situācijas ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību (iesniegts 14.05.2015.) 57. Nr: 57/J12 Par Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudēm (iesniegts 21.05.2015.) 58. Nr: 58/J12 Par grozījumu likumā 'Par valsts pensijām' atlikšanu (iesniegts 21.05.2015.) 59. Nr: 59/J12 Par obligātās iepirkumu komponentes ietekmi uz ražošanu (iesniegts 21.05.2015.) 60. Nr: 60/J12 Par drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu valsts (Latvijas Republikas) naftas produktu rezervju izveidei (iesniegts 21.05.2015.) 61. Nr: 61/J12 Par projektā 'Portāla www.skolas.lv attīstība' atbildīgiem ierēdņiem un nodarīto zaudējumu piedziņu (iesniegts 27.05.2015.) 62. Nr: 62/J12 Par uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumiem (iesniegts 28.05.2015.) 63. Nr: 63/J12 Par tramvaja vagonu iegādi Daugavpils pilsētas vajadzībām (iesniegts 28.05.2015.) 64. Nr: 64/J12 Par AS KVV 'Liepājas Metalurgs' (iesniegts 28.05.2015.) 65. Nr: 65/J12 Par valsts sadarbību ar SIA 'Prudentia Advisers' (iesniegts 02.06.2015.) 66. Nr: 66/J12 Par emisijas kvotām (iesniegts 03.06.2015.) 67. Nr: 67/J12 Par Eiropas Savienības fondu finansētajiem Daugavpils pilsētas domes projektiem (iesniegts 03.06.2015.) 68. Nr: 68/J12 Par Eiropas Komisijas 2015.gada 27.maija priekšlikuma projektu par patvēruma pieprasījuma iesniedzējiem (iesniegts 04.06.2015.) 69. Nr: 69/J12 Par Latvijas produkcijas eksportu (iesniegts 04.06.2015.) 70. Nr: 70/J12 Par Valsts ieņēmumu dienesta darbību (iesniegts 04.06.2015.) 71. Nr: 71/J12 Par diabēta pacientu aprūpes organizēšanu un finansējuma nodrošināšanu (iesniegts 04.06.2015.) 72. Nr: 72/J12 Par Eiropas Savienības fondu finansētajiem projektiem Daugavpils pilsētā (iesniegts 11.06.2015.) 73. Nr: 73/J12 Par apsardzes darbību (iesniegts 11.06.2015.) 74. Nr: 74/J12 Par Civilās aizsardzības likuma normu un MK noteikumu nepildīšanu (iesniegts 08.07.2015.) 75. Nr: 75/J12 Par Ekonomikas ministrijas neizdarībām būvniecības jomā (iesniegts 03.09.2015.) 76. Nr: 76/J12 Par e-veselības projektu ieviešanu (iesniegts 10.09.2015.) 77. Nr: 77/J12 Par ēnu ekonomikas pasākumu īstenošanu (iesniegts 10.09.2015.) 78. Nr: 78/J12 Par straujāku gāzes tirgus liberalizāciju (iesniegts 10.09.2015.) 79. Nr: 79/J12 Par kolīzijām būvniecības jomā (iesniegts 10.09.2015.) 80. Nr: 80/J12 Par pasākumu plānu saistībā ar patvēruma meklētāju iespējamo masveida ierašanos Latvijā (iesniegts 17.09.2015.) 81. Nr: 81/J12 Par būvniecības jomas normatīvo regulējumu (iesniegts 17.09.2015.) 82. Nr: 82/J12 Par Latvijas pozīciju bēgļu kvotu jautājumā (iesniegts 17.09.2015.) 83. Nr: 83/J12 Par plānotajiem grozījumiem Pievienotās vērtības likumā (iesniegts 24.09.2015.) 84. Nr: 84/J12 Par zinātnes attīstību un tās finansēšanu (iesniegts 24.09.2015.) 85. Nr: 85/J12 Par akciju sabiedrības 'Air Baltic Corporation' parakstīto līgumu ar 'Bombardier Inc.' (iesniegts 24.09.2015.) 86. Nr: 86/J12 Par nepilngadīgo Latvijas pilsoni Katrīnu Brici, kuru notur Lielbritānijas sociālais dienests (iesniegts 30.09.2015.) 87. Nr: 87/J12 Par interešu izglītības pieejamību un interešu izglītības sistēmas attīstību (iesniegts 01.10.2015.) 88. Nr: 88/J12 Par Liepājas ostas un speciālās ekonomiskās zonas attīstību un kravu piesaisti Latvijas loģistikas sektoram (iesniegts 01.10.2015.) 89. Nr: 89/J12 Par Viedās specializācijas stratēģiju (iesniegts 01.10.2015.) 90. Nr: 90/J12 Par likumprojektu 'Par valsts budžetu 2016.gadam' (iesniegts 08.10.2015.) 91. Nr: 91/J12 Par solidaritātes nodokļa ieviešanu (iesniegts 08.10.2015.) 92. Nr: 92/J12 Par Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījumiem (iesniegts 14.10.2015.) 93. Nr: 93/J12 Par Valsts ieņēmumu dienesta darbību (iesniegts 15.10.2015.) 94. Nr: 94/J12 Par nepubliskojamu personas datu noplūdēm (iesniegts 15.10.2015.) 95. Nr: 95/J12 Par Valsts ieņēmumu dienesta darbību (iesniegts 15.10.2015.) 96. Nr: 96/J12 Par Latvijas dabasgāzes tirgus liberalizācijas modeļa atbilstību Latvijas patērētāju interesēm (iesniegts 15.10.2015.) 97. Nr: 97/J12 Par Kultūras ministrijas budžeta prioritātēm 2016.gadam (iesniegts 21.10.2015.) 98. Nr: 98/J12 Par likumprojektu 'Par valsts budžetu 2016.gadam' (iesniegts 22.10.2015.) 99. Nr: 99/J12 Par Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu 2016.gadam (iesniegts 22.10.2015.) 100. Nr: 100/J12 Par Valsts ieņēmumu dienesta darbību (iesniegts 29.10.2015.) 101. Nr: 101/J12 Par likumprojektu 'Par valsts budžetu 2016.gadam' (iesniegts 29.10.2015.) 102. Nr: 102/J12 Par Ekonomikas ministrijas juridiskajiem ārpakalpojumiem enerģētikas jomā (iesniegts 29.10.2015.) 103. Nr: 103/J12 Par Ekonomikas ministrijas juridiskajiem ārpakalpojumiem (iesniegts 29.10.2015.) 104. Nr: 104/J12 Par Latvijas dabasgāzes tirgus liberalizāciju (iesniegts 29.10.2015.) 105. Nr: 105/J12 Par konkursu uz Eiropas Revīzijas palātas locekļa amatu (iesniegts 05.11.2015.) 106. Nr: 106/J12 Par zinātnes strukturālo reformu (iesniegts 05.11.2015.) 107. Nr: 107/J12 Par neizpildīto uzdevumu saistībā ar atbildi uz jautājumu par Ekonomikas ministrijas juridiskajiem ārpakalpojumiem enerģētikas jomā (iesniegts 05.11.2015.) 108. Nr: 108/J12 Par Latvijas atskaitēs minēto bēgļu skaitu (iesniegts 19.11.2015.) 109. Nr: 109/J12 Par saistībā ar valdības rīcību par AS 'Airbaltic' tālākajām attīstības iespējām (iesniegts 19.11.2015.) 110. Nr: 110/J12 Par Ekonomikas ministrijas izvairīšanos sniegt atbildes uz deputātu jautājumiem par juridiskajiem ārpakalpojumiem (iesniegts 19.11.2015.) 111. Nr: 111/J12 Par bīstamo tehnoloģisko iekārtu uzraudzību (iesniegts 26.11.2015.) 112. Nr: 112/J12 Par iepazīšanos ar ziņojumu (iesniegts 26.11.2015.) 113. Nr: 113/J12 Par prasījuma tiesībām un tiesvedībām pret nacionālo aviokompāniju airBaltic (iesniegts 30.11.2015.) 114. Nr: 114/J12 Par ziņojuma atzīšanu par valsts noslēpuma objektu (iesniegts 03.12.2015.) 115. Nr: 115/J12 Par atbalstu elektroenerģijas ražotājiem (iesniegts 03.12.2015.) 116. Nr: 116/J12 Par AS KVV 'Liepājas metalurgs' (iesniegts 10.12.2015.) 117. Nr: 117/J12 Par AS KVV 'Liepājas metalurgs' (iesniegts 10.12.2015.) 118. Nr: 118/J12 Par daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmu (iesniegts 21.01.2016.) 119. Nr: 119/J12 Par VSIA 'Bulduru Dārzkopības vidusskolu' (iesniegts 28.01.2016.) 120. Nr: 120/J12 Par 'Air Baltic Corporation' investoru (iesniegts 28.01.2016.) 121. Nr: 121/J12 Par atbalsta apmēra palielināšanu atsevišķiem elektroenerģijas ražotājiem (iesniegts 18.02.2016.) 122. Nr: 122/J12 Par valsts budžeta izpildi (iesniegts 25.02.2016.) 123. Nr: 123/J12 Par valsts budžeta izdevumiem veselības aprūpes nodrošināšanai (iesniegts 25.02.2016.) 124. Nr: 124/J12 Par Latvijas Republikas Valsts kontroles revīzijas ziņojuma 'Vai tieslietu nozares nekustamie īpašumi tiek pārvaldīti likumīgi un efektīvi?' secinājumiem (iesniegts 25.02.2016.) 125. Nr: 125/J12 Par nesakārtotību enerģētikas normatīvajā regulējumā (iesniegts 10.03.2016.) 126. Nr: 126/J12 Par Saeimas dotā uzdevuma izpildi saistībā ar 'kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīkla nodrošināšanu' (iesniegts 17.03.2016.) 127. Nr: 127/J12 Par masu informācijas līdzekļa izplatīšanu (iesniegts 06.04.2016.) 128. Nr: 128/J12 Par Ministru kabineta noteikumu neatbilstību Valsts valodas likumam (iesniegts 06.04.2016.) 129. Nr: 129/J12 Par topošo aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru 'Mucenieki' (iesniegts 07.04.2016.) 130. Nr: 130/J12 Par iespējamo akciju sabiedrības 'Latvijas Gāze' akciju iegādes atbilstību valsts interesēm (iesniegts 14.04.2016.) 131. Nr: 131/J12 Par informatīvo ziņojumu par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojumā ietverto priekšlikumu izvērtējumu (iesniegts 21.04.2016.) 132. Nr: 132/J12 Par mācību priekšmeta Mūzika organizēšanu un īstenošanu Latvijas vispārizglītojošajās skolās (iesniegts 28.04.2016.) 133. Nr: 133/J12 Par likumprojekta izstrādi (iesniegts 28.04.2016.) 134. Nr: 134/J12 Par Maksātnespējas administrācijas darbības efektivitāti (iesniegts 28.04.2016.) 135. Nr: 135/J12 Par izglītības iestāžu slēgšanu un reorganizēšanu Latvijas pašvaldībās (iesniegts 05.05.2016.) 136. Nr: 136/J12 Saistībā ar EM nespēju sniegt ekonomisko pamatojumu par iespējamo akciju sabiedrības 'Latvijas Gāze' akciju iegādes atbilstību valsts interesēm (iesniegts 05.05.2016.) 137. Nr: 137/J12 Par plānotajiem grozījumiem Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā (iesniegts 12.05.2016.) 138. Nr: 138/J12 Par krimināllietu izmeklēšanas kvalitāti un termiņiem (iesniegts 26.05.2016.) 139. Nr: 139/J12 Par AS 'KVV Liepājas metalurgs' darbību (iesniegts 26.05.2016.) 140. Nr: 140/J12 Par iespējamo Latvijas Asins dienesta reorganizāciju (iesniegts 26.05.2016.) 141. Nr: 141/J12 Par personām, kas lieto denacionalizētās mājās dzīvojamās telpas (iesniegts 26.05.2016.) 142. Nr: 142/J12 Par iespējamām reformām izglītības jomā (iesniegts 26.05.2016.) 143. Nr: 143/J12 Saistībā ar valsts īstenoto atbalsta programmu 'Galvojums bankas aizdevumam mājokļa iegādei' (iesniegts 26.05.2016.) 144. Nr: 144/J12 Par Eiropas Savienības fondu finansētajiem projektiem Daugavpils pilsētā (iesniegts 02.06.2016.) 145. Nr: 145/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem (iesniegts 02.06.2016.) 146. Nr: 146/J12 Par situāciju Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīcā (iesniegts 02.06.2016.) 147. Nr: 147/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem (iesniegts 02.06.2016.) 148. Nr: 148/J12 Par Eiropas Savienības fondu finansētajiem Daugavpils pilsētas domes projektiem (iesniegts 02.06.2016.) 149. Nr: 149/J12 Par finansējumu Daugavpils reģionālajai slimnīcai (iesniegts 02.06.2016.) 150. Nr: 150/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem (iesniegts 02.06.2016.) 151. Nr: 151/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem (iesniegts 02.06.2016.) 152. Nr: 152/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem (iesniegts 02.06.2016.) 153. Nr: 153/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem (iesniegts 02.06.2016.) 154. Nr: 154/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem (iesniegts 02.06.2016.) 155. Nr: 155/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem (iesniegts 02.06.2016.) 156. Nr: 156/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem (iesniegts 02.06.2016.) 157. Nr: 157/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem (iesniegts 02.06.2016.) 158. Nr: 158/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem (iesniegts 02.06.2016.) 159. Nr: 159/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem (iesniegts 02.06.2016.) 160. Nr: 160/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem (iesniegts 02.06.2016.) 161. Nr: 161/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem (iesniegts 02.06.2016.) 162. Nr: 162/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem (iesniegts 02.06.2016.) 163. Nr: 163/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem (iesniegts 02.06.2016.) 164. Nr: 164/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem (iesniegts 02.06.2016.) 165. Nr: 165/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem (iesniegts 02.06.2016.) 166. Nr: 166/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem (iesniegts 02.06.2016.) 167. Nr: 167/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem (iesniegts 02.06.2016.) 168. Nr: 168/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem (iesniegts 02.06.2016.) 169. Nr: 169/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem (iesniegts 02.06.2016.) 170. Nr: 170/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem (iesniegts 02.06.2016.) 171. Nr: 171/J12 Par dāsno atbalstu elektroenerģijas ražotājiem (iesniegts 02.06.2016.) 172. Nr: 172/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem (iesniegts 02.06.2016.) 173. Nr: 173/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem (iesniegts 02.06.2016.) 174. Nr: 174/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem (iesniegts 02.06.2016.) 175. Nr: 175/J12 Par Stradiņa slimnīcas būvniecības projektu (iesniegts 16.06.2016.) 176. Nr: 176/J12 Par Stradiņa slimnīcas būvniecības projektu (iesniegts 16.06.2016.) 177. Nr: 177/J12 Par Ekonomikas ministrijas priekšlikumu diferencēt OIK maksājumu dažādām lietotāju grupām (iesniegts 08.09.2016.) 178. Nr: 178/J12 Par Latvijas armijas mehanizācijas projektu (iesniegts 08.09.2016.) 179. Nr: 179/J12 Par uzņēmumu 'LDZ Ritošā sastāva serviss' (iesniegts 08.09.2016.) 180. Nr: 180/J12 Par likumprojekta 'Publisko iepirkumu likums' (Nr.621/Lp12) izstrādi (iesniegts 14.09.2016.) 181. Nr: 181/J12 Par Nacionālo bruņoto spēku mehanizāciju (iesniegts 15.09.2016.) 182. Nr: 182/J12 Par Latvijas armijas mehanizācijas projektu (iesniegts 15.09.2016.) 183. Nr: 183/J12 Par Ārlietu ministrijas pausto Latvijas nostāju ES-ASV Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības līguma sakarā (iesniegts 22.09.2016.) 184. Nr: 184/J12 Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem un medijiem (iesniegts 22.09.2016.) 185. Nr: 185/J12 Par finansējumu Daugavpils reģionālajai slimnīcai (iesniegts 22.09.2016.) 186. Nr: 186/J12 Par Eiropas Savienības fondu finansētajiem projektiem Daugavpils novadā (iesniegts 22.09.2016.) 187. Nr: 187/J12 Par Eiropas Savienības fondu finansētajiem Daugavpils novada domes projektiem (iesniegts 22.09.2016.) 188. Nr: 188/J12 Par dīzeļvilcienu modernizācijas projektu (iesniegts 22.09.2016.) 189. Nr: 189/J12 Par Ekonomikas ministrijas nespēju iesniegt savus veiktos aprēķinus saistībā ar priekšlikumu diferencēt OIK maksājumu apmēru (iesniegts 22.09.2016.) 190. Nr: 190/J12 Par plānoto dzelzceļa elektrifikācijas projektu (iesniegts 22.09.2016.) 191. Nr: 191/J12 Par patērētāju tiesību un valsts interešu aizsardzību (iesniegts 29.09.2016.) 192. Nr: 192/J12 Par Nacionālo bruņoto spēku mehanizāciju un aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa atbilstību ieņemamajam amatam (iesniegts 29.09.2016.) 193. Nr: 193/J12 Par Nacionālo bruņoto spēku mehanizāciju (iesniegts 29.09.2016.) 194. Nr: 194/J12 Par konsultatīvo pakalpojumu sniedzējiem un ekspertu (lietpratēju) pieaicināšanu (iesniegts 29.09.2016.) 195. Nr: 195/J12 Par autoceļu lietošanas nodevu (iesniegts 29.09.2016.) 196. Nr: 196/J12 Par papildu finansējuma 10 milj. EUR apmērā piešķiršanu AS 'Pasažieru vilciens' (iesniegts 29.09.2016.) 197. Nr: 197/J12 Par dīzeļvilcienu modernizācijas projektu (iesniegts 29.09.2016.) 198. Nr: 198/J12 Par rindu mazināšanu uz invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darba pilnveidošanu (iesniegts 04.10.2016.) 199. Nr: 199/J12 Par modernizēto dīzeļvilcienu projektu (iesniegts 06.10.2016.) 200. Nr: 200/J12 Par dīzeļvilcienu modernizācijas projektu (iesniegts 06.10.2016.) 201. Nr: 201/J12 Par uzņēmumu 'LDZ Ritošā sastāva serviss' (iesniegts 06.10.2016.) 202. Nr: 202/J12 Par Eiropas Savienības un Kanādas Visaptverošo ekonomiskās un tirdzniecības līgumu (iesniegts 13.10.2016.) 203. Nr: 203/J12 Par strukturālajām reformām un veselības infrastruktūru (iesniegts 13.10.2016.)